Drie-eenheid A 2008

(18 05 2008 )

Begroeting

Op deze eerste zondag na Pinksteren
vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid:
de Vader roept ons tot leven,
de Zoon wijst ons de weg,
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet.
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag,
en tot aan de voleinding.
Daarom willen wij,
blij en dankbaar,
hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

De voorbije weken hebben wij in de kerk
veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
We noemden God met verschillende namen:
Schepper, Barmhartige Vader, Koning, Wijngaardenier,
maar ook onze Broeder, Tochtgenoot, Waarheid, Licht en Vuur.
God heeft blijkbaar veel namen.
En toch lijkt Hij soms ver weg.
Maar bovenal: wie is God eigenlijk?
Is Hij een man of een vrouw?
Houdt Hij ons de hele dag in de gaten?
Wij weten het niet.
Maar Jezus kwam ons vertellen over God
en hoe we moeten leven om gelukkige mensen te worden.
Hij liet ons zien wat voor wonderlijke dingen er gebeuren
als wij van mekaar houden zoals God van ons houdt.
Zo leerde Hij ons God wat beter kennen.
En na zijn dood en verrijzenis,
toen Jezus terugging naar zijn Vader,
beloofde Hij ons
dat Hij de H. Geest zou sturen om ons te helpen en te steunen.
Die H. Geest maakt ons enthousiast en warm van binnen.
Hij helpt ons zien wat wij kunnen doen
om anderen en onszelf blij te maken.
Hij helpt ons vrede brengen.

Eigenlijk heeft God dus drie kanten.
Hij is de Vader die van ons houdt en bezorgd om ons is.
Hij is de Zoon die ons voordoet hoe je moet leven.
En Hij is ook de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt
om zelf iets goeds van de wereld te maken.

Vergevingsmoment

Kerk-zijn is gemeenschap vormen met mensen
die niet alleen geloven in de Heer,
maar ook bereid zijn
om door een leven van dienstbaarheid
de boodschap van Jezus waar te maken.
Omdat wij daarin tekort schoten vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Kerk-zijn is veeleer beminnen en vergeven
dan oordelen en veroordelen,
want zonder liefde en vergeving
kan er geen goede en warme geloofsgemeenschap zijn.
Omdat wij daarin tekort schoten bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Kerk-zijn is delen,
de deur van je huis en je hart openstellen
voor iedereen.
Omdat wij daarin tekort schoten vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de God van liefde
onze fouten en tekortkomingen vergeven
en ons vervullen met zijn Geest.
Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Ze zijn met velen, God,
de goden van menselijke berekening,
van drang naar zelfbehoud.
Bevrijd ons van die goden.
Gij zijt anders, God,
zo anders dan wat mensen van U maken.
In Jezus hebt Gij een concreet gezicht gekregen,
een menselijke stem, een herkenbare blik.
Wij bidden U:
help ons te kiezen voor U,
U te zoeken en te vinden in iedere mens
die probeert te doen
wat Jezus ons heeft voorgedaan. Amen.

Lezingen
Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Exodus 34,4b-6. 8-9)
Uit het boek Exodus

4b In die tijd beklom Mozes in alle vroegte de Sinai,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
6        De Heer ging hem voorbij en riep: `Heer!
De Heer is een barmhartige en genadige God,
geduldig, groot in liefde en trouw,
8        Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
9        Toen sprak hij:
`Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Korintiërs 13,11-13)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
11       Laat alles weer goed komen,
neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind,
bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
12       Groet elkaar met de heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13       De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 3, 16-18)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus
16       Zoveel heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17       Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18       Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.”

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van zichzelf kon zeggen:
“Ik ben de Weg.”

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg,
de betrouwbare gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
 een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen.


Voorbeden

Moge God, als Vader, Zoon en Geest,
ons nabij zijn als wij tot Hem bidden:

– Vader, wij bidden U,
vergeef ons wanneer wij uw opdracht misvormen:
wanneer wij door onze hardheid elkaar pijn doen,
elkaar kwetsen door onze liefdeloosheid,
wanneer wij  eenheid doen scheuren
en uw vrede onmogelijk maken in deze wereld.
Laten wij bidden…

– Heer Jezus Christus, wij bidden U,
doe ons de pijn der verdeeldheid voelen
en maak ons in uw liefde waardig
om één te worden in echte goedheid.
Laat die vrede onder ons komen
die niet alleen afwezigheid van oorlog is,
maar waarin de warmte van uw aanwezigheid voelbaar is.
Laten wij bidden…

– God, Heilige Geest, wij bidden U,
verbreed onze begrippen,
begeester onze harten,
verdrijf onze vooroordelen en wanbegrip,
verenig ons, en door ons alle volkeren
in waarachtige vrede en eenheid:
vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

God, wij bieden U onze gaven aan
opdat de kracht van uw liefde in ons zou aanwezig zijn.
Jezus heeft ons brood en onze wijn aangenomen
om zijn leven door te geven
om zijn liefde op alle plaatsen en in alle tijden
zichtbaar en voelbaar te maken.
Moge de kracht van de Geest ons vervullen
vandaag en alle dagen. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem
die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader, zegen ons
met de gave van vertrouwen in U en in elkaar.
Heer Jezus, vervul ons van uw hoop,
dan zullen wij de dag van morgen gesterkt tegemoet zien.
Geest, Gij die vuur en liefde zijt,
geef ons de moed en de kracht om uw wegen te gaan.
Dan mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Schenk ons uw Geest.
Dat Hij ons nieuwe wegen leert te gaan
en ons laat getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden.
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus;
zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…


Bezinning

Drievoudig één zijn

Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn.
Je zal hevig naar hen verlangen
en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk;
Je zal kansen geven,
hen ernstig nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt.

Op stap gaan is ook Zoon zijn:
Je gedragen voelen
en gestuwd door een innige liefde
die je helpt loskomen en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt
om voluit te leven.
Zo kan je jezelf aanvaarden
en ook ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn.
Je niet op jezelf richten
of op een heel beperkt doel,
maar verder kijken.
Samen eerlijke horizonten zoeken
naar een helende eenheid toe.

Slotgebed

God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw woord.
Leer ons van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw woord onze wet worden
op onze weg naar uw rijk.

Christus, onze Heer,
mogen door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
liefde leren schenken en ontvangen,
een allen omvattende gemeenschap bewerken.

God, moge uw Geest,
kerk en wereld inspireren,
volken en naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren,
onze aarde vruchtbaar maken,
uw koninkrijk nabij brengen. Amen.

Slotgebed + zegen

Heer, onze God,
nieuw en eeuwig leven… soms droom ik daarvan, God.
Maar vaak vraag ik me ook af of die droom geen luchtkasteel is.
Toch kan én wil ik niet geloven dat liefde ooit sterft.
Als U zoveel van de wereld en van de mensen hebt gehouden,
dat U hen uw Zoon hebt gegeven, dan kan het eenvoudigweg niet
dat die liefde eindigt wanneer mijn leven eindigt.
Laat me daarom nu al één zijn met U, God,
en me met heel mijn hart aan U toevertrouwen.
Schenk me uw Geest van tederheid
en laat me eenheid brengen
waar verdeeldheid heerst.
Wij keren nu terug naar het leven van alledag
en vragen U:
leer ons het kleine en het grote verrichten
in verbondenheid met U, en in Uw liefde
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.