Doop van Jezus C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
Doop van Jezus C 2013 (13 01 2013)


Begroeting

Wie gaat aanzitten aan de Tafel van de Heer
wordt geconfronteerd met het diepste van zichzelf.
Als u bereid bent die confrontatie aan te gaan,
bent u welkom, in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bekeer u, roept Johannes aan de oever van de Jordaan.
Strooi jezelf geen zand in de ogen,
maar heb het lef
om eerlijk in eigen hart te kijken.

Wij hebben het misschien wel goed.
Maar gaat het in onze samenleving als zodanig wel zo goed?
Draait die volgens de spelregels
die God voor ogen stonden
toen Hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis?
Destijds niet.
Daarom zond Hij zijn Zoon
om de mensenwereld te doordesemen met zijn Geest.
Draait het nu beter?
Indien het antwoord op die vraag negatief is,
dan moeten wij ons aangesproken weten,
wij, erfgenamen van Jezus,
geroepen om vandaag Gods Geest-kracht werkzaam te laten zijn.


Openingswoord 2

In de woestijn stond Johannes te roepen:
“Zondaars, bekeert u want het einde der tijden is nabij.
God gaat jullie ter verantwoording roepen.”

In het rijtje van zondaars
die zich door Johannes laten dopen
als blijk van hun bekeringsbereidheid,
schuift ook een zekere Jezus van Nazareth aan.

Hij die zonder zonden is,
staat solidair in de rij
van bekeringsgezinde zondaars…
solidair met mensen zoals u en ik
die altijd weer opnieuw tekortschieten…
maar zich daarbij niet neerleggen.
Wie bereid is
te herbeginnen met een propere lei,
mag rekenen op Gods vergevingsgezinde nabijheid.

Openingswoord 3

We vieren vandaag ‘de doop van de Heer’,
een gebeuren dat het begin markeert van Jezus’ openbaar leven.
De onderdompeling in het Jordaanwater
veroorzaakt in Hem een ommekeer:
Hij ontvangt zijn zending,
én de kracht om die zending te volbrengen.
Onze doop zou ook zo’n ommekeer moeten betekenen:
bevrijd en schoongewassen van wat achter ons ligt en ons hindert,
ontvangen we de kracht om ook anderen te bevrijden.
Maar dan wel op voorwaarde
dat wij ons voor dat genadeaanbod willen openstellen.


Vergevingsmoment 1

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

Heer,
wij spreken gemakkelijk over ‘goed zijn’,
maar ons ‘doen’ valt vaak anders uit.
Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst,
maar al even vlug doen we anderen pijn
en stappen dáár wel licht overheen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
de gebreken van anderen vergroten wij nogal gemakkelijk uit,
maar als anderen iets negatiefs over ons zeggen,
dan voelen wij ons benadeeld.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
Gijzelf zijt nederig in de rij komen staan om gedoopt te worden.
Wijzelf daarentegen staan graag op de eerste rij
en dienstbaarheid is een mooi woord
als het onze levenswijze maar niet te ingrijpend beïnvloedt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
Gij hebt geduld met ons tekortschieten.
Daarom willen wij werk maken
van onze bekering tot een leven
dat een gedoopte waardig is. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij bidden U:
doe ons, zoals weleer Johannes de Doper,
getuigen van Jezus, uw Zoon,
die midden onder ons aanwezig is
ook als wij Hem niet kunnen of willen herkennen.
Vaak verkondigen wij meer onszelf
en verduisteren wij uw boodschap
die het antwoord is en blijft
op ons diepste levensverlangen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij zendt uw welbeminde Zoon
als dienaar van gerechtigheid.
Hij schreeuwt niet,
Hij dwingt niet,
Hij nodigt uit.
Wij bidden U:
vervul ons met zijn gezindheid
die de zwakke mens niet breekt
en de kleine man in uw naam verheft. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1 Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2 Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3 Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4 Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6 Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7 om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Hand., 10, 34-38)

Uit de handelingen van de apostelen

Broeders en zusters,

34         In dier tijd Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
– deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lc., 3, 15-16. 21-22)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

15         In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16         maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21
        Het gehele volk liet zich dopen,
en zo ook Jezus.
Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22         en daalde de heilige Geest
in lijfelijke gedaante als een duif
op Hem neer;
er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Laten wij samen getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij mensen die gekwetst zijn door het leven
mogen omgeven met mededogen en mildheid,
wetend dat de Heer het geknakte riet niet breekt
en de smeulende vlaspit niet uitblaast.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat zij zich, in het spoor van Johannes de Doper,
geroepen weet om als actieve kerkmensen
wegbereiders te zijn
voor een wereld zoals onze God die voor ons gedroomd heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die
omwille van ziekte, handicap of leeftijd
niet in deze viering kunnen aanwezig zijn.
Moge zij zich met ons verbonden weten,
en wij met hen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Keren wij ons hart tot God,
en stellen wij ons open voor zijn Geest.

-God van mensen,
Gij die blij zijt met elke mens die geboren wordt,
wij danken U dat we mogen zijn wie we zijn.
Help ons te groeien in mens-zijn
opdat wij steeds meer die geliefde mens worden
zoals Gij ons hebt bedoeld.
Laten wij bidden…

-God van mensen,
wees bij uw mensenkinderen die niet gewenst zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten bij wie ze welkom zijn.
Dat ze mogen zijn wie ze zijn,
en ervaren dat Gij er ook voor hen zijt.
Laten wij bidden…

-God van mensen,
wees bij ons zoals wij hier samen zijn
en open onze ogen voor mensen in nood.
Inspireer ons, vuur ons aan
en zegen ons met uw Geest,
alle dagen van ons leven.
Laten wij bidden…
                        Nel Hogervorst-van KampenGebed over de gaven 1

God, onze Vader,
aanvaard in brood en beker
onze dank omwille van Jezus,
die, trouw aan U tot in de dood,
zijn leven ten dienste heeft gesteld van ons geluk.
Wij bidden U om kracht
als onze trouw op de proef wordt gesteld.
Help ons dan
om, desondanks, te blijven investeren in de liefde
en maak ons, zoals Johannes de Doper,
tot getuigen van U. Amen.

Gebed over de gaven 2

Aan uw tafel van gastvrijheid schuiven ook wij aan, Heer onze God.
Van de wijn die Jezus deelt willen wij drinken
om zelf teken van toewijding en liefde te zijn.
Van zijn brood willen wij delen
om onszelf te kunnen breken voor elkaar.
Kom dan in onze gaven van inzet en hoop,
die wij U aanbieden in Jezus’ naam. Amen


Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:

“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Gedoopt met Gods Geest
mogen wij de vruchten voortbrengen die mensen zo broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Lam Gods

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, en zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…


Bezinning 1

Toen ik gedoopt werd,
heb je mij dezelfde
liefdesverklaring toegefluisterd
als toen bij Jezus, God:
‘ jij bent mijn kind,
van wie Ik heel veel hou
en in wie Ik vreugde vind’.
Van kop tot teen
heb je me toen
ondergedompeld
in jouw vriendschap.
Helaas is dat in mijn leven
niet altijd te zien!
Laat mij daarom opnieuw
met heel mijn hart
geloven in jouw liefde.
en help mij
om het stukje aarde
waarop ik leef
steeds meer hemels te maken.
Erwin Roosen

Bezinning 2

Het is het geheim van uw liefde, God,
en het verlangen van uw hart
om bij ons te zijn,
om met ons het leven te delen.
In Jezus, uw Veelgeliefde,
zijt Gij één van de onzen geworden,
weerloos en kwetsbaar als een mensenkind.
Hem herkennen we als uw Zoon,
onherroepelijk teken van uw menslievendheid.
Rondom Hem verzamelt Gij ons,
altijd weer opnieuw, als uw volk, uw Kerk.
Zie om naar uw Kerk.
Geef haar moed en geloof genoeg
om op uw woord te vertrouwen
en uit uw liefde te leven,
zodat ze iets betekenen kan voor de mensen.
Niet heersend maar dienend,
niet opdringerig maar overtuigend,
niet in haar recht, maar op haar plaats.
Geef dat zij, weerloos en kwetsbaar,
teken mag zijn van hoop en bevrijding
voor alle mensen.
Mgr. J. De Kesel

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
doop ons steeds opnieuw
met de Geest van uw Zoon,
en wek in ons
de bewogenheid die ons doet getuigen
van de Boodschap van Jezus,
opdat de wereld een plaats moge worden
waar alle mensen in vrede kunnen samenwonen met elkaar,
een plaats waar Gij het licht zult zijn
dat mensen de weg wijst naar uw heerlijkheid. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
met woorden van leven hebt Gij ons gevoed.
Wij bidden U:
zegen ons met geestkracht en vertrouwen
opdat wij uw levenwekkend woord ter harte nemen,
het met ons mee dragen en ten uitvoer brengen.
Dat vragen wij door Jezus,
uw uitverkorene tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen
Beste mensen,
geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.