Doop van Jezus C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Doop van Jezus C (10/01/2010)

Begroeting

Beste mensen,
bij zijn doop in de Jordaan kwam de Geest over Jezus.
Voor Hem betekende dit een heel sterke innerlijke ervaring,
een Bron waaraan Hij zich levenslang kon laven.
Moge ook wij iets van die goddelijke kracht en inspiratie ervaren
nu wij hier samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het vraagt extra sterkte om je in het dagelijkse leven
niet zomaar gedachteloos te laten meedrijven
met de slogans van onze moderne maatschappij,
maar om, integendeel, echt bewust in het leven te staan.
Het vraagt moed om jezelf van tijd tot tijd af te vragen:
wat betekent het voor mij om als gedoopte door het leven te gaan?
Ben ik iemand die het geknakte riet niet breekt,
die recht brengt?
Op dat vlak schort er bij ons nog wel het één en het ander.
Vragen wij daarom om vergeving.
vrij naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Openingswoord 2

Voor Hij in de openbaarheid treedt
daalt Jezus af naar de Jordaan,
geeft Hij gehoor aan de oproep van Johannes
en ondergaat Hij het doopsel van bekering.
Daar wordt Hij genoemd
bij zijn – en eigenlijk ook onze – diepste naam:
‘Mens naar mijn hart’.

Vergevingsmoment

Ons leven is een geschenk uit Gods hand.
Maar zonder zijn ontferming kunnen wij niet leven.

– Heer, Gij roept ons in het leven.
Gij neemt ons bij de hand en waakt over ons…
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij zijt de broer van alle mensen.
Het geknakte riet richt Gij weer op…
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, door het doopsel woont Gij in ons.
Gij roept ons op tot eenheid en liefde…
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die groter is dan ons hart,
ons omgeven met vergeving en goedheid
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
naar Liturgische Suggesties 1993

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
in uw Zoon Jezus Christus,
hebt Gij ons allen uitverkoren en gedoopt met uw H. Geest.
Vernieuw in ons
en in heel uw Kerk
de geest van dienstbaarheid die Jezus ons leerde kennen.
Maak ons tot een licht voor allen,
zodat uw Rijk komen kan. Amen.
naar viering Schiplaken 2005

Openingsgebed 2

Stem uit de verte,
Stem in ons hart,
verzameld rond deze tafel
brengt Gij ons Jezus in herinnering,
Mens onder de mensen
maar bezield met uw vuur.
Gij hebt Hem geroepen en genoemd: “Mijn Welbeminde”.
Wij bidden U, Vader,
doop ook ons met het vuur van uw Geest,
roep ons toe: “Mijn welbeminden”.
Dan worden wij herboren
en zullen wij, zoals Jezus,
ons thuis voelen bij U. Amen.

Lezingen

Eerst legt Jesaja ons uit op welke manier een ware dienaar Gods mensen nabij is.
In de evangelielezing horen wij
hoe de hemel zo’n solidaire levenshouding bevestigt in de persoon van Jezus.
Laten we daar samen naar luisteren.


Eerste lezing (Jesaja 42,1-4.6-7)
Uit de Profeet Jesaja

1        Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2        Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3          Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
5        Zo spreekt de Heer God,
die de hemel geschapen en uitgespannen heeft
en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt,
die adem geeft aan de mensen die er wonen
en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat.
6        Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7        om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
uit de gevangenis diegene die wonen in de duisternis.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Handelingen 10,34-38)

Uit de handelingen van de Apostelen

34
       Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien van persoon kent,
35       maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36       U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus –
deze is de Heer over allen.
37       U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38       dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs 3,13-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13       In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan
om zich door hem te laten dopen.
14       Johannes probeerde Hem tegen te houden.
Hij zei:
`Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’
15       Jezus gaf hem ten antwoord:
`Laat nu maar,
want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’
Toen liet hij Hem begaan.
16       Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water.
En zie, daar opende zich de hemel voor Hem
en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen
en op Hem neerkomen.
17       Er kwam een stem uit de hemel, die zei:
`Dit is mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis 1

Mag ik u uitnodigen om te getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem
God-met-ons gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend
als weggenoot in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap,
in zijn verhalen over Gods verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven wij ook
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor de kinderen die dit jaar in onze kerk werden gedoopt
of hun vormsel ontvingen.
Dat ze mogen opgroeien tot blije mensen
en dat zij zich mogen thuis voelen in deze geloofsgemeenschap.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de ouders van dopelingen en vormelingen.
Dat zij hun kinderen mogen voorgaan in de levenswijze van Jezus.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de Kerken.
Dat zij openstaan voor alle zoekende mensen,
hoe verschillend ook.
Dat zij respect mogen opbrengen voor andersgelovigen
en dat zij steeds zouden opkomen voor vrede, rechtvaardigheid en naastenliefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Heer God,
in Jezus’ doopsel werd geopenbaard wat zijn leven wilde zijn:
dienst aan de medemensen in uw geest.

– Wij bidden U:
open ons hart voor de Boodschap van uw Zoon
zodat we haar beter begrijpen
en haar in ons leven waarmaken.
Laten wij bidden…

– Wij bidden U:
help ons groeien in solidariteit met onze medemensen in nood,
zodat we hen brengen tot een nieuw begin van leven.
Laten wij bidden…

– Wij bidden U:
help ons groeien in vriendschap en liefde voor onze medemensen,
zodat ook wij uw geliefde kinderen kunnen worden genoemd.
Laten wij bidden…

– Wij bidden U
zegen alle gedoopten.
Dat zij blij en enthousiast in hun leven zouden uitwerken
wat zij als waar en goed erkend en beloofd hebben.
Laten wij bidden…

Algoede Vader,
beziel ons met uw geest van liefde,
zodat de wereld moge zien dat wij uw kinderen zijn.
Door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Sacerdos, 1991

Gebed over de gaven 1

Hoe kleingelovig ook,
toch wisten de leerlingen heel goed
wat Jezus heilig was
en waarvoor Hij zijn leven had gegeven.
Daarom kwamen ze na zijn dood bijeen
om brood te breken zoals Hij had gedaan,
om te bidden zoals Hij hun had geleerd,
om te delen in zijn leven.
Ze hoorden Hem nog zeggen:
‘Kan je de beker drinken die Ik te drinken krijg?
Kan je de doop verdragen die Ik te verduren krijg?’
In hun spoor bidden wij U, Vader,
help ons op weg,
doe ons thuiskomen bij U,
sterk ons hart met brood en beker
en zet ons op het spoor van uw waarheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij hebt uw woord gezaaid, uw Zoon gegeven.
Voor ons gebroken en gestorven
is Hij brood en leven voor de wereld.
Wij bidden U,
dat wij de kracht mogen vinden
om een deeltje van zijn weg te gaan.
Dat wij voor elkaar
vruchtbaar mogen zijn als zaad en voedzaam als brood.
Dat wij zo een gelukkig leven mogen leiden. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht

om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan

in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden.
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen.
Dat wij iedere mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens 1

Gedoopt met Gods Geest
mogen wij vruchten voortbrengen die mensen zo broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Vredewens 2

Heer God, in Jezus hebt Gij ons vrede beloofd.
Wij willen die vrede naar elkaar uitstralen.
Daarom reiken wij elkaar de hand
en we hopen dat wij door dit gebaar naar elkaar toegroeien.
Moge wij ook in ons dagelijks leven eraan herinnerd worden
dat wij uw vrede aan elkaar moeten doorgeven.
Die Jezusvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.


Lam Gods

Communie

Voor de laatste maal met zijn leerlingen aan tafel,
gaf Jezus te kennen dat het Gods liefde was die Hem bezielde.
Hij brak het brood en deelde daarin Zichzelf.
Opnieuw ligt dit brood voor ons.
Moge ook wij in ons leven kiezen voor de liefde.
Dan mogen wij delen in zijn droom.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning 1

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen tot Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een constante opgave van solidariteit
tot in het verliezen toe.

Gedoopt blijf je heel je leven .
Het is een contract tussen jou en de Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!
M.V.H.


Bezinning 2

De bijbel verstrekt geen nauwkeurige beschrijving
waardoor de Geest van God voor ons, gewone mensen,
begrijpelijk en verstaanbaar wordt.
Menselijke woorden en begrippen over God zijn niet meer dan armzalig gestamel.
Je kunt je hoogstens vastklampen aan een aantal beelden en symbolen.
Je moet waarschijnlijk ook niet eens proberen
God en zijn Geest te begrijpen en te omvatten.
De weg loopt precies in de omgekeerde richting.
Je moet je door Hem laten grijpen en vatten.
En als je pogingen onderneemt
om je aan die greep te ontworstelen,
dan moet je er maar rekening mee houden
dat Hij niet loslaat.
Je bent vanaf dat moment zelf een gegrepene geworden.
Je bent vastgegrepen door God
en je wordt bezield door zijn Geest.

Er zijn hiervan prachtige voorbeelden te vinden in het Oud Testament.
God grijpt heel gewone mensen zomaar bij de kraag.
Hij plukt ze weg uit hun dagelijkse arbeid en zegt:
‘Voortaan ben je van Mij.
Je bent mijn gezalfde.
Trek er maar op uit en ga de boodschap
die ik je meegeef, aan je medemensen verkondigen.
Kruip niet weg.
Probeer Mij niet te ontvluchten.
Wees niet bang. Ik ben er voor jou.’

Het is de moeite waard om met de doop van Jezus voor ogen,
rustig te mediteren over je eigen doop.
God heeft namelijk ooit zijn hand op jouw schouder gelegd.
Hij heeft gezegd:
‘Jij bent van Mij en Ik ben er voor jou.’
Om dat woord in je hart te branden,
ben je niet alleen gedoopt in zijn naam
en in de naam van zijn Zoon,
maar ook in de naam van de H. Geest.

Je bent ooit in vuur en vlam gezet
en er wordt van je verwacht
dat je op weg zal gaan om het verhaal van Jezus door te vertellen
tot de dag van vandaag.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
doop ons steeds opnieuw
met de Geest van uw Zoon,
en wek in ons
de bewogenheid die ons doet getuigen
van de Boodschap van Jezus,
opdat de wereld een plaats zou worden
waar alle mensen in vrede mogen samenwonen met elkaar,
een plaats waar Gij het licht zult zijn
dat mensen de weg wijst naar uw heerlijkheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij roept,
Gij daagt uit tot vrede en gerechtigheid.
Maar als wij uw wegen gaan, trekt Gij ook met ons mee.
Blijf ons nabij met uw genade,
zodat we geleidelijk groeien tot mensen naar uw hart
die de komst van uw Rijk bespoedigen,
zoals Jezus ons voordeed, uw Dienaar, uw Uitverkorene. Amen.

Zending en zegen

Laten wij naar huis gaan
en voelen dat wij door God geliefd zijn.
Hij kent ons en laat ons niet in de steek.
Met  een stevige hand houdt Hij ons op de been.
Hij wil ons ontmoeten tot in de meest verborgen hoeken van ons hart.
Hij zal bij ons zijn
als wij op onze beurt proberen
steun te bieden aan onze medemensen,
als wij een troost zijn voor wie bedroefd is
en als wij ons vastberaden inzetten om mensen te doen opstaan
overal waar onrecht en onrechtvaardigheid bestaan.
Daartoe wil God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.