Doop van Jezus A 2014

(12 1 2014)


Begroeting

Moge Gods Goede Geest  onder ons zijn,
de Geest die over Jezus is gekomen bij zijn doop in de Jordaan.
De Geest die ieder van ons heeft meegekregen
toen hij gedoopt werd
in de naam  van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De Kerstcyclus is afgerond
en het evangelie van vandaag vraagt al dadelijk aandacht
voor het begin van Jezus’ openbaar leven.

Het verhaal van zijn doop in de Jordaan
kennen we intussen wel allemaal,
maar het mag ons toch niet doen vergeten
dat, waar in de bijbel gesproken wordt over water,
er altijd iets nieuws begint:
-de schepping van de wereld begint met het water van de oerzee
-een nieuwe wereld start na de zondvloed
-het leven van Mozes begint op het water van de Nijl
-de geschiedenis van het Joodse volk begint na de doortocht door de Rode Zee
-het openbaar leven van Jezus gaat van start in het water van de Jordaan.

Water betekent: het oude wegwassen en opnieuw beginnen.
Daarom kan de Boodschap van het evangelie van vandaag
Voor ons en voor onze medemensen enkel een Blijde Boodschap worden
als wij bereid zijn datgene uit ons leven weg te spoelen
dat een nieuw begin onmogelijk maakt.
Laten we daarom aan God en aan elkaar vergeving vragen.
naar Levensecht
Openingswoord 2

Onze evangelielezing brengt ons het verhaal van de doop van Jezus.
Op de normale vraag: “En hoe heet de dopeling?”
luidt het antwoord: “Mijn geliefde Zoon”,
de allereerste woorden
die God, volgens het evangelie van Lucas, uitspreekt.
Het besef zich door God intens bemind te weten,
heeft Jezus op weg gezet.
Moge het weten dat God ons onvoorwaardelijk bemint,
ook ons kracht tot leven geven.
Op dat vlak schort er bij ons nog wel één en ander.
Vragen wij daarom om vergeving.
vrij naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Vergevingsmoment

-God,
er wordt ons zo vaak gezegd
dat Gij onze Schepper zijt,
dat Gij van ons houdt,
dat Gij ons leven ten goede wilt leiden.
Toch zijn wij vaak bang
om ons aan dat Woord toe te vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer Jezus,
Gij hebt ons voorgeleefd
hoe wij aan liefde gestalte kunnen geven.
Gij roept ons tot het geluk dat besloten ligt
in het zich wegschenken aan anderen.
Toch voelen wij ons vaak geremd
om ons voor de ander open te stellen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, Geest van God,
Bezieler van al wat leeft,
maak onze liefde actief
en laat ze creatief in ons doen en denken tot uiting komen.
Menselijk opzicht remt ons echter zo vaak af
en de gevestigde waarden van geld en macht en burgerlijk fatsoen
zijn vaak zo aanlokkelijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Eeuwige God,
zoals Gij destijds in moeilijke tijden
licht hebt gebracht en nieuwe perspectieven hebt geopend
met de doop van Jezus in de Jordaan,
beweeg zo ook ons tot een hoopvol samenleven.
Raak ons met uw Geest, herschep ons tot uw kinderen.
Geef dat wij in dit samenzijn
beter verstaan hoe wij meer kunnen gelijken
op Jezus Christus, de Mens naar uw hart,
de Mens zoals Gij hem hebt bedoeld
vanaf het begin van de schepping.
Wij vragen het U in zijn naam. Amen.

Openingsgebed 2

God,
zie ons hier bijeen als uw kinderen,
allen gedoopt in uw naam.
Maak ons ontvankelijk voor uw Woord,
en geef ons nieuw zicht op onze roeping als christen.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek
Lezingen

Eerst legt Jesaja ons uit
op welke manier een ware dienaar Gods mensen nabij is.
In de evangelielezing horen wij hoe de hemel zo’n solidaire levenshouding bevestigt in de persoon van Jezus.
Laten we samen daarnaar luisteren.

Eerste lezing (Jes., 42, 1-4, 6-7)

Uit de Profeet Jesaja

1           Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2           Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3              Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
5           Zo spreekt de Heer God,
die de hemel geschapen en uitgespannen heeft
en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt,
die adem geeft aan de mensen die er wonen
en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat.
6           Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7           om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
uit de gevangenis diegene die wonen in de duisternis.
KBS Willibrord 1995
Tweede lezing (Hand. 10, 34-38)

Uit de handelingen van de Apostelen

34
         Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien van persoon kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus –
deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 3, 13-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13         In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan
om zich door hem te laten dopen.
14         Johannes probeerde Hem tegen te houden.
Hij zei:
`Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’
15         Jezus gaf hem ten antwoord:
`Laat nu maar,
want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’
Toen liet hij Hem begaan.
16         Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water.
En zie, daar opende zich de hemel voor Hem
en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen
en op Hem neerkomen.
17         Er kwam een stem uit de hemel, die zei:
`Dit is mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Heer God,
in Jezus’ doopsel werd geopenbaard wat zijn leven wilde zijn:
een dienst aan de medemensen in uw geest.

-Wij bidden U:
open ons hart voor de Boodschap van uw Zoon
zodat we haar beter begrijpen
en haar in ons leven waarmaken.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U:
help ons groeien in solidariteit met onze medemensen in nood,
zodat we hen brengen tot een nieuw begin van leven.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U:
help ons groeien in vriendschap en liefde voor onze medemensen,
zodat ook wij uw geliefde kinderen kunnen worden genoemd.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U:
zegen alle gedoopten.
Dat zij blij en enthousiast in hun leven zouden uitwerken
wat zij als waar en goed erkend en beloofd hebben.
Laten wij bidden…

Algoede Vader,
beziel ons met uw geest van liefde,
zodat de wereld moge zien dat wij uw kinderen zijn.
Door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Sacerdos
Voorbeden 2

In de geest van Jezus
in wie een christen wordt gedoopt,
bidden wij:

-Voor allen die, in kracht van hun geloof,
onvermoeid en vastberaden
handen en voeten geven aan gerechtigheid.
Dat zij mogen volharden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich verloren voelen,
niet bij machte overeind te blijven
in de maalstroom van het leven:
om bevrijding voor hen,
om licht in hun duisternis.
Laten wij bidden…

-Voor gemeenschappen van gelovigen
die door de doop de geest van Jezus vieren en doorgeven.
Dat het hart van het evangelie
er mag blijven kloppen.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf,
met al onze kwetsbaarheid en onze kracht,
met ons verdriet en ons verlangen.
Dat we ons wagen aan de weg
die door ons doopsel voor ons ligt uitgetekend.
Laten wij bidden…

Hoor ons bidden, God,
en geef dat waar mag worden
waarop wij hopen. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven 1

God,
wij vragen U kracht om goede keuzes te maken,
om standvastig te kiezen voor het goede,
voor de zwakke,
voor de gerechtigheid van uw Rijk.
Leer ons onze ervaringen te doorzien,
leer ons onze intuïties te onderscheiden
en leer ons de keuze te maken van uw welbehagen.
Wij vragen het U als gedoopten
en aldus als Lichaam van uw geliefde Zoon, Jezus, de Christus. Amen.
naar Erik Borgman

Gebed over de gaven 2

Gij,
Woord van omhoog,
Stem in ons hart,
om Jezus te gedenken,
om ons zijn manier van leven voor de geest te halen,
nemen wij – telkens weer – brood en beker in handen.
Doe ons, brekend en delend tot zijn gedachtenis,
steeds meer op Hem gelijken.
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, uw Welbeminde. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden.
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen.
Dat wij iedere mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Zegen ons met uw levengevend water, God.
Was onze angsten en ons verdriet weg.
Doe onze grote vragen en problemen krimpen
tot kleine en onbeduidende.
Plooi ons open,
zodat we vrede en hoop met elkaar kunnen delen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Lam Gods

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, en zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…

Bezinning 1

Wij staan volkomen naakt
in schuld en armoede,
in tekort en lijden.

Zijn wij als christenen
voor velen
niet ongeloofwaardig geworden?

Wij preken liefde
en bijten nog altijd
elkaars strot over
voor macht en geld.

Wij preken medemenselijkheid
en tellen op onze vingers
wie in aanmerking komt.

Wij preken onthechting
maar verlaten
de vette vleespotten
van ons eigenbelang niet.

Wij preken God
en verloochenen de mens.
Dát is de gruwel
in zijn ogen.

Van één zei God uitdrukkelijk:
`Jij bent mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
Ward Bruyninckx

Bezinning 2

Hij is het!

Nog maar kort geleden
vierden we zijn geboorte.
En vandaag hebben we stilgestaan
bij zijn doop in de Jordaan
en wordt ons door de Doper
gezegd dat Hij het is.
Van Hem mogen we verwachten
dat Hij ons laat zien
wie God is.
Hij en niemand anders!
Hij laat zien,
dat God niet ver is,
maar levensnabij.
Hij is ons nabij,
waar wij de mist in gingen.
Hij is bij ons,
waar we te lijden hebben
van het leven.
Hij is het Lam van God,
even weerloos als wij.
Zo is Hij de Zoon van God geworden.
Hij is het:  een mens naar Gods beeld en gelijkenis.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Toen ik gedoopt werd, God,
hebt Gij mij dezelfde liefdesverklaring toegefluisterd
als destijds bij Jezus:
“Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou
en in wie Ik vreugde vind.”
Gij hebt mij toen van kop tot teen
ondergedompeld in uw vriendschap.
Helaas is dat in mijn leven niet altijd te zien.
Laat me daarom opnieuw
met heel mijn hart geloven in uw liefde.
En help me om het stukje aarde waarop ik leef
steeds meer hemels te maken. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer Jezus,
vanuit uw hemel zonder grenzen
zijt Gij ten volle mens met de mensen geworden,
tochtgenoot van al wie alleen lopen,
delend in alles wat een mens kan overkomen.
Gij vertrouwt die roeping ook toe aan ons.
In uw spoor, door U gesterkt,
willen wij liefde investeren in het leven van elke dag.
Maak ons tot doorzichtige getuigen van U,
naar het voorbeeld van Johannes de Doper. Amen.

Zending en zegen

Laten wij naar huis gaan
en voelen dat wij door God geliefd zijn.
Hij kent ons en laat ons niet in de steek.
Met  een stevige hand houdt Hij ons op de been.
Hij wil ons ontmoeten tot in de meest verborgen hoeken van ons hart.
Hij zal bij ons zijn
als wij op onze beurt proberen
steun te bieden aan onze medemensen,
als wij een troost zijn voor wie bedroefd is
en als wij ons vastberaden inzetten om mensen te doen opstaan
overal waar onrecht en onrechtvaardigheid bestaan.
Daartoe wil God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.