Doop van Jezus A 2008

ZONDAGSVIERINGEN

Doop van Jezus A (13 01 2008)

Begroeting

Wij zijn gedoopt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Christenen.
Moge die naam op ons blijven rusten. Amen.

Openingswoord

In de woestijn stond Johannes te roepen:
“Zondaars, bekeert u want het einde der tijden is nabij:
God gaat jullie ter verantwoording roepen.”

In het rijtje van zondaars
die zich door Johannes laten dopen
als blijk van hun bekeringsbereidheid,
schuift ook een zekere Jezus van Nazareth aan.

Hij, die zonder zonden is,
staat solidair in de rij
van bekeringsgezinde zondaars…
solidair met mensen zoals u en ik
die altijd weer opnieuw te kort schieten…
maar zich daar niet bij neerleggen.
Wie bereid is
te herstarten met een nieuwe lei,
mag rekenen op Gods vergevingsgezinde nabijheid.

Vergevingsmoment

Heer,
wij spreken gemakkelijk over ‘goed zijn’,
maar ons ‘doen’ valt vaak anders uit.
Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst,
maar al even vlug doen we anderen pijn
en stappen dáár wel licht over heen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
de gebreken van anderen vergroten wij nogal gemakkelijk uit,
maar als anderen iets negatiefs over ons zeggen,
dan voelen wij ons benadeeld.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
Gijzelf zijt nederig in de rij komen staan om gedoopt te worden.
Wijzelf daarentegen staan graag op de eerste rij
en dienstbaarheid is een mooi woord
als het maar niet te grondig onze levenswijze beïnvloedt.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Heer, onze God,
Gij hebt geduld met ons tekortkomen.
Daarom willen wij werk maken van onze bekering
tot een leven dat een gedoopte waardig is. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer.
Amen.

Openingswoord

God,
Gij dwingt ons niet
maar tracht ons, met eindeloos geduld voor U te winnen.
Wij bidden U:
doop ons hier en nu met vuur en geestkracht
en met goede moed
opdat ook wij kiezen voor U
en ons volledig inzetten
voor de komst van uw rijk van vrede en gerechtigheid,
zoals Jezus dat deed,
uw Dienaar en Mens onder de mensen. Amen.

Eerste lezing (Jesaja 42,1-4,.6-7)

Uit de Profeet Jesaja

1        Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2        Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3              Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
5        Zo spreekt de Heer God,
die de hemel geschapen en uitgespannen heeft
en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt,
die adem geeft aan de mensen die er wonen
en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat.
6        Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7        om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
uit de gevangenis diegene die wonen in de duisternis.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Handelingen 10, 34-38)
Uit de handelingen van de Apostelen.

34
       Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien van persoon kent,
35       maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36       U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus –
deze is de Heer over allen.
37       U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38       dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 3,13-17)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13       In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan
om zich door hem te laten dopen.
14       Johannes probeerde Hem tegen te houden.
Hij zei:
`Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’
15       Jezus gaf hem ten antwoord:
`Laat nu maar,
want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’
Toen liet hij Hem begaan.
16       Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water.
En zie, daar opende zich de hemel voor Hem
en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen
en op Hem neerkomen.
17       Er kwam een stem uit de hemel, die zei:
`Dit is mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om te getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor alle jongens en meisjes
die zich voorbereiden op de hernieuwing van hun doopbeloften
en daarmee willen aangeven
dat zij er persoonlijk voor kiezen als christenen te leven.
En vergeten we de vormselcatechisten niet die hen op die stap voorbereiden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om creativiteit bij de voorgangers:
dat zij op een eigentijdse manier de essentie van de Blijde Boodschap
verkondigen en vieren.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen,
die in de doop de Geest van Jezus ontvangen hebben:
dat zij steeds beter gaan beseffen
dat zij daardoor dragers zijn van de Messiaanse belofte
en dus geroepen zijn om mensen te bemoedigen
en te bevestigen in hun waarde.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

Aan uw tafel van gastvrijheid schuiven ook wij aan, Heer onze God.
Van de wijn die Jezus deelt willen wij drinken
om zelf teken van toewijding en liefde te zijn.
Van zijn brood willen wij delen
om onszelf te kunnen breken voor elkaar.
Kom dan in onze gaven van inzet en hoop,
die wij U aanbieden in Jezus’naam. Amen

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht

om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan

in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader…

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met Uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Aan deze tafel worden wij uitgenodigd
om het lichaam van Christus te vormen,
de gemeenschap waarin zijn liefde leeft.
Maar wij weten dat we daar nog lang niet aan toe zijn.
Moge dit brood dat we gaan delen met elkaar
ons helpen om te leven naar zijn woord.
Dan kan de vrede die ons met Kerstmis is toegezegd
Werkelijkheid worden.
De vrede van de Heer zij dan met u allen.
En geven wij die vrede in een hartelijk teken aan elkaar door.


Communie

Voor de laatste maal met zijn leerlingen aan tafel
gaf Jezus te kennen dat het Gods liefde was die Hem bezielde.
Hij brak het brood en deelde daarin zichzelf.
Opnieuw ligt dit brood voor ons:
mogen ook wij in ons leven kiezen voor de liefde.
Dan mogen wij delen in zijn droom.
Dit is het Lam Gods…

Bezinningtekst

Heel graag wil ik mensen in uw naam
tot bij Jezus brengen, God,
net zoals Johannes dat deed.
Bij mijn vormsel heeft U me immers
uw Geest gegeven om,
met alles wat ik heb en kan,
mee te werken aan uw koninkrijk.
En ik zal niet alle zonden van de wereld kunnen wegnemen,
maar ik geloof dat ik die wereld
wel mooier kan maken door vergeving aan te reiken.
Wil me helpen mijn roeping als christen
waar te maken
en met heel mijn hart uw kind te zijn.


Slotgebed

Heer Jezus,
vanuit uw hemel zonder grenzen
werd Gij ten volle mens met de mensen,
tochtgenoot van al wie alleen lopen,
delend in alles wat een mens kan overkomen.
Gij vertrouwt die roeping ook toe aan ons.
In uw spoor, door U gesterkt,
willen wij liefde investeren in het leven van alledag.
Maak ons tot doorzichtige getuigen van U,
naar het voorbeeld van Johannes de Doper. Amen.

Zending en zegen

Wij kregen vandaag de opdracht mee
om, door onze manier van leven,
aan het Koninkrijk Gods
een gezicht te geven.
Laat ons dat proberen
zodat God onze Vader ook tot ons zal kunnen zeggen:
“Jij bent mijn geliefde zoon;
jij bent mijn geliefde dochter,
in wie Ik vreugde vind”.

Laat ons daartoe van hier weggaan,
vergezeld van Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.