3e paaszondag C 2013

(14 04 2013)

Begroeting

Van harte welkom vandaag in deze viering.
Jezus is daadwerkelijk in ons midden,
ook al zien wij Hem niet met onze ogen,
maar wij herkennen Hem wel in het symbool van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

De oudste verkondiging van Jezus’ leven over de dood heen,
bestaat uit korte, bijna zakelijke getuigenissen.
Die getuigenissen groeiden later uit tot kleurrijke verhalen
die ook nu nog tot de verbeelding spreken.
Maar het zijn geen reportages over historische gebeurtenissen.
Het zijn menselijke pogingen om het belang van die ‘Jezus-leeft-ervaring’
te laten aanvoelen.
Uitdagingen ook om hier en nu aan onszelf de vraag te stellen:
geloven wij wel dat Hij leeft?

Openingswoord 2

Pasen is voorbij.
Zijn wij opgestaan?
Of zitten we nog veilig achter onze gesloten deuren?
Durven we naar buiten komen met ons geloof?
Herkennen wij de Verrezen Heer
in de vreemdeling in ons midden?
Deze viering moge een aanzet zijn om daarover grondig na te denken.

Openingswoord 3

Mensen kunnen na een verlies
lang blijven steken in verdriet en depressie.
Begrijpelijk is dat.
En toch is er na een tijd aanvaarding
nodig
en de moed om verder te leven.
En we weten uit ervaring dat dat mogelijk is.

Zo overkwam het de leerlingen na Jezus’ dood.
Het duurde een hele tijd vooraleer Pasen ook Pinksteren werd.
Eerst wilden de apostelen het opgeven.
Bijzondere religieuze ervaringen schonken hen echter nieuw uitzicht.

Moge het ook ons overkomen in deze viering.
Nieuw inzicht. Nieuw uitzicht.
Nieuwe durf. Nieuwe kracht.

Laten we daarvoor eerst even bidden
in de stilte van ons eigen hart.
 Emmaüsviering’ (Aalst)


Vergevingsmoment 1

In de visserswereld betekent de uitdrukking ‘de netten boeten’
de gescheurde draden herstellen.
Ons net scheurt,
als we anderen kwetsen
en het net te veel naar onze kant trekken.
Daarom willen wij nu eerst ons net boeten,
en God om vergeving vragen.

-Vergeef ons, Heer,
als we koppig onze eigen weg gaan,
als we alleen aan onszelf denken
en daardoor de draad verliezen.
Vergeef ons Heer,
als we uit angst voor de anderen
ons privé-pad niet durven verlaten,
en geen contact zoeken met onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer,
we hebben elkaar meer nodig dan we laten blijken,
we hebben elkaar meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
we kunnen meer troosten dan we beseffen,
meer dankbaarheid tonen dan we tot nog toe deden.
Vergeef ons Heer,
wanneer we onverschillig zijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
als we het touw loslieten
en de anderen geen nieuwe kansen gaven,
als we er geen zin meer in hadden
de anderen aan te moedigen en te helpen.
Vergeef ons Heer,
als wij blind waren voor de pijn en het verdriet van anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Mensen hebben zoveel gemeenschappelijks
maar toch laten wij onze aandacht steeds gaan
naar datgene waarin wij verschillen.
Voor al die keren dat wij om die verschillen
mensen lieten vallen,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij zoeken uw liefde vaak ‘hoog en ver weg’,
terwijl Gij ons verschijnt in het gewone, in het alledaagse.
Wij kijken daardoor vaak aan U voorbij.
Voor al die keren dat wij U niet herkenden,
vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
zoals Gij aan Petrus hebt gevraagd,
vragen Gij en onze medemens aan ons:
“Heb je mij lief?”
Voor al die keren dat we die vraag ontweken,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Buizingen

Vergevingsmoment 3

-We weten dat Jezus verrezen is
en toch leven we telkens weer in twijfel
en vragen naar tastbare zekerheden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ontgoochelingen en tegenslagen in ons leven
staan ons geloof in de Verrezen Heer soms in de weg.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Toen brood en vissen werden gedeeld
herkenden de leerlingen de Verrezen Heer.
Het zou goed zijn
mochten medemensen God kunnen herkennen
doorheen onze woorden en daden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
zeggen dat wij in U geloven als een Levende,
dat doen we vrij gemakkelijk.
En toch heeft dat geloof zijn grenzen.
We zitten vaak nog met vele vragen.
Daarom bidden wij U:
open onze ogen voor Hem
die met ons als Levende door het leven gaat.
Draag ons in uw sterke hand
en geef ons de moed ons aan U toe te vertrouwen. Amen.
Rijmenam

Openingsgebed 2

Heer, Gij weet dat wij tot uw volk willen behoren,
dat wij U willen volgen.
Samen met Petrus antwoorden wij U
dat wij trouw willen blijven aan onze opdracht.
Vervul ons met uw Geest en uw liefde
zodat wij enthousiast kunnen getuigen van U,
de levende Heer. Amen.
naar Olen

Openingsgebed 3

Heer Jezus,
na uw verrijzenis zijt Gij uw leerlingen blijven oproepen
om, niettegenstaande tegenslag en ontmoediging,
uw Boodschap van liefde en blijvend leven,
verder door te geven.
Sterk ons opdat we enthousiaste getuigen mogen zijn
van uw Blijde Boodschap. Amen.

Lezingen

In de evangelielezing legt Petrus als het ware
zijn gelofte van liefde en trouw aan Jezus af.
Ook als ze later, onder druk van de hogepriester, op de proef wordt gesteld, blijven Petrus en zijn vrienden hun belofte gestand
– zo horen we in de eerste lezing.
Luisteren wij samen naar die twee schriftverhalen.

Eerste lezing (Hand. 5, 27b-32. 40b-41)

Uit de Handelingen van de apostelen

27         Op een dag vroeg de hogepriester aan de apostelen:
28         `Hebben we u niet ten strengste verboden
onderricht te geven met een beroep op de naam van Jezus?
Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer;
u wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen?’
29         Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord:
`God moet men meer gehoorzamen dan de mensen.
30         De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt,
die u vermoord had door Hem aan een kruis te hangen.
31         Hem heeft God een hoge plaats gegeven
aan zijn rechterhand als leidsman en redder,
om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven.
32         Wij zijn daarvan de getuigen,
samen met de heilige Geest,
die God gegeven heeft aan wie Hem gehoorzamen.’
40         De hogepriester verbood het hun om te verkondigen
met een beroep op de naam van Jezus,
en lieten hen vrij.
41         Zij verlieten het Sanhedrin,
blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam
smadelijk behandeld te worden.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Apok., 5, 11-14)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

11         Terwijl ik, Johannes, keek,
hoorde ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon
en de dieren en de oudsten;
hun getal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen;
12         en zij riepen luid:
`Waardig is het lam dat geslacht werd,
de macht en de rijkdom,
de wijsheid en de kracht,
de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.’
13         En elk schepsel in de hemel en op de aarde
en onder de aarde en in de zee,
en alles wat daarin is hoorde ik roepen:
`Aan Hem die zetelt op de troon
en aan het lam lof en eer en heerlijkheid
en kracht tot in alle eeuwigheid!’
14         En de vier dieren zeiden:
`Amen’,
en de oudsten vielen in aanbidding neer.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Joh., 21, 1-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Jezus heeft zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard,
bij het Meer van Tiberias.
Dit geschiedde als volgt.
2           Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs
en nog twee andere leerlingen.
3           Simon Petrus zei tegen hen:
`Ik ga vissen.’
`Dan gaan wij mee’, antwoordden ze.
Ze gingen dus op weg en klommen aan boord,
maar die nacht vingen ze niets.
4           Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
5           Hij riep hun toe:
`Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’
`Nee’, riepen ze terug.
6           `Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zei Hij,
`daar zul je wel iets vinden.’
Ze wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in
dat ze niet meer bij machte waren het op te halen.
7           Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus:
`Het is de Heer.’
Nauwelijks had Simon Petrus gehoord `Het is de Heer’,
of hij schortte zijn kiel op
– het enige wat hij aan had –
en sprong in het water,
8           terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen
– ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el –
en het net met de vissen achter zich aan sleepten.
9           Toen ze aan land waren gestapt,
zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd,
met vis erop en brood ernaast.
10         Jezus zei tegen hen: .
`Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.’
11         Simon Petrus ging dus weer aan boord
en sleepte het net aan land.
Het zat vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet.
12         Daarna zei Jezus: `Kom nu en eet.’
Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: `Wie bent U?’
Ze wisten nu dat het de Heer was.
13         Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.
14         Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde
sinds zijn opwekking uit de doden.
15         Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus:
`Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’
`Ja, Heer,’ zei hij,
`U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn kudde.’
16         Nogmaals vroeg Hij: `Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’
`Ja, Heer,’ zei hij, `U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Wees dan een herder voor mijn schapen.’
17         Nog een derde keer vroeg Hij:
`Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’
Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg
of hij van Hem hield, en hij zei:
`Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn schapen.
18         Waarachtig, Ik verzeker je:
als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde;
als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen,
en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.’
19         Hiermee kondigde Hij aan
door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken.
En na deze voorspelling zei Hij tegen hem:
`Volg Mij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de Verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij dienstbaar zijn aan elkaar.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Onze God is barmhartig en laat zijn mensen nooit in de steek.
Daarom mogen wij onze persoonlijke gebedsintenties aan Hem toevertrouwen.

-Verrijzen is:
altijd opnieuw bouwen aan je leven
met de stenen van je stoutste dromen,
met de stenen van je hele persoonlijkheid.
Daarom bidden wij U
dat wij altijd opnieuw zouden geloven dat het kan:
al die stenen van ons leven bijeenvoegen tot een huis van liefde
voor wie wij ontmoeten.
Laten wij bidden…

-Verrijzen is:
altijd opnieuw op weg gaan
en dansen op een koord met de zekerheid
om de hoek uw liefde te ontmoeten
in een glimlach, een arm om ons heen,
maar soms ook in pijn of verdriet.
Laten wij bidden…

-Verrijzen is:
altijd opnieuw aanvaarden
door de diepste nacht te gaan
en zaad te zijn dat sterven moet.
Daarom bidden wij U
dat we altijd opnieuw zouden geloven en vertrouwen
dat aan de verste einder ons ‘nieuw’ leven wacht.
Laten wij bidden…
naar Rijmenam

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen
die ons door hun getuigenis herinneren aan onze opdracht als christenen:
catechisten, opvoeders, bezielers van sociale bewegingen
en allen die pastoraal actief zijn.
Dat hun inzet ons mag sterken in ons geloof in de Verrezen Heer.
Laten wij bidden…

Bidden we voor alle christenen.
Dat zij een echte gemeenschap van liefde mogen vormen
waar plaats is voor alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze eigen Kerkgemeenschap.
Dat we nooit zouden vervallen in routine of sleur,
maar steeds alert zouden blijven voor de tekens van onze tijd
en voor Gods uitnodiging daarin
om ons te engageren voor zijn Goede Boodschap.
Laten we bidden…
vrij naar Frans L. Van den Brande

Voorbeden 3

-God, wij bidden u om kracht.
Dat wij meer zouden denken zoals Jezus:
hoe wij goed kunnen zijn voor mensen,
hoe wij hen hoop kunnen geven
en liefde laten voelen.
Maak van ons echte getuigen
van uw liefde voor alle mensen.
Laat wij bidden

-God, wij bidden wij u om kracht.
Dat wij, zoals Jezus,
attentvol en hartelijk zouden zijn.
Dat wij zouden luisteren naar de nood en het verdriet van anderen.
Dat wij van harte zouden zorg dragen voor onze medemensen,
ook al kost het ons wat moeite op sommige momenten.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden voor alle kinderen
die binnenkort hun eerste communie doen
en voor alle jongeren die gevormd zullen worden.
Dat zij de vraag van Jezus
‘Hou je van Mij?’,
niet alleen met woorden zouden beantwoorden,
maar met heel hun hart
en dit concreet zouden maken in heel hun leven.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 4

-Bidden wij voor alle gelovigen
die zich gedragen weten
door de verrijzenis van de Heer.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen
die ook bij tegenstand
trouw blijven aan hun opdracht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mannen en vrouwen
die zich met al hun talenten
beschikbaar stellen voor anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor diegenen
die de regie van hun leven
uit handen durven geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf
die elkaar hopen te bezielen
tot een nieuwe, christelijke aanpak van ons bestaan.
Laten wij bidden…

God van alle leven,
Jezus is uit de doden opgestaan.
Help ons
de levende kracht van uw Verrezen Zoon
voor elkaar gaande te houden,
alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 1

Zoals een opengebarsten bolster zicht geeft op het hart van de vrucht
en een broodje met gebarsten korst iets laat vermoeden
van het zachte kruim binnenin,
zo willen wij onszelf openbreken, Heer,
zodat onze kern van liefde voor U en voor elkaar
zichtbaar wordt.
Aanvaard daarom dit brood en deze wijn als tekenen
van onze bereidheid daartoe.
En geef ons daarvoor de kracht van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Waregem


Gebed over de gaven 2

God,
laat dit brood en deze wijn
voor ons een uitnodiging zijn
om met open handen en een warm hart
naar mensen toe te gaan
en hen te omringen met luisterende aandacht. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer, onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.
Amen.


Onze Vader

Wij bidden om mensen met allerlei talenten,
die de Boodschap van bevrijding en hoop gestalte geven.
Wij bidden om leiderschap dat ontvankelijk en stimulerend is.
Wij bidden met de woorden, die we door de eeuwen heen ontvingen:
Onze Vader…

Vandaag en morgen heeft de Heer meer dan ooit mensen nodig
die zonder om te zien willen uitgaan naar anderen
om voor hen zijn brood te breken,
om voor hen zijn woord te spreken van liefde, verwachting en eeuwig leven.
Zij leren ons hoopvol uit te zien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredeswens

Vanaf de oever roept Iemand
van wie veel mensen denken dat Hij monddood is
en voor altijd uitgepraat.
Hij zegt iets merkwaardigs:
gooi je net,
gooi je leven over een heel andere boeg,
wees getuige van hoop en liefde.
Dan kunnen wij uitgroeien tot zijn volk van vrede.
En die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
vrede zij u, kom aan tafel
want Ik breek mijzelf tot voedsel voor u.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God op bezoek krijgen is geen utopie.
Maar je merkt het pas achteraf.
Je bent je ervan bewust
als de Heer is voorbijgegaan,
als Hij je blinde ballast heeft meegenomen.
Ook de Emmaüsgangers zagen Jezus pas,
toen Hij voor hun ogen verdween.
Eerst toen gingen hun ogen open
en beseften zij dat Hij het was, die met hen het brood brak.

Het bezoek van de Heer ligt gehuld in heel gewone dingen.
Hem zien is niet gegeven aan hen die roepen:
‘Heer, Heer!’, maar aan de eenvoudigen en de kleinen…
Je moet geen lijst van afspraken vastleggen,
geen gemaakte plannen afzeggen of zien dat je bankrekening klopt.
Je mag enkel het kruispunt niet missen
waar je op het onverwachte botst.
Iemand vraagt je de weg, hij kan niet verder, weet niet meer waarheen.
Je gaat een eindweg met hem mee, ongevraagd.
Je wordt geraakt door zijn woord…
Pas later, misschien veel later, besef je wie daar met jou op weg was.
God komt meermaals op bezoek in de fijne vreugde van mensen.
Ronse
Bezinning 2

De kerkgemeenschap kan je vergelijken met een kerkgebouw.
Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen.
Elke steen heeft zijn plaats en zijn functie.
Sommigen zitten onzichtbaar in het fundament:
ze dragen alles en geven stevigheid.
Andere stenen zijn zichtbaar, sommige binnen, andere buiten,
de één hoog, de ander laag.
Allemaal samen vormen ze het kerkgebouw.
Zo vormen ook wij allemaal samen de kerkgemeenschap,
ieder met zijn/haar plaats en functie, ieder met zijn/haar eigen talenten.
En meer talenten hebben dan een ander, is een voorrecht,
maar geen recht om aanspraak te maken op een belangrijke functie.
Buizingen


Bezinning 3

De meeste mensen herkennen
een vogel aan zijn lied,
de bomen aan hun bladeren,
de gewassen aan hun vruchten,
de seizoenen aan hun kleuren
en een vriend aan zijn stap of zijn stem.

Maar hoe kan je de Verrezen Heer Jezus herkennen?
Misschien in mensen die telkens opnieuw vergeven,
of in die mens die elke dag
met veel zorg een zieke eten geeft,
of in die vreemdeling in ons midden
of in die onbekende op onze weg
die luisterde en ons nieuwe moed gaf?
Bidden we dat het ons allemaal moge overkomen.
Federatie Kana


Bezinning 4

Ik wil luisteren naar je vragen,
je helpen zoeken naar een antwoord.
En ook als er geen antwoord is,
weet dan
dat ik gewoon naar jou wil luisteren,
bij jou wil zijn.

Je mag je hart uitspreken,
je verdriet uitwenen,
je kwaadheid uitschreeuwen.
Je moet niet,
maar het mag.
Doe het niet voor mij,
voel je niet gedwongen,
ga gerust je eigen weg
op zoek naar leven.

Ik wil alleen maar dat je weet:
Er is iemand
bij wie het kan.

Dit is mijn zorg:
dat ook jij
ruimte vindt
om te leven en te beminnen.

Bezinning 5

Niet meer vooruit kunnen.
Niet meer achteruit kunnen.

Geblokkeerd.
Ingesloten.
Uitzichtloos.

Bekijk het eens op een andere manier.
Gooi het over een andere boeg.
Het kan anders dan tot nu toe.
Zo is het wonder van nieuw uitzicht:
door gesprek,
door lectuur,
door een tijd van bezinning en gebed.

Niet meer terug naar het verleden willen.
Weer vooruit durven zien.
Beseffen dat er nog veel is om voor te gaan.
Om door te gaan.

Zo deed Jezus na zijn dood met zijn leerlingen.
Ze aanmoedigen en voortstuwen.

Zo doet Hij met ons vandaag.
Niet opgeven!
De netten over een andere boeg gooien!,
roept Hij ons toe.

Laten we het de komende week proberen.
Emmaüsviering’ (Aalst)


Slotgebed

God,
waar mensen zich naar elkaar toewenden
en ervan afzien om over elkaar macht uit te oefenen,
daar kan kerkgemeenschap opgebouwd worden.
Waar mensen niet meer geloven in het recht van de sterkste,
daar zal het net niet scheuren.
Waar mensen elkaar gaan erkennen en aanvaarden als kwetsbare reisgenoten,
waar mensen van elkaar weten dat ze niet zonder liefde kunnen,
daar kan iets van U gebeuren,
daar zijt Gij weer helemaal thuis.
Buizingen

Zending en zegen

Hoed mijn schapen.
Draag zorg voor kwetsbaar leven.
Die opdracht gaf Jezus door aan Petrus en diens vrienden.
Die opdracht van toen mogen wij tot de onze maken.
Zo bouwen we mee
aan een wereld zoals Jezus die droomde:
een wereld van mensen
die behoeders willen zijn van elkaars geluk en vrede.
Die inzet wil God van harte zegenen
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.