Christus Koning C 2013

24 11 2013

Begroeting

Koningskinderen zijn wij
want onze God is op een bijzondere wijze ‘koning’,
een koningschap niet van deze wereld,
maar erkend en gevierd door allen
die het Rijk Gods gestalte willen geven in dit aardse bestaan.
Welkom in Gods naam: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Openingswoord

Het feest van Christus Koning is de ‘bekroning’ van het liturgisch jaar.
Maar laten we de vele – wellicht triomfalistische – associaties
even opzij schuiven en ons door de lezingen op het juiste spoor laten zetten.

Jezus wil geen Koning zijn die gediend wil worden.
Ter bevrijding van mensen was Hij uit Nazareth op weg gegaan.
Ter bevrijding uit eenzaamheid, uit schuld en zelfverwijt,
sprak de Heer woorden vol warmte.
Vreemden werden vrienden,
armen en geringen prees Hij zalig. Hij zweeg niet toen machtigen Hem om zijn woorden naar het leven stonden.
Hem gedenken wij vandaag,
zijn trouw ten einde toe.
naar Dadizele

Vergevingsmoment 1

Naar het voorbeeld van Jezus, de Christus,
moeten wij elkaar telkens opnieuw vergeven.

-Velen zijn geroepen om leiding te geven in Kerk en maatschappij.
Dienstbaarheid zou in alle omstandigheden het motto moeten zijn.
Maar eigenbelang is vaak een spelbreker.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Velen zijn geroepen tot verantwoordelijkheid in de opvoeding
van kinderen en jongeren.
Geduld en behoedzaamheid zouden steeds onze leidraad moeten zijn.
Maar soms hebben we moeite om ons te verplaatsen in hun leefwereld
en zo verspelen we hun vertrouwen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Allen zijn we geroepen om mee te bouwen aan een betere wereld.
Gerechtigheid, liefde en vrede zijn daarvoor de bouwstenen.
Maar met twist en onmin breken we vaak meer af, dan we opbouwen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Dadizele

Vergevingsmoment 2

In Jezus kwam God in de wereld,
maar de mensen erkenden Hem niet.
Hij verschijnt onder ons als een mens in nood.
Daar staan we vaak niet bij stil.

-Ik was onder jullie als een zieke, een gevangene, een dakloze,
een hongerig en dorstig mens.
Hebben jullie Mij herkend?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ik was onder jullie, niet als een koning met macht en luister,
maar als een naamloze, een verdrukte.
Hebben jullie Mij herkend?
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ik was een van hen, op de vlucht voor geweld.
Ik had kleding noch voedsel,
Ik had honger en dorst.
Hebben jullie Mij herkend?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Op het feest van Christus Koning
bidden wij U:
wees aanwezig bij die ontelbare mensen
die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging,
ziekte of eenzaamheid.
Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd
die rechteloos en weerloos door het leven gaan.
Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde
een overwinning behalen op alle verdrukking en kwaad,
dat eens alle machthebbers inzien dat de aarde behoort aan iedereen.
Dat die aarde in handen moet zijn van mensen
die macht aanwenden ten goede,
mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken,
die niet haten, maar leven geven.
Mensen naar uw beeld,
zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen.
Uit: Van hemel en aarde thuis, (KAV)

Lezingen

De Schriftlezingen belichten het koningschap van Jezus.
In de eerste lezing horen we hoe David, geliefd bij zijn volk,
tot koning wordt gezalfd.
Het evangelie leert ons Jezus kennen als een dienende koning
die uit liefde voor zijn mensen, zijn leven geeft.

Eerste lezing (2 Sam. 5, 1-3)

Uit het tweede boek Samuël

1           Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden:
`Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
2           Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was u degene die de troepen van Israël leidde.
Bovendien heeft de Heer u beloofd:
`U zult mijn volk Israël weiden;
u bent diegene die over Israël zal heersen.” ‘
3           Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron,
en koning David sloot met hen in Hebron een verbond
ten overstaan van de Heer,
en zij zalfden David tot koning over Israël.
KBS Willibrord 1995
Tweede lezing (Kol., 1, 12-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
12         Zeg met vreugde dank aan de Vader,
die u in staat heeft gesteld om te delen
in de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,
4
           in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden.
15         Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16         Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17         Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18         Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19         Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20         om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995
Evangelie (Lc., 23. 35-43)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35         Toen Jezus aan het kruis hing stond het volk toe te kijken.
De leiders lachten Hem uit en zeiden:
`Anderen heeft Hij gered;
laat Hij nu zichzelf redden
als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’
36         Ook de soldaten dreven de spot met Hem;
ze kwamen Hem wijn brengen
37         en zeiden:
`Ben jij de koning van de Joden?
Red dan jezelf!’
38         Boven zijn hoofd hing het opschrift:
Dit is de koning van de Joden.
39         Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem:
`Ben jij de Messias?
Red dan jezelf en ons erbij!’
40         Maar de ander wees hem terecht:
`Heb zelfs jij geen ontzag voor God,
nu jij ook deze straf ondergaat?
41         In ons geval is dat terecht,
want wij krijgen ons verdiende loon.
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’
42         Daarop zei hij:
`Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’
43         Hij zei tegen hem:
`Ik beloof je,
vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen,
zonder ruzie, zonder verdriet.
Wij geloven in een wereld waarin elke mens de moeite waard is,
een wereld zoals de Vader hem heeft bedoeld.

Wij geloven in de Koning van deze wereld, Jezus Christus,
die ons heeft laten zien hoe we voor anderen kunnen leven.

Wij geloven dat de Geest van God ook ons zal helpen
om als Jezus echt van mensen te houden.

Wij geloven dat het dan niet moeilijk is om vriendelijk te zijn,
om anderen te helpen en om geluk te brengen aan mensen. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij vandaag voor de velen,
die in hun manier van leven iets koninklijks uitstralen.

-Voor mensen die uitblinken in levenskunst:
zij die erin slagen van het leven een feest te maken,
van de nood een deugd,
van het kruis een zegeteken.
Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken,
God zelf de kroon op hun leven zijn.
Laten we bidden…

-Voor mensen die groot leed moeten torsen,
maar hun pijn met waardigheid dragen.
Voor hen die, hoewel terminaal ziek,
nog nooit zo sterk zijn geweest.
Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken,
God zelf de kroon op hun leven zijn.
Laten we bidden…

-Voor mensen die elkaar hoogachten en vorstelijk behandelen,
voor hen wier adel het is anderen te dienen.
Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken,
God zelf de kroon op hun leven zijn.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
uw Zoon kwam in de wereld
niet om gediend te worden maar om te dienen.
Leer ons die koninklijke weg van dienstbaarheid bewandelen,
zodat uw Rijk onder ons werkelijkheid wordt. Amen.

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen met gezag
in Kerken, in de politiek, in bedrijven en instellingen.
Dat zij het belang van diegenen over wie zij zijn aangesteld,
zouden dienen.
Dat zij zich onbaatzuchtig ervoor inzetten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die in conflictsituaties moeten leven,
voor allen die in hun bestaan bedreigd worden
door aanslagen of terreurdaden.
Voor de honderdduizenden slachtoffers
en bedreigde mensenlevens op zo veel plaatsen.
Dat vrede toch nooit bevochten zou worden
ten koste van onschuldige burgers.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die gebukt gaan onder zorgen
en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die als een herderlijke koning met hen mee zouden gaan
en strijden tegen alle hopeloosheid en uitzichtloosheid.
Laten we bidden…

Laten we tenslotte bidden voor onszelf en voor elkaar.
Dat wij elk op onze plaats
koninklijke mensen zouden zijn,
die van het leven iets goeds maken,
omdat we ons in dienstbaarheid willen inzetten voor medemensen.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

-Voor onze Kerk.
Dat wij nooit vergeten dat Jezus’ koningschap
zichtbaar werd in zijn goedheid
en liefdevolle zorg voor mensen.
Laten we bidden…

-Voor slachtoffers van geweld en macht,
voor mensen die men scheef blijft aankijken
omwille van fouten uit het verleden, bidden wij.
Dat ze mensen ontmoeten
die hen waarderen en nieuwe kansen geven.
Laten we bidden…

-Voor mensen die zich met hart en ziel
ten dienste stellen van Gods liefde voor elke mens, bidden wij.
Dat die inzet hen gelukkig mag maken
en anderen aanmoedigt
om zich eveneens voor hun medemensen
en voor onze samenleving in te zetten.
Laten we bidden..
.          
                                                           naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1
 
God, onze Vader,
het brood en de wijn die wij U aanbieden
spreken niet van macht en aanzien,
maar van eenvoud en dienstbaarheid.
Zo heeft uw Zoon tussen ons geleefd.
Moge dit brood en deze wijn ons de kracht geven
om in zijn spoor verder te leven.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Dadizele
Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
wij willen U danken.
Gij hebt ons uw Zoon Jezus gegeven.
Hij heeft zich doen kennen
niet als een koning met een gouden kroon
die over iedereen de baas wil spelen,
maar als een eenvoudig man
die dienstbaar wilde zijn aan het geluk van mensen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Onze Vader

Onze Vader, al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.

Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn in mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht dat wij weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.

Vergeef ons dat wij U tegen hielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen. Amen.

Vredeswens

Heer, in Jezus daagt Gij ons uit
tot vriendschap en vrede.
Gij roept ons op tot inzet voor de zwaksten,
tot hoop op een goede toekomst.
Leg uw vrede in ons hart
opdat wij in uw naam,
voor elke mens een broer, een zus kunnen zijn.
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.
Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Lam Gods

Communie

Gebroken en gedeeld als dit brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de Zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Gij vervult ons met de hoop
op de komst van uw Rijk
waar ooit recht en vrede zal zijn
voor elke mens, voor elk volk.

Blaas die vonk aan
en die gloed zal ons warmen
en aanstekelijk maken.

Laat deze hoop vrucht dragen
in de goedheid onder mensen,
in de verzoening tussen volken
en vrede op aarde die duren zal
als ooit op de dag geen nacht meer volgt.
Sytze de Vries

Bezinning 2

Hij is geen koning op een troon.
Hij heeft geen lijfwachten.
Protocol is Hem vreemd.
Hij heeft één gedragsregel:
liefde, vrede, geluk.
Hij durft zichzelf te vergeten.
Behoefte om zichzelf te redden,
heeft Hij niet.
De minste staat bij Hem voorop.
De lijdende mens krijgt voorrang.
Wie vergeving behoeft,
kan op Hem rekenen.
Hij is geen koning van geboorte.
Hij is het geworden
door zijn manier van leven.
Hij heeft geen onderdanen,
wel medestanders en volgelingen.
Hij roept mensen op
om te leven met liefde in het vaandel.
Zijn Boodschap daagt uit
om Hem achterna te gaan,
om koninklijk, royaal, te leven:
edelmoedig en goed, ten einde toe.
Zijn leven zegt ons,
dat we er mogen zijn voor Hem;
maar ook, dat de ander voor ons
op de eerste plaats komt.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van liefde,
om zijn inzet voor de kwetsbaren
werd uw getuige, Jezus uit Nazareth,
door machtigen afgeschreven.
Maar met Hem geloven ook wij
dat Hij die zijn leven geeft voor anderen,
leven vindt bij U.
Bemoedig ons om zijn volgelingen te worden,
beschikbaar voor hen die uitzien
naar handen die helen
en naar harten die delen. Amen.
naar Dadizele

Slotgebed 2

Goede God die op ons wacht,
ga met ons mee doorheen ons bestaan,
houd in ons hart het visioen levend
dat uw Koninkrijk tot voltooiing zal komen.
Maak ons tot levende getuigen van uw liefde
die duren zal tot in eeuwigheid. Amen.
naar Heeswijk

Zending en zegen

Het evangelie, die goede en eeuwenoude Boodschap,
leert ons dat God ons aankijkt door de ogen van de geringsten.
Neem het voor hen op,
luister naar de stem van Jezus die opklinkt in allen die naar vrede hunkeren.
Dan zal zijn zegen met ons zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.