Christus Koning A 2008

(23 11 2008 )


Begroeting

Welkom wij allen die genodigd zijn aan de tafel van de Heer: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Welkom op het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ja, Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een  scepter.
Zijn koningschap is van heel andere aard:
Hij is een hartelijke herder-koning
die wat en wie gewond is
optilt met beide handen.
Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn woorden vaak niet beluisterd.
Niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn Naam
om hun eigen ideeën macht en gewicht toe te kennen.

Laten wij ons hart openstellen
voor Hem die onze Liefdesvorst wil zijn,
die hoopt koning te mogen zijn
in een rijk van mensen die gerechtigheid doen,
die vriendschap koesteren,
die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Vergevingsmoment

God,
de bekoring om onszelf belangrijker te vinden dan onze medemens
is soms zo verleidelijk.
Inspireer en motiveer ons tot respect en echte waardering voor de ander.
Wanneer wij daarin tekort schieten bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
Gij preekte niet alleen dienstbaarheid,
maar uw hele leven stond in het teken daarvan.
Als christenen hebben wij het op ons genomen U daarin te volgen.
Onze goede wil daartoe is meestal wel aanwezig,
maar als het op de praktijk aankomt
is de drempel ons vaak net iets te hoog.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
het gebeurt zo gemakkelijk dat wij invloed en geld gebruiken
voor ons eigen voordeel.
Doe ons steeds meer beseffen dat juist belangeloosheid
‘koninklijk’ is.
Als wij dat vergeten bidden wij U:
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Ik heb je mijn Zoon gegeven – zegt God –
en jullie hebben van Hem een Koning gemaakt.
Hij werd geboren in een stal en stierf aan een kruis,
maar jullie gedenken Hem met goud en zilver.
Nochtans wilde Hij alleen maar
zorg dragen voor
en vriend zijn van de armsten en de kleinsten.
Laat zijn koningschap
in jouw hart beginnen
en breng in mijn naam
en met het hart van Jezus
vrede en eenheid,
overal waar je leeft en werkt.
Je zult zien dat het je gelukkig maakt – zegt God.
Erwin Roosen

Lezingen
Laten we met de stem van ons hart luisteren naar Gods boodschap.

Eerste lezing (Ezechiël 34,11-12.15-17)
Uit de Profeet Ezechiël
11       Zo spreekt de Heer God,
Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen.
12       Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen
waar ze verstrooid zijn geraakt
op de dag van wolken en dichte duisternis.
15
       Ik zal zelf mijn schapen weiden
en ze zelf een rustplaats wijzen
– godsspraak van de Heer God.
16       Het verdwaalde dier zal Ik zoeken,
het verlaten dier terughalen,
het gewonde dier verbinden,
het zieke dier sterken,
maar de vette en sterke dieren verdelgen;
Ik zal ze weiden zoals het hoort.
17       U, mijn schapen, zo spreekt de Heer God,
Ik ga rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.
tussen de rammen en de bokken.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Korintiërs 15,20-26.28)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20       Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21       Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22       Zoals allen sterven in Adam,
zullen ook allen in Christus herleven.
23       Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24       Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25       Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26       En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
28
       En wanneer alles aan Hem onderworpen is,
dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan degene die alles aan Hem onderwierp.
Zo zal God alles in alles zijn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 25,31-46)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

31       Wanneer de Mensenzoon komt,
bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen,
dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.
32       Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden,
en Hij zal ze van elkaar scheiden,
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.
33       De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,
de bokken aan zijn linkerhand.
34       Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen:
`Kom, gezegenden van mijn Vader,
neem het koninkrijk in bezit
dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.
35       Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.
36       Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed,
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”
37       Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
38       Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien
en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?
39       Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien
en zijn we naar U toe gekomen?”
40       De koning zal hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan.”
41       Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan
en tegen hen zal Hij zeggen:
`Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur,
dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.
42       Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,
43       Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen,
Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed,
Ik was ziek en zat in de gevangenis
en jullie hebben niet naar Me omgezien.”
44       Dan zullen ook zij antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig
of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis
en hebben we U niet geholpen?”
45       Dan zal Hij hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan,
heb je ook niet voor Mij gedaan.”
46       Zij zullen naar de eeuwige straf gaan,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor de machthebbers,
voor de welgestelden,
voor ons, die toevallig in het rijke deel van deze wereld geboren werden.
Mogen wij beseffen dat wij zullen geoordeeld worden
door de hongerigen die wij wel of niet te eten hebben gegeven,
door de treurenden die wij wel of niet hebben getroost,
door de naakten die wij wel of niet hebben gekleed,
door de zieken die wij wel of niet hebben bezocht,
door de vluchtelingen die wij wel of niet hebben opgenomen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen
die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
met hen meegaan,
met hen meestrijden tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid
zodat hun leven weer mag uitgroeien
tot een koninkrijk van genegenheid en vrede.
Laten we bidden…

– Bidden we dat wij, elk op onze plaats,
koninklijke mensen zouden zijn
die van het leven een feest kunnen maken
omdat ze zich met stille dienstbaarheid inzetten voor elkaar.
Laten we bidden…

– Bidden we voor onszelf
dat wij de juiste keuzes zouden maken in ons leven
en ons niet laten misleiden door praal of pracht
zodat we, net als Jezus,
ongekroond koning kunnen zijn
in ons eigen kleine koninkrijk van elke dag.
Laten we bidden…

God,
Gij die uiteindelijk onze koning zijt,
maak ons tot een koninklijk volk van mensen
die elkaar liefhebben en dienen.
Zo brengen wij uw Rijk dichterbij,
hier en nu, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven

Gij, Heer, die naar ons omziet,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn.
Laat ze teken zijn van onze zorg voor elkaar,
welgemeend en wereldwijd,
en leer ons delen, metterdaad,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo onze [Harten-]Koning werd. Amen.

Tafelgebed

Wij willen U danken,
Heer, onze God,
omdat Gij ons ruimte en vrijheid geeft,
liefde en leven,
omdat Gij onze bondgenoot zijt.
Wij willen U danken voor al wat ons leven inhoud en betekenis geeft:
voor het wonder van de natuur
en voor het feit dat wij daarin geroepen worden
als beheerders van uw schepping.
Daarom,
met alle engelen en heiligen,
met allen die reeds leven bij U in uw koninkrijk
loven en prijzen wij U met de woorden:
Heilig, heilig, heilig…
Gezegend zijt Gij,
omdat Gij U aan ons openbaart
als een God van mensen,
als een God die liefde is.
En die ons, uw mensen,
zendt om die boodschap van liefde
uit te dragen.
Als symbool van zijn liefde voor ons
nam Jezus, uw Zoon,
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
brood in zijn handen,
dankte U,
zegende het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”
Zo nam Hij ook de beker,
sprak  de dankzegging uit en gaf hem rond met de woorden:
“Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit brood breekt en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.
Wij belijden dat Jezus de Messias is,
dat Hij is opgestaan uit de doden,
dat Hij is opgevaren naar U
en dat Hij zijn Geest gezonden heeft.
Wij geloven dat Hij ons zendt
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan alle mensen
en om hoopvol uw dag tegemoet te gaan, Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
nu en alle dagen en in uw rijk dat komen zal. Amen.

Onze Vader

Onze Vader, al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
Uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.
Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.
Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn in mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht dat wij weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.
Vergeef ons dat wij u tegen hielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.
En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen. Amen.

Vredewens

Heer, Jezus, vervul ons hart met uw vrede,
een vrede die de wereld met al haar rijkdom
ons niet kan geven.
Wij willen die vrede uitdragen
in de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Maak ons daartoe één met velen.
Dat Rijk van vrede, zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Gebroken en gedeeld als dit brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

            Christus-Koning

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij koning is, heeft Hijzelf beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon tenzij een doornenkroon.
Mijn koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat koninkrijk [van onze Harten-Koning]
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij ook vandaag
koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Slotgebed

Onuitsprekelijke maar toch nabije God,
Door uw Woord en Brood herschept Gij ons
tot mensen die uw aarde willen bewonen
in menslievendheid en zorg,
naar het beeld van Hem,
die onze Herder en Koning is:
Jezus, de nieuwe Mens.
Geef ons de kracht en de moed
zijn levensweg tot de onze te maken,
zodat wij uw mensen mogen zijn,
die meewerken aan de komst van uw Koninkrijk
dat duren zal tot in uw eeuwigheid.  Amen.


Zending en zegen

Het evangelie, die goede en eeuwenoude boodschap,
leert ons dat God ons aankijkt door de ogen van de geringsten.
Neem het voor hen op,
luister naar de stem van Jezus die opklinkt in allen die naar vrede hunkeren.
Dan zal zijn zegen met ons zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.