Beloken pasen C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
Beloken Pasen C (07 04 2013)

Begroeting

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus
als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat.
Laten wij vandaag deze vrede vieren,
de vrede die met ons is:
in de naam van + de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Helchteren

Openingswoord 1

We zijn hier, net als de apostelen, bijeen op de achtste dag na Pasen.
We hebben de Verrezen Heer niet in levenden lijve gezien,
en toch weten we Hem hier onder ons aanwezig.
“Gelukkig die niet zien en toch geloven”
zullen we Jezus tot Thomas horen zeggen.
We mogen de aanwezigheid van de Heer gewaarworden
in het gelaat van onze medegelovigen.
We mogen Hem aanwezig weten in zijn Woord
dat hier wordt verkondigd.
We mogen ons aan deze heilige tafel voeden met zijn Leven.
Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Thomas, de scepticus onder de apostelen,
had na Golgotha en de perikelen rond het lege graf
zijn oude job weer opgenomen.
Zo gebeurde het dat hij er niet bij was
toen Jezus de eerste keer aan zijn leerlingen verscheen.
Toen zijn vrienden hem bij zijn thuiskomst
het grote nieuws vertelden,
werd de psycholoog in hem wakker.
Wat is er hier gebeurd? Hallucinaties? Massahysterie?
Zulke grote woorden zal hij wel niet hebben gebruikt,
maar toch kwam het ongeveer daarop neer.
Hij legde de vinger op de wonde
toen hij tot zijn vrienden zei: “Eerst zien en dan geloven.”

Een week later beleefde Thomas dé dag van zijn leven.
Blozende kaken, van vreugde en van verlegenheid.
Het was dan toch waar!
Hij kreeg van Jezus wel te horen:
“Beste Thomas, gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen”.
Maar die veeg uit de pan nam hij er graag bij.

Misschien kan Jezus tot ons hetzelfde zeggen.
Desondanks willen we bidden
om zijn ontfermende aanwezigheid onder ons.

Vergevingsmoment 1

-Als de ander iets niet kan doen,
dan is hij lui.
Als ik het niet kan, dan ben ik druk bezet.
Voor de keren dat wij met twee maten meten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als de ander niet opschiet,
dan is hij een slome.
Als het om mezelf gaat,
wil ik het werk niet half doen.
Als de ander meer doet dan gevraagd,
dan is hij een uitslover.
Als ik het zelf doe, dan toon ik initiatief.
Voor de keren dat wij met twee maten meten:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als de ander iets niet onmiddellijk gelooft,
dan is hij een ongelovige Thomas.
Als het om mezelf gaat,
heb ik het recht om kritisch te zijn.
Voor de keren dat we met twee maten meten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar 4ingen

Vergevingsmoment 2

-God, zoals Thomas twijfelen we soms
aan uw liefde en trouw
bij het zien van zoveel onrecht
en geweld tussen mensen.
Om ons tekort aan vertrouwen
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zoals uw leerlingen
zijn we soms onzeker en bang
voor de reacties van anderen
en we durven soms niet getuigen
van ons geloof en onze hoop
dat Gij verrezen zijt.
Om ons gebrek aan moed en durf
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, als christenen staan we niet altijd open
voor uw Boodschap van vrede
en uw oproep tot verzoening met elkaar.
Om onze halsstarrigheid
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

 

Openingsgebed 1

Levende Heer, Jezus Christus,
wij hebben uw verrijzenis gevierd,
de kern van ons christelijk geloof.
Net als de eerste leerlingen kennen ook wij
momenten van vertwijfeling en moedeloosheid
waarop we niet meer zien hoe het verder moet,
waarop we twijfelen of God wel bestaat.
Net als uw leerlingen hebben ook wij het nodig
om ‘aan den lijve’ te ondervinden dat Gij in ons leven aanwezig zijt.
Doe daarom vandaag aan ons
wat Gij destijds aan uw leerlingen hebt gedaan:
kom binnen in ons midden,
breek onze kring open,
adem over ons,
zodat Gods Geest ons hart nieuw maakt
en wij verrijzenismensen worden. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij herkennen ons in Thomas.
Ook wij hebben U nooit gezien,
maar hebben wel over U gehoord.
Help ons om in U te geloven.
Blijf bij ons als we luisteren naar de Woorden van Jezus
die uw Zoon is en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

Vooraleer we het verhaal van Thomas beluisteren,
wordt ons een blik gegund
op de ontwikkeling van de eerste christengemeente.
Blijkbaar maakte het optreden van de apostelen
grote indruk op het volk in Jeruzalem.
Laten we samen luisteren naar de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 5, 12-16)

Uit de Handelingen van de apostelen

12 Door de handen van de apostelen
gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk.
Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo.
13 Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten,
maar het volk sprak met grote waardering over hen.
14 Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden,
grote groepen mannen en vrouwen;
15 zelfs droeg men de zieken de straat op
en legde hen daar neer op een bed of een matras,
in de hoop dat wanneer Petrus voorbijkwam
in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen.
16 Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem
stroomde in groten getale toe;
ze brachten zieken mee en mensen
die te lijden hadden van onreine geesten,
en allen werden genezen.
KBS Willibrord 1995Tweede lezing (Apok., 1, 9-11a. 12-13; 17-19)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9        Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus,
ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus.
10       Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer,
en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet,
11       die riep: `Schrijf wat u ziet op in een boek,
en stuur het aan de zeven gemeenten.
12       Ik keerde mij om, om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars,
13       en tussen de kandelaars iemand als een Mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte,
en met een gouden gordel om zijn borst.
14       Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol,
en zijn ogen vlamden als vuur.
15       Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid,
en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren.
16       In zijn rechterhand had Hij zeven sterren,
uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard,
en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht.
17       Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
`Wees niet bang.
Ik ben het, de eerste en de laatste,
18       de levende. Ik was dood, en zie,
Ik leef tot in alle eeuwigheid,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
19       Schrijf op wat u gezien hebt,
zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Joh., 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19       Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20       Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21       `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.’
22       Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23       `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
24       Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25       De andere leerlingen vertelden hem:
`We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.
26       Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Thomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27       Vervolgens richtte Hij zich tot Thomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen;
kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28       Hierop zei Thomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29       Jezus zei:
`Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30       Nog veel andere tekenen heeft Jezus
voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31       Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

 


Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
in wie God zichtbaar is geworden,
mens geworden,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede.
Hij spoort ons aan om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een Kerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.


Voorbeden 1

-Bidden we voor nuchtere en kritische mensen.
Dat zij ons verhinderen om al te snel te juichen
en ons eraan herinneren
dat, zo de Blijde Boodschap van de Heer
werkelijkheid wil worden in deze wereld,
wij onze handen uit de mouwen moeten steken
en onze handen moeten uitsteken
naar de gewonde en gekwetste mensen om ons heen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de van optimisten-van-nature,
die dwars door alle duisternis heen
de horizon zien oplichten met het licht van een nieuwe dag.
Dat zij ons verhinderen zo geobsedeerd te worden door het lijden en het onrecht
dat we onze ogen ervoor sluiten,
omdat we er wanhopig van worden.
Moge zij niet vluchten in dromen,
maar hun optimisme blijven hooghouden
als een lichtje in de duisternis.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de leiders van Kerken en volkeren.
Dat zij de velen die aan hun verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd
mogen leiden op een weg naar vrede en welzijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die door onrecht, ziekte of oorlog gekraakt zijn.
Dat ook voor hen nieuw leven en verrijzenis mag aanbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat er in ons een gezond evenwicht mag groeien
tussen kritisch denken en gelovig vertrouwen,
zodat we geloofwaardige getuigen kunnen zijn van de Verrezen Heer.
Laten wij bidden…
naar Leon De Jong o.p.

Voorbeden 2

God, wij bidden U.

-Bevrijd ons
wanneer we onze deuren gesloten houden
uit angst voor anderen.
Laten wij bidden…

-Verlicht onze weg
wanneer het donker wordt
en we onze bestemming niet meer zien.
Laten wij bidden…

-Wees ons nabij
wanneer we onze dierbaren missen
en ons huis kil en verlaten aanvoelt.
Laten wij bidden…

-Wees mild voor ons
wanneer ons ongeloof ons teveel wordt
en we niet meer weten hoe te geloven.
Laten wij bidden…

God, kom ons tegemoet
en wek in ons het besef
dat Gij het zijt
die ons leven richting geeft. Amen.
naar Hans Peters

 

Gebed over de gaven

Omdat Jezus voor ons heeft geleefd,
omdat Hij heeft geleden en gestorven is,
mogen wij steeds weer opnieuw zijn verrijzenis vieren,
hier rond zijn gastvrije tafel.
Ook vandaag willen wij dat doen,
zoals Hij het deed met zijn vrienden op het laatste avondmaal.
Wij willen het brood breken en de beker drinken,
ons verbonden wetend met Hem
die ons zijn genade en trouw heeft gegeven. Amen.
4ingen

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

 

Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie’ zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed,
en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

‘Vrede zij u’.
Met deze woorden, Jezus,
hebt Gij uw leerlingen begroet.
Met deze woorden
hebt Gij ook hun angst doorbroken.
Schenk ook ons uw vrede,
maak ons één van hart,
zodat wij die vrede uitstralen in deze wereld.
Die Jezusvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

 

Lam Gods


Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede, kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor jullie.’
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Vrede zij met u!
Jij met je zoeken en twijfelen.
Jij, Thomas,
ook Didymus, Tweeling genoemd,
want je schippert tussen
‘wel willen geloven’
en ‘niet kunnen geloven’,
tussen ‘eerst zien en daarna geloven’
en ‘geloven zonder te zien’.

Vrede zij met u.
Laat Gods Geest maar binnen in je leven.

Vrede zij met u.
Steek je handen uit
en leg ze in de wonden
van de lijdende medemens.
Want dat zijn vandaag
de wonden van de Christus.
Alleen door je te laten raken
kan je tot geloof komen.
Zo sprak de Verrezene
en zo spreekt Hij nog altijd.

Bezinning 2

Thomas

Ik was er niet, toen Jezus bij hen kwam
en hun de tekens toonde in zijn handen,
toen Hij hun uitgedoofde vuur deed branden
en ieder uit zijn handen ’t brood aannam.
Ik wilde niet, zo volgzaam als een lam
mij bij de kudde trouwe schapen voegen
die van de herder alles maar verdroegen.
Ik wilde zelf bepalen of ik kwam.
Ik wilde zien en voelen of ik niet
met dromen mij in slaap zou laten wiegen,
of mij door schone schijn laten bedriegen.
Dat konden zij misschien doen, maar ik niet.
Toen zag ik Hem – en ik had geen verweer
maar kon slechts stamelen: “Mijn God, mijn Heer!”
Nel Benschop


Slotgebed 1

Gij die hoop op leven wekt,
leer ons geloven in Hem
die wij nooit hebben gezien,
die onze handen nooit hebben aangeraakt,
Jezus, de Levende, uw Zoon.
Moge zijn Woorden onder ons
gemeenschap stichten in deze vreugdevolle tijd
en doorheen heel ons leven. Amen.

Slotgebed 2

Mijn Heer en mijn God,
soms voel ik in mijn hart
dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft
en dat ik vruchteloos op zoek ben
naar bewijzen van uw bestaan.
Wil me dan helpen
opnieuw met heel mijn hart in U te geloven
en aan U mijn vertrouwen te geven.
Open mijn ogen om te zien
hoe en waar Gij in mijn leven aanwezig komt.
En geef me dan de durf
om van dat geloof ook te getuigen
en een mens van vreugde te worden.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Woorden en brood van vrede werden ons aangereikt.
Moge die vrede met ons meegaan,
moge zij aanstekelijk werken
overal waar wij met anderen samen zijn.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.