Beloken Pasen A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Beloken Pasen A (01/05/2011)

Begroeting

Welkom op deze eerste samenkomst
sinds de herdenking van de verrijzenis van onze Heer.
Moge Hij dit samenzijn zegenen:
in de naam van + de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Thomas, de scepticus onder de apostelen,
had na Golgotha en de perikelen rond het lege graf
zijn oude job weer opgenomen.
Zo kwam het
dat hij er niet bij was toen Jezus de eerste keer aan zijn leerlingen verscheen.
Toen zijn vrienden hem bij zijn thuiskomst
het grote nieuws vertelden,
werd de psycholoog in hem wakker:
‘Wat is er hier gebeurd? Hallucinaties? Massahysterie?’
Zulke grote woorden zal hij wel niet hebben gebruikt,
maar toch kwam het ongeveer daarop neer.
Hij legde de vinger op de wonde
toen hij tot zijn vrienden zei: “Eerst zien en dan geloven.”

Een week later beleefde Thomas de dag van zijn leven.
Blozende kaken, van vreugde en van verlegenheid.
Het was dan toch waar!
Hij kreeg van Jezus wel te horen:
“Beste Thomas,
gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen”.
Maar die veeg uit de pan nam hij er op de koop toe bij.

Misschien kan Jezus tot ons hetzelfde zeggen.
Misschien ook niet.
Daarom willen we bidden om zijn ontfermende aanwezigheid onder ons.

Vergevingsmoment

– Als we in de spiegel van onze ziel kijken
beseffen wij dat we ons met hoofd, hart en handen
moeten omkeren naar God.
Wij waren ontrouw en opstandig,
maar bij Hem is vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

– We zaten in de put en we riepen tot God.
Hij hoort ons en spreekt ons toe:
“Wees toch niet bang.”
Christus, ontferm U over ons.

– God weet hoe wij gebukt kunnen gaan
onder al het negatieve dat we ervaren.
Bij Hem vinden we leven.
Hij opent wegen naar vrede en gerechtigheid.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Wij bidden U, levende God,
doe ons iets ervaren van uw aanwezigheid, van uw visioen:
ontroering,
innerlijke vreugde,
ervaring van geborgenheid,
glans van herkenning.
Verbind ons met de weg van Jezus.
Dat wij zijn leven steeds beter verstaan in deze wereld die uw Rijk nog niet is.
Help ons in zijn voetspoor te stappen naar vrede en gerechtigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Heer
die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 2,42-47)

Uit de Handelingen van de Apostelen

42       De eerste christenen wijdden zich trouw aan het onderwijs
dat de apostelen gaven,
en aan de onderlinge gemeenschap,
het breken van het brood en het gebed.
43       Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen
en tekenen door toedoen van de apostelen.
44       Allen die het geloof hadden aangenomen,
bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk.
45       Ze verkochten have en goed
en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften.
46       Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel,
braken bij iemand aan huis het brood,
gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap
en eenvoud van hart,
47       loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.
De Heer breidde hun kring dagelijks uit;
steeds meer mensen werden gered.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Petrus 1,3-9)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
3
       Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden
tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
4        tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis,
die voor u is weggelegd in de hemel.
5          In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht u op de redding
die al gereed ligt
om op het einde van de tijd geopenbaard te worden.
6        Daarom bent u vol vreugde,
ook al hebt u nu, als het zo moet zijn,
voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
7        Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen,
dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door het vuur gelouterd wordt.
Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
8        Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet,
en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde,
9        wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 20,19-31)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19
      Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20       Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21       `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22       Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23       `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
24       Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25       De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
26       Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27       Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28       Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29       Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30       Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31       Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.


Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij voor allen die,
in zichzelf gevangen,
zweren bij wat oud en vertrouwd is.
Voor allen die hun deuren angstvallig gesloten houden
voor wat vreemd en nieuw is.
Dat de verrezen Heer ook voor hen
een woord van vrede heeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die,
door twijfel overmand,
het goede nieuws
niet meer tot zich durven toelaten.
Voor allen die hun geloof verloren hebben
en slechts met heimwee kunnen terugdenken
aan het houvast dat het geloof hun vroeger gaf.
Dat de verrezen Heer ook voor hen
een woord van vrede heeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die niet vluchten
in verstrooiing en oppervlakkigheid.
Voor allen die open in het leven staan
en op zoek blijven naar de zin van het bestaan.
Dat de verrezen Heer ook voor hen
een woord van vrede heeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Dat wij verrijzenismensen mogen zijn,
die – in woord en daad –
getuigen van het leven
en ervoor opkomen waar het wordt bedreigd.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Omwille van de gekruisigde
die onze weg ten leven is,
bidden wij tot U, God.

– Voor mensen, jong en oud,
van pasgeborenen tot mensen op hoge leeftijd.
Dat zij het leven ervaren als een gave.
Laten wij bidden…

– Voor hen die gebukt gaan onder slagen,
door anderen toegebracht,
waardoor zij het geloof in medemensen hebben verloren.
Dat zij leren zien met nieuwe ogen en vrede vinden.
Laten wij bidden…

– Voor allen die zich schuldig voelen en nagewezen.
Voor hen die zichzelf als mislukt beschouwen.
Dat zij door anderen worden gezien en opgebeurd.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
blijf ons nabij
in alle omstandigheden van het leven.
Wees voor ons allen
een rots van behoud,
een huis om in te schuilen. Amen.

Gebed over de gaven

Brood en wijn behoren tot het dagelijks leven
zoals vreugde en verdriet,
zoals samen zijn en zich eenzaam voelen,
zoals proberen en toch niet slagen.
Brood en wijn zijn een dagelijkse uitnodiging
om zin te geven aan de dingen die ons omringen,
een dagelijkse herinnering om uit onszelf te treden
en de weg van Jezus te gaan. Amen.

Tafelgebed 1

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Prefatie 2 (alternatief)

Wij danken U, God,
voor een mens zoals Thomas
die, ondanks zijn traag geloof,
ook inzag dat de dood geen eindpunt is
maar een nieuw begin.
Thomas, die ondanks alle ontgoochelingen en littekens,
toch weer de moed vond om te getuigen.

Dank U, God,
voor die man Thomas,
die aarzelend en onbegrijpend
zijn weg zocht …
en vond.

Heb dank God,
om de verrijzenis van Jezus, uw Zoon,
Hij leeft verder hier in ons midden,
in ieder van ons.

Jezus was en blijft
voor ons een mens van geloof, hoop
en eindeloos vertrouwen,
een mens van totale inzet,
die zich met hart en ziel
gegeven heeft voor God en mens.

Tot het uiterste is Hij gegaan:
liefde,
alleen maar liefde
tot de dood erop volgde.
Hij bracht hoop
waar mensen het niet meer zagen zitten.
Zo blijft Hij ook ons de weg naar morgen wijzen.
Dankbaar roemen wij zijn grote daden
en heffen ons loflied aan:

Heilig,…

Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u’ zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot Zijn en ons aller Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens

Telkens Jezus aan zijn vrienden verschijnt
is zijn eerste woord: vrede.
Moge ook wij elkaar steeds tegemoet gaan
met een vredelievend hart.
Dan zal deze mensenwereld toekomst hebben.
De vrede van de Heer zij met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods


Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede.
Kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor jullie.’
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

De verrijzenis is niet alleen een belofte,
het is ook een opdracht,
de opdracht om verrijzenis concreet te maken, hier en nu.
Dit gebeurt
waar mensen eensgezind samenleven in zorg voor elkaar.
Waar onrecht wordt omgebogen tot recht.
Waar terneergeslagen mensen worden opgericht,
bedroefden getroost,
ontredderden perspectief geboden.
Hierin wordt verrijzenis,
hierin wordt Christus
zichtbaar,
even tastbaar en ervaarbaar als de zon op je huid.
Zo geeft geloven richting aan de mensen en de wereld.
En het heil dat je zo ervaart, voedt ons geloof.

Bezinning 2

Vrede zij met u!
Jij met je zoeken en twijfelen.
Jij, Thomas,
ook Didymus, Tweeling genoemd,
want je schippert tussen
‘wel willen geloven’
en ‘niet kunnen geloven’,
tussen ‘eerst zien en daarna geloven’
en ‘geloven zonder te zien’.

Vrede zij met u.
Laat Gods Geest maar binnen in je leven.
En weet:
als je vergeeft, dan is ’t vergeven,
en als je niet vergeeft,
dan blijft het kwade woekeren.

Vrede zij met u.
Steek je handen uit
en leg ze in de wonden
van de lijdende medemens.
Want dat zijn vandaag
de wonden van de Christus.
Alleen door je te laten raken
kan je tot geloof komen.
Zo sprak de Verrezene
en zo spreekt Hij nog altijd.

Slotgebed 1

Heer Jezus,
Gij waart midden onder ons.
Ook als wij, bange mensen,
de deur van ons hart gesloten hielden
waart Gij ons toch nabij.
Gij hebt ons uw vrede aangereikt
in het breken van het brood.
Geef ons de begeestering
om die vrede ook uit te dragen in deze wereld,
elke dag die Gij ons geeft. Amen.

Slotgebed 2

God,
getekend met wonden is uw Zoon, verheerlijkt,
uit de dood opgestaan.
Geef dat wij elkaars gebrokenheid verdragen
en helpen verlichten.
Dat wij ons, met open ogen,
toevertrouwen aan uw Goede Boodschap.
Dat wij, zoals de leerlingen,
één van hart en ziel,
durven getuigen van de liefde en de vrede
waaruit wij leven. Amen.

Zending en zegen

Dit is de dag om te beseffen
dat ook wij, in het spoor van Jezus,
niet mogen rusten tot over alle leven
het licht is uitgeroepen.
Moge Hij die ons zendt,
zijn belofte onder ons gaande houden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.