Allerheiligen B 2009


Begroeting

Welkom hier, op het feest van Allerheiligen,
het feest van hen, die getekend zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Hartelijk welkom op dit feest van Allerheiligen.
Wij, katholieken, zijn van jongs af aan vertrouwd met heiligen.
Overal komen wij ze tegen in de kerk,
op straat, in onze huiskamer, op het kerkhof;
schilderijen en beeldhouwwerken,
in alle maten en gewichten.
Zij vormen een heel kleurrijk gezelschap.
Naar schatting zijn er meer dan 5000 erkende heilige mannen en vrouwen.
Zij worden vereerd in heel de katholieke kerk,
of soms heel plaatselijk.
Daarnaast zijn er dan nog de ontelbare heiligen,
die nooit door de Kerk werden heilig verklaard,
maar die door hun manier van leven
de zaligsprekingen, die we vandaag horen,
tot werkelijkheid maakten.
Hen allen, bekend of niet,
vieren wij vandaag op dit kerkelijk feest van Allerheiligen.

Vergevingsmoment

Heiligheid zit van binnen
net als zondigheid.
Daarom mogen wij onze binnenste kern voor God openen
en Hem om vergeving en ontferming bidden.

– Heer, vergeef ons
telkens we mensen zomaar voorbij lopen,
telkens we een vriendelijk of vergevend woord achterwege laten
of banden verbreken
en zo kansen laten voorbijgaan
om gewoon maar goed te zijn.
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
vergeef ons de schijn van heiligheid die wij cultiveerden:
ons masker van berekende liefde,
onze geacteerde gevoelens van medelijden,
het verdoken eigenbelang…
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
vergeef ons ons geloofspessimisme:
ons twijfelen aan uw liefde,
ons gebrek aan gelovige overgave,
onze doofheid voor uw woord.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Dominicushuis

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed

God,
bron van leven en liefde in elke mens
–  in die van vroeger, en in die van nu –
doordring ons diep met uw Geest,
laat uw goedheid die Gij in ons hebt geplant, ontkiemen,
tot wasdom komen.
Help ons om elkaar de hand te reiken
en de helpende hand die naar ons wordt uitgestoken
met beide handen aan te nemen.
Zo wilt Gij ons omvormen,
ons heel maken
tot wij in U geheiligd zijn. Amen.


Lezingen
Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Openbaring 7,1-2.9-14)
Uit de openbaring van de apostel Johannes

2           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10          en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11          Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12          `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13          Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14          Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Johannes 3,1-3)
Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 5,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10          Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11          Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12          Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.


Voorbeden 1

–  Bidden wij voor allen die – in het spoor van Franciscus –
zich inzetten voor een leefbaar milieu
zodat de kinderen van morgen en overmorgen er zorgeloos kunnen spelen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die – in het spoor van pater Damiaan –
medemensen verzorgen, helen, weer overeind helpen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die – in het spoor van Dominicus –
in woord en leven Gods bood­schap uitdragen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de vredestichters die – in het spoor van Mahatma Gandhi –
ten strijde trekken tegen alle vormen van oorlog en geweld.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor al wie – in het spoor van Martin Luther King –
muren slechten die rassen scheiden
en deuren openen wanneer een vreemde­ling in nood aanklopt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor al wie – in het spoor van bisschop Romero-
werk maakt van recht en rechtvaardigheid.
Romero die zei:
“Mij kunnen ze dood maken, maar niet de stem van de gerechtigheid”.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die zich – in het spoor van Moeder Theresa –
dienstbaar maken aan machte­loos leven:
het prille leven dat geboren wil worden
en het leven dat moei­zaam op weg is naar de dood.
Laten wij bidden…

–  Bidden wij voor allen die – in het spoor van Jezus van Nazareth –
doorheen hun doen en zijn,
Gods Licht laten schijnen dat mensen verlicht, hen samenbrengt, heelt en hei­ligt.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Bidden we voor vrouwen en mannen
die in alle eenvoud leven naar het voorbeeld van Jezus.
Voor mensen met mededogen,
die mild zijn in hun oordeel en groot in het vergeven.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor vrouwen en mannen
die in woord en daad de vrede dienen.
Voor de zachtmoedigen
die kwaad met goed bestrijden.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor vrouwen en mannen
die hun stem verheffen
tegen elk onrecht aan anderen aangedaan.
Voor de zuiveren van hart
die smaad ondervinden omwille van hun beste bedoelingen.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor vrouwen en mannen
die in het evangelie
de inspiratie vinden voor hun leven.
Dat zij de wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

Omwille van al uw uitverkorenen,
zegen ook ons, God,
heilig ons
en maak ons tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock


Gebed over de gaven

Heilige God,
uw liefde mogen wij vieren
in dit teken van brood en wijn.
Zegen ook ons rond deze tafel,
help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn.
Heilig ons dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

In vrede leven met onszelf,
met God en met onze medemensen
is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Toch is het niet onmogelijk,
als wij in de geest van Jezus trachten verder te leven.
Daarom zeg ik u:
de vrede van de Heer zij met u allen.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.
Dominicushuis

Lam Gods

Communie

Gelukkig als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want dan zullen wij verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld.

Je bent gelukkig als je iets kan betreuren
want dan komt er ook weer eens een tijd
dat je blij kunt zijn.

Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent
want dan ligt de hele wereld voor je open.

Je bent gelukkig als je wat voor een ander over hebt
want dan zullen ze ook wat voor jou overhebben.

Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen
want dan ontdek je God achter alle dingen.

Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen
want dan zeggen ze dat je een stukje hemel op aarde brengt.

Je bent gelukkig als ze je dwarsbomen omdat je goed doet
want dat zijn mensen die de nieuwe wereld opbouwen.

Heb er maar vertrouwen in.
De heiligen zijn je op die weg voorgegaan
en later zal je er voor altijd de vruchten van mogen plukken.


Bezinning 2

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn,
en licht in de ogen te dragen,
een paar mensen nabij,
en een plek waar men brood
en wat vriendschap mag vragen.
Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en hoop in het hart te dragen
een paar woorden van troost
een paar woorden van trouw
een bloem, een lief kind
en wat warmte voor koude dagen.
Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn,
en met God verbonden te leven,
een bereid en een goed hart,
een hand op het hoofd van wie lijdt,
en de andere hand leeggegeven.
Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en met blijdschap naar morgen te kijken,
een weg te gaan,
God mag weten waarheen,
Hij is lief en begaan,
met ons lot als geen één,
Hij bewaart onze droom
als geheim in zijn hand,
en geneest alle pijn
in dat andere land
dat de hemel zal zijn.
Niet zoveel is er nodig om heilig te zijn.


Slotgebed

God, onze Vader, wij danken U
omdat wij genade en inspiratie mogen zijn,
de één voor de ander.
Wij danken U op een bijzondere wijze
voor de heiligen in ons midden,
– zichzelf er niet van bewust,
maar onze vreugde.
Wij danken U voor hun helderheid.
Door hen heen zien wij altijd weer:
Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.
Ward Vanoverbeke


Zending en zegen

Allerheiligen is een feest van hoop
dat ons nu al een beetje laat zien
wat wij eens mogen verwachten.
Maar het is ook een oproep
om het voorbeeld van de heiligen na te volgen.
Moge ons daarbij helpen en zegenen
onze goede God, + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Lummen 2002

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.