Allerheiligen A 2014

Begroeting

Gelukkig en zalig ben je
als je wordt zoals de heiligen
van lang en van kort geleden.
Ze waren een licht voor de wereld.
En dit mogen we vandaag samen dankbaar vieren
samen met + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als je op het internet gaat zoeken wat ze daar omschrijven
als “klinkende namen”
dan kom je bij rockconcerten, landskampioenen,
theaterproducties en grote wetenschappers terecht.
Maar in deze viering gaat het natuurlijk daarover niet…

“Klinkende namen” in ons geloof noemen we van oudsher “Heiligen”
Hun ideeën en hun levenswerk hoor je vaak nog nazinderen
in kloosterordes of organisaties
die zich bekommeren om het lot van de zwaksten in onze wereld.
Voor elk van die heiligen, weten we, dat Jezus’ Woord hen heeft geraakt.
De trillingen van zijn Boodschap hebben op een bepaald moment
hun leven veranderd.
Sommigen vielen bijna letterlijk achterover, of van hun paard,
anderen zijn in zijn Geest opgegroeid
en raakten er langzaam maar zeker
helemaal van doordrongen.
Hun leven lang bleven Jezus’ ideeën klinken in hun woorden en daden.

Zo zijn er ook mensen om ons heen, in onze familie of onze vriendenkring,
mensen in wie wij God mogen ontmoeten,
omdat zijn Blijde Boodschap doorklinkt in hun manier van leven.

Met de herinnering aan al deze ‘heiligen’ zitten we vandaag rond Gods tafel,
in de stille hoop dat hun voorbeeld ons leven klank kan geven,
ons oproept om niet op te geven.
zodat ook wij op onze beurt het leven mogen ‘heiligen’
en mensen worden zodat God ons heeft gedroomd.
Peter Biesbrouck

Openingswoord 2

Wij vieren vandaag Allerheiligen,
het feest van alle heiligen,
de vele bekende en nog veel meer onbekende.
Vandaag zetten we die ontelbaren uit alle tijden
letterlijk en figuurlijk in de bloemen.
Het waren mensen zoals u en ik
die in de geest van Jezus
een leven hebben geleid van liefde, eenvoud en dienstbaarheid.
Door dit feest van Allerheiligen
wordt hun gedachtenis levend gehouden.
Zij hebben getracht een leven te leiden
dat God en de mensen welgevallig was.
Dit feest van die vele vrienden van God
maakt ons vandaag ervan bewust
dat ook wij, nu reeds, kinderen van God zijn
en dat wij bestemd zijn om eens,
voor altijd
in liefde met Hem en ook met elkaar te leven.
Lummen

Vergevingsmoment 1

Heiligheid zit van binnen
net als zondigheid.
Daarom mogen wij onze binnenste kern voor God openen
en Hem om vergeving en ontferming bidden.

-Heer, vergeef ons
telkens we mensen zomaar voorbij lopen,
telkens we een vriendelijk of vergevend woord achterwege laten
of banden verbreken
en zo kansen laten voorbijgaan om gewoon maar goed te zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
vergeef ons de schijn van heiligheid die wij cultiveren:
ons masker van berekende liefde,
onze geacteerde gevoelens van medelijden,
het verdoken eigenbelang…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
vergeef ons ons geloofspessimisme:
onze twijfel aan uw liefde,
ons gebrek aan gelovige overgave,
onze doofheid voor uw Woord.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Dominicushuis

Vergevingsmoment 2

Heiligen dagen ons in feite uit.
Ze bevragen ons over ons eigen leven:
zijn wij consequent?
Proberen wij met enige oprechtheid volgens het evangelie te leven?
Liefde, gerechtigheid, vergevensgezindheid
en die andere evangelische deugden…
maken die echt deel uit van ons levensproject?

-Zovele heiligen, bekend en onbekend, hebben ons getoond
dat wij moeten leven vol vertrouwen en hoop.
Omdat we zo vaak twijfelen,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zovele heiligen, bekend en onbekend,
waren een steun en een troost voor velen.
Omdat we vaak onachtzaam voorbijgaan
aan het verdriet en het leed van anderen,
bidden wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zovele heiligen, bekend en onbekend,
waren een voorbeeld van liefde en aandacht,
van voortdurende zorg voor mensen en dingen.
Omdat wij soms te weinig liefde betonen,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
ons weer helemaal doordringen van zijn Geest
en ons geleiden tot een leven van liefde. Amen.
naar Liturgische vieringen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
voor uw aangezicht herinneren wij ons de namen van mensen
die uw Woord in deze wereld hebben gesproken.
We herinneren ons ook de naam van dé Mens
die ons als de grootste onder hen is bij gebleven,
Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Hij is een veelbelovend mens geworden,
dé Heilige bij uitstek
die voor ons de weg naar eeuwigheid heeft geopend. Amen.
naar Liturgische vieringen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in deze viering gedenken wij
alle bekende en onbekende heiligen,
allen die ons zijn voorgegaan
en heilig zijn geworden in de harten van de mensen.
Zij vormen een ontelbare menigte
die voor ons ten beste spreekt.
Met hen verbonden, bidden wij U :
laat ons, naar hun voorbeeld,
uw Licht in de wereld brengen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Beveren

Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Openb. 7, 2-4. 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5. 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10         Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11         Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12         Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Eigentijdse versie Zaligsprekingen

De mensen kwamen naar Jezus luisteren.
Daarom ging hij de berg op en sprak hen over de kern van zijn, van alle leven.

Gelukkig zijn de mensen
die sober leven en geen slaaf zijn van onechte noden,
die belangeloos kunnen meedelen van
hun geld, hun tijd, hun aandacht en interesse.
Op hen zal beroep gedaan worden
en zij zullen echt geliefd zijn.

Gelukkig zijn de mensen
die durven wenen met de bedroefden
en zo echt kunnen troosten.
Zij zullen menselijke diepte en mysterie ervaren.

Mensen die zich met ellebogen een weg banen tussen mensen en
keihard zijn in alles,
zullen alleen schijngeluk verwerven.
Zij echter, die geloven in de zachte weg
van de totale weerloosheid en de hartelijke goedheid,
zij zullen lukken bij het opbouwen van een betere wereld.

Gelukkig als we onze medemensen niet afmeten en beoordelen
vanuit allerlei voorschriften en wetten,
maar pogen, zo mild en ruimdenkend mogelijk,
ieder tot zijn recht te laten komen.

Gelukkig als we elkaar kunnen vergeven,
het verleden vergeten en opnieuw de toekomst openen,
elkaar nieuwe kansen geven,
elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Gelukkig als we niet met bijbedoelingen
of louter voor de schijn handelen,
maar als we eenvoudig zijn,
openhartig en doorzichtig in denken en doen.

Gelukkig de mensen die in vrede leven met zichzelf
en die ten allen tijde – over hun eigen belangen heen –
eenheid tussen mensen nastreven en bevorderen.

Gelukkig dat er mensen zijn
die voor deze schijnbaar naïeve levenswijze durven opkomen.
Dikwijls worden zij bespot, bekritiseerd, soms gedood.

Wie zo leeft sprak Jezus,
zal niet de dupe worden van een mooie, maar ijdele droom.
Hij zal werkelijk bouwen aan Gods Rijk van liefde en geluk.
Alles wat ge wilt dat de mensen voor u doen, doe het ook voor hen.
Zulk een mens is een kind van God zelf.
Zulk een leven gaat nimmer of nooit verloren.

Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor allen die – in het spoor van Franciscus –
zich inzetten voor een leefbaar milieu,
zodat de kinderen van morgen en overmorgen er zorge­loos kunnen spelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van pater Damiaan –
medemensen verzorgen, helen, weer overeind helpen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Dominicus –
in woord en leven Gods Bood­schap uitdragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vredestichters die – in het spoor van Mahatma Gandhi –
ten strijde trekken tegen elke vorm van oorlog en geweld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor al wie – in het spoor van Martin Luther King –
muren slechten die rassen scheiden
en deuren openen wanneer een vreemde­ling in nood aanklopt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor al wie – in het spoor van bisschop Romero –
werk maakt van recht en rechtvaardigheid.
Romero die zei:
“Mij kunnen ze dood maken, maar niet de stem van de gerechtigheid”.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zich – in het spoor van Moeder Theresa –
dienstbaar maken aan machte­loos leven:
het prille leven dat geboren wil worden
en het leven dat moei­zaam op weg is naar de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Jezus van Nazareth –
doorheen hun woorden, levenswijze en daden,
Gods Licht laten schijnen
dat mensen verlicht, hen samenbrengt, heelt en hei­ligt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in alle eenvoud leven naar het voorbeeld van Jezus.
Voor mensen met mededogen,
die mild zijn in hun oordeel en groot in het vergeven.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in woord en daad de vrede dienen.
Voor de zachtmoedigen
die kwaad met goed bestrijden.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die hun stem verheffen
tegen elk onrecht aan anderen aangedaan.
Voor de zuiveren van hart
die smaad ondervinden omwille van hun beste bedoelingen.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in het evangelie
de inspiratie vinden voor hun leven.
Dat zij de wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

Omwille van al uw uitverkorenen,
zegen ook ons, God,
heilig ons
en maak ons tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
aanvaard dit brood en deze wijn,
tekenen van de maaltijd waarvoor Gij ons uitnodigt.
Vandaag op het feest van Allerheiligen
willen wij het brood breken en de wijn drinken
verbonden met alle mensen die reeds bij U zijn
en ons voorbeeld zijn op de weg naar U toe. Amen.
Geel

Gebed over de gaven 2

Heer,
Gij hebt Uzelf aan ons gegeven
in brood en wijn,
een eenvoudige en stille aanwezigheid.
Toch wordt Gij zo bron en kracht
voor al ons werk en onze inzet.
Een bron van vreugde voor onszelf
en voor mensen om ons heen.
Leer ons ook onszelf zo te geven
aan anderen, vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.
Philippe Van den Bussche

Tafelgebed

Goede God,
vandaag op het feest van Allerheiligen
danken wij U voor al die mensen, die door de eeuwen heen,
overal op de aarde, ook hier bij ons,
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld toe,
uw droom hier op aarde, uw Rijk van vrede.

Wij danken U voor de vredebrengers,
voor hen die recht doen zegevieren,
voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen.

Voor de helpers in nood, voor de gevers en delers,
voor de moedigen en diegenen die nooit opgeven, danken wij U.

Met allen die in U geloven, loven en prijzen wij U
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen,
die elk op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven wat ook wij hebben:
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,
kansen om lief te hebben en te delen.

Zij leerden dat uw wens voor alle mensen dezelfde is:
vrede en vreugde, geluk en licht,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen pijn.

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt
die ons oproept om zelf ook lief te hebben,
dat weten wij door Jezus, uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wij belijden, Heer,
wij geloven en verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar wordt
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.

Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.
Zalig zijn diegenen die vervolgd werden
omdat zij leefden in uw naam,
en zalig die lasterlijk van allerlei kwaad
beticht werden om Uwentwil.

Sommigen van hen werden gedood.
Deze martelaren willen wij gedenken.
Maar ook hen die gewoon uw naam belijden
en woord en daad op elkaar afstemmen
geven wij hier een plaats in ons dankgebed.
Het zijn mannen, vrouwen, kinderen,
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden.

Bij hen gedenken wij vandaag
ook allen die wij persoonlijk kennen
en bijzonder hen die pas recent
van ons zijn heengegaan
en leven in uw Liefde.

Samen met allen die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,
met de trekkers van onze Kerken,
met de vele vrijwilligers,
met hen die uw naam verkondigen in catechese en vorming,
met hen allen hopen wij op een nieuwe wereld van vreugde,
belijden wij de naam van Jezus als onze Voorganger.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,
barmhartige Vader, in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar federatie Kana

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

In vrede leven met onszelf,
met God en met onze medemensen
is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Toch is het niet onmogelijk,
als wij in de geest van Jezus trachten verder te leven.
Daarom zeg ik u:
de vrede van de Heer zij met u allen.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.
Dominicushuis

Lam Gods

Communie

Gelukkig als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want dan zullen wij verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld.

Je bent gelukkig als je iets kan betreuren,
want dan komt er ook weer eens een tijd
dat je blij kunt zijn.

Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent,
want dan ligt de hele wereld voor je open.

Je bent gelukkig als je wat voor een ander over hebt,
want dan zullen ze ook wat voor jou overhebben.

Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen,
want dan ontdek je God achter alle dingen.

Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen,
want dan zeggen ze dat je een stukje hemel op aarde brengt.

Je bent gelukkig als ze je dwarsbomen omdat je goed doet,
want je bent aan het bouwen aan een nieuwe wereld.

Heb er maar vertrouwen in.
De heiligen zijn je op die weg voorgegaan
en later zal je voor altijd de vruchten ervan mogen plukken.

Bezinning 2

Allerheiligen en Allerzielen,
Het gaat om mensen
die God binnenlaten in hun leven
en zonder het zelf te weten
iets van God, die liefde is, uitstralen.
Het zijn die vele eenvoudige, goede mensen,
die geen formidabele dingen hebben gedaan,
maar die dag na dag in spontane liefde hebben gebouwd
aan het geluk van hun gezin.
De ontelbare vaders en moeders
die het beste van zichzelf hebben gegeven
in de opvoeding van hun kinderen
en die door hun zorg voor anderen
de naam van God vertaald hebben in “Ik ben er voor u”.
Het is een broer, een zus, een buur, een vriend
wiens naam niet gegrift staat op stadsmonumenten
maar wel in het hart van mensen
die sterk met hen verbonden leefden.
Wij hebben ervaren
dat het mensen waren
die wat licht brachten in ons bestaan.
“Het waren lichtmensen”.
En het licht wordt nooit meer gedoofd.
Ook niet door de dood.
In God wordt het zelfs volle licht,
zoals de glasramen alleen maar mooier worden
als het licht van de zon er door schijnt.
Nu zij er niet meer zijn,
gaan wij henzelf en hun leven anders bekijken.
Een mensenleven wordt immers voorwaarts geleefd
maar dient achterwaarts begrepen te worden.
Ja, nu wij deze dagen aan hen terugdenken,
lijken ze veel mooier.
Onze lieve doden zijn heiligen geworden.
Patrick Desmidt

Bezinning 3

Heiligen

Het zijn vaak versteende mensen
uit een ver verleden.
Met kalk en verf,
met wierook en litanieën
hebben we ze ongevaarlijk gemaakt.
Ze tronen hoog boven ons
of zijn onder het stof verdwenen:
bovenaards of diep begraven.

Toch zijn het mensen,
die van harte leven en geleefd hebben.
Mensen, bezeten van een ideaal,
die daaraan met vallen en opstaan
hebben gewerkt en nog werken.
Met inzet van heel hun leven
maken ze iets waar van Gods Rijk.
Ze kennen hun zwakheden,
maar bijten zich daarin niet vast.
Ze groeien boven zichzelf uit
vanuit hun hartelijke goedheid.

Heilig:
misschien zijn we het zelf wel.
Wij willen toch ook mensen van God zijn
en toekomst geven aan mens en wereld?
Als het voorbeeld van Jezus het onze is
dan zijn we op de goede weg.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Eeuwige God,
wij wisten ons dit uur
verbonden met die ontelbaren
die uw naam geheiligd hebben
en die Gij daarom bestempeld hebt
als mensen naar uw hart.
Wij bidden U omwille van hen:
blijf ons nabij met uw genade opdat ook wij uw naam
niet verzwijgen, niet ontkrachten,
maar met heel ons leven heiligen
– naar het voorbeeld van Jezus, uw Heilige bij uitstek
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Liturgische vieringen

Slotgebed 2

God, Vader van alle mensen,
wij danken U voor de vele heiligen
die voor ons wegwijzers zijn
op onze levensweg als christen.
Geef ons kracht om ook zelf te groeien in heiligheid
en naar hun voorbeeld
uw Zoon Jezus radicaal te volgen
in goedheid en liefde voor elke mens.
Dit vragen wij U, voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
federatie Kana

Zending en zegen

Laten wij van hier weggaan,
geïnspireerd door zovele heiligen bekend en onbekend,
maar vooral door die ene, Jezus Christus, dé Heilige bij uitstek
en laten wij zijn Boodschap van Gods oneindige liefde uitdragen naar velen.
Moge God ons daartoe krachtig maken en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Chantal Lemmens

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.