Allerheiligen A 2011

 


Begroeting

In de hand die ons aanraakt, heelt en heiligt
ervaren wij Gods hand
die ons drievoudig zegent:
+ als Vader, als Zoon en als Geest. Amen.

Openingswoord

Paulus, Augustinus, Franciscus, mgr. Romero, pater Damiaan,…
‘Klinkende namen’, in ons geloof noemen we hen van oudsher ‘heiligen’.
Hun ideeën en hun levenswerk hoor je vaak nog nazinderen
in kloosterorden of organisaties
die zich bekommeren om het lot van de zwaksten in onze wereld.
Van hen weten we dat Jezus’ Woord hen geraakt heeft.
De trillingen van zijn Boodschap hebben op een bepaald moment hun leven veranderd.
Sommigen vielen van hun paard, zoals Paulus,
anderen zijn in zijn geest opgegroeid
en raakten er langzaam maar zeker helemaal van doordrongen.
Maar er zijn er ook mensen om ons heen, in onze familie of onze vriendenkring,
op wie dit van toepassing is.
Mensen in wie we God mogen ontmoeten,
omdat zijn Blijde Boodschap doorklinkt in hun manier van leven.
Met de herinnering aan al deze ‘heiligen’ zitten we vandaag rond Gods altaar,
in de stille hoop dat hun voorbeeld ons leven klank kan geven,
ons oproept om niet op te geven,
zodat ook wij op onze beurt het leven mogen ‘heiligen’
en mensen worden zoals God ons gedroomd heeft.
naar Liturgische vieringen

Vergevingsmoment

Heiligheid zit van binnen net als zondigheid.
Laten we eerst proberen om in ons eigen hart te kijken.
Daar vinden we veel dingen die ons verhinderen
om ons in te zetten voor het geluk van de anderen.

– Heilig zijn is:
niet eigenwijs, niet verwend, niet hoogmoedig zijn.
Het is zijn wensen aanpassen aan andere mensen,
niet meer willen hebben dan nodig is
en de andere respecteren en naar waarde schatten.
Wij brengen daarvan te weinig terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Heilig zijn is:
niet hard zijn voor elkaar en elkaar geen pijn doen.
Wij zijn te weinig zachte mensen.
Als we ergens zeker van zijn,
dan proberen wij op alle manieren gelijk te halen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Heilig zijn is:
het tegengestelde van oneerlijk en onrechtvaardig zijn.
Het is helemaal denken aan het geluk van anderen
en steeds bereid zijn om eigen fouten op te biechten.
Dat is bij ons niet altijd het geval.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
naar Lovendegem

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

God van Tederheid,
laat ons mensen ontmoeten bij wie we mogen zijn zoals we zijn: onzeker en klein.
Mensen met een warmvoelend hart
die onze angsten en zorgen mee helpen dragen.
Laat ons ook mensen ontmoeten die onze warmte nodig hebben,
die wij met onze liefde nabij mogen zijn.
Zo worden muren afgebroken.
Zo krijgt onze geloofsgemeenschap een kloppend hart
en wordt uw geschonken liefde doorgegeven van mens tot mens. Amen.


Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Openbaring 7,2-4.9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2        Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3        `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4        Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9        Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10       en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11       Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12       `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13       Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14       Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Johannes 3 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1        Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2        Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3        Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs, 5,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1        Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2        Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3        `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4        Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5        Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6        Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7        Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8        Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9        Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10       Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11       Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12       Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.


Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Heer, ontferm U over de armen van geest:
alle mensen met lege handen,
met niets waarop ze zich kunnen laten voorstaan.
Vul hun handen met de rijkdom die Gij ons hebt toebedacht.
Laten wij bidden…

– Heer, ontferm U over de treurenden:
allen die geslagen en verslagen worden door ellende.
Richt hen weer op
en geef hen de kracht zich op te trekken aan uw belofte.
Laten wij bidden…

– Heer, ontferm U over de zachtmoedigen:
alle weerloze en kwetsbare mensen
die zich niet kunnen handhaven.
Laat ze niet vergaan
maar geef hun mensen die voor hen instaan en opkomen.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
doorbreek onze onmacht en help ons,
opdat wij de Goede Boodschap van uw Zoon Jezus
in en met ons leven zouden waarmaken
en er zo van getuigen dat ze mensen weer aanspreekt
en hoop geeft. Amen.
vrij naar W.R. van der Zee

Gebed over de gaven

Goede Vader,
wij dekken deze tafel met de allerbeste dingen die wij hebben:
onze liefde voor elkaar,
onze aandacht voor zieken en zwakken,
onze steun voor mensen die bang zijn en eenzaam.
Wij leggen onze zorg voor elkaar op deze tafel,
de tijd die wij besteden aan anderen,
de inzet voor een eerlijker en rechtvaardiger wereld.
Wij leggen dat alles bij het brood en de wijn
die Jezus ook vandaag weer met ons wil delen
opdat wij zouden groeien in heiligheid,
in het delen van ons leven met onze medemens. Amen.

Tafelgebed

Ja, Heer, stap voor stap willen wij Jezus volgen.
Hij heeft ons geleerd wat ons leven rijker maakt:
de vriendschap, de liefde, de vrede die komt van U.
Door Hem weten wij dat Gij van ons houdt
en dat wij, door onze liefde voor elkaar,
een wereld van vreugde kunnen opbouwen.

Omwille van Jezus zijn wij hier samen gekomen
om U lof en eer te brengen
zoals duizenden voor ons deden.
Met hen die reeds bij U zijn
en die wij op deze feestdag gedenken,
zeggen wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, God, voor zoveel heiligen
die op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven
wat ook wij van U hebben gekregen:
ons leven, onze talenten,
en zoveel kansen om lief te hebben en te delen.

Uw wens is dezelfde voor alle mensen:
vrede en vreugde, geluk en liefde,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen geweld.
Uw liefde roept ons op
om zelf ook lief te hebben
zoals Jezus, uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, de laatste van zijn leven,
riep Hij zijn leerlingen nog eens bijeen aan tafel,
en Hij gaf hen een teken van zijn oprechte liefde.
Hij nam wat brood in zijn handen,
Hij zegende het en brak het
om het te kunnen verdelen en Hij zei:

Neem en eet er allen van,
want dit brood is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.

Daarna nam Hij ook nog een beker wijn in zijn handen,
Hij sprak erover een dankgebed uit,
Hij zegende de beker en gaf hem rond.

Drink er allen van, zei Hij,
want deze beker is het teken van een nieuw verbond
tussen God en de mensen.
Het is mijn bloed, mijn leven,
dat voor u en voor alle mensen zal vergoten worden
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij nooit te vergeten.

Verkondigen wij de kern van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Wij geloven Heer, en wij verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar zal worden
in dit leven en in het verdere leven,
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.
Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.

Zalig zijn zij die vervolgd werden omwille van uw naam.
Zalig die lasterlijk beticht werden van allerlei kwaad om uwentwil.
Het zijn de martelaren die we hier gedenken.
Zalig zijn ook zij die gewoon uw naam beleden.

God van tederheid,
in het spoor van de zovelen die ons zijn voorgegaan
willen ook wij vandaag
opnieuw het brood breken en delen
en de beker rondgeven.

Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam,
zodat wij waardige erfgenamen worden van U
wiens liefde geen maat en geen grenzen kent,
en dat tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.


Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
Gij prijst hen gelukkig die zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Daarom bidden wij U :
maak ons hier op aarde tot vredestichters
en geef dat wij ooit deelhebben aan de vrede
die duurt tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.
Lummen

Lam Gods

Communie

Gelukkig als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want dan zullen wij verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
         Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zo leven
dat je steeds magnifieker
tot je recht komt,
zienderogend  toeneemt
in kwaliteit,
steeds volgroeider wordt,
steeds vollediger.

Zo bestaan
dat je aan steeds meer leven
huisvesting verleent,
dat steeds meer mensen
zich  mogen nestelen
in je aandacht.

Zo ouder worden
dat je steeds minder
eenzaam wordt,
dat  je steeds meer mensen
herbergt,
mensen die zich aan jou
mogen verwarmen,
mensen die jou voltooien.
naar Hans Bouma

Bezinning 2

Heer,
geef ons vandaag een nieuw stel handen
nederig en hartelijk, vriendelijk voor alle mensen.
Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat gebeurt.
Geef ons vandaag een nieuwe mond
die moedig spreekt over die verre vrede.
Geef ons vandaag een nieuwe neus,
gevoelig voor leed en pijn opdat we zouden ondersteunen en troosten.
Geef ons de nieuwe zachte schouders
om altijd opnieuw te beginnen ondanks alles.
Geef ons vandaag twee nieuwe benen
om rotsvast te staan achter wie wordt uitgestoten voor zijn geloof.
Geef ons vandaag nieuwe oren
die vredeswoorden naar waarde schatten.
Geef ons een nieuw hart
onverwoestbaar goed voor onze medemens,
sterk als de dood.
naar Broechem

Slotgebed

Vandaag wil Ik je een nieuwe naam geven – zegt God.
Ik wil je mijn kind noemen,
omdat Ik merk hoeveel moeite je doet om christen te zijn,
om de naam van mijn Zoon waardig te dragen.
Ik zie hoe je met zijn ogen naar de wereld kijkt
en hoe je probeert op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid.
Graag wil ik jou daarvoor danken – zegt God.
Je bent al een eind op weg om heilig te worden.
En daarom is het vandaag ook jouw feest.
Maak er iets moois van
en deel het met elkaar.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Heiligen zijn er vele
en in allerlei soorten.
Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo.
Weet je al bij welke soort jij hoort?
Of laat je dat liever over aan het oordeel van Jezus?
Doe dat maar, als een echte arme van geest
en zalig zul je zijn.
Zalig wie op weg durft te gaan.
Zalig wie vol vrede zijn leven met anderen wil delen
Zalig en gelukkig wie anderen zalig en gelukkig maakt.
Daartoe zegene u de almachtige God,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Ekeren

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.