9e zondag door het jaar C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
9e zondag C (02 06 2013)

Begroeting 1

God heet ons welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2 (Sacramentsdag)

Het brood en de beker waarrond wij samenkomen
zijn tekenen van het verbond
dat ons verbindt met God, met Jezus en met elkaar.
Daar gaat het om in deze viering op Sacramentsdag.
Wees welkom in zijn huis in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

God zit niet te wachten op lange gebeden.
Vertrouwen is voor Hem belangrijker.
Dat leren wij uit de evangelielezing van vandaag.
“Eén woord van U is voldoende” zei de honderdman tot Jezus,
“één woord en mijn knecht zal gezond zijn.”
God-met-ons kent ons,
beter dan wij onszelf kennen.
Hij weet wat we nodig hebben
nog voordat wij erom vragen.
Hij is ons van harte nabij,
zo wordt ons vandaag verzekerd.
naar Jacques Verhees

Vergevingsmoment

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Gij zijt ons nabij, God,
nog voordat wij U aanroepen.
In Jezus hebt Gij U leren kennen
als God-met-ons,
nabij aan wat leeft in de harten van de mensen.
Leg daarin neer wat wij nodig hebben:
licht van liefde
en vreugde om vrede te delen met anderen. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God,
Gij alleen doorgrondt het hart en de ziel van de mensen.
Maak ons bescheiden
in ons oordeel over het geloof van anderen.
Leer ons oprecht verheugd te zijn
om het geloof
dat buiten onze gemeenschap gevonden wordt.
Wij vragen U dat omwille van Jezus,
die ons hierin voorging. Amen.
                                   Kees Pannekoek

Lezingen
Luisteren wij met de oren van ons hart
naar de Boodschap van onze God van liefde en nabijheid.


Eerste lezing (1 Kon. 8, 41-43)

Uit het eerste boek der Koningen.

41         Ook als een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort,
omwille van uw naam uit een ver land komt
42         omdat hij gehoord heeft van uw grote naam,
uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm,
en hij komt bidden in dit huis,
43 luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats,
en doe alles waar de vreemdeling U om smeekt.
Dan zullen alle volken van de aarde uw naam leren kennen
en U, evenals uw volk Israël, vrezen;
dan zullen zij weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis,
dat ik gebouwd heb.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 1, 1-2. 6-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten.

Broeders en zusters,

6           Mannen van aanzien – hoe belangrijk zij precies waren interesseert mij niet,
voor God telt menselijk aanzien niet – hoe dan ook,
mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. 7
 Integendeel, omdat zij inzagen
dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was toevertrouwd,
zoals dat voor de besnedenen aan Petrus
8 – want Hij die Petrus kracht had gegeven voor de zending onder de besnedenen
had mij kracht gegeven voor de heidenvolken –
9           en omdat zij de mij gegeven genade hadden erkend,
hebben zij, Jakobus en Kefas en Johannes,
de mannen van aanzien die als steunpilaren gelden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt: wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen.
10 Wij moesten alleen de armen gedenken, en ik heb daarvoor dan ook mijn best gedaan.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 7, 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

1           Toen Hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd,
ging Hij Kafarnaüm binnen.
2           Een centurio daar had een slaaf die veel voor hem betekende;
deze was ziek geworden en lag op sterven.
3           Toen hij over Jezus hoorde, zond hij Joodse oudsten naar Hem toe
met het verzoek zijn slaaf te komen genezen.
4           Bij Jezus gekomen deden zij een klemmend beroep op Hem.
`Hij verdient het dat U hem deze gunst bewijst,’ zeiden ze,
5           `want hij houdt van ons volk.
De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen.’
6           Jezus ging met hen mee.
Toen Hij niet ver meer van het huis vandaan was,
stuurde de centurio vrienden met de boodschap:
`Heer, doe geen moeite. Ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt.
7           Daarom vond ik me ook te min om zelf naar U toe te komen.
Maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden.
8           Want ik ben iemand die onder bevel staat, en soldaten onder zich heeft.
Tegen de een zeg ik: `Ga!” en hij gaat, en tegen de ander:
`Kom!” en hij komt, en tegen mijn slaaf:
`Doe dit!” en hij doet het.’
9           Jezus verbaasde zich over hem toen Hij dit hoorde.
Hij wendde zich tot de mensen die Hem volgden en zei:
`Ik verzeker u, zo’n groot vertrouwen heb Ik zelfs in Israël niet aangetroffen.’
10         Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis
en troffen daar de slaaf gezond aan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Aan God die mensen met open armen opwacht
mogen wij vertrouwvol onze vragen en zorgen voorleggen.

-Bidden we voor allen
die met offers, gebeden en plechtige gezangen
God de hoge hemel in prijzen.
Dat zij Hem leren kennen als ‘onze Vader’
die weet heeft van wat wij nodig hebben
nog voor wij Hem erom vragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die biddend samenkomen.
Dat zij het stil maken in hun hart
zodat ze Gods stem kunnen beluisteren
die hun liefde en vrede toezegt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor voorgangers en geloofsopvoeders
– ouders, leerkrachten, catechisten, predikanten.
Dat zij zich laten inspireren
door de eenvoud waarmee Jezus bad
en dat zij die inspiratie mogen doorgeven.
Laten wij bidden…

God, wij danken U dat Gij ons intiem nabij wilt zijn.
Leer ons hoe wij ons, in vertrouwvolle eenvoud,
kunnen overgeven aan U
die wij ‘onze Vader’ mogen noemen,
en die in Jezus God-met-ons geworden zijt. Amen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

Voorbeden 2

God en Vader, uw Goede Boodschap is bestemd voor alle mensen.
Daarom durven ook wij tot U bidden:

-Heer, geef ons een bescheiden geloof
zodat wij ons in welke omstandigheden ook,
durven toevertrouwen aan uw liefde.
Laten wij bidden…

-Heer, geef ons een geloof
dat geworteld is in het doen van uw Goede Boodschap,
dat gedragen wordt door een biddende overgave aan U,
een geloof dat genoeg overtuigingskracht uitstraalt om aanstekelijk te zijn.
Laten wij bidden…

-Heer, geef ons een ruim geloof dat niemand uitsluit,
geen vreemdelingen en ook geen andersgelovigen,
want Gij leerde ons vandaag
dat hun geloof wel eens groter zou kunnen zijn dan het onze.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God, Gij die het gebed hebt verhoord van een heidens officier
die bekommerd was om het welzijn van zijn knecht,
aanvaard ook deze eenvoudige gaven.
Zij staan symbool voor onze bekommernis om hen
met wie wij het leven delen.
Wil deze gaven zegenen met uw nabije aanwezigheid. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drink allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor u en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening.
Wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens 1

Met open ogen in ’t leven mogen staan …
‘t Geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt,
een goed inzicht op wat de diepere gronden zijn
van waaruit alles zich voordoet.
’t Geeft ons uitzicht op “de weg die moet gegaan worden”.
Vrede met onszelf – met wie we zijn, in talenten en gebreken –
opent de weg naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet mag toedekken,
maar ons oproept om “op-weg-te-gaan”
naar een wereld van transparantie,
van eerlijkheid,
van recht-geven aan ieder ander,
van elk zijn plaats geven in ons midden.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Vredeswens 2

Een nieuw cultuur is nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede ook elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Jezus leerde ons niet enkel materieel brood te delen met elkaar,
Hij gaf ons ook het voorbeeld van luisterbereidheid naar elke mens
die ons pad kruist.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Heilige huisjes bij de vleet,
ook bij kerkmensen…
Dat gelovig-zijn en naar de kerk gaan
hetzelfde is bijvoorbeeld.
En dat wie niet naar de kerk gaat
geen geloof heeft.

Jezus van Nazareth
is een meester in het omverwerpen
van dat soort heilige huisjes.
Hij zegt dat Hij meer geloof vindt
bij een heidense officier
dan bij alle leden van het uitverkoren volk tezamen.
Hoe zou Hij dat gezegd hebben
op onze dagen?
Hier op onze preekstoel bijvoorbeeld…
naar Kees Pannekoek.


Slotgebed 1

God, die ons ogen gaf om te zien
en een hart om lief te hebben,
maak ons opmerkzaam
op het lief en leed van mensen om ons heen,
op hun wel en wee,
hun vragen en verwachtingen.
Vul aan, God,
wat ons ontbreekt
om elkaar helpend en helend nabij te kunnen zijn. Amen.
Jacques Verhees

Slotgebed 2

Ik kan Me goed voorstellen
dat je je soms een beetje herkent
in die legercommandant – zegt God –
en dat je af en toe blijft stilstaan
bij je eigen ongeloof en bij je eigen twijfels.
Maar als Ik naar je kijk
en als Ik zie hoe je worstelt met je geloof
en hoe je je vertrouwen in Mij
met vallen en opstaan
probeert waar te maken,
dan merk Ik dat je het wél waard bent
dat Ik in jou kom wonen
en dat Ik mijn hart aan je geef.
Vóór alles blijf je toch mijn kind
van wie Ik zielsveel hou – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Veel woorden zijn niet nodig
om, wat voor de ander belangrijk is,
neer te leggen bij onze God.
Moge wij gezegend worden
tot dat eenvoudig vertrouwen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
                                   naar Jacques Verhees

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.