9e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
negende zondag A (6/03/2011)

Begroeting

Laten we hier vandaag samenkomen
om ons leven te richten naar het woord van de Heer.
Van harte welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Van oudsher zijn wij, mensen,
op zoek naar zekerheid,
naar vaste grond onder onze voeten.
Vaak menen we die te vinden in rijkdom en macht,
in genot of overdreven lichaamscultuur.
Schijnzekerheden die bij de minste tegenwind
als zeepbellen uit elkaar spatten.

De liturgie van vandaag wijst ons een andere koers.
Alleen wie z’n kompas op God afstemt,
vaart veilig en komt behouden aan.
Maar soms laten we ons al te graag verleiden
door de glans en de glitter van onze prestatiemaatschappij
en raken we het spoor bijster.
Bidden we daarom om vergeving.

Vergevingsmoment

Wij worden uitgenodigd om met hoofd, hart en handen
afgestemd te blijven op Gods woord.
Voor alle keren dat wij daarin tekortgeschoten zijn,
bidden wij God om ontferming.

– Heer, help ons te leven met openheid en aandacht voor U
en voor onze medemens.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, help ons mee te bouwen
aan uw huis van gerechtigheid voor allen.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, versterk in ons het vertrouwen
dat wij in U gegrond zijn.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
ons vergeven waar wij tekortschoten
en ons geleiden naar zijn eeuwig rijk van vrede. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept.Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
op ongewoon scherpe wijze heeft uw Zoon
formalisme en schijnheiligheid veroordeeld.
Wij vragen U:
inspireer ons tot daden die zichtbaar maken
hoe goed en liefdevol Gij zijt
voor mensen die het leven aanvaarden
als een gave uit uw hand. Amen.


Openingsgebed 2

‘Ja’ zeggen is ‘ja’ doen
want woorden en daden horen bij elkaar.
Zo willen wij geloven, God.
Wij bidden U:
help ons vertrouwen te hebben
in deze wereld waarin wij leven.
Help ons vertrouwen te hebben
in de mensen die wij ontmoeten.
Help ons vertrouwen te hebben in onszelf,
zodat wij een stevig fundament bouwen.
Help ons vertrouwen te hebben in U, God,
en laat ons niet in de steek.
Kees Pannekoek

Lezingen

Beide lezingen houden ons dezelfde boodschap voor: leef vol­gens Gods woord. Laten we daarnaar luisteren.

Eerste lezing (Deuteronomium 11,18.26-28)
Uit het boek Deuteronomium


Mozes sprak tot het volk:
18       Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel,
bind ze als een teken op uw hand
en draag ze als een band om uw voorhoofd.
26       Ik houd u vandaag zegen en vloek voor:
27       zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de Heer,
die ik u vandaag geef;
28       vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt
en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf,
door achter andere goden aan te lopen, die u niet kent.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 3,21-25a.28)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,

21       Thans is, buiten de wet om,
Gods gerechtigheid openbaar geworden,
waarvan de Wet en de Profeten getuigenis afleggen:
22       Gods gerechtigheid,
die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt
aan allen die geloven, zonder enig onderscheid.
23       Want allen hebben gezondigd
en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
24 Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.
25       Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen
als middel van verzoening door zijn bloed.
28 Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 7,21-27)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
21       Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel.
22       Velen zullen Mij op die dag zeggen:
`Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd,
hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?”
23       Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen:
`Nooit heb Ik u gekend.
Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!”
24       Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg,
zal het vergaan als een verstandig man
die zijn huis bouwde op de rots.
25       De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de wind stak op en ze stortten zich op dat huis,
en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest.
26       Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet,
zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand.
27       De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis,
en het stortte in: het werd één grote ruïne.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Getuigen we samen dat God ons oproept om met elkaar lief en leed te delen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Maken we het stil in en om ons heen
en leggen wij onze persoonlijke gebeds­intenties
naast de gaven die wij de Heer willen aanbieden.

-Bidden we voor hen die de richting kwijt zijn,
voor hen die zonder idea­len door het leven gaan.
Dat zij, dankzij mensen die hen op weg helpen,
in Gods woord een nieuwe begaanbare weg mogen ontdekken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die geen grond meer onder de voeten hebben,
bedreigd, verjaagd, op de vlucht voor wie of wat dan ook,
losgeslagen door drugs of drank.
Dat het hun gegund wordt toekomst te vinden en op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die leven vanuit Gods Woord,
voor hen die meebou­wen aan dat door God gedroomde Rijk.
Dat zij anderen inspireren tot daden van inzet en liefde.
Laten wij bidden…

God,
grond onder onze voeten,
zin van ons bestaan,
hoor ons bidden
en maak ons tot bouwers aan uw huis
dat stevig staat,
op liefde gegrondvest,
een thuis voor alles en allen. Amen.


Voorbeden 2

-Bidden wij voor onze maatschappij
die er één is van nooit genoeg.
Dat zij de naastenliefde mag herwaarderen
boven alle materiële gewin.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen
voor wie de zondag de dag bij uitstek is van samenkomst.
Dat zij die dag wijden aan de diepere dingen van het leven
en er inspiratie opdoen voor hun leven van elke dag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zieken en bejaarden
voor wie de zondag dikwijls een dag van eenzaamheid is.
Dat er mensen mogen zijn
die dan wat tijd voor hen willen vrijmaken.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer,
herkenbaar in gegevenheid als brood en wijn
wilt Gij bij ons zijn.
Bij deze symbolen leggen wij onze gave:
onze goede wil om te leven als uw volgelingen.
Zegen al deze gaven
in naam van Jezus, uw Zoon en ons voorbeeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Jezus leerde ons te bidden dat Gods koninkrijk van liefde
geboren mag worden onder mensen.
Maken we zijn woorden tot de onze:
Onze Vader,…

Heer, behoed ons voor moedeloosheid
als we moeten toegeven dat we lang niet doen
wat we met de mond belijden.
Breng ons uw vergevingsgezindheid in herinnering
waaruit we de kracht kunnen putten
om steeds opnieuw de weg van uw Woord te gaan.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitkijken naar de wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Met open ogen in ’t leven mogen staan …
‘t Geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt,
een goed inzicht in wat de diepere gronden zijn
van waaruit alles zich voordoet.
’t Geeft ons uitzicht op ‘de weg die moet worden gegaan’.
Vrede met onszelf – met  wie we zijn, in talenten en gebreken –
opent de weg naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet mag toedekken,
maar ons  oproept om ‘op-weg-te-gaan’
naar een wereld van transparantie,
van eerlijkheid,
van recht-geven aan ieder ander.
Die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
En geven wij die Godsvrede door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

God, grond onder onze voeten,
zin van ons bestaan,
met U mogen wij bouwen aan uw huis
dat op liefde stevig gegrondvest staat,
een thuis voor allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

We kunnen kiezen tussen vloek en zegen.
Zegen, als we Gods geboden uitvoeren.
Vloek, als we het bij woorden laten.
Het ligt binnen ons bereik.
We kunnen ons leven bouwen op zand:
het zal ons tussen de vingers door glijden.
We kunnen ook bouwen op de rots:
geen storm krijgt ons omver.
Maar hoeveel zand moeten we ruimen
voor we stuiten op die rots?
Kees Pannekoek


Bezinning 2

Wie wijst ons een land,
met tuinen waar bloemen bloeien,
met vrienden zonder roest in het hart
die wijze woorden bij elkaar beluisteren,
met mensenkinderen eenvoudig en blij
die vreugde strooien in de kilte van de dag?

Wie wijst ons een strand bezaaid met zachte woorden
waar golven leeglopen van het geven,
waar kleine handen water scheppen
in de hoop het mee te dragen
ver het land in
waar vrienden wachten?

Wie wijst ons een thuis,
gebouwd op de stevige grond van geloven
waar zandkorrels niet wegschuiven
in bange twijfel voor elkaar,
waar mensen vaste wortels vinden bij elkaar,
waar God en mens goedheid delen?

Alleen zal je de weg niet vinden naar een huis
waar tuinen van goedheid bloeien.
Alleen zal je het water niet ver dragen
zonder handen die helpen.
Alleen zal je staan in een land zonder vrienden,
in de kilte van de eenzaamheid,
als je heel alleen op tocht wil gaan.

Hij, die de weg is,
toont de weg uit de woestijn
naar het groene land waar lelies bloeien,
naar de tuin waar vogels vreugde zingen,
naar de echte thuis waar Hij je opwacht.
Hij geeft maar één wegwijzer daarheen:
“Heb elkaar lief” .
Dan vind je zijn land, zijn strand, zijn thuis.
Uit: “Waar vogels vreugde zingen”

Slotgebed

Als je met heel je hart luistert naar wat Ik je wil vertellen
en als je je leven dan ook afstemt op de golflengte van het evangelie
en durft te bouwen op de fundamenten van liefde, geloof en hoop,
zul je gelukkig worden – zegt God.
Stormen van eenzaamheid en ontgoocheling
zullen je niet klein krijgen.
Wanhoop en ontmoediging zullen niet het laatste woord hebben.
Ik blijf immers bij je, wat er ook gebeurt.
Ik wil er zijn voor jou, zomaar,
omdat Ik je het leven heb gegeven.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Met Gods Woord als richtingwijzer
worden wij van hieruit gezonden
om Gods rijk van liefde en vrede
daadwerkelijk te verkondigen.
Zijn zegen zal op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.