8e zondag door het jaar A 2008

(25 05 2008 )

Begroeting

‘Kom bij Mij,
gij die belast en beladen en beladen zijt
en Ik zal u verlichting schenken’ zei Jezus.
Die uitnodiging geldt ook voor iedereen
die zijn zorgen even ter zijde wil schuiven
en tijd wil maken om te genieten van het samenzijn met Hem die voor ons
+ Vader, Zoon en heilige Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord

Geen zorgen over morgen zegt het evangelie ons vandaag.
Zoiets klinkt dwaas in de oren van onze maatschappij
die wil dat alle tijd en energie,
van ‘s morgens tot ‘s avonds, dag in, dag uit,
uitgaat naar presteren en renderen.
Ja, mensen kunnen het op korte tijd zeer ver brengen.
Maar de keerzijde van de medaille is dikwijls
dat ze geen tijd hebben gehad
om te genieten van kleine dingen,
van al het mooie van de schepping.
‘Zo schiet er ook geen tijd over voor Mij
en voor mijn Rijk van gerechtigheid’, zegt God.
Dus: denk er eens over,
bezin
en herbegin.
Dit willen wij alvast doen in ons gebed om vergeving.

Vergevingsmoment

Heer, wij willen ons op allerlei manieren verzekeren
en een veilige en comfortabele toekomst zo goed mogelijk garanderen.
Maar we vergeten dat zovelen de dag van vandaag
nauwelijks menswaardig kunnen overleven,
laat staan dat ze aan hun toekomst zouden bouwen.
Om zo weinig aandacht voor onze naaste vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, tijdens onze vakantie genieten we van de pracht van uw schepping.
Maar onze zorg ervoor is vaak ver te zoeken:
overal laten we nonchalant afval achter
en gaan ervan uit dat het behoud van uw schepping
een zaak is voor milieuactivisten.
Voor onze onachtzaamheid bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, zomaar eens naar U toekomen,
ons aan U toevertrouwen,
het gebeurt zo zelden.
Behalve natuurlijk als we serieus in moeilijkheden zitten,
want dan hangen wij wél aan uw bel.
Dan verwachten we wonderen van U
en dan bent U de grote dépanneur.
Omdat wij zo weinig tijd voor U maken, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

God,
kom ons tegemoet
en breng ons bij U. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
wij bidden U:
help ons onze zorgen niet te onderschatten,
maar ze ook niet overschatten.
Bevrijd ons van alle krampachtigheid
zodat wij kunnen zien waar het werkelijk op aan komt
in ons leven van vandaag, morgen
en alle dagen die Gij ons geeft. Amen.

Lezingen
Laten wij met de oren van ons hart luisteren naar de boodschap van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 49,14-15)
Uit de Profeet Jesaja

14       Sion zei: `De Heer heeft mij verlaten,
de Heer is mij vergeten.’
15       Zal een vrouw haar zuigeling vergeten,
een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot?
En zelfs als die het zouden vergeten;
Ik vergeet u nooit!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 4,1-5)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

1        Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus,
belast met het beheer van Gods geheimen.
2        Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist
dan dat hij betrouwbaar blijkt.
3        Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel,
of dat van enige menselijke instantie.
Ik oordeel niet eens over mijzelf.
4        Want al ben ik mij van niets bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
Hij die over mij oordeelt, is de Heer.
5        Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen,
en openbaar maken wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mattteüs 6,24-34)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

24       Niemand kan twee heren dienen.
Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen.
25       Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd
over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven,
en ook niet over de kleding voor je lichaam.
Is het leven niet meer dan het eten,
en het lichaam niet meer dan de kleding?
26       Kijk naar de vogels van de hemel:
ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet,
je hemelse Vader voedt ze.
Zijn jullie niet meer waard dan vogels?
27       Wie van jullie kan met al zijn zorgen
een el toevoegen aan zijn leven?
28       En wat maak je je bezorgd over je kleren?
Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien.
Ze werken niet, ze spinnen niet.
29       Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal
ging niet gekleed als een van hen.
30       Als God nu het gras op het veld,
dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid,
zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen?
31       Vraag je dus niet bezorgd af:
Wat zullen we eten?
Wat zullen we drinken?
Wat zullen we aantrekken?
32       Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek.
Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
33       Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
dan krijg je dat alles erbij.
34       Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen,
want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf.
Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan.
Hij blijft aanwezig in woord en brood tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Amen.


Voorbeden 1

Bidden wij van harte
dat we ertoe in staat mogen zijn
onze zorggrens te verleggen
naar het rijk Gods en zijn gerechtigheid.

– Bidden wij voor de kerken
die een zorgelijke tijd doormaken:
dat ze hun horizon niet te aards zien.
Dat ze de hinderpalen verwijderen
die hun beletten het wezenlijke te zien:
het rijk Gods en zijn gerechtigheid.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen
die slachtoffer zijn van onderdrukking en geweld,
van honger en armoede,
van roekeloosheid en onachtzaamheid:
dat we hun te hulp komen en hun recht doen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf met onze zorgen voor huis en haard:
dat we ons daarin niet verliezen.
Dat we onze zorgzaamheid blijven zien
als deel van Gods zorgzaamheid.
Laten wij bidden…

God, wij bidden U
dat wij elke dag opnieuw
uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid.
Op U vertrouwen wij
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Vincent Schoenmakers (Kerugma 1990)

Voorbeden 2

– Heer, schenk aan de arme wat hij nodig heeft
en aan de rijke handen die willen delen.
Laten we bidden…

– Heer, help ons een halt toe te roepen
aan overdreven drukte en te jachtig leven
en leer ons tijd maken om tot rust te komen.
Laten we bidden…

– Heer, maak ons ontvankelijk voor een luisterend oor,
een helpende hand
waardoor Gij ons uw nabijheid openbaart.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
maak ons erkentelijk voor het geheim van heel uw schepping
en leer ons in het breken en delen van dit brood en deze wijn,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
te leven voor U en onze medemensen,
wat uw uiteindelijke droom is met de mensen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig…


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Met onze vreugden en zorgen
kunnen wij altijd terecht bij God
die Jezus zijn en onze Vader noemde:
Onze vader…

Verlos ons Heer, van alle kwaad.
Geef vrede in onze dagen.
Dat wij gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde
en beveiligd tegen alle onrust,
hoopvol wachtend
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

God wordt het niet moe
bekommerd te zijn om zijn mensen en zijn schepping.
Laten wij dat aanvaarden als een kostbaar geschenk
en genieten van al wat goed en mooi is.
Op zo’n moment zal Gods vrede in ons zijn
als een onverwoestbaar teken van hoop.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij die van harte aan elkaar door.

Communie

Gelukkig wij die telkens weer uitgenodigd worden aan Gods tafel.
Zie het Lam Gods…


Bezinning

Het dagelijks brood voor jaren gehamsterd
en evenveel beleg in diepvrieskasten.
Uren en dagen te gelde gemaakt,
de toekomst zelf verzekerd.

Maar al die tijd geen tijd gehad
om aan bloemen te ruiken,
nooit gezien hoe vogels leven.

Al die tijd geen tijd gehad
om een brief te schrijven naar een gevangene,
nooit een paar stappen gezet voor de vrede.

Al die tijd geen tijd gehad
om het eigen leed uit te huilen,
nooit een zachte schouder geweest voor een ander.

Al die tijd geen tijd gehad
om aan kinderen verhalen te vertellen,
nooit profeten gelezen of psalmen gezongen.

Al die tijd geen tijd gehad
voor het koninkrijk
en zijn gerechtigheid.
Kees Pannekoek


Slotgebed

Laat je leven niet bepalen door materiële zorgen – zegt God –
maar durf erop vertrouwen dat Ik het beste met je voorheb
en dat Ik een antwoord kan geven op je diepste vragen.
Zoek daarom eerst naar een plaats waar je Mij kunt ontmoeten,
of, beter nog, omgekeerd: waar Ik jou kan ontmoeten.
De zorgen van alledag zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Een nieuw licht zal opgaan en hemelse vreugde aanreiken:
kostbaarder dan zuiver goud
en intenser dan de meest heldere kleuren – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Heer, zet ons weer op de goede weg
naar U en naar elkaar.
Dan kiezen we voor uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Ga met ons mee
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.