7e zondag door het jaar C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
7e Paaszondag C (12 05 2013)

Begroeting

Moge Gods zegen ons nabij zijn
nu wij als geloofsgemeenschap samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Misschien vind je het wat vreemd,
maar in het evangelie dat we straks zullen horen
bidt Jezus voor ons: dat wij één mogen zijn!
Want in plaats van zich neer te leggen
bij een wereld vol onrecht en haat,
schetst Hij het visioen van een nieuwe wereld
waarin élke mens gelijk is.
De eerste christenen leefden trouwens vanuit dat visioen,
ook al wisten ze dat niet iedereen op dezelfde golflengte zat.
Hun geloof en hun overtuiging
dat die droom van God toch ooit werkelijkheid kon en zou worden,
was groter dan hun ongeloof en hun vertwijfeling.

Vergevingsmoment 1

Bidden wij om ontferming tot Hem,
die voor ons de weg naar eenheid geworden is,
Jezus Christus, onze Heer en Broeder.

-Heer, vergeef ons wanneer wij uw Geest
die in de Kerk werkt, negeren en zo het verlangen
naar voltooiing en eenheid uitdoven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons wanneer wij het gesprek
en de ontmoeting met U en met elkaar uit de weg gaan
en zo de eenheid uit het oog verliezen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons, wanneer verdeeldheid ons handelen bepaalt
en wij zo uw Blijde Boodschap aan de wereld verduisteren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God van mensen,
in Jezus roept Gij ons op tot eenheid en solidariteit
met allen die Hem willen navolgen.
Waak over ons,
roep ons desnoods tot de orde
wanneer wij onvoldoende gestalte geven aan uw liefde
die geen grenzen kent.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.


Openingsgebed 2

God, Bron van eenheid,
Gij doet ons verlangen naar het moment
waarop wij thuis zijn bij U,
als broers en zussen samengebracht,
één van hart en één van ziel.
Wij bidden U:
raak ons diepste zelf aan met uw Woorden
en met uw tekens van vrede en verzoening.
Vorm ons om
tot mensen die leven in eenheid
met U en met elkaar.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

Jezus bidt voor de gelovigen dat zij één mogen zijn,
in liefde verbonden met Jezus en met zijn Vader.
In de eerste lezing horen we hoe Stefanus zich zozeer met Jezus en God verbonden voelt dat hij,
oog in oog met de dood,
net als Jezus aan het kruis, bidt voor zijn moordenaars.
Laten wij biddend daarnaar luisteren.

Eerste lezing (Hand. 7, 55-60)

Uit de Handelingen van de apostelen

55         Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56         Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’
57         Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58         sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
59         Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
60         Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 22, 12-14. 16-17. 20)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

        Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
`Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.
Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
Gelukkig zij die hun kleren wassen.
Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.
Ik ben de wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen:
`Kom!’
Laat wie het hoort, zeggen: `
Kom!’ Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.
Hij die dit alles waarborgt, zegt:
`Ja, Ik kom spoedig.’
Amen.
Kom, Heer Jezus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 20-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
20         Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
21         dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
22         Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
23         Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
24         Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
25         Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
– Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26         Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
– opdat Ik in hen mag zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven
en deze gaven van brood en wijn
aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen
die de Heer erkennen
als authentieke bron van eenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mannen en vrouwen
die zich inzetten voor wederzijds respect
binnen onze multiculturele samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die eenheid proberen te bewerken
door menslievendheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor degenen
die gebukt gaan
onder de heersende verdeeldheid
binnen onze Kerken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
die in liefde voor elkaar
teken van eensgezindheid hopen te zijn.
Laten wij bidden…

Goede God,
met U verenigd
is uw Zoon
omwille van ons mens geworden.
Geef dat deze hechte band met U
onze onderlinge liefde
sterk maakt.
Dit vragen wij U door Jezus,
uw mens geworden liefde. Amen.
André Janssen

Voorbeden 2

Jezus wil ons opnemen in de liefde van de Vader.
Bidden wij dan om die eenheid in de Geest van Jezus.

-Wij vragen om Gods Geest
die verbondenheid schept van mens tot mens,
van hart tot hart.
Dat mensen ruimte zouden scheppen voor elkaar
en hun verscheidenheid overbruggen.
Laten we bidden…

-Wij vragen om Gods Geest
die richting aanwijst
en mensen uitzicht geeft op goed samenleven.
Dat, uit eerbied voor het verleden,
er een toekomst mag groeien
waar culturen en volken samenleven
in eerbied en respect voor elkaar.
Laten we bidden…

-Wij vragen om Gods Geest, bron van liefde.
Dat mensen elkaar niet uitbuiten
maar zouden opkomen voor de rechten van kleinen en zwakken.
Laten we bidden…

Kom, Geest van God,
schenk diepgang aan ons leven
en maak ons één,
opdat de wereld zou geloven
in Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Algoede Vader,
wij die hier samen zijn rond de Tafel van het Leven,
met deze gaven van brood en wijn
willen wij U danken en loven.
Laat ons de eenheid met U en met elkaar ervaren
als wij uw scheppingsgaven samen delen.
Dat vragen wij U door Hem die zichzelf brak voor onze eenheid,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God van alle mensen,
dit is het uur waarop wij samenkomen
om uw grote daden te gedenken,
om te vieren – in Jezus’ naam –
wat Gij, God, voor mensen betekent.

In Jezus van Nazareth
zijt Gij één van de onzen geworden.
Hij verkoos de mens boven de sabbat,
maakte geen onderscheid tussen mensen
en gunde elke mens een waardig bestaan.
Hij deed verschrompelde mensen opstaan,
bracht ze vanuit de hoek naar het midden
en riep ze op
om opnieuw de waardige plaats in te nemen
die zij verdienen.

Daarom, en om nog veel meer,
danken wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader 1

Op de avond voor zijn dood
bad Jezus voor zijn vrienden.
Sluiten wij ons aan bij zijn bidden
en spreken wij God aan zoals Jezus deed:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader 2

Bouwen aan een wereld waar iedereen zich thuis voelt,
waar vrede is en waar we samen veilig zijn,
dat kan als we vertrouwen op Jezus die zegt:
“Vrees niet, Ik blijf bij u”.
Dan wordt onze wereld zoals God die gedroomd heeft.
Daarvoor willen we samen bidden
met de woorden die Jezus ons leerde:
Onze Vader…


Vredeswens 1

Jezus wenste zijn vrienden vrede.
En die vredeswens moesten ze overal doorvertellen.
Vrede voor alle mensen,
vergeving en een nieuw begin.
Jezus’ vrienden hebben dat gedaan.
En wij willen dat ook doen,
elkaar vrede en vriendschap toewensen
die wereldwijd gelukkig maakt.
Moge de vrede van de Heer altijd bij u zijn.
Laten we elkaar een teken van vrede geven.
vrij naar Helchteren

Vredeswens 2

Waar mensen elkaar een teken van vrede geven,
waar liefde een kans krijgt,
daar krijgt Jezus’Boodschap handen en voeten.
Daarom bidden wij:
Heer, Jezus Christus,
Gij die bijeen brengt wat verdeeld is
en het samenvoegt door de band van de liefde,
kom aan het licht in daden van vrede,
versterk de band van liefde en eenheid
hier in onze kring en overal op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten ook wij voor elkaar openbloeien en mekaar Gods vrede toewensen.

Lam Gods


Communie

Door deel te nemen aan deze tafel
worden wij deelgenoten van elkaar,
mensen die Jezus’ Boodschap in hun hart dragen.
Gezegend en zalig zijn wij allen
die hier genodigd worden aan deze tafel.
Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
uit de grond van hun hart –
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen.
Waar ze
het niet lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden je leven maken
en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat Rijk
van gerechtigheid
en liefde.
Emmanuel Dobbelaere

Slotgebed 1

God, Gij zijt groter dan wij durven hopen:
Gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.
Als om ons heen een wereld ineenstort,
brengt Gij nieuwe kansen en mogelijkheden tot stand.
Maak ons alert
voor uw werkzaamheid in onze dagen,
opdat wij niet blijven stilstaan bij wat voorbij is
en U niet zoeken waar Gij niet zijt.
Ga voor ons uit,
Gij die toekomst zijt.
Laat ons nieuwe wegen zoeken
en elkaar vasthouden in tijden van onzekerheid. Amen.

Slotgebed 2

Eeuwige, die Uzelf in Jezus Christus hebt geopenbaard,
geef kracht aan allen
die door hun geloof in Christus aan U toebehoren.
Schenk eenheid aan allen
die als bruggenbouwers in het leven willen staan.
Gun allen die zoeken naar de zin van hun leven
dat zij U mogen zien.
Bevestig in uw liefde allen
die de weg erkennen van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Dan zal er ruimte zijn voor de komst van de Geest
die Gij ons wilt schenken. Amen.
naar Rudolf van Dijk

Zending en zegen 1

“Dat ze allen één mogen zijn”
zo bad Jezus tot zijn Vader.
Moge deze hartenwens van Jezus
vlees en bloed worden in ons allen.
Daartoe zegene ons de drie-ene God: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.


Zending en zegen 2

Het hield Hem bezig tot op zijn laatste avond,
en Hij heeft erom gebeden
dat wij elkaar een warm hart zouden toedragen.
Moge wij daartoe gezegend worden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.