7e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN

zevende zondag B (22 02 2009)

Begroeting

Genade en vrede vanwege onze God
die voor ons + Vader, Zoon en heilige Geest wil zijn. Amen.


Openingswoord 1

Als het geluk en het heil van mensen in het geding komen
toont God zijn groot hart.
Maar mensen zijn soms slechte verstaanders.
Geeft Hij ons waar we naar uitzien,
dan grijpen we het met beide handen.
Maar waarom en waartoe Hij geeft,
daarnaar hebben we vaak geen oren.

Jezus wil die doofheid doorbreken,
misverstanden rond ‘geloven’ wegwerken,
maar mensen maken het Hem soms knap lastig.
Dat blijkt ook nu weer uit onze evangelielezing.
Zelfs als Hij barmhartig zonden vergeeft
wordt dat vaak als ‘irrelevant’ weggewuifd.
Misschien kunnen wij ons vandaag,
– wat oprechter dan anders –
openstellen voor Gods vergevingsgezindheid.

Openingswoord 2

In de ogen van veel mensen
is het in de kerk altijd hetzelfde liedje
en hoor je er alleen maar oude verhalen.
En ze hebben nog gelijk ook.
Alleen vergeten ze erbij te zeggen
dat die altijd dezelfde liedjes en oude verhalen
telkens hoogst actueel worden voor mensen
die die liederen zingen en die verhalen horen.
Wanneer we straks in de eerste lezing God horen zeggen:
“Zie, Ik ga iets nieuws beginnen”,
dan geldt dat ook voor ons, nu.
En wanneer Jezus in het evangelie tegen een lamme zegt:
“Sta op en loop!”,
is dat ook tot ons gezegd, hier.
Moge dit uur rondom Jezus
van betekenis zijn voor het leven van ieder van ons.
Kees Pannekoek


Vergevingsmoment

“Zie Ik ga iets nieuws beginnen,
het is al aan het kiemen”, zegt Jahweh in het Oude Testament.
In Jezus is dit werkelijkheid geworden.
Het is onze taak als christenen dat nieuwe zichtbaar te maken
in woorden, maar vooral in daden van gerechtigheid en vrede.
Het bleef echter dikwijls bij woorden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vier mannen brachten de lamme tot bij Jezus.
Een echte vriendendienst.
Vaak houdt valse schaamte ons tegen
om gewoon maar goed te zijn.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

“Uw zonden zijn u vergeven”, zegt Jezus tot de lamme
en biedt hem de mogelijkheid om, bevrijd, een nieuw leven te beginnen.
Een ander, zonder enige voorwaarde,
de kans geven opnieuw te beginnen
vinden wij wat naïef.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed

Barmhartige God,
steeds opnieuw hebt Gij tot ons
woorden van vergiffenis gesproken.
Bovenal in Jezus, hebt Gij laten zien
dat Gij een God van genezing en bevrijding zijt.
Maak ook ons vergevingsgezind.
Doe ook ons woorden spreken
die mensen bevrijden van hedendaagse verslavingen.
Zo wandelen wij in uw spoor
ons uitgetekend door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.


Lezingen

In de schriften spreekt God tot mensen van alle tijden.
Laten wij daarnaar luisteren.

Eerste lezing (Jesaja 43,18-19.21-22.24b-25)
Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer,
18          Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is
en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;
19          zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Ik ga een weg leggen in de woestijn,
en rivieren in het dorre land.
21          Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd,
zal mijn lof verkondigen.
22
U hebt Mij niet geroepen, Jakob,
u hebt zich om Mij niet moe gemaakt, o Israël.
24 U hebt Mij slechts de last van uw zonden opgedrongen
en Mij met uw misdaden moe gemaakt.
25 Toch wis Ik, en niemand anders,
uw weerspannige daden uit om wat Ik ben
en Ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(2 Korintiërs 1,18-22)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
18          God zelf verzekert:
het woord dat wij tot U spreken,
is niet tegelijk ja en nee.
19          De Zoon van God, Jezus Christus,
die door ons onder u is verkondigd,
door mij en Silvanus en Timoteüs,
Hij was niet ja en nee; in Hem was slechts ja,
20          want alle beloften van God zijn in Hem bevestigd.
Daarom zeggen wij door Hem ook amen,
tot eer van God.
21          En God zelf heeft ons
samen met u in Christus bevestigd
en ons gezalfd.
22          Hij heeft op ons zijn zegel gedrukt
en ons de Geest als onderpand gegeven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 2,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1           Toen Jezus enkele dagen later weer in Kafarnaüm kwam,
hoorde men dat Hij thuis was.
2           Er liepen zoveel mensen te hoop
dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen,
en Hij sprak hen toe.
3           Ze kwamen een verlamde bij Hem brengen,
door vier man gedragen.
4           Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte,
haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd,
en toen ze een opening gemaakt hadden,
lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken.
5           Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde:
`Vriend, uw zonden worden u vergeven.’
6           Nu zaten daar een paar schriftgeleerden
die hun bedenkingen hadden:
7           `Hoe kan die man zoiets zeggen?
Hij lastert God.
Wie anders dan de enige God kan zonden vergeven?’
8           Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden
en zei tegen hen:
`Waarom hebt u eigenlijk bezwaren?
9           Wat is eenvoudiger?
Tegen de verlamde zeggen:
`Uw zonden worden vergeven”, of zeggen:
`Sta op en pak uw bed en loop?”
10          Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is
om op aarde zonden te vergeven ‘,
zei Hij, nu tegen de verlamde:
11          `Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’
12          En hij stond op, pakte meteen zijn bed
en ging weg voor het oog van iedereen,
zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten.
`Zoiets hebben we nog nooit gezien’, zeiden ze.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in de God van alle liefde.

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden

Geraakt door het optreden en de woorden van Jezus
mogen wij onze persoonlijke zorgen aan God toevertrouwen.
We leggen ze op het altaar
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dra­gen.

– Bidden wij om vergeving voor allen
die elkaar geweld aandoen,
die elkaar of de samenleving bedriegen of benadelen,
die mensen vergeten of voorbijlopen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om vergeving voor allen
die in God slechts geïnteresseerd zijn
als ‘leverancier van gunsten en gaven’.
Dat zij zouden beseffen
dat zij God ook eens mogen bedanken en loven,
en dat Hij van ons hoopt
dat wij elkaar zullen genezen,
elkaar zullen vergeven,
elkaar doen opstaan en verrijzen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om mensen die bereid zijn
zich in te zetten om onze samenleving
steeds opnieuw te vernieuwen
volgens de idealen van welzijn en geluk voor allen,
zonder onderscheid des persoons.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de zieken uit onze kring.
Moge ons gebed hun tot sterkte zijn.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:


Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
als Gij zonden blijft gedenken
houdt geen mens meer stand.
Ga voorbij aan ons menselijk tekort
en zie deze gaven hier, brood en wijn,
als een gebaar van onze goede wil.
Stort uw Geest erover uit
opdat ze ons tot kracht en zegen mogen zijn
op onze levensweg.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
steeds weer roept Gij ons op tot barmhartigheid.
Kom ons in dit brood en deze wijn tegemoet.
Maak ons bereid om voor elkaar brood en wijn te zijn
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij zijn U dankbaar
omdat Gij ons neemt zoals wij zijn.
In geloof houden wij vast aan U:
wij weten dat Gij ons niet zult loslaten.
Wij danken U, God,
omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder
In Hem vondt Gij uw welbehagen.
Hij heeft geleefd, eenvoudig en met overgave.
Hij ging om met mensen die soms bang
en kleinmoedig waren.
Hij heeft hun waardigheid geschonken.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.
Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.
Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.
Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.

Hij nam wat brood,
en liet het met eerbied in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk,” zei Hij, “en eet het maar.
Het is mijn leven voor u gegeven.”

Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit,” zei Hij, “deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn bloed.
Als gij later dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij.”
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.
Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw goede Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.
Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader…

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef ons oog voor de mens in de ander
en doe ons inzien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten op de komst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…


Vredewens

Moge de God van vrede ons bij de hand nemen,
moge zijn warmte
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten.
Dan zullen wij voor elkaar
boodschappers van vrede zijn,
dragers van verzoening,
genezers van eenzaamheid en tweedracht.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede en vreugde door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Opdat wij zouden beseffen
dat wij voor elkaar delende mensen moeten zijn,
heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden
om daar zichzelf te breken
en uit te delen tot voedsel voor ons allen.
Zie het Lam Gods, dat draagt de zonden van onze wereld.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Hij liep zijn blote voeten stuk
in het bloedhete zand.
Hij slingerde zijn woorden
als schitterende speerpunten in de zon.
In zijn wijd open ogen
blonk de grote zekerheid
dat alle mensen
broers en zussen zullen worden.

Was Hij een mens zoals wij?
Ja, zoals wij zouden moeten zijn.
Wij maken onze voeten niet meer vuil
en wegen zorgvuldig onze woorden
om niets te moeten zeggen.
In onze ogen dwaalt achterdocht
en misprijzen voor elkander.

Hij is diegene
die ons kan genezen:
“Neem uw bed op en loop,
spreek woorden van leven.
Doe die schaduw uit je ogen
en geloof:
geloof in God die Liefde heet
en ons tot broers en zussen
van elkander maakt.”
Manu Verhulst

Bezinning 2

Er is veel eenzaamheid
die niet in het oog springt.
Mensen spreken veel,
zeggen weinig.
Er zijn zoveel onderwerpen
om een serieus gesprek
handig te ontwijken.

Wie ziet,
door al die verhullende woorden heen,
de dingen van het hart
die mensen ziek, onrustig maken
en die ze aan niemand kwijt kunnen?

Wie ziet de diepe vragen
die nooit kans krijgen
om aan bod te komen?

We zien wel bloemen en planten voor het raam
en de schemerlamp op de TV
en de mensen knusjes weggedoken
in diepe zetels.
Warm, denk je dan.
Maar je weet niet
hoeveel harten
diepgevroren zitten
zonder kansen op ontdooien.

Verlamde mensen die genezen willen.
Ja, zei Jezus, dat komt.
Maar eerst wil ik je zonden vergeven,
je bevrijden
van je binnenste kleine hel.

Duisternis kun je niet buiten jagen.
Je moet het licht binnen brengen!

Sinds we het kunstlicht hebben uitgevonden
is veel duisternis weggedoken
in de hoeken van het menselijk hart…
Ward Bruyninckx

Slotgebed

Ik kan Me goed voorstellen
dat je je soms een beetje zoals die verlamde voelt – zegt God:
je raakt geen stap meer vooruit,
niets lukt nog,
het lijkt wel of alles tegenzit.
Hopelijk vind je dan enkele dragers
die je tot bij Mij brengen,
waardoor je opnieuw hoop en vertrouwen krijgt
en het nieuwe leven voelt binnenstromen
tot in de hartkamer van je bestaan.
Mensen zoals zij zijn heel kostbaar.
Zij kunnen je doen verrijzen en opstaan,
zodat je op weg kunt gaan naar je nieuwe thuis,
waar je voelt dat je bemind wordt
en waar je mag zijn wie je bent. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Vandaag werden wij eraan herinnerd
dat in Gods Rijk mensen elkaar dragen
en door elkaar gedragen worden.
Daartoe zijn wij geroepen en gezonden,
daartoe worden wij door God gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Ga dan heen,
bouw mee aan het Rijk van God
en neem elkaar mee op weg naar de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.