7e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
zevende zondag A (20/02/2011)

Begroeting

Van harte welkom vandaag in deze viering.
De Heer gaf ons een nieuw gebod:
Heb elkander lief om mijnentwil.
Vandaag maakt Hij daarvan één facet heel concreet: bemin uw vijanden.
Zo goed zijn als uw hemelse Vader:
in onze ogen dikwijls een onmogelijke opdracht.
Moge wij in deze viering ervaren hoe de Heer ons steeds nabij is
en telkens weer met ons op weg gaat
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie haalt het in zijn hoofd om
zowel voor goeden als voor kwaden de zon te laten schijnen,
om zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen
te bedenken met een malse regenbui als alles kreunt en zucht onder de droogte?
Daar moet je God voor zijn,
die vriend en vijand bemint,
die – over twisten en conflicten heen –
kijkt naar wat mensen waard zijn.
Mensen hanteren andere maatstaven:
poets wederom poets,
oog om oog en tand om tand –
maatstaven die ook het ‘Oude Testament’ hanteert.
Jezus leert ons vandaag zíjn wijsheid,
die dwaas klinkt in de oren van de wereld.

Omdat wij ons al te sporadisch openstellen voor de dwaasheid van het kruis
bidden wij God en elkaar om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag horen wij Jezus in de Bergrede zeggen:
“Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
Wat zoveel betekent als:
wees mensen uit één stuk en volg Hem na
wiens naam betekent: Ik zal er zijn voor u.

Vergevingsmoment

– Heer,
Gij die onvermoeibaar de mens opzoekt
en hem tegemoet komt,
ontferm U over ons.

– Christus,
Gij die in ons midden komt
als een licht, als liefdeskracht,
ontferm U over ons.

– Heer,
Gij die een hart dat kan luisteren,
met vreugde vervult,
ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
moge het voorbeeld van uw Zoon ons herscheppen tot mensen van goede wil.
Laat uw Geest in ons wonen
en schenk ons die wijsheid die in de ogen van de wereld dwaas is.
Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden.
Laat ons onze vijanden voor ons winnen met liefde
en onze naasten beminnen als onszelf.
Zo zal onze mensenwereld uitgroeien
tot een plaats waar Gij U thuis voelt,
en waar allen zich mogen thuisvoelen bij U. Amen.

Openingsgebed 2

God van mensen,
dat mensen en mensengroepen zich voortdurend terugtrekken
achter zelfgebouwde scheidingsmuren
moet voor U, als God die liefde is,
pijnlijk zijn om te zien.
Steeds weer opnieuw vervormen wij uw beeld naar eigen goeddunken.
Wij vragen U vergeving, God.
Blijf ons met uw Geest nabij,
uw Geest van grenzeloze liefde
voor mensen overal ter wereld. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing zegt God tot zijn volk
dat het zich moet spiegelen aan zijn heiligheid,
aan zijn liefde zonder voorbe­houd.
In de evangelielezing roept Jezus een halt toe aan de weer­wraak,
leert Hij ons dat wij geen kwaad met kwaad mogen vergel­den.
Luisteren we aandachtig naar die woorden.

Eerste lezing (Leviticus 19,1-2.17-18)

Uit het boek Leviticus

1        De Heer sprak tot Mozes:
2        `Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten:
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
17
       Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht:
dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.
18       Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 3,16-23)

Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
16       Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
17       Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.
18       Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand onder u wijs meent te zijn
– wijs volgens de opvattingen van deze wereld –
dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn.
19       Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,
20       en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen,
Hij weet hoe vergeefs ze zijn.
21       Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u:
22       Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood,
het heden of de toekomst, alles is van u;
23       maar u bent van Christus, en Christus is van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 5,38-48)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

38       Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.
39       Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten
met iemand die je kwaad heeft gedaan.
Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft,
houd hem dan ook de andere voor.
40       Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen,
geef hem dan ook je jas.
41       Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden,
ga er dan twee met hem mee.
42       Geef aan wie jou iets vraagt,
en wend je niet af als iemand van je wil lenen.
43       Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
44       Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,
45       dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel,
want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden,
en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46       Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan?
Doen de tollenaars dat ook niet?
47       Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
48       Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,
zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.


Voorbeden 1

– Bidden we voor hen die hun kracht zoeken in geweldloosheid.
Mensen die niet terugslaan als zij geslagen worden,
die liever overtuigen dan overweldigen,
die het kwaad met goed vergelden.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die de vrede dienen.
Mensen die meer oog hebben voor wat mensen bindt,
dan voor wat hen gescheiden houdt.
Voor hen die niet meedogenloos op hun rechten staan,
niet hardnekkig vasthouden aan hun eigen gelijk.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die mild zijn
en vol begrip voor anderen.
Voor hen die royaal zijn in vergeven,
die terughoudend zijn waar veroordeeld wordt
en zich in niets boven anderen verheven voelen.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die altijd uit zijn op het geluk van anderen.
Voor hen die steeds weer hun hart laten spreken
en niets liever doen dan geven en delen.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

Goede God,
wij zijn geroepen tot liefde die bevrijdt.
Leid ons op de weg van Jezus, uw Zoon,
opdat wij de kringloop van kwaad doorbreken
en een zegen zijn voor deze wereld. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Ook vandaag nog worden grote en kleine conflicten uitgevochten
tussen landen, bevolkingsgroepen, geloofsgemeenschappen,
zelfs in onze eigen christengemeenschap,
soms zelfs in ons eigen gezin.
Laten we bidden dat de geweldloosheid en de eindeloze liefde
die Jezus ons toonde,
ons de weg doen gaan van verzoening en verbondenheid met elkaar.
Laten wij bidden…

– Ook vandaag nog leven mensen in zorg en verdriet,
omdat er voor hen geen plaats is in onze maatschappij,
omdat ze financieel aan de grond zitten,
omdat ziekte of pijn hun leven ondraaglijk maakt,
omdat zij vernederd worden
of omdat roddel en kwaadsprekerij hun het leven zuur maken.
Laten wij bidden dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij zijn,
die hen met zorg omringen,
die in hen geloven en hen niet in de steek laten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de mensen
die dag na dag belangeloos klaar staan voor hun medemensen,
die ruimte scheppen en levenskansen bieden aan iedereen.
Moge zij, naar het voorbeeld van Jezus,
onverminderd hun weg verder zetten
en door hun onbaatzuchtige inzet getuigen van Gods onvoorwaardelijke liefde.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
laat het brood en de wijn die wij U aanbieden
en die Gij wilt omvormen tot uw gaven aan ons,
ons de kracht geven om te leven
naar het voorbeeld van uw Zoon
die ons tot díe volmaaktheid roept
die in de ogen van de wereld dwaasheid is.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien
tot een plaats waar Gij U thuis voelt,
en waar allen zich mogen thuisvoelen bij U. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
Gij nodigt ons telkens weer uit aan uw tafel,
zet ons aan tot breken en delen.
Moge wij met dit brood en deze wijn in handen,
de gedachtenis hooghouden aan Jezus, uw Zoon.
Doe ons toenemen in liefde, in solidariteit en in zorg voor elkaar.
Maak ons onverdeeld goed zoals Gij, God van tijd en eeuwigheid. Amen.
Levensecht

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij zijn U dankbaar
omdat Gij ons neemt zoals wij zijn.
In geloof houden wij vast aan U:
wij weten dat Gij ons niet los zult laten.

Wij danken U, God,
omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
In Hem vondt Gij uw welbehagen.
Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave.
Hij ging om met mensen die soms bang
en kleinmoedig waren.

Hij heeft hun waardigheid geschonken.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.

Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.

Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.

Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.

Hij nam wat brood,
met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar,
het is mijn leven voor u gegeven.”

Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit, zei Hij, deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn bloed.
Als gij later dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij.”

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij.

In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.

Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw goede Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Vermits wij kinderen zijn van dezelfde Vader,
mogen wij samen bidden:
Onze Vader…

Leer ons dan leven, Vader,
zoals uw Zoon het ons heeft voorgedaan:
goed en mild voor iedereen.
Leer ons de anderen waarderen in hun anders-zijn,
zonder oordeel of veroordeling,
zonder per se onze maatstaf aan hen op te leggen.
Als wij zo leven mogen wij uitkijken naar de wederkomst van Jezus, de Messias.
         Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Toen Jezus zich brak tot voedsel voor deze wereld,
maakte Hij geen onderscheid tussen wie Hij sympathiek vond en wie niet.
Hij nam ons allemaal zoals wij zijn.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning 1

Zo rijk als nu waren we nooit
maar ook zo hebzuchtig
als nu waren we nooit.

Zoveel kleren als nu hadden we nooit
maar ook zo naakt
als nu waren we nooit.

Zo verzadigd als nu waren we nooit
maar ook zo onverzadigbaar
als nu waren we nooit.

Zulke huizen als nu hadden we nooit
maar ook zo thuisloos
als nu waren we nooit.

Zoveel wetend als nu waren we nooit
maar ook zo onwijs
als nu waren we nooit.

Zoveel gezien als nu hadden we nooit
maar ook zo blind
als nu waren we nooit.

Zoveel licht als nu hadden we nooit
maar ook zo donker
als nu was het nooit.

Met zovelen bijeen als nu leefden we nooit
maar zo ver van elkaar
als nu waren we nooit.

Bezinning 2

Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar macht uit te oefenen,
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan herkennen en aanvaarden
als kwetsbare lotgenoten,
daar kan het Koninkrijk van God komen.

Waar mensen van elkaar willen weten
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
maar onmachtig zijn om alle pijn te voorkomen of te helen,
daar kan iets van God gebeuren.

God komt nooit met vertoon van macht,
maar in de ogen van zwakken en weerlozen
zie je het licht van zijn gelaat.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Ik wil dat je groeit in heiligheid en goedheid – zegt God –
dat je steeds meer zoals Jezus gaat leven.
Bid daarom voor de mensen
die het moeilijk met je hebben
en met wie jij het moeilijk hebt.
Geef, zonder iets terug te verwachten
en heb lief, zomaar, zonder voorwaarden.
Laat zien dat je niet voor niets de naam van ‘christen’ draagt,
van Jezus, mijn Zoon,
en dat je ‘leerling’ van Hem wilt zijn,
aarzelend misschien, maar toch…
Graag noem Ik je dan mijn kind
en laat Ik je delen in mijn tederheid en liefde – zegt God.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Goede God,
op het einde van deze viering willen wij U danken
voor wat we hier mochten beleven:
een ogenblik vrede,
een nieuwe kijk op het leven,
een beetje fantasie om het eens anders te proberen.
Wij vragen U:
help ons dat ene stapje te zetten
dat ons dichter brengt bij de mensen met wie we het leven delen.
Dat vragen wij U
omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen

Moge Gods Geest
ons de waanwijsheid van deze wereld laten inzien
en ons doen openstaan voor de wijsheid van het evangelie.
Daartoe vragen wij Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.