7e paaszondag C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
zevende paaszondag (16/05/2010)

Begroeting

‘Laten wij allen één zijn’,
dat is de opdracht die Jezus ons vandaag geeft.
Hartelijk welkom beste mensen,
jullie allen die Jezus’ oproep ter harte willen nemen.
Tekenen we ons dan bij het begin van deze viering met het kruis,
het gebaar van eenheid onder alle christenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Helchteren

Openingswoord

In het evangelie van vandaag
beluisteren we een gedeelte van het gebed
dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal.
Jezus bidt voor zijn volgelingen
opdat zij onder elkaar één zouden zijn
en opdat deze eenheid zou uitgroeien
tot een levendig getuigenis van de Vader en van Hem.
Bidden wij op onze beurt
dat eenheid binnen onze geloofsgemeenschap
zou mogen groeien in intensiteit.

Vergevingsmoment

Heer, uw eerste woord was vrede.
Maar in onze wereld is vrede vaak ver te zoeken.
Laten wij daarom vandaag in het klein beginnen en vergeving vragen
omdat we uw vrede niet laten groeien.

Een scheef woord, te weinig appreciatie voor wat we doen, onrecht…
Terecht of ten onrechte zijn we kwaad.
Maar die boosheid laten we vaak lang voortwoekeren.
Daardoor kan er geen vrede groeien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Over mensen die ons niet goed liggen,
durven we nogal eens kwaadspreken,
zeg maar roddelen.
Zo kan er geen vrede groeien.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Na een conflict verlangen we dikwijls dat de andere de eerste stap zet.
Zelf vinden we dat nogal moeilijk.
Zo kan vrede nauwelijks groeien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, onze Vader
ons hart zuiveren van alle onvrede
zodat we kunnen werken aan zijn vrede onder de mensen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wij bidden U in naam van Jezus:
dat wij allen één mogen zijn
zoals Gij Vader, in Jezus waart,
en Hij in U.
Dat wij op elkaar betrokken mogen zijn
in de liefde waarvan Gij de bron zijt.
Dat uw naam ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’
in ons gestalte krijgt.
Wij bidden U
dat wij zo mogen bouwen
aan het geluk van onze wereld.
Ineke Wackers

Openingsgebed 2

God onze Vader,
Gij hebt ons veel gegeven.
Een wereld om in te leven,
mensen om van te houden.
Maar soms verknoeien we dit geschenk.
We plegen roofbouw op uw schepping,
we maken ruzie en voeren oorlog.
Kom daarom met uw Adem
en blaas in ons nieuw leven,
zodat al het oude nieuw wordt
en vooral wíj nieuwe mensen worden
die bouwen aan een wereld
van echte vriendschap en liefde. Amen.
naar Helchteren

Lezingen
Openen wij ons hart zodat Gods woord ons kan bezielen.

Eerste lezing (Handelingen 7,55-60)
Uit de Handelingen van de apostelen

55  Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56  Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’
57  Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58  sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
59  Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
60  Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apokalyps 22,12-14.16-17.20)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes

Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
`Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.
Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
Gelukkig zij die hun kleren wassen.
Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.
Ik ben de wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen:
`Kom!’
Laat wie het hoort, zeggen: `
Kom!’ Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.
Hij die dit alles waarborgt, zegt:
`Ja, Ik kom spoedig.’Amen.
Kom, Heer Jezus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 17,20-26)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
20  Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
21  dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
22  Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
23  Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen
24  Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief
25  Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
– Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26  Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
– opdat Ik in hen mag zijn.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen.

Voorbeden 1

Keren wij ons hart tot God, en bidden wij met Jezus mee.

– Om eenheid in onze wereld,
om onderling respect
bij alle veelvormigheid van cultuur,
van leven en denken.
Bidden wij om mensen die in deze eenheid geloven
en die daadwerkelijk willen dienen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle Kerken
die het evangelie van Jezus Christus belijden.
Dat zij minder benadrukken wat hen gescheiden houdt,
en steeds meer oog krijgen voor wat hen samenbindt:
die éne naam die inspireert,
die éne hoop waarin allen delen.
Bidden wij om mensen die in deze eenheid geloven
en die bereid zijn eraan te bouwen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf zoals wij hier bijeenzijn.
Dat wij als zusters en broeders begaan zijn met elkaar
en elkaar ook in donkere dagen nabij zijn.
Dat wij – van jong tot oud –
gezegend mogen zijn met mensen van goede wil
die een sfeer weten te scheppen van eenheid en samenhorigheid,
en zo op weg gaan naar Pinksteren,
biddend om de komst van de Geest.
Laten wij bidden…
John Rademakers

Voorbeden 2

In zijn afscheidsgebed bad Jezus:
“Vader, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U,
zo moeten mijn leerlingen in Ons zijn
zodat de wereld kan geloven
dat Gij Mij gezonden hebt”.
Daarom bidden wij:

– Voor alle christenen,
dat ze zich niet laten leiden door onderlinge verschillen,
maar in eerbied en liefde
zoeken naar wat hen met elkaar verbindt.
Laten we bidden…

– Voor alle godgelovige mensen van welke geloofsovertuiging dan ook.
Dat ze eerbied opbrengen voor elkaars overtuiging
en bereid zijn te leren van elkaars godsbeleving.
Laten we bidden…

– Voor onszelf, die leven met twijfels en onzekerheden.
Dat we ons niet opsluiten binnen onze eigen geloofsgemeenschap,
maar samen met andersgelovigen,
werken aan vrede en eenheid
onder alle volkeren, culturen en godsdiensten.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn:
teken van verbondenheid
met de verrezen Heer.
Geef dat wij, omwille van Hem,
de onderlinge band bewaren.
Dit vragen wij U door Jezus
uw mens geworden liefde. Amen.
André Janssen

Gebed over de gaven 2

God, rond deze tafel zijn wij hier samen
om te doen wat Jezus heeft gedaan:
brood breken en de beker van het Verbond doorgeven.
Wij bidden U:
moge dit samen eten ons sterken
om te leven in eenheid en solidariteit met allen.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

God van alle mensen,
dit is het uur waarop wij samenkomen
om uw grote daden te gedenken,
om te vieren – in Jezus’ naam –
wat Gij, God, voor mensen betekent.

In Jezus van Nazareth
zijt Gij één van de onzen geworden.
Hij verkoos de mens boven de sabbat,
maakte geen onderscheid tussen mensen
en gunde elke mens een waardig bestaan.
Hij deed verschrompelde mensen opstaan,
bracht ze vanuit de hoek naar het midden
en riep ze op
om opnieuw de waardige plaats in te nemen
die zij verdienen.

Daarom, en om nog veel meer,
danken wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Met allen die zich laten inspireren door dezelfde boodschap,
ons aangereikt door Jezus
en in Hem verenigd,
willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Ook al zijn wij in Jezus broers en zussen,
kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er in de christelijke gemeenschap tweedracht.
Daarom bidden wij om verzoening,
om de vrede die Gij ons hebt toegezegd.
Als wij, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitkijken naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.’
Let er niet op dat wij ons zo vaak tevreden stellen
met een oppervlakkige vrede en een schijnbare eenheid,
maar sla acht op het geloof en de goede wil van uw Kerk.
Peer Verhoeven
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Liefde is de grond onder ons leven.
Moge uw Geest ons ertoe aanzetten
om te geloven in vrede en eenheid onder de mensen.
We bidden U
dat uiteindelijk één tafel onze aarde zal omspannen,
één tafel waaraan iedereen welkom is,
waaraan niemand tekort komt,
waar niemand bedreigd wordt noch uitgebuit.
Ziehier het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer ik ben niet waardig…
naar Schiplaken

Bezinning

Natuurlijk zijn kerken nodig
voor jullie en voor Mij, zegt God.
Kerken houden Mij bij de mensen.
Ze vertellen mijn verhaal verder,
iedere kerk op haar manier.
Elk belicht een eigen kant van dat verhaal.

Heel belangrijk, die verschillende kerken,
die variatie in religieuze gemeenschappen,
onmisbaar gezien de verscheidenheid
van mensen en culturen.

Jullie vergissen je
als je van de kerk een soort voetbalclub maakt
met voorschriften, statuten en regels
waaraan leden zich moeten houden.

Kerken zijn geen clubs.
Kerken zijn stoeten mensen lopend op een eigen pad:
er zijn kartrekkers, leidinggevers,
vooruitlopers en pioniers.
Er is een middenmoot die vasthoudt
aan de uitgezette richting
en er zijn achterblijvers en uitvallers.

Er zijn wegwijzers,
rode en blauwe borden,
tunnels en bruggen
– maar die horen niet tot het wezen van het pad.

Hoofdzaak is
dat men gaande blijft
in gemeenschap met elkaar,
op weg naar Mij.

De leer van de kerken
geeft de paden een bepaalde richting
en ze kan helpen
om mensen bijeen te houden,
maar de leer is niet de weg,
zeker niet de enige weg.

Alle wegen komen samen in Mij,
hoop Ik.
Zegt God.
Paula Copray

Slotgebed 1

Geloof je dat Ik jouw Vader ben
en dat Ik je het leven heb gegeven? – vraagt God.
Geloof je dat Ik van je hou
en dat Ik je wil zegenen
en voor je wil zorgen?
Mijn Zoon heeft je willen duidelijk maken
wie Ik voor jou wil zijn:
een liefhebbende God,
teder en warmhartig.
Wil je in zijn voetsporen treden?
Wil je één worden met Mij
en dus ook met al je medemensen,
zussen en broers van je, waar ook ter wereld?
Ik bid voor je
dat mijn vreugde ook jouw vreugde wordt.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
vandaag hebben we weer mogen ervaren
hoe belangrijk voor U vrede is.
Wij zullen trachten
deze boodschap in ons hart op te nemen.
Wij zullen proberen
om bij iedere ontmoeting
uw woorden ‘vrede voor jullie’
oprecht uit te spreken.
Zo zullen we meewerken aan de vrede op aarde. Amen.
naar Helchteren

Zending en zegen

Moge allen één zijn.
Dat was Jezus’ vurige wens.
Opdat we de nodige moed en kracht zouden opbrengen
om mee te werken
aan de realisering van die wens, vragen we Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.