7e paaszondag B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
zevende paaszondag B (20/05/2012)

Begroeting

Wij mogen ons gedragen weten door God
die geen mens laat verloren gaan.
Daarom, welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Heeswijk

Openingswoord

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
is een beetje een stille zondag.
Jezus is hemelwaarts getrokken
en zijn Pinkstergeest is nog niet verschenen.
De jonge Kerk voelt zich verlaten, verlamd.
Maar… er komt beweging in.
Het eerste wat men doet
is het apostelaantal weer op peil brengen:
men kiest een vervanger voor Judas.
De jonge christenheid put die nieuwe veerkracht uit het gebed.
Die gebedstrouw hebben zij overgenomen van Jezus
die – zo blijkt uit de evangelielezing
geregeld tot zijn Vader bad,
ook voor zijn vrienden.

Met ons gebedsleven is het vaak povertjes gesteld.
Ik las eens dat een christen die niet bidt,
door het leven gaat onder een valse naam.
Een straffe uitspraak.
Maar misschien toch het overwegen waard.

Vergevingsmoment 1

– Als wij ons zonder nadenken laten meevoeren
op de golven van klatergoud en egocentrisme,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Christus, als het voorbeeld van uw leven
voor ons maar een vluchtig beeld is
en wij ons hart erdoor niet laten raken,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Als wij geen bezielde Kerk meer vormen
die hoop geeft aan de wereld van vandaag en morgen,
Heer, ontferm U dan over ons.

Vergevingsmoment 2

We zijn niet altijd bereid om bij te dragen tot elkaars geluk,
tot een beter leven voor alle mensen – wereldwijd.
Daarom beginnen we dit samenzijn met een moment van inkeer
.

– Gelukkig de mens die niet doof is voor de stem van zijn geweten.
Hij gaat de weg van God,
de weg van het geluk.
Als wij daaraan niet toekomen,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Gelukkig de mens die durft vragen en smeken
om wat goed is voor alle mensen
en durft vertrouwen op de goede wil van anderen,
op Gods steun en sterkte.
Als wij moeilijk op U en onze naaste durven vertrouwen,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Gelukkig de mens wiens misstap vergeven wordt,
die daardoor een nieuw begin
en Gods genade ervaren mag.
Om ons tekortkomen,
Heer, ontferm U over ons.
naar Jos Devijver

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
niemand heeft U ooit gezien,
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen.
Wij vragen U:
bewaar ons in zijn naam,
opdat we één mogen zijn
en wij U zichtbaar en voelbaar maken
in alles wat we zeggen en doen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer Jezus,
in uw naam zijn wij hier bijeen.
Door de eeuwen heen is uw Kerk uitgegroeid
tot een verbondenheid van christenen over de gehele wereld.
Geef dat wij steeds meer beseffen dat wij werk moeten maken
van uw Boodschap van liefde en gerechtigheid
op elk moment van ons leven.
Dan pas wordt uw Rijk werkelijkheid,
vandaag al en morgen en de rest van ons leven. Amen.

Lezingen

In de schriften spreekt God luisterende harten toe.

Eerste lezing (Handelingen 1,15-17.20a.20c-26)

Uit de Handelingen der Apostelen

15       In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen
en hij zei:
16       `Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan,
dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken
met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.
17       Immers, hij werd tot onze kring gerekend
en had deel aan onze taak.
20       Want in het boek van de psalmen staat geschreven:
Iemand anders moet zijn ambt overnemen.
21         Daarom moet er van de mannen
die steeds met ons zijn opgetrokken,
al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
22       vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes,
tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen,
van hen dus moet er één samen met ons getuige worden
van zijn opstanding.’
23       Ze stelden er twee voor:
Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias.
24       Ze spraken dit gebed uit:
`Heer, U die het hart van alle mensen kent,
wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen
25         om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen
die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’
26         Daarop lieten ze hen loten,
en het lot viel op Mattias,
en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Johannes 4,7-10)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7        Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8        De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9        En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10       Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 17,11b-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

11b Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
Heilige Vader, bewaar hen in uw naam,
die U Mij hebt toevertrouwd,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij.
12       Zolang Ik bij hen was,
was het mijn taak hen te bewaren in uw naam,
die naam die U Mij hebt toevertrouwd;
Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan,
behalve degene die verloren moest gaan,
opdat de Schrift in vervulling zou gaan.
13       Nu kom Ik naar U toe,
maar terwijl Ik nog in de wereld ben,
zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.
14       Ik heb hun uw woord doorgegeven,
en de wereld is hen gaan haten,
want ze zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben.
15       Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen,
maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad.
16       Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17       Maak hen toegewijd aan U in de waarheid;
uw woord is waarheid.
18       Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden,
zo heb Ik hen naar de wereld gezonden,
19       en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U,
opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en er probeert naar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Hoor ons, God, nu wij bidden
voor mensen zoals wij en voor onszelf.

– Voor de achterblijvers,
die kampen met leegte,
met groot gemis.
Zegen hen, God, met troost.
Laten wij bidden…

– Voor de wanhopigen, de diep teleurgestelden,
die verlangen naar hun einde.
Zegen hen, God, met een sprankeltje hoop.
Laten wij bidden…

– Voor de mensen die zich groot houden,
de mensen die zich klein maken.
Zegen hen, God,
met lieve mensen in hun nabijheid.
Laten wij bidden…

– Voor de mensen die voor ons opkomen,
die onze verlatenheid mee uithouden,
die voor ons bidden.
Zegen hen, God, met volharding.
Laten wij bidden…

Hoor ons, God,
en kom ons met uw heilige Geest
verwarmen en aanvuren. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 2

– Bidden we voor alle mensen,
dichtbij of ver weg,
die zich belangeloos inzetten
voor een wereld met gelijke kansen voor eenieder.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hen blijvend mag inspireren.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen
die het in de wereld voor het zeggen hebben
en over het wel en wee van anderen beslissen.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hen mededogend en ruim van hart mag maken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die zich,
met hart en ziel, in ontwikkelingswerk
inzetten voor de mensen daar ter plaatse.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hun inspanningen mag zegenen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle gestorvenen,
voor de dierbaren die wij missen,
voor allen die zijn heengegaan
in de verwachting van eeuwig leven.
Dat de Heer met hen mag zijn
en dat zij hun hoop vervuld zien.
Laten wij bidden…

God,
maak ons open genoeg om uw stem te horen
en edelmoedig genoeg om aan uw verwachtingen te beantwoorden.
Zegen ons met de kracht van uw H. Geest. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Gij, God, die ons kent en bemint,
aanvaard deze gaven
en maak ons breken en delen hier
tot een nieuw begin van eenheid en verbondenheid.
Bouw ons door dit brood en deze wijn
op tot een gemeenschap die in liefde samenwoont. Amen.


Gebed over de gaven 2

God van liefde,
met deze eenvoudige tekenen
van brood en wijn
komt ook uw Geest in ons leven.
Geef dat wij uw Geest alle dagen opnieuw in ons toelaten
en met geestdrift werken aan de komst van uw Rijk. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met u zijn.
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed, dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
dit is mijn lichaam. Ik wil er zijn voor u.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning

Robotten kunnen feilloos auto’s assembleren.
Computers kunnen rekenen en onthouden, en bijna denken.
Onze TV kan haarscherpe beelden ontvangen,
vanuit de ruimte, als het moet.
Maar… even bij je zitten en luisteren
en je al de tijd van de wereld geven om je verhaal te doen,
dat kan alleen een mens die van je houdt.

De supersnelle trein kan gerust 300 km per uur halen.
Vliegtuigen doen het sneller dan het geluid.
Zelfs de kleinste auto vliegt razendsnel je deur voorbij.
Maar de weg afleggen naar jouw hart
en erbij gaan zitten,
dat kan alleen een mens die van je houdt.

Een laserstraal is een wonder van precisie.
De microscoop bekijkt wat ons oog niet ziet.
De sonar tast de zeebodem af op duizelingwekkende diepte.
Maar voor verdriet de juiste woorden vinden,
en angst en onzekerheid bespeuren in je blik,
dat kan alleen een mens die van je houdt.
naar Manu Verhulst

Slotgebed

Ik wil dat we één worden – zegt God –
jij in Mij en Ik in jou,
opdat onze twee verhalen één verhaal zouden worden
vol van hoop, van liefde en van geloof.
Probeer het maar;
stel je hart open en ervaar
hoe die ontmoeting met Mij
je leven nieuw en rijker kan maken,
niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
Ik wil voor je bidden,
voor jou en voor alle mensen,
opdat jullie één mogen zijn
en de aarde inkleuren met hemelse vreugde.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij gaan terug naar de realiteit van het leven,
van deze wereld.
Maar aan ieder van ons wordt gevraagd
daar een stukje hemel op aarde te brengen.
Daartoe zegene ons onze God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.