7e paaszondag A 2011

 (05/06/2011)

Begroeting

Als we elkaar blijven vasthouden,
biddend elkaars kruis helpen dragen…
zó gemeenschap zijn,
wil God dit van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Wachten… op de Geest.
Eensgezind in gebed, horen we straks in het evangelie.

In angst, in onrust, in het niet-weten,
of fel geraakt door het onrecht.
Wanhopig misschien,
overvallen door gebeurtenissen die benauwen,
door verdriet, eenzaamheid of dood.
Nog niet gelovend,
twijfelend en aarzelend,
maar…wachten op de Geest.
Steun zoeken bij elkaar.

Wachten op Pinksteren,
zo kunnen we deze 7de paaszondag het best typeren.
naar Cuijk

Vergevingsmoment 1

– Kom allen naar Mij, die afgemat en belast zijt, zegt Jezus,
bij Mij vind je rust.
Heer, ontferm U over ons.

– Ik ben zachtmoedig en eenvoudig van hart, zegt Jezus,
kom bij Mij in de leer.
Christus, ontferm U over ons.

– Hou van elkaar zoals Ik van jullie hou, zegt Jezus.
Veel handen maken een last licht.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

– Ze bleven eensgezind volharden in gebed,
zo tekent de evangelist Lucas de eerste leerlingen van Jezus.
Zowel qua eensgezindheid als qua volharding in gebed
schieten wij vaak tekort.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Bidden voor een ander,
zoals Jezus bad voor zijn leerlingen,
doen wij vaak te weinig.
Als wij bidden is het meestal alleen voor onszelf
en voor diegenen die ons dierbaar zijn.
De anderen blijven buiten beeld.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Fantaseren over hemel en eeuwigheid,
brengt geen aarde aan de dijk.
Het verhindert ons vaak om ons daadkrachtig in te zetten
voor de verwezenlijking van Gods Rijk reeds hier op aarde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
wij geloven dat Gij ons de hand boven het hoofd houdt.
Sterk dit vertrouwen in ons,
ook als Gij heel ver weg schijnt
en de toekomst donker lijkt.
De diepste zin van ons leven
en de reden van ons bestaan
vinden wij toch bij U:
Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingsgebed 2

God, Vader van Jezus Christus,
we voelen ons verbonden met Jezus’ vrienden
die samen met Maria bijeenkwamen in Jeruzalem om te bidden.
Wij vragen U, beziel ons met de kracht van uw Geest,
zodat we Jezus’ taak verder zetten,
en bouwen aan uw Koninkrijk van liefde en vrede,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Puurs

Openingsgebed 3

God en Vader,
Gij wilt uw mensen samenbrengen tot eenheid.
Daarom hebt Gij uw Zoon gezonden naar deze wereld.
Verenig ons met Hem.
Wij willen Hem volgen,
ook al is dat niet zo vanzelfsprekend in onze hedendaagse wereld.
Wij willen zijn naam uitdragen,
opdat allen zich zouden verenigen rond Hem.
Wees daartoe onze steun en toeverlaat,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

Moge Gods woord uit de Schriften ons tot navolging inspireren.

Eerste lezing (Handelingen 1,12-14)
Uit de Handelingen van de Apostelen


12       Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen
keerden de apostelen van de zogeheten Olijfberg,
die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand,
terug naar Jeruzalem.
13       Toen ze de stad binnenkwamen,
gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven:
Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs,
Simon de Zeloot en Judas van Jakobus.
14       Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed,
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus,
en zijn broers.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petrus 4,13-16)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
13       Wees des te meer verheugd
naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus.
Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid
juichen van vreugde.
14       Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
15       Zorg dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener
of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen.
16       Wie echter als christen lijdt,
moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 17,1-11a)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

1        In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad:
`Vader, het uur is gekomen!
Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt.
2        Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen,
eeuwig leven schenken aan al degenen
die U aan Hem hebt toevertrouwd.
3        Eeuwig leven!
Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God,
leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt:
Jezus Christus.
4        Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen
dat U Mij te doen hebt gegeven.
5        Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde,
en bekleed Mij met de heerlijkheid
die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond.
6        Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld,
die U Mij had toevertrouwd.
Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd.
Ze hebben uw woord ter harte genomen.
7        Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.
8        Want de woorden die U Mij gegeven had,
heb Ik aan hen doorgegeven,
en zij hebben die aangenomen:
ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan;
ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden.
9        Voor hen bid Ik.
Niet voor de wereld,
maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik,
omdat ze de uwen zijn.
10       Al het mijne is trouwens het uwe
en al het uwe is het mijne
en zo is in hen mijn heerlijkheid zichtbaar geworden.
11       Ik ben al niet meer in de wereld,
maar zij, zij blijven in de wereld achter,
terwijl Ik naar U toe kom.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden

Uitziende naar de Geest,
bidden wij eensgezind tot God.

– Bidden we voor mensen die het niet meer zien zitten,
die bij elkaar schuilen
en dan toch weer in verbondenheid gemeenschap vormen
en bidden om Gods Geest.
Laten wij voor hen bidden…

– Bidden we voor mensen die zich niet neerleggen
bij bestaande wanorde en onrechtvaardigheid,
maar opstaan en zich de mond niet laten snoeren door onrecht.
Laten wij voor hen bidden…

– Bidden we voor onszelf,
soms bang, moe en uitgeblust.
Moge Gods Geest over ons komen
en ons zo, solidair met anderen,
laten werken aan vrede en recht voor iedereen.
Laten wij bidden…

God,
versta onze woorden
en maak ons ontvankelijk voor uw Geest.
Dat vragen wij U door Jezus, uw verheerlijkte Zoon. Amen.
naar Cuijk

Gebed over de gaven 1

Vader van alle mensen,
Gij verschaft ons voedsel en drank voor het dagelijks bestaan.
Opdat wij U van nabij zouden leren kennen
hebt Gij ons uw Zoon geschonken.
Geef dat wij, met Hem, het werk volbrengen dat Gij van ons verwacht.
Dit vragen wij U door Jezus, onze Broeder en Lotgenoot. Amen.


Gebed over de gaven 2
Heer, onze God.
aanvaard uit onze handen
deze bescheiden gaven van brood en wijn.
Zie ze als een teken van onze dank
voor alles wat Gij ons dagelijks geeft
in Jezus, uw geliefde Zoon.
Moge wij van Hem onbaatzuchtigheid en trouw leren ten einde toe.
Zegen ons daartoe met de genezende kracht van uw genade. Amen.


Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bereid om ons in te zetten
om uw schepping te helpen bevrijden van onrecht,
verdriet en mensonwaardigheid,
bereid om muren af te breken die mensen scheiden,
bidden wij eensgezind het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader,…

Heer, aanvaard allen die – volhardend in het gebed –
uitzien naar de komst van uw helpende Geest.
Dan zullen wij een gemeenschap worden waar liefde woont
en kunnen wij  vol vertrouwen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God,
moge uw Rijk van vrede, liefde en gerechtigheid komen,
niet ver van ons, niet later,
maar hier en nu.
Dan zal onze wereld gelijken
op de aarde die Gij voor ons hebt gedroomd.
Help ons vrede te maken voor elkaar,
steun ons bij wat goed is
en laat ons een troost zijn voor elkaar.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een warme blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Wij delen hier Gods Brood.
Door Hem, met Hem en in Hem zijn wij één.
Laten wij elkaar herkennen in ons verlangen naar God
en in onze bereidheid met elkaar te delen.
Zalig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1


Als ik zelf niet meer bidden kan
omdat mijn angst en mijn ongeloof
te groot zijn geworden,
of als ik er zelf
de woorden niet meer voor vind
omdat pijn en verdriet
elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt,
laat Jezus dan
voor mij bidden, God,
en U vragen
dat Gij mij bewaart en zegent,
opdat  wij één mogen worden.
Help mij om veel en lang
naar Jezus te kijken
en U te leren kennen
met heel mijn hart.
Maak mij weer verliefd op U,
zoals nooit tevoren,
en geef mij het vertrouwen
dat uw liefde
aan mijn leven kleur geeft.
Erwin Roosen

Bezinning 2

Misschien is bidden
in alle rust je dag overschouwen,
blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme dat je deed
en op het einde niet vergeten te zeggen:
dank je wel.

Misschien is bidden
samen zoeken naar helende kracht
om het morgen beter te doen.

Misschien is bidden
beseffen hoe klein je bent,
bang en hulpeloos.
Aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,
dat de andere jou nodig heeft
en elkaar en God zeggen:
dank je wel.

Misschien is bidden
helemaal niets doen, niets zeggen,
maar alleen maar zijn en geloven.

God,
leer me hoe ik bidden kan.
naar Theo Willemen

Slotgebed 1

Gij hebt gesproken, God,
door de mond van Jezus, uw Getuige.
Door stad en land is Hij op weg gegaan
om mensen de ogen te openen voor elkaar,
om vreemden vrienden te doen zijn,
om verdeelden te helen tot gemeenschap,
om uw vrede te delen
met allen die Hij op zijn weg ontmoette.
Schep ruimte voor zijn Woord in ons midden
opdat wij van harte ruimte scheppen voor elkaar. Amen.

Slotgebed 2

Voor wie de Boodschap van uw Zoon goed beluistert,
zijt Gij, God,
zichtbaar aanwezig in mensen rondom ons.
Gij zijt dicht bij ons,
in mensen die van elkaar houden
en die voor elkaar bidden en zorgen.
Help ook ons om mensen te zijn
die met liefde, geduld en volharding in het voetspoor van Jezus treden.
Want zo is het leven de moeite waard.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Lovendegem

Zending en zegen

Zegenen wij elkaar met hart en handen,
iedere dag van de nieuwe week.
Zegenen wij elkaar met raad en daad:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.