7e paaszondag A 2008

(04 05 2008 )

Begroeting

Als we elkaar blijven vasthouden,
biddend elkaars kruis helpen dragen…
zó gemeenschap zijn, wil God dit van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Een beetje een stille zondag.
Ook voor de jonge kerk.
Zij zit in de zak en as.
Jezus is definitief weg en de Helper is nog niet gekomen.
En toch blijven zij elkaar vinden in het gebed.

Die gebedstrouw hebben zij van Jezus overgenomen
die – zo blijkt uit de evangelielezing – een man van gebed was,
ook op de drempel van zijn lijden en zijn dood.

Twee getuigenissen over biddend blijven geloven
ondanks angst, radeloosheid, lijden en dood.
Een combinatie die lang niet altijd vanzelfsprekend is:
Hoe is immers menselijk lijden te rijmen
met het bestaan van een God
die zich in Jezus laat kennen
als een liefdevolle Vader?


Vergevingsmoment

Als we eerlijk zijn,
dan moeten we toegeven dat er af en toe wel iets schort
aan ons gebed.
Bidden wij daarom om vergeving
.

– Heer, we maken meestal weinig tijd om te bidden.
Ons werk, onze hobby’s, onze dagelijkse bezigheden
nemen een zo grote en belangrijke plaats in,
dat wij nauwelijks nog tijd vinden of tijd maken voor een moment van gebed.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, ons gebed is dikwijls zo egocentrisch.
Als we dan al bidden,
dan is het meestal voor onszelf,
voor onze eigen noden en verlangens,
zelden voor die van een ander.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, vaak denken we dat bidden een soort van ruilhandel is,
dat we iets van U kunnen afdwingen
of het met U op een akkoordje kunnen gooien,
om zelf niet de handen uit de mouwen te hoeven steken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
vergeef onze tekortkomingen
en neem ons op in uw liefde die geen grenzen kent. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
leer ons te leven in solidariteit met de zwakken,
in zorgende nabijheid met zieken en stervenden,
meevoelend met de zielenpijn van hen
die worden beschimpt en uitge­stoten.
Leer ons te leven zoals uw eerste volgelingen:
in liefde met elkaar,
eensgezind in het gebed en in het breken van het brood.
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Gij, God, die ons kent,
Gij weet hoe wij op zoek zijn
naar woorden van troost en bemoediging,
naar een teken van uw nabijheid.
Zend over ons uw eigen levenskracht,
uw heilige Geest,
opdat wij U kennen zoals Gij zijt,
als een God van mensen,
vandaag en van alle tijden. Amen.


Lezingen
Moge Gods woord uit de Schriften ons tot navolging inspireren.

Eerste lezing (Handelingen 1,12-14)
Uit de Handelingen van de Apostelen

12       Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen
keerden de apostelen van de zogeheten Olijfberg,
die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand,
terug naar Jeruzalem.
13       Toen ze de stad binnenkwamen,
gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven:
Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs,
Simon de Zeloot en Judas van Jakobus.
14       Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed,
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus,
en zijn broers.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petrus 4,13-16)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
13       Wees des te meer verheugd
naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus.
Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid
juichen van vreugde.
14       Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
15       Zorg dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener
of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen.
16       Wie echter als christen lijdt,
moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie(Johannes 17,1-11a)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

1        In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad:
`Vader, het uur is gekomen!
Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt.
2        Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen,
eeuwig leven schenken aan al degenen
die U aan Hem hebt toevertrouwd.
3        Eeuwig leven!
Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God,
leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt:
Jezus Christus.
4        Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen
dat U Mij te doen hebt gegeven.
5        Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde,
en bekleed Mij met de heerlijkheid
die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond.
6        Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld,
die U Mij had toevertrouwd.
Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd.
Ze hebben uw woord ter harte genomen.
7        Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.
8        Want de woorden die U Mij gegeven had,
heb Ik aan hen doorgegeven,
en zij hebben die aangenomen:
ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan;
ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden.
9        Voor hen bid Ik.
Niet voor de wereld,
maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik,
omdat ze de uwen zijn.
10       Al het mijne is trouwens het uwe
en al het uwe is het mijne
en zo is in hen mijn heerlijkheid zichtbaar geworden.
11       Ik ben al niet meer in de wereld,
maar zij, zij blijven in de wereld achter,
terwijl Ik naar U toe kom.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Onze God is een God van levenden,
die uit is op het heil en het geluk van mensen.
Laten wij van dit geloof getuigenis afleggen.

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is.
Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij om de komst van Gods Geest midden onder ons:

Dat Gods Geest verbondenheid schept van mens tot mens
zodat wij in ons hart ruimte maken voor de ander,
dichtbij en ver weg
en elke hokjesmentaliteit doorbreken.
Kom, Geest van God,
als diepgang en kracht,
als adem van nieuw leven.

Dat Gods Geest ons inzicht geeft en richting wijst
zodat zij die zweren bij alles wat nieuw is,
respect leren voor wat geweest is
en zij die naar het verleden gekeerd staan
nieuwe wegen durven gaan.
Kom, Geest van God,
als diepgang en kracht,
als adem van nieuw leven.

Dat Gods Geest een kracht mag zijn in ons midden,
zodat de bedroefden worden getroost,
zij die uitgedoofd zijn, als nieuw vuur ontstoken
en zij die verdeeld zijn, worden bijeengebracht.
Kom, Geest van God,
als diepgang en kracht,
als adem van nieuw leven.

Dat Gods Geest onze ogen mag richten
en onze woorden en daden mag bezielen
zodat de nood van anderen ons niet ontgaat
en wij elkaar van dienst zijn waar wij maar kunnen.
Kom, Geest van God,
als diepgang en kracht,
als adem van nieuw leven.

Voorbeden 2

Geloven doen wij vandaag anders dan lang geleden,
omdat wij andere mensen zijn geworden.
Bevelen wij ons aan bij Hem
die ruimhartig ons aanvaardt
zoals wij geworden zijn:

– Bidden wij voor allen die de naam van Jezus belijden,
dat wij vertrouwd raken met zijn evangelie,
met zijn woorden en daden die een weg naar vrijheid wijzen
en een uitnodiging zijn om zijn levensstijl tot de onze te maken
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die zich thuis voelen
bij geloofsuitingen van gisteren en eergisteren,
dat ze die op hun waarde durven beoordelen
in het licht van het evangelie.
Voor allen die zweren bij wat nieuw en ongebruikelijk is,
dat ze ook dat op zijn waarde durven beoordelen
in het licht van het evangelie.
En dat allen die zich christen laten noemen
elkaars hartelijke geloofsgenoten willen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die trachten bij te dragen
tot geloofsbezinning bij jongeren en ouderen,
dat ze gehoor vinden
en hun werk als zinvol ervaren.
En dat binnen plaatselijke geloofsgemeenschappen
hun inzet ten volle erkend en gewaardeerd wordt.
Laten wij bidden…

God, Gij hebt Abraham geroepen en hij ging op weg,
spreek ook tot ons hart
en houd ons gaande op wegen naar U en naar elkaar.
Zegen onze herinneringen
en vervul onze toekomstverwachtingen,
vandaag en alle dagen dat wij onderweg zijn. Amen.

Gebed over de gaven 1

Als wij, rond deze tafel,
zelf niet meer kunnen bidden
omdat onze angst en ons ongeloof te groot zijn geworden,
of als we geen woorden meer vinden
omdat pijn en verdriet ons de mond hebben gesnoerd,
laat Jezus dan voor ons bidden, God,
die, in brood en wijn,
zichzelf voor ons uitdeelt,
en die ons liefdevol bij de hand houdt
telkens wij dreigen te ontsporen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gij, God, die ons kent,
zie welwillend neer
op allen die, volhardend in gebed,
de komst van uw Geest verwachten.
Aanvaard deze gaven
en maak ons breken en delen hier
tot een nieuw begin van eenheid en verbondenheid
Maak ons mede door dit brood en deze wijn
tot een gemeenschap waar liefde woont
en waar Gij verblijf houdt dag na dag. Amen.


Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig…

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bereid om ons in te zetten
om uw schepping te helpen bevrijden van onrecht,
verdriet en mensonwaardigheid,
bereid om muren af te breken die mensen scheiden,
bidden wij eensgezind het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader,…

Heer, aanvaard allen die – volhardend in het gebed –
uitzien naar de komst van uw helpende Geest.
Dan zullen wij een gemeenschap worden waar liefde woont
en kunnen wij  vertrouwvol uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Vrede begint waar mensen vredevol de handen drukken,
waar ze bruggen bouwen naar mekaar toe,
mekaar eerbiedigen,
voor mekaar hulp in nood zijn…
Vrede leeft waar mensen mekaar zien
als broers en zussen van dezelfde Vader.
De vrede van de Heer zij met ons allen.
En geven wij elkaar een warme blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Door zichzelf te breken als voedsel
en ons allen aan zijn tafel te nodigen,
maakt God ons tot één gemeenschap,
tot zijn volk.
Voor zoveel onverdiende liefde bidden wij:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Als ik oud ben geworden
en sukkel met mijn gezondheid,
als ik leven moet van een te klein pensioen
en mezelf niet meer behelpen kan,
kom dan niet met grote woorden
maar reik mij je hand en je hart.

Als ik gehandicapt ben en dat moeilijk kan verwerken,
als ik vreemdeling ben,
sinds jaren in jouw land en dan plotseling zonder werk,
kom dan niet met grote woorden
maar reik mij je hand en je hart.

Als ik erg ziek ben en geen hoop meer heb op genezing,
als ik huilen moet, gekweld door de zorg voor mijn gezin,
kom dan niet met grote woor­den
maar reik mij je hand en je hart.

Als ik gebroken ben, doodmoe en moederziel alleen,
als ik geslagen en vernederd – beschaamd over eigen dwaasheden –
diep in de put zit en iemand zoek die mij begrijpen wil,
als ik de nacht ben ingegaan,
de nacht, waarin geen sterren staan,
kom dan niet met grote woorden
maar reik mij je hand en je hart.
Phil Bosmans


Bezinning 2

Eenheid
misschien een utopie,
waarom ?

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
– uit de grond van hun hart –
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen
het niet te lastig vinden
naar anderen te gaan
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden
je leven maken
en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat rijk
van gerechtigheid
en liefde.
Emmanuël Dobbelaere


Slotgebed 1

Als je mijn woord ter harte neemt
en je leven afstemt op mijn golflengte,
wil Ik je laten delen in het wonder van de verrijzenis – zegt God.
Omdat Ik van je hou
wil Ik je nieuw en eeuwig leven geven,
over de grenzen van tijd en ruimte heen.
Neem mijn uitgestoken hand,
durf je aan Mij toevertrouwen
wanneer voor jou de zon zal ondergaan
en zo plaats zal maken voor mijn licht en mijn liefde. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Gij, God,
Bron van leven,
Ziel van ons bestaan,
wij danken U
dat Gij U hier laat vinden,
dat Gij ons aanspreekt
en ons bidden hoort.
Zegen ons, voor wij van hier weggaan
met de kracht van uw Geest
opdat wij steeds vaker beeld zouden mogen zijn
van U en van uw Zoon Jezus Christus,
voor ons een bondgenoot. Amen.

Zending en zegen

Schenk ons uw zegen, Heer,
opdat wij steeds de moed zouden hebben
om Hem te volgen die de Weg, de Waarheid en het Leven is:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.