6e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
zesde zondag C jaar (14/02/09)


Begroeting

Richten wij ons hart op God die voor ons is:
+ onze Vader die ons bescherming biedt,
Jezus Christus, begeleider op onze levensweg,
en heilige Geest, onuitputtelijke bron van inspiratie. Amen.


Openingswoord 1

De zaligsprekingen
– straks krijgen we niet de bekende acht van Matteüs te horen,
maar slechts vier, door Lucas opgetekend –
zetten onze gangbare waardeschaal op haar kop:
wie hoog in aanzien staat in deze wereld,
zou bij God wel eens laag kunnen scoren.
Voor kleine mensen daarentegen is Hij steeds bereikbaar.

Omdat wij ons vaak groter voordoen dan wij zijn
vragen wij God om vergeving
en bidden we om moed
zodat we durven afdalen van het voetstuk
waarop wij onszelf hebben geplaatst.

Openingswoord 2

De armsten en de minsten in mensenogen
worden zalig gesproken,
want naar hen gaat Gods voorkeursliefde uit.
Bemoedigende woorden
vooral voor wie arm zijn, honger lijden, zich miskend weten.
Bemoedigende woorden ook
voor mensen die tegen scheefgegroeide gevestigde machtsverhoudingen
durven ingaan,
en het durven opnemen voor de armsten der armen.
Zij hebben niets te verliezen,
zij stellen heel hun vertrouwen op God,
en staan daarom als bomen geworteld in levengevend water.
Hun blad blijft groen,
zij dragen rijke vrucht:
God zelf is hun bron van leven.

Openingswoord 3

Niets in ons leven is zo belangrijk als de vraag naar gelukkig zijn.
We zoeken dat geluk in onze relatie, in ons werk,
in ons dagelijks doen en laten
en vaak ook in het materiële:
in geld en goed dat we bezitten.
En toch weten we dat rijkdom niet gelukkig maakt.
Als we zo dadelijk het evangelie horen
wordt dit bevestigd:
Jezus prijst niet de materieel rijken gelukkig.
Integendeel, Hij waarschuwt hen dat ze hun loon al gekregen hebben.
Jezus zet daarmee de waardeschaal van onze maatschappij op zijn kop.
Zijn wij bereid Hem daarin te volgen?


Vergevingsmoment 1

Laten we met open en kwetsbare handen
voor de Heer gaan staan en Hem om vergeving vragen.

– Er zijn mensen die doen alsof de aarde hen toebehoort.
“Gelukkig de rijken”, zeggen ze.
Ze leven hun eigen leven
zonder met iemand rekening te houden.
Herkennen we ons daarin een beetje
als we in de spiegel van ons hart kijken?
Heer, ontferm U over ons.

– Er zijn mensen die niet willen zien wat er rondom hen gebeurt.
“Gelukkig de onverschilligen”, zeggen ze.
Wat anderen overkomt, gaat hen niet aan.
Ze willen met rust worden gelaten.
Herkennen we ons daarin een beetje
als we in de spiegel van ons hart kijken?
Christus, ontferm U over ons.
– Er zijn mensen bij wie alles in dienst staat van ‘Ikke, ikke, ikke’
“Gelukkig die om eigen profijt de wet omzeilen”, zeggen ze.
Dat dit ten koste gaat van anderen en van de gemeenschap,
daar hebben ze geen boodschap aan
Herkennen we ons daarin een beetje
als we in de spiegel van ons hart kijken?
Heer, ontferm U over ons.

Jezus heeft met ons meer geduld
dan wij met onze medemensen hebben.
Hij blijft met ons begaan
en geeft ons altijd weer nieuwe kansen.
Hij leert ons elkaar zien met nieuwe ogen. Amen.
naar Lovendegem


Vergevingsmoment 2

– Heer, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
waar wij mensen door onze vooroordelen
op afstand hebben gehouden,
Heer, ontferm U over ons.

– Heer, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
Waar wij mensen aan hun lot hebben overgelaten,
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
Waar wij mensen hebben uitgesloten,
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 3

– Heer, onze God,
wij hebben vaak de mond vol van ‘inzet voor anderen’,
maar kijken toch zo dikwijls naar wat ons goed uitkomt.
Heer, ontferm U over ons.

– Heer, onze God,
leer ons van mensen houden over hun gebreken heen.
Wij zijn vaak erg zuinig met ons liefde
voor hen die in slechte papieren zitten.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, onze God,
hoe kunnen we onze wereld mooier en beter maken
als wij steeds opnieuw ons hart verpanden
aan dingen die niet belangrijk zijn?
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.
Amen.

Openingsgebed 1

God, Vader van alle mensen,
uw liefde gaat uit naar armen, hongerigen, bedroefden,
en naar allen die zich voor hen inzetten.
Wij bidden U:
maak ruimte in ons hart en in ons leven,
zodat uw boodschap niet tevergeefs weerklinkt
maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde kent.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op het kruispunt van de wegen roept Gij ons op
om U te volgen
en onze eigenwijsheid los te laten.
Maak ruimte in ons hart
en richt ons vertrouwen op U.
Dan zult Gij ons gelukkig prijzen
en vrucht doen dragen,
op het woord van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 3

God, hoeder van ons leven,
Gij voedt ons hier met uw aanwezigheid.
Spreek tot ons een opwekkend woord.
Wij bidden U,
dat wij ons bij U veilig en geborgen weten,
dat wij ons door U laten raken
en de richting gaan die Gij ons wijst
door Jezus, uw Zoon en onze Voorloper. Amen.


Openingsgebed 4

Vader,
neem alle belasting van ons weg
die voortvloeit uit onze overvloed.
Beteugel onze honger naar geld en goed,
onze dorst naar macht en overheersing.
Neem van ons hart en onze geest
de taaie huid van negatieve gevoelens weg:
afkeer, jaloezie, cynisme, haat.
En geef ruimte aan uw naam die mensen redt.
Heilig uw naam in ons midden, Vader. Amen.
naar Jacques Bataille o.p.

Openingsgebed 5

Vader,
leer ons, in uw naam,
geen vrede te hebben met wat onrechtvaardig is:
dat mensen genegeerd worden, geminacht, vergeten;
dat mensen in hun hulpeloosheid worden overgelaten aan zichzelf;
dat kinderen verwaarloosd worden, misbruikt, mishandeld, gedood;
dat aan vluchtelingen en vreemdelingen de toegang tot het goede leven wordt geweigerd.
Leg uw naam op ons,
opdat wij geen mens die ons nodig heeft, over het hoofd zien.
Heilig uw naam in ons midden, Vader. Amen.
Jacques Bataille o.p.

Lezingen

Luisteren we dan nu naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jeremia. 17,5-8)
Uit de profeet Jeremia

5 Zo spreekt de Heer:
`Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die steunt op een schepsel
en zich afkeert van de Heer.
6 Hij is een kale struik in de steppe;
nooit krijgt hij regen.
Hij staat op dorre woestijngrond
in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
7 Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,
en zich veilig weet bij Hem.
8 Hij is een boom aan een rivier
met wortels tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte,
zijn bladeren blijven groen.
Een tijd van droogte deert hem niet,
hij blijft vrucht dragen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 15,12. 16-20)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

12         Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan,
hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
16
         Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
17         en als Christus niet is verrezen,
is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde.
18         Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn.
19         Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zijn wij het meest van alle mensen te beklagen.
20         Maar zo is het niet!
Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 6,17.20-26)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

17 Samen met de twaalf apostelen daalde Jezus af naar een vlak terrein.
Daar waren zijn leerlingen, in groten getale,
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem,
en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.
20 Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei:
`Gelukkig de armen,
voor jullie is het koninkrijk van God.
21 Gelukkig die nu honger hebben,
jullie zullen volop te eten hebben.
Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen.
22 Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten,
als ze je buitensluiten en beschimpen
en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon;
23 dans die dag van blijdschap,
want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten.
24 Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen.
25 Wee jullie die nu voldaan zijn,
je zult honger hebben.
Wee die nu lachen,
jullie zullen rouwen en huilen.
26 Wee als alle mensen lovend over je spreken.
Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij ons geloof in God
die alle mensen wil samenbrengen rond zijn grondwet van liefde.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen.


Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Wij geloven in allen
die arm voor God staan
en zich niet sterk wanen zonder Hem.

Wij geloven in allen
die de zachte moed opbrengen
om zich aan een nieuwe orde toe te vertrouwen.

Wij geloven in allen
die voor gerechtigheid opkomen,
niet voor zichzelf maar voor anderen.

Wij geloven in allen
die vergiffenis schenken
en de mens beminnen,
zijn gebreken ten spijt.

Wij geloven in allen
die hun bedoelingen zuiver houden
en in hun inzet voor anderen niet zichzelf zoeken.

Wij geloven in allen
die trachten vrede te stichten
waar verdeeldheid of onenigheid woekert.

Wij geloven in allen
die om Christus vervolgd,
uitgelachen en belasterd worden.

Wij geloven dat zij allen geworteld staan
in Hem die wij noemen:
bron van levend water,
dat zij gesteund en gestuwd worden door zijn Geest
en geborgenheid mogen vinden
in de liefde van de Vader. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

– Bidden wij voor de eenvoudigen van hart,
voor wie in stilte doen wat moet gedaan worden,
voor wie leugen haten en de waarheid liefhebben.
Dat zij opgemerkt worden en gewaardeerd
in onze luidruchtige, oppervlakkige wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie bezeten zijn van hun bezit,
vergiftigd door hun honger naar macht.
Voor wie zichzelf verrijken ten koste van anderen
en hun positie versterken over de rug van de zwaksten heen.
Dat zij tot inkeer komen en de echte waarden in het leven ontdekken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie vervolgd worden omdat ze opkomen voor recht,
voor wie geweerd worden omdat zij ijveren voor vrede.
Dat hun aanklacht wordt gehoord
en hun inspanningen worden beloond.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, die wil dat wij leven én gelukkig zijn.

– Bidden we voor hen die arm zijn,
hongeren naar brood,
hunkeren naar liefde.
Dat zij rijk mogen worden,
rijk aan geluk.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie bedreigd of bespot,
het lachen is vergaan,
en die thans verdriet hebben.
Dat zij rijk mogen worden,
rijk aan vreugde.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die rijk zijn,
baden in weelde,
met van alles te veel.
Dat ze arm leren zijn,
en rijk aan liefde.
Laten wij bidden…

– Bidden we, arm en rijk, om zalige mensen
met een geloof dat troost,
met hoop die leven doet,
en liefde die alles mooi maakt.
Laten wij bidden…

God onze Vader,
leer ons werk maken
van de opdracht
die schuilgaat in ons gebed.
Geef dat wij in de voetstappen treden
van Jezus, uw dienaar, ons voorbeeld. Amen.


Voorbeden 3

Gelukkig zij die op God hun hoop durven stellen.
Zij mogen tot Hem bidden.

– Voor hen die van het leven niets meer verwachten.
Dat zij mensen ontmoeten
die met hen aan een nieuwe toekomst willen werken.
Laten wij bidden…

– Voor de mensen die in stilte
dagelijks proberen te doen wat ze behoren te doen.
Dat zij mogen volharden in het goede.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf.
Dat wij onze overdreven hang naar macht en bezit matigen,
en ons meer richten op wat echt waardevol is in het leven.
Laten wij bidden…

God, vertrouwend op U,
willen wij ons inzetten voor een mensenwereld
waarin Jezus’ boodschap van liefde
grondwet is. Amen.

Voorbeden 4

– Voor allen die welgesteld zijn,
rijkelijk bedeeld met geld en goed.
Dat zij hun rijkdom als een gave zien,
een geboden kans om goed te doen.
Laten wij bidden…

– Voor allen die – rijk of niet – in de ban zijn van het materiële
en bezeten zijn van wat ze bezitten.
Dat zij zichzelf uit die dwang bevrijden
en waarden ontdekken die met geen goud te koop zijn.
Laten wij bidden…

– Voor mensen levend in arme landen.
Dat menswaardig leven ook hun gegund mag zijn.
Voor de nieuwe armen hier,
mensen die moeten leven op de grens van het leefbare.
Dat hun nood wordt gezien
en ook in de politiek de eerste aandacht krijgt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de onuitgesproken intenties van ieder van ons.
Voor onze zieken.
Voor allen in onze geloofsgemeenschap
die te lijden hebben van wat dan ook.
Laten wij bidden…

God,
verhoor ons gebed.
Mogen zij die honger hebben,
verzadigd worden.
Moge zij die verzadigd zijn
blijvend hongeren
naar gerechtigheid. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
Gij brengt ons hier bijeen rond de tafel van uw Zoon,
opdat wij bij Hem
wijsheid en gerechtigheid zouden vinden,
heiliging en bevrijding.
Wij bidden U:
sterk ons met zijn gaven,
voed ons met zijn geestkracht,
opdat wij steeds meer op Hem zouden gelijken,
Jezus Christus, die nu leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Levende Heer,
als uw dag gekomen is
komen armen aan hun trekken,
en worden de hongerigen verzadigd.
Maak ons solidair en vrijgevig,
voed ons op tot delen met elkaar.
Dan wordt deze tafelgemeenschap,
een voorsmaak van uw Rijk dat komen zal. Amen.

Gebed over de gaven 3

God, gevoed door uw woord,
gaan we nu aan tafel.
Prijs ons gelukkig en doe ons vrucht dragen in ons leven.
Maak ons samenhorig en mededeelzaam
met wie arm is,
honger heeft,
bedroefd is,
gehaat wordt
en buitengesloten wordt.
Laat deze tafelgemeenschap een aanzet zijn
van uw Rijk op aarde.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Gids en Leidsman. Amen.


Gebed over de gaven 4

Heer, wij bieden U deze gaven aan:
dit brood en deze wijn,
onze arbeid en onze vreugde.
Laat uw adem deze gaven tot leven wekken,
laat uw Geest ze bezielen met uw aanwezigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet ons laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens 1

Breek ons open, Heer,
opdat wij leven zouden mét elkaar
en niet naast of tegenover elkaar.
Geef ons de ware vrijheid
die niet gebonden is aan geld of eer
maar die verworven wordt
door zich los te maken om U na te volgen.
Dan kunnen wij bouwen aan uw droom van vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Vredewens 2

Vrede en alle goeds zijn je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent
voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zie het Lam Gods,…
Heer ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer onze God,
maak ons arm van geest:
ontvankelijk voor wat Gij wilt,
nederig en pretentieloos,
bereid om van onze overvloed te delen,
arm genoeg om U en anderen nodig te hebben.

Maak van ons treurenden:
die de pijn van het leven kennen,
die bedroefd zijn omdat onze wereld
nog lang niet beantwoordt aan uw droom
en omdat er zovelen moeten lijden.

Maak van ons zachtmoedige mensen:
die niet met de ellebogen werken,
die dienen belangrijker vinden dan carrière maken,
die zich verzetten tegen elke vorm van geweld,
die zich inzetten met de moed van de zachtheid.

Maak van ons mensen die hongeren naar gerechtigheid:
die ijveren voor een rechtvaardige wereldorde,
die milder zijn dan door wetten wordt voorgeschreven,
die de mens belangrijker vinden dan de sabbat,
die een voorkeursliefde hebben voor de armsten.

Maak van ons milde mensen:
die één en al goedheid zijn,
die zeventig maal zeven keer vergeven,
die medemensen nooit afschrijven,
ook niet als zij gefaald hebben.

Maak van ons mensen die zuiver zijn van hart:
die recht door zee gaan,
die het hart op de tong hebben,
die geen twee of meer gezichten hebben,
die eenvoudig zijn, openhartig en oprecht.

Maak van ons mensen die vrede brengen:
die zich positief inzetten opdat er nooit meer oorlog komt,
die onvermijdelijke conflicten in der minne regelen,
die in goede verstandhouding leven met elkaar,
die tevreden zijn in het diepste van hun hart.

Maak van ons mensen die vervolgd worden om de gerechtigheid:
die radicaal voor hun christen-zijn durven uitkomen,
die als christenen anders durven leven dan anderen,
die zich niet beperken tot wat gewoon is,
die geen compromissen sluiten met het evangelie.

Dan, als we zó durven leven,
dan brengen wij uw koninkrijk nabij,
dan worden de treurenden getroost,
dan brengen wij het land van geluk,
dan ondervindt iedereen uw mildheid,
dan zullen wij U zien, eindelijk en voorgoed,
dan zullen wij uw kinderen genoemd worden,
dan wordt uw droom over ons werkelijkheid.
Sylvester Lamberigts

Bezinning 2

Durven voelen,
durven toegeven
dat wat je hebt
niet vanzelfsprekend is.
Dat al wat je hebt
niet echt het jouwe is,
maar een geschenk,
stuk voor stuk,
uur na uur.
Durven loslaten,
niet langer vasthouden.
Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Durven stilstaan
bij de echte diepe honger
binnen in je.
Durven kijken
naar de wezenlijke honger
van de ander.
Durven weten dat er honger is
die niet te verzadigen valt.
Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Verdriet durven erkennen,
tranen laten stromen
bij jezelf,
bij een ander.
Durven staan in je verdriet,
durven meegaan met verdriet
in eerbied en mededogen.
Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Durven blijven staan
in de visie,
in de levenshouding
die je koos,
ook al strijk je tegen haren in,
ook al krijg je tegenwind,
ook al ga je over de tong
en gooit men met modder.
Op je plaats blijven staan,
vanuit een plek diep in je,
die je zegt dat het goed is,
liefdevol, zinvol.
Dan pas kan je je bevrijd en gelukkig noemen.
Ida Guetens

Bezinning 3

Sta eens stil.

Gelukkig jij
die vandaag arm bent:
de wereld van God is voor jou.
Daarom ben Ik hier.

Gelukkig jij die nu honger lijdt:
je zult volop te eten hebben.
Daarvoor kan je op Mij rekenen

Gelukkig jij die nu weent:
je zult vreugde kennen.
Daar sta Ik borg voor.

Prijs je maar gelukkig als de mensen je haten
en je uitsluiten omwille van Mij.
Ik laat jou niet vallen.

Zo sprak Jezus
tweeduizend jaar geleden,
en zijn woord was niet vrijblijvend.
Hij deed wat Hij zei!

Vandaag is dit woord
grondwet van elke christen.
Wie dit zegt,
weet wat hem te doen staat.
André Callewaert

Bezinning 4

Wat een geluk,
wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je thuis bij God.

Wat een geluk,
wanneer je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft,
want je zult worden getroost.

Wat een geluk,
wanneer je een mild mens bent,
want je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk,
wanneer je verlangt dat alles terecht komt,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.

Wat een geluk,
wanneer je durft te vergeven,
want je zult genadig worden behandeld.

Wat een geluk,
wanneer je hart ongecompliceerd is,
want je zult God zien.

Wat een geluk,
wanneer je vrede sticht,
want God zal je zijn kind noemen.

Wat een geluk,
wanneer je lijdt om te bereiken
dat alles terecht komt,
want dan hoor je thuis bij God.
Pius Drijvers


Slotgebed 1

God, onze Vader, uw woord heeft ons gewekt,
uw droom staat ons voor ogen
dankzij Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
maak ons arm en ontvankelijk,
waarheidslievend en bescheiden,
en doe ons hongeren en dorsten naar uw Rijk van vrede en recht,
zoals Hij deed, die leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Ik nodig je uit om ‘arm’ te worden – zegt God –
en niet meer te denken
dat je alles zelf kunt.
Strek je handen maar uit naar Mij.
Ik zal ze vastnemen,
opdat je je veilig en thuis mag voelen.
Gezegend ben je als je op Mij durft vertrouwen
Je zult een boom zijn die aan een rivier staat
en wortels heeft tot in het levend water.
Probeer het maar – zegt God –
en je zult zien
dat je leven er rijker en mooier door zal worden. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 3

God, onze Vader,
wil samen met mij erover waken
dat er in mijn hart plaats blijft
voor de belofte van uw koninkrijk.
Leer mij met mate genieten van al het goede
dat me ten deel valt,
wetend dat het echte geluk
alleen bij U te vinden is.
Want Gij doet wonderen,
Gij, God in ons midden,
Gij, onze vreugde.
Laat me ooit bij U thuiskomen. Amen.
naar Erwin Roosen


Slotgebed 4

Levende Heer,
richt onze aandacht op wat blijvend is,
doe ons hechten aan wat echt waarde heeft.
Laat onze rijkdom gelegen zijn
in aandacht voor elkaar,
in eerbied voor het leven
en zorg om Uw schepping.
Laat voorspoed noch tegenspoed
ons scheiden van U,
en laat geluk noch ongeluk
ons zo kortzichtig maken
dat we geen oog meer hebben voor anderen.
Dat vragen wij U door Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 5

Heer onze God,
het woord van uw Zoon
voert ons naar de omgekeerde wereld:
armen worden rijk genoemd,
kleine heten groot.
Wij bidden U:
geef dat wij
in woord en daad de weg volgen
die van meet af aan
uw zegen heeft.
Dit vragen we U
omwille van ieders geluk. Amen.

Zending en zegen 1

Laten wij van hier weggaan
om gestalte te geven aan onze grondwet van liefde.
Dan kan God ook tegen ons zeggen:
Proficiat, je bent op de goede weg,
je hebt mijn zegen:
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Moge wij het geluk waarover Jezus sprak,
vinden en doorgeven aan elkaar.
Daartoe wil de God van de Bergrede ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.