6e zondag door het jaar B 2015

15 02 2015

Begroeting

Goede morgen.
Blij u weer te zien want ik heb goed nieuws vandaag.
Maar eerst willen we dit bijeenzijn plaatsen
onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Als Ge wilt, kunt Gij mij genezen, Heer !”
Met die smeekbede richt een melaatse zich in het evangelie tot Jezus.
En Jezus steekt de hand uit,
raakt hem aan en geneest hem:
“Ik wil het, word rein”.

In Jezus toont God
hoe Hij aan de kant van de zwakken en de kleinen staat.
Moge wij in zijn voetstappen treden
en Hem bidden om vergeving als we daarin tekortschoten.

Openingswoord 2

Voor 21ste-eeuwse mensen is het nauwelijks nog te begrijpen
hoe vroeger sommige zieken, melaatsen bijvoorbeeld,
gemeden werden als de pest,
buitengesloten uit de gemeenschap.
Zij behoorden als het ware niet meer tot de levenden,
werden levend dood verklaard.
Dat was vroeger.
Alhoewel … gebeurt zoiets ook niet vandaag?
Wie mijden wij?
Wie sluiten wij buiten, om welke reden dan ook?
Moge wij, luisterend naar Gods Woord,
groeien tot het besef
dat een christen nooit iemand buitensluit,
maar elkeen opneemt in het land der levenden.

Vergevingsmoment 1

Er is lijden en leed dat wijzelf veroorzaken.
Er is kwaad dat we onvoldoende bestrijden.
Als wij onszelf eens diep in de ogen kijken,
moeten we erkennen: mea culpa.

-Ja, wij stoten mensen uit onze gemeenschap alsof ze melaats zijn.
We plaatsen onszelf een trapje hoger.
Eigendunk troef.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ja, wij trekken vaak de kaart van het eigenbelang.
En dat onze samenleving daarvan niet beter wordt,
zal ons een zorg wezen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ja, Heer, uw Woorden gaan bij ons het één oor in en het ander uit.
Bruggen slaan tussen mensen en wonden helen,
is meestal niet onze sterkste kant.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van leven,
genees ons, wees ons genadig, vergeef ons.
Maak ons tot uitdragers van uw liefdesboodschap. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
Gij hebt U naar alle mensen toegekeerd, zonder onderscheid,
maar wij stoten sommige mensen uit onze gemeenschap uit
en anderen geven we zelfs niet de kans om tot onze kring toe te treden,
gewoon omdat we vinden dat ze niet thuishoren in een maatschappij
zoals wij die graag zien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt de melaatse met beide handen aangeraakt.
Wij maken onze handen liever niet vuil
uit puur zelfbehoud of uit gemakzucht.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij zoeken vaak ons eigen profijt,
zonder ermee rekening te houden dat onze houding en levenswijze
anderen benadeelt of schade berokkent.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
blijf ons met uw zorg omringen.
Jezus leerde ons
hoe wij voor elkaar een hemel op aarde kunnen zijn.
Help ons dag na dag een beetje meer die weg te gaan
en bij te dragen aan het geluk en vriendschap van onze medemensen. Amen.

Openingsgebed 2

God van liefde,
in Jezus, uw Zoon, heeft de mens ondervonden
dat allen die zich zwak en kwetsbaar weten,
bij U warmte, sterkte en heil vinden.
Gij houdt niet op ons aan te sporen
ook oog te hebben voor die mensen.
Moge wij, naar het voorbeeld van pater Damiaan,
– terecht de patroonheilige van de melaatsen -,
uw oprechte en diepe zorg uitdragen
naar de meest verstoten mensen in onze samenleving
in naam van uw Zoon, Jezus,
die leeft met U in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij samen naar het Goede Nieuws uit de Schrift.

Eerste lezing (Lev., 13, 1-2. 45-46)

Uit het boek Leviticus

1           De Heer sprak tot Mozes en Aäron:
2           `Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en het gaat lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een van zijn zonen brengen.
45         Iemand die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen.
Hij moet zijn baard bedekken en roepen:
`Onrein, onrein!”
46         Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 10, 31-11,1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
31         Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet,
doe alles tot eer van God.
32         Geef geen aanstoot,
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk.
33         Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn,
en zoek niet mijn eigen voordeel,
maar dat van anderen,
opdat allen gered worden.
1           Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 40-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

40         Zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei:
`Als U wilt, kunt U me rein maken.’
41         Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan.
`Ik wil het, word rein’, zei Hij.
42         Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.
43         Bars stuurde Hij hem meteen weg,
44         met de woorden:
`Zorg dat u er met niemand over praat,
maar ga u aan de priester laten zien
en breng als offer voor uw reiniging
wat Mozes voorgeschreven heeft;
dat zal hun het bewijs leveren.’
45         Maar eenmaal vertrokken,
begon hij volop te verkondigen
en dit verhaal rond te vertellen,
zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen,
maar buiten bleef op eenzame plaatsen.
En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader

die zijn zegende hand houdt
boven alle landen en volkeren,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon

die zichzelf weggaf omwille van de mensenkinderen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.
Ik geloof in Jezus,
die eenieder welkom heet en opneemt in het leven.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons aanmoedigt om elkaar
gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. Amen.

Voorbeden 1

Liefdevolle God,
Gij laat U raken door de zorgen van mensen.
Daarom mogen wij in vertrouwen tot U bidden.

-Vele zieken hunkeren naar herstel en genezing,
anderen hebben vooral nood aan bemoediging en draagkracht.
Heer, wees voor hen de hand die geneest en steunt,
en moge wij het zijn die hun uw hand reiken.
Laten we bidden…

-Vele harten zijn door tegenslag en tegenkanting versteend geraakt,
anderen laten zich verblinden door oppervlakkigheid.
Heer, wees voor hen een bron van hoop en vertrouwen,
en moge wij het zijn die hun dat perspectief aanreiken.
Laten we bidden…

-Velen zijn, om welke reden dan ook, afgegleden naar de rand van samenleving,
anderen worden geschuwd omwille van hun anders-zijn.
Heer, bouw ons om tot een warme mensengemeenschap,
en moge wij de uitgestoken armen zijn die hen gastvrij onthalen.
Laten we bidden…

Liefdevolle God,
breek ons open
zodat ons aangezicht uw Licht kan uitstralen. Amen.

Voorbeden 2

Om goed te kunnen bidden,
zonderde Jezus zich af.
Hij ging als het ware in quarantaine.
Doen ook wij zo
als we vanuit ons diepste wezen bidden.

-Voor de paria’s en uitgestotenen van onze tijd,
voor hen die nergens een thuis vinden.
Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.
Laten we bidden…

-Voor mensen die vastlopen in hun relaties
en geen kans meer zien contacten te leggen.
Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.
Laten we bidden…

-Voor allen die in stress en crisis verkeren
en blijven ronddraaien in een kringetje.
Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.
Laten we bidden…

-Voor mensen die zich door ziekte of pijn
buitengesloten voelen.
Dat wij ons hart openen en hen opnemen in ons midden.
Laten we bidden…

Nabije God,
nooit hebt Gij U van ons afgekeerd.
Hoor ook nu ons bidden,
geef ons steun en kracht
om voor elkaar een naaste te zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Heeswijk

Voorbeden 3

Bidden we voor de mensen die verantwoordelijkheid dragen
in onze Kerk en in onze samenleving.
Dat zij aandacht mogen hebben voor mensen
die sociaal of economisch uit de boot vallen.
Dat zij maatregelen zouden nemen
opdat ook die mensen kansen krijgen om menswaardig te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die zich afgeschreven en uitgesloten voelen
door ziekte, door hun afkomst of hun verleden.
Dat zij hartelijke mensen mogen ontmoeten
die zoals Jezus bewogen worden,
hun aandacht geven en hen opnemen in hun kring.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij mensen die anders zijn of leven
niet uitsluiten maar hen zien als onze medemensen
die door Jezus onze broers en zussen worden genoemd.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
laat in dit brood en deze wijn,
symbolen van uw dienende liefde,
ons leven van iedere dag vervat liggen:
werken en bidden,
hoop en ontgoocheling,
nieuwe moed en eindeloos herbeginnen.
Aanvaard ons zoals we zijn,
wij,  mensen die op U vertrouwen als Grond van ons bestaan. Amen.
naar Levensecht

Gebed over de gaven 2

God,
waar mensen in uw naam samenzijn
geeft Gij leven in overvloed.
Ontvang uit onze handen dit brood en deze wijn.
Neem ze aan
als tekenen van onze bereidheid
om zonder onderscheid
met elkaar aan uw tafel aan te zitten,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Heeswijk


Gebed over de gaven 3

Barmhartige God,
Gij voedt ons niet alleen met Woorden om van te leven,
maar ook met brood
om te breken en te delen.
Zegen deze gaven en laat ze een teken zijn
van liefde en verbondenheid.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Gij, God, soms zo onbereikbaar ver
en toch zo sprankelend aanwezig
in liefde tussen mensen,
in helpende handen,
in vragende ogen.
Wij willen U danken.

Wij danken U
omdat wij iets van U op het spoor mogen komen
in het gelaat van iedere naaste,
in iedere handdruk,
in elke oogopslag.

Gij, God, Gij zijt verborgen aanwezig
waar mensen zorgend elkaar dragen,
waar mensen een thuis bouwen voor elkaar,
waar mensen samen spreken over U
en over alles wat gelukkig maakt.
Wij danken U
omdat Gij ons zó en niet anders hebt gemaakt.

Wij danken U, God,
omwille van Jezus, uw Zoon,
die aan de zijde van kleine mensen stond.
In hen komt Hij altijd weer midden onder ons.
Dank U,
wanneer wij in verlaten mensen
iets mogen herkennen van Hem en van U.
Samen loven wij U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou
voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht geeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menselijker samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten,
-samen-,
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

In Jezus van Nazareth heeft God ons de ogen geopend.
Met Jezus willen we God bidden
dat Hij ons hart mild en barmhartig maakt,
dat Hij ons leert brood, tijd en liefde te delen met elkaar.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw Wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

In Gods wereld is niemand uitgesloten,
bestaat er geen hoog of laag.
Met zijn Woord in hoofd en hart
kunnen wij elkaar tot vrede zijn,
weten wij ons verbonden met elkaar in de vrede van Hem
die leeft in ieder mensenhart.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.
naar Heeswijk

Communie

Met woorden en gebaren van gemeenschap
bracht Jezus mensen tot elkaar.
Wees gezegend, God, om Jezus,
die eenzamen heelde tot gemeenschap,
die mensen nabij was in hun goede en kwade dagen.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Het grootste probleem voor de mens
is dat hij kan lijden en moet sterven.
Met die onmacht en die grenzen komt hij nooit klaar.
Hij blijft erop stoten.
Het ontmoedigt hem.
Het doet hem op zichzelf terugplooien,
het levert hem uit aan angst.
Het kan sommige zelfs brengen tot revolte tegen God.

Anderen worden door het lijden dan weer rijper,
het wekt in hen de aandacht voor het wezenlijke,
voor wat niet voorbijgaat.
Soms doet het hen zelfs God terugvinden.

Maar niemand wil ziek zijn en lijden.

De mensheid zoekt naar geneesmiddelen
en ontwikkelt een hele wetenschap en techniek.
Maar een opbeurend woord en liefdevolle zorg
voor hen die lijden,
dát haalt hen uit hun isolement.
naar G. Danneels

Bezinning 2

Geraakt en geraakt worden

Jezus laat duidelijk zien
wie God is: begaan met mensen.
Hij trekt zich het lijden
van mens en wereld aan.
In zijn Rijk gaat het om mensen
die één familie vormen.
Er mag niemand buitengesloten worden.

Jezus wordt geraakt door het lot
van een melaatse, een verschoppeling.
Hij had geen toekomst, was levend dood.
Hij staat voor al diegenen,
die niemand ziet staan:
de paria’s van toen en van nu.
Melaatsen zijn allen
die in een isolement zijn geraakt,
afgesneden van het echte leven.
Jezus trekt zich hun lot aan.
Meer nog: hij steekt zijn hand uit
en raakt hen aan.
Hij is solidair.
En dat werkt genezend en bevrijdend.
Hij doorbreekt de dodelijke kring
van uitsluiting en uitgesloten worden

Geraakt door het lijden van mensen
zijn ook wij geroepen
om onze handen uit de mouwen te steken.
Want vandaag heeft Jezus geen andere hand
dan onze uitgestoken hand.
Wij kunnen en mogen onze ogen niet sluiten
voor het lijden van onze wereld.
Zolang we niet leven in verbondenheid
met elkaar, is onze taak niet voltooid.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

God zal de armen niet vergeten,
Hij zal troosten wie geschonden zijn.
Wie uitgestoten en verdreven
geen voet aan wal meer mogen zetten
treedt Hij herbergzaam tegemoet.

Als schande en schaamte een mens doorkerven
en wonden slaan tot in het hart,
zodat hij Godverlaten schreeuwt
om iemand die zijn blik niet schuwt,
legt God zijn hand op hem
en zalft al zijn kwetsuren dicht
met olie van menslievendheid.

Al wie gekluisterd en verlaten,
gemeden als melaatsen zijn,
roept God tot gaafheid en geluk,
tot leven dat weer leven is
met zachte vreugden bij het morgengloren.

Elke mens is geboren
om zich bij anderen thuis te voelen.
Marcel Weemaes

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
als we even willen nadenken, dan beseffen we
hoe goed we het hebben.
We vinden het vanzelfsprekend
dat we gelukkig en gezond zijn,
maar we hebben het verleerd U dank te zeggen.
Daarom, goede Vader,
dank voor alles wat Gij ons geeft,
dank U voor uw oneindige liefde. Amen.

Slotgebed 2

God van liefde,
waar wij onszelf verliezen
en ons richten op het welzijn van anderen,
daar zijt Gij aanwezig.
Wij bidden U:
help ons onze aarzeling te doorbreken,
help ons lief te hebben,
onvoorwaardelijk en wereldwijd.
Dit vragen wij U omwille van ieders welzijn
en in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Jezus heeft laten zien dat het mogelijk is:
mensen genezen en opnemen in de gemeenschap.
Moge dit ook gebeuren in onze tijd, in onze omgeving.
Daartoe zegene ons God
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.