6e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
zesde zondag B (12/02/2012

Begroeting

Welkom in naam van onze leven schenkende God
die zich aan ons openbaart
als een liefdevolle + Moeder en Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Sommige mensen worden door hun omgeving gemeden.
En dat komt vaker voor dan we denken.
Over zo ‘n mens gaat onze schriftlezingen van vandaag.
Maar tegelijk horen we hoe, door Jezus’ toedoen,
zo iemand uit zijn isolement wordt bevrijd
en er weer mag bijhoren.
In dit samenzijn laten wij ons vandaag hoopvol aanspreken
door Jezus’ bevrijdend optreden.

Openingswoord 2

In het evangelie van deze zondag gebeurt iets ongehoords:
een onreine wordt aangeraakt,
de totaal geïsoleerde wordt opgenomen in de kring.
En dat…
omdat er Iemand is die,
door medelijden bewogen,
zijn hand naar hem uitsteekt.
Levensecht

Vergevingsmoment 1

– Soms doen we zo wild enthousiast
over ons gezond uiterlijk en onze sport- en fitnessijver
dat minder gezonde mensen en ouderen in een hoekje wegkruipen.
Vergeef ons ons egocentrisme.
Heer, ontferm U over ons.

– Soms laten we ons verleiden
tot uitspraken die bestaande vooroordelen
bevestigen en misschien zelfs versterken.
Vergeef ons onze ondoordachtheid.
Christus, ontferm U over ons.

– Soms gaat onze interesse voor een andere cultuur
niet verder dan de toeristische attracties en culinaire hoogstandjes
en gaan we voorbij aan wat in die culturen leeft
aan diepere waarden en eigenheid.
Vergeef ons dit gebrek aan open ogen en geest.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

– Heer,
Gij hebt U naar alle mensen toegekeerd, zonder onderscheid,
maar wij stoten sommige mensen uit onze gemeenschap uit
en anderen geven we zelfs niet de kans om tot onze kring toe te treden,
gewoon omdat we vinden dat ze niet thuishoren in een maatschappij
zoals wij die graag zien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
Gij hebt de melaatse met beide handen aangeraakt.
Wij maken onze handen liever niet vuil
uit puur zelfbehoud of uit gemakzucht.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
wij zoeken vaak ons eigen profijt,
zonder ermee rekening te houden dat onze houding en levenswijze
anderen benadeelt of schade berokkent.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

God, bron van leven,
raak ons hier en nu met uw Bevrijdend Woord,
en doe ons – uit kracht van dat Woord – groeien in mededogen
en in oprechte zorg voor hen die onze naasten zijn.
Dat vragen wij U door Jezus, die ons voorging in liefde
en ons voorgaat naar U,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij samen naar het Goede Nieuws uit de Schrift.

Eerste lezing (Leviticus 13,1-2.45-46)

Uit het boek Leviticus

1        De Heer sprak tot Mozes en Aäron:
2        `Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en het gaat lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een van zijn zonen brengen.
45       Iemand die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen.
Hij moet zijn baard bedekken en roepen:
`Onrein, onrein!”
46       Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Tweede lezing (1 Korintiërs 10,31-11,1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
31       Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet,
doe alles tot eer van God.
32       Geef geen aanstoot,
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk.
33       Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn,
en zoek niet mijn eigen voordeel,
maar dat van anderen,
opdat allen gered worden.
1 Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 1,40-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

40       Zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei:
`Als U wilt, kunt U me rein maken.’
41       Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan.
`Ik wil het, word rein’, zei Hij.
42       Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.
43       Bars stuurde Hij hem meteen weg,
44       met de woorden:
`Zorg dat u er met niemand over praat,
maar ga u aan de priester laten zien
en breng als offer voor uw reiniging
wat Mozes voorgeschreven heeft;
dat zal hun het bewijs leveren.’
45       Maar eenmaal vertrokken,
begon hij volop te verkondigen
en dit verhaal rond te vertellen,
zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen,
maar buiten bleef op eenzame plaatsen.
En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we om kracht zodat wij ‘mens voor mensen’ kunnen zijn:

– Bidden we voor allen die het moeilijk hebben,
zichzelf en anderen teveel zijn,
voor mensen die oud en hulpbehoevend zijn naar lichaam of geest.
Dat ze mogen ervaren en aanvaarden
dat er mensen zijn die voor hen willen zorgen,
die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten we bidden…

– Bidden we voor hen die zich mislukt voelen,
die getekend zijn door hun verleden,
voor mensen die gemeden worden als de pest
vanwege hun uiterlijk, kleur of geaardheid.
Dat ze mogen ervaren en aanvaarden
dat er mensen zijn die hen met andere ogen zien,
die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten we bidden…

– Bidden we voor vluchtelingen en asielzoekers,
voor allen die een menswaardig bestaan zoeken in een ver land,
een vreemde cultuur.
Dat ze mogen ervaren en aanvaarden
dat er mensen zijn die met hen meevoelen,
die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we tenslotte voor ons allen.
Dat wij te allen tijde mensen mogen zijn
die mensen in nood
van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

Bevrijd ons, God, van alle vooroordelen.
Leer ons het goede zien in iedere mens.
Leer ons begrip hebben voor wie of wat anders is,
in de Geest van Jezus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we om een gezond overheidsbeleid,
met bestuurders die echt begaan zijn
met het welzijn van hun burgers.
Dat zij de middelen die er zijn
ook ter beschikking stellen
van de zwaksten.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een gezonde ziekenzorg,
waarin artsen, verpleegkundigen en verzorgenden
zich vakkundig inzetten voor hun patiënten
en hen daarbij niet als persoon uit het oog verliezen.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een ‘warme’ samenleving
waarin we elkaar niet haastig voorbijlopen,
maar waarin we zorgvuldig omgaan
met elkaars lichamelijk en geestelijk welzijn.
Laten wij bidden…
naar Joost Koopmans

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God en Vader,
Gij deelt uw liefde en uw vriendschap uit
zoals men wijn ronddeelt op een feest.
In wijn en brood willen wij blijven vieren
dat Gij bij ons komt en blijft.
Naar uw voorbeeld willen wij delen met elkaar.
Zegen dit brood en deze wijn opdat het tekenen mogen zijn
van wat wij doen voor U en voor elkaar. Amen.
naar Sombeke

Tafelgebed

Waar Hij was, die mens Jezus Christus,
kwamen lammen weer te been,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen van de ogen.
Waar Hij was
vluchtten kramp en koorts uit het lijf van mensen.

Waar Hij was werd de besmette melaatse in de kring opgenomen,
werd zieken de straffende vinger van God uit het hoofd gepraat.

Waar Hij was werd brood en vis van harte gedeeld
en groeide uit amper iets voor één
overvloed voor allen.

Waar Hij was verliet God zijn hoge hemel
en werd Hij een vader
die leeft en lijdt in mensen.

Hij was een man met het hart op de tong,
had niet dat geleerde van hen
die met letter en wet het leven verduisteren.

Hij vertelde het alledaagse leven:
over een zaadje zo klein en de boom zo groot,
over een man met schuren vol en zo arm als wat,
over een kind dat wegliep en terugkwam,
over de mensen die bij het goed dat ze doen
en het kwaad dat ze laten,
niet weten dat zij God voor zich hebben.
Duidelijke taal voor wie horen kan.

Onvergetelijk wat Hij zei over de vrije vogels:
ze zaaien noch maaien, slaan niet op in schuren
en lijden desondanks geen gebrek.
Over de bloemen in het wild:
ze zetten geen stap en spinnen geen draad
en er is geen mens zo gekleed als zij.

Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want je bent niet gelukkig om wat je bezit
en je wordt niet rijk van wat je hebt.
Zalig die van wapens niet willen weten,
ze winnen de wereld zonder geweld.
Zalig die hun zinnen zuiveren,
ze vinden God in de diepte van hun hart.
Zalig die deemoedig zijn:
als een kind bij zijn moeder zijn zij geborgen bij God.

In dit vertrouwen heeft Hij van het leven afscheid genomen.
Hij nam brood, van het veld verzameld,
zegende het, brak het en zei:
‘Dit ben Ik
en Ik beloof u vast
dat ge zult eten en drinken aan mijn tafel.
Neem en eet mijn lichaam voor u.’

Hij nam de beker, uit druiven geperst,
zegende hem en reikte hem over en zei:
‘Neem deze beker van Mij over
en geef hem door aan elkaar;
mijn bloed vergoten voor u.
Doe wat Ik heb gedaan en vergeet Mij niet.’

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

De hoop op leven in het hart van mensen neergelegd,
het uitzicht op een wereld van liefde en recht
door Hem geopend,
zijn geloof dat alles zich uiteindelijk ten goede keert,
alles wat Hij heeft gezegd en gedaan,
die mens Jezus Christus,
niets daarvan kan ons nog worden ontvreemd.

Bij leven niet begrepen en in de steek gelaten,
gedoemd om te worden vergeten,
is Hij onweerstaanbaar door de dood heen
tot leven gekomen,
is Hij voor allen die in Hem hun ware aard en God herkennen,
geworden die Hij is:
Jezus de Christus, Gods gezondene. Amen.
Peer Verhoeven, Ten hemel schreien, 38-40

Onze Vader

Richten wij ons vertrouwvol tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd,
zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus,
zoals Gij in elke ontmoeting met mensen uw liefde en respect hebt getoond,
zo vraagt Gij ons liefdevol met elkaar om te gaan.
Wij bidden U:
wees bij ons als wij moeizaam proberen vrede en eenheid waar te maken.
Maak ons open voor elkaar, vriendelijk en hartelijk.
Dat vragen wij U, Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Wij vieren de gedachtenis van Jezus, onze Heer,
en getuigen door dit samenzijn dat we Hem willen volgen
door elkanders lasten te dragen,
door solidair te zijn met allen die lijden en aan de kant staan.
Deel het brood met elkaar, tot ieders geluk.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Ernstige ziekte roept angst op bij de omgeving.
Niet alleen angst voor besmetting.
Ook angst voor pijn, voor ontluistering,
voor overlast, voor onmacht, voor kwetsbaarheid, voor lelijkheid, voor dood.

Uit die angst komen vreselijke reacties voort.
Gezonde mensen ervaren nog steeds een drempel
om in de buurt van een zieke te komen.
Wie ernstig ziek is, wordt gemakkelijk gemeden.

Het verdriet van een zieke is daardoor een dubbel verdriet.
Naast de pijn om de ziekte zelf, is er de pijn om de reactie.
Isolement doet pijn,
onbegrip doet pijn,
veroordeling doet pijn,
het gevoel tot last te zijn doet pijn,
schaamte doet pijn.

We helpen de zieke niet alleen door de ziekte te genezen,
maar ook door onze reactie te genezen.
We kunnen leren ontroerd te worden en geraakt.
We kunnen bij onszelf  denken:
ik ben bang
en daarom dreig ik je uit de weg te gaan
maar dat wil ik niet.
Ik ben bij je.

Tussen twee uitersten staan we.
In ons vermogen liggen wreedheid en mededogen.
We kunnen iedere zieke die ons beangstigt, uit ons leven wegjagen.
We kunnen over onze angst heen contact maken
en zieken behoeden voor isolement.
Guus van Loenen, De ziel onder de arm

Slotgebed 1

Soms heb ik het gevoel, God,
dat ik die melaatse ben en genezing nodig heb.
Maar mijn geloof en mijn hoop zijn meestal veel te klein
om die genezing aan U te durven vragen.
Wil daarom mijn geloof in uw nabijheid
diepere fundamenten geven
en mijn hoop op de warmhartigheid van Jezus sterker maken.
Steek uw hand uit naar mij en raak me aan.
Laat me voelen dat Gij van me houdt.
En geef mij de creativiteit.
om uw liefde door te geven aan anderen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Liefdevolle God,
waar wij elkanders broosheid helpen dragen
en de uitgestoten mens ontvangen,
komt Gijzelf bij ons te gast.
Wij bidden U:
geef dat niemand door ons toedoen
getekend of vereenzaamd door het leven gaat.
Dit vragen wij U omwille van ieders welzijn. Amen.


Zending en zegen

Moge het goede nieuws dat ons vandaag verkondigd werd
in ons een vruchtbare bodem vinden.
Moge wij het in woord en daad uitdragen.
Zo kan onze samenleving groeien in mensvriendelijkheid.
Die inzet wil God van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.