6e zondag door het jaar A 2014

Begroeting

Moge dit samenzijn gezegend worden
door God + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag komen we wat dichter bij het kernstuk van de ‘Bergrede’.
Daarin beschrijft Jezus zijn eigen houding tegenover ‘wet en tempel’.
De wet is méér dan alleen maar een voorschrift onderhouden.
Jezus staat wel achter de wet,
maar niet achter de muggenzifterij.
Hij wil de slaafse invulling van de wet overstijgen
en doorstoten tot in het hart,
tot in de diepste bedoeling van de wet.
En dat is: het geluk, het welzijn van de mens.
Dit komt er door gerechtigheid te ‘doen’.
De mens is er niet voor de wet,
maar de wet staat ten dienste van de mens
en daaraan mag niet getornd worden, zegt Jezus.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Als jongeren in het uitgangsleven weer eens uit de bocht gaan,
zijn woorden als ‘normvervaging’ en ‘verloedering’ niet van de lucht.
Maar wie kent de tien geboden tegenwoordig nog uit het hoofd?
Geboden en wetten liggen niet meer zo goed in de markt.
En toch zullen we in de eerste lezing horen dat de wet goed is,
dat Gods geboden heilzaam zijn voor mensen.
En Jezus zal daaraan nog een kritische noot toevoegen.
Reden genoeg om er dit uur met hoofd en hart bij te zijn.      
         naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

Laten we de Heer en elkaar om vergeving vragen
voor alles wat ons tegenhoudt om van elkaar te houden.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken.
Wij hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen dan wij uitspreken.
Vergeef ons dit gemis aan openheid, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen,
veel meer danken dan we vermoeden,
veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
Vergeef ons deze momenten van onverschilligheid, Heer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede,
veel meer bewonderen in het schone,
veel meer helpen in het moeilijke.
Vergeef ons deze momenten van laksheid, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

‘Als je je offergave naar het altaar brengt,
en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft,
laat dan je offergave voor dat altaar achter
en ga je eerst verzoenen met je broeder,
en kom dan terug om je offergave te brengen.’

-Dit woord van U, Jezus, brengt ook ons in verlegenheid.
We laten zoveel onrecht voortbestaan
en doen er vaak aan mee,
terwijl we hier onze toewijding uitdrukken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-‘Zaken zijn zaken’ zeggen we vaak
en ons hart en ons geweten komen er niet meer aan te pas.
Dat is niet volgens uw evangelie.
En daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Laten wij opnieuw onze oren openen
en luisteren naar uw Bevrijdende Woorden,
en met hart en ziel drinken aan de bron van uw levenswet.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 3

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 4

‘Mijn Woord is niet ver’, staat er geschreven.
God spreekt tot allen die daarvoor ontvankelijk zijn.
Bidden wij dat zijn Woord ruimte bij ons vindt
en ons vervult met zijn liefde en vrede.

-Er is de weg van kleine goedheid van mens tot mens:
bereidheid tot luisteren,         
attentie en aandacht.
Een weg die wij niet altijd gaan.
En daardoor waren er door onze tekorten         
minder gelukkige mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er is de weg van de dagelijkse taak,
doen wat gedaan moet worden:
eerlijkheid in tijd en taak.
Een weg die wij niet altijd gaan.
Daardoor is er minder tot stand gekomen
dan waarvoor er op ons gerekend werd.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er is een weg naar de grote wereld:
inzet voor maatschappij en Kerk,
voor de mens dichtbij en veraf.
Een weg die wij niet altijd gaan.
En zo komt het dat anderen zich dubbel moeten inzetten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.   

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
telkens opnieuw zet Gij ons voor de keuze tussen goed en kwaad.
Steeds weer houdt Gij ons voor
dat wij zo kunnen kiezen tussen leven en dood.
Help ons uw Woord te ontdekken als bron van leven.
Leer ons de vreugde van uw wet kennen.
Dan zullen wij uw wil doen en leven vinden,
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.          
         naar Kees Pannekoek

Openingsgebed 2

God,
medemensen houden van ons,
geloven in ons,
vertrouwen ons.
Dat geloof, die hoop en die liefde
openen voor ons de weg naar een ontmoeting met U.
In die medemensen herkennen we immers uw gelaat.
We hopen en bidden
dat we U steeds mogen herkennen
in de mensen die we ontmoeten,
en dat Gij ook herkenbaar zijt in ons,
in onze gemeenschap, in uw Kerk,
vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

God gaf ons zijn geboden en de kracht om ze te onderhouden,
zo horen wij in de eerste lezing.
Maar denk erom, leert Jezus ons,
dat God dienen betekent:
niet alleen nalaten wat verboden is,
maar vooral zich positief inzetten voor onze medemen­sen.
Luisteren wij nu naar die woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Sir. 15, 15-20)

Uit het boek Sirach

15       Als je wilt, kun je de geboden onderhouden
         en het is verstandig te doen wat Hem behaagt.
16       Hij heeft vuur en water voor je neergezet:
         je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
17       Vóór de mensen liggen het leven en de dood,
         en dat waar een mens genoegen in schept.
18       Want groot is de wijsheid van de Heer;
         zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
19       Zijn ogen zijn gericht op degenen die Hem vrezen
         en iedere daad van de mens is Hem bekend.
20       Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen
         en Hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 2, 6-10)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
6        Over wijsheid spreken wij wel onder de ingewijden, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten van deze wereld, die onttroond zullen worden.
7 Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking.
8 Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
9 Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.
10 Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 17-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus

17       Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen.
         Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen.
18       Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn.
19       Wie één van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.
20       Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.
21       Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is:
         U zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht.
22       Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt,
         zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie `leeghoofd” zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin.
         En wie `domkop” zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur.
23       Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft,
4        laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.
25       Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter,
         en de rechter aan de gerechtsdienaar, die je in de gevangenis zet.
26       Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald.       
27       Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen.
28       Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt,
         heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
29       Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid.
30       En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam naar de hel gaat.       
31       Ook is er gezegd:
         Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven.
32       Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk, en wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk.       
33       Verder hebben jullie gehoord dat tot de ouden gezegd is:
         U zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer.
34       Maar Ik zeg jullie helemaal niet te zweren.
         Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is.
35       Niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is.
         Niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning.
36       Zweer ook niet bij je eigen hoofd,
         omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken.
37       Maar je ja zij ja en je nee zij nee.
         Wat daar nog bij komt, is uit den boze.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

God en Vader, eeuwig bezorgd om mensen,
luister naar onze beden.

-Christenen zijn van huis uit joods.
Wij bidden U,
leer ons verstaan
al wat Gij tot ons, christenen, zegt
in de boeken van Israël, uw volk.
Laten wij bidden…

-Moge christenen en joden elkaar steeds meer ontmoeten
en samen uw naam bekend maken
aan alle mensen met woorden en met daden.
Laten wij bidden…

Gij die hart en nieren doorgrondt,
doorbreek onze schijngerechtigheid.
Leer ons van binnenuit en radicaal te veranderen
om te beantwoorden aan de uitnodiging van uw Zoon. Amen.      
         Piet Stevens    

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen die leven in trouw aan Gods geboden.
Voor allen die hun eigen belangen ondergeschikt maken
aan het welzijn en het recht van hun naasten.
Verlicht hun pad, God, ga voor hen uit.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die meer doen dan het alledaagse,
die verder gaan dan gewoonte en plicht.
Bidden we voor allen die bestaande wetten durven doorbreken
omwille van de gerechtigheid.
Houd hen gaande, God, ga voor hen uit.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun kinderen liefhebben
en hun de hoogste waarden willen meegeven in het leven.
Bidden we voor hen die vragen van kinderen au sérieux nemen
en hun verwondering weten te voeden.
Wees hun sterkte, God, ga voor hen uit.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun medemensen eerbiedigen.
Voor hen die niemand dwingen of misbruiken,
maar juist respect hebben voor ieders eigenheid.
Wees hun vreugde, God, ga voor hen uit.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die trouw zijn in het kleine,
standvastig in het goede.
Bouw op hen uw Koninkrijk, God, ga voor hen uit.

Heer, blijf ons nabij,
opdat wij U zouden zoeken
en het leven vinden in eeuwigheid. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Laten we bidden voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat ze door hun woorden en daden
veel mensen in hun hart mogen raken
zodat die Jezus echt gaan navolgen
en verder gaan dan wat enkel de wet voorschrijft.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor alle mensen,
die zomaar, vaak in stilte,
veel meer doen dan wat van hen gevraagd of verwacht wordt.
Voor hen die zich met een groot hart
als vrijwilliger inzetten
voor het geluk van medemensen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor onszelf  en alle christenen.
Dat Jezus’ woorden en manier van leven
ons zouden raken
en ons tot dienstbare, hartelijke en creatieve mensen maken
voor al wie we ontmoeten.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven

Zoals we brood breken en delen met elkaar,
zo willen we ook proberen
onszelf te breken en te delen met elkaar.
Neem dit brood aan, God,
en geef ons de moed en de durf
om mee te bouwen aan een gemeenschap
waar recht en liefde heerst.
Wijn is een teken van vreugde.
Neem deze wijn aan, God,
en geef ons de moed en de durf
om met en aan elkaar vreugde te beleven. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij ons leiden door de gezindheid van Jezus van Nazareth
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
                   Onze Vader….

Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden,
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land
over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
                  Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond.
Geef ons daden van vrede in de hand
en geef vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
         Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Vredeswens 2

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel:
naar liefde die sterker is dan de dood,
naar recht en toekomst voor armen en kleinen,
naar leven, oprecht en voorgoed.
Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant.
Moge ze tot wasdom komen.
Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel.
         Moge zijn vrede met ons zijn.
Wensen wij nu elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Getrouw aan Gods wet en belofte
deelde Jezus brood en wijn,
zijn leven en zijn vreugde uit.
Zo wilde Hij voor ons het Lam zijn dat onze zonden wegdraagt.
         Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Een stap verder

Je moet niet denken dat Ik gekomen ben
om de wet of de profeten af te schaffen.
Ik ben niet gekomen om 
wat vroeger gezegd werd waardeloos te noemen.
Mijn liefste wens is op dezelfde weg nog een stap verder te gaan.
Ik wil het afmaken.

Daarom, als je gerechtigheid niet groter is dan wat de wet eist,
als je alleen maar doet wat moet,
of omdat een ander je iets teruggeeft,
dan trappel je ter plaatse.
Ik wil verder.

We moeten elkaar niet doden,
want dat is strafbaar en onmenselijk.
Maar een stap verder is:
elkaar ook niet zwart maken
en als je boos bent om een meningsverschil,
de ander toch overeind laten.

We moeten geen valse eed zweren,
want dat is terecht strafbaar.
Ik wil verder:
mensen moeten op ons kunnen bouwen zonder dure eden.

Oog om oog en tand om tand
Stelt al paal en perk aan onze geldingsdrang.
Het onrecht mag men maar in beperkte mate vergelden.
Maar Ik wil verder: vergeld onrecht niet met onrecht.

Wat Mij voor ogen staat is een samenleving
waarin mensen verder willen gaan dan enkel maar gelijke rechten.
Want als je liefhebt wie jou liefheeft,
wat breng je dan voor nieuws?
Dan blijft alles toch bij het oude?
naar Kompasliturgie

Bezinning 2

De verbondenheid en trouw
tussen mensen die elkaar heel graag zien,
zijn een beeld van de trouw
en de verbondenheid van God en de mens.
Daarom deelt elke liefde,
hoe kwetsbaar en klein ook,
in Gods liefde.
Jezus heeft dat trouwens
op een unieke manier duidelijk gemaakt.
Graag wil ook ik in mijn leven
daarvan een zichtbaar teken zijn.
Laat mij daarom in mijn hart
opnieuw worden als een kind.
En geef mij de durf mijn leven
in jouw handen te leggen, God,
met de zekerheid en het vertrouwen
dat het zachte handen zijn,
vol liefde en tederheid.

Bezinning 3

De wet vervuld…

Jezus is geen slaaf van de wet.
Hij wil mensen de ruimte ervan laten zien.
Het gaat Hem niet om de letter,
maar om de geest.
Hij daagt mensen uit
tot respect en eerbied
voor God, voor mens en wereld.
Liefde is daarbij het enige richtsnoer.

Waar liefde in het spel is,
daar verdwijnen knellende banden.
Er ontstaat ruimte om te groeien,
om mens te worden, volop.
De wet is dan geen meetlat,
waarmee goed en kwaad minutieus wordt afgemeten,
maar eerder een bron van inspiratie
om te werken aan goede verhoudingen.
Jezus is geen slaaf van de wet.
Als geen ander wijst Hij mensen richting.
Op grond van de wet ontplooit Hij een creativiteit
die kiest voor het leven.
Hij bevestigt mensen in hun streven
naar goedheid en liefde.
Tegelijk houdt Hij een ideaal voor:
liefde en bevrijding blijven vragen om inzet,
om fantasie en doorzettingsvermogen.
Alleen daardoor kan de wet worden vervuld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
als Gij ons uw woord niet hadt gegeven,
waren wij blinden langs de weg van het leven.
Geef dat wij anderen tot licht mogen zijn
in het voetspoor van Hem die voor ons de ware weg ten leven is:
Jezus Christus, uw Woord en onze Broeder. Amen.

Slotgebed 2

Ik ben blij dat Ik je af en toe in mijn huis mag ontmoeten – zegt God.
Ik hoop dat je je er thuis voelt
en dat je er ervaart
dat Ik, doorheen mensen, van je hou.
Graag wens Ik
dat je zelf een ‘huis van vriendschap’ wordt
en dat je met heel veel tederheid en genegenheid
met mensen omgaat,
ook als je het moeilijk met hen hebt.
Durf mensen vergeving aanreiken
en schrik er niet voor terug
je eigen kleine kanten toe te geven.
Ik wil je daarbij helpen
door je te laten delen in mijn vriendschap.
Het is aan jou om er een antwoord op te geven.                   
         Erwin Roosen

Zending en zegen

De radicaliteit van het evangelie gaat dus veel verder dan
‘zich houden aan de regels en zijn plichten vervullen’.
Om te bouwen aan Gods weg naar meer mensvriendelijkheid,
leefbaarheid en warmte in deze wereld
schenkt God ons zijn kracht, zijn genade en zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.