6e paaszondag C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
6e Paaszondag C (05 05 2013)

Begroeting

Laten wij hier blij samen zijn,
verheugd dat we in deze Paastijd worden bezield
door het nieuwe leven van Jezus, onze Heer en Broeder.
God heet ons – ook vandaag – welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Herent


Openingswoord

Op die laatste avond rond de tafel
nam Jezus afscheid van zijn leerlingen.
Het moet hen bijzonder veel pijn hebben gedaan
dat er zo snel een eind kwam aan de tijd
waarin hun leider en bezieler in hun midden was.
Hoe moest het nu verder?

In zijn afscheidswoord dat we straks zullen horen
reikt Jezus drie bouwstenen aan
waarmee zij – en dus ook wij –
toekomst kunnen opbouwen.
‘Ook al ga Ik heen,
toch blijf Ik bij jullie
door de Boodschap die Ik jullie heb aangereikt,
door de Helper die mijn Vader jullie zal schenken, de heilige Geest,
en door mijn vrede die Ik neerleg in jullie hart.’
Troostende Jezuswoorden die steun en sterkte garanderen
voor wie zich ervoor openstellen.

Vergevingsmoment 1

-Jezus liefhebben kan niet zonder liefde voor de naaste,
in het bijzonder voor hen die gekwetst zijn.
Als wij die mens in nood voorbijlopen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus zendt ons zijn Geest om aan zijn Rijk gestalte te geven.
Maar vaak denken wij het alleen te kunnen
of het zelfs beter te weten.
Als wij gemakkelijk excuses vinden voor onze eigenzinnigheid,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus geeft ons zijn vrede.
Zij is zo heel anders dan die van onze wereld
die steunt op evenwicht van machten
in plaats van op liefde en vertrouwen.
Als wij te weinig gestalte geven aan úw vrede,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg,
achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die je ging,
in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,
elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld,
bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig nietsdoen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
Gij zijt aanwezig
waar mensen samenkomen in uw naam.
Gij blijft met hen verbonden
waar zij uw Woord waarmaken op hun levensweg.
Wij bidden U:
geef dat wij luisterend verstaan
wat Gij ons in dit uur zegt
door Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Lovendegem


Lezingen

In zijn afscheidsrede belooft Jezus de heilige Geest te zenden
en geeft Hij zijn vrienden zijn vrede door.
In de eerste lezing horen we hoe het apostelconcilie van Jeruzalem
aan die vrede vorm en inhoud geeft bij het zoeken naar een oplossing
voor een conflict tussen christenen van Joodse herkomst
en christenen van Griekse oorsprong.

Eerste lezing (Hand. 15, 1-2. 22-29)

Uit de Handelingen van de apostelen

1        In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden,
kunt u niet gered worden.’
2        Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22
       Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten,
en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23       Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24       Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25       Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27       Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28       De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29       u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’
KBS Willibrord 1995Tweede lezing
(Apok., 21, 10-14. 22-23)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

10       Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11       stralend van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12       De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13       Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14       De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22
       Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23       De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.
KBS Willibrord 1995Evangelie
(Joh., 14, 23-29)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

23       Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24       Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord,
maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft.
25       Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26       De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27       Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28       Je hebt gehoord wat Ik zei:
niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29       Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.
KBS Willibrord 1995

 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor de gezagsdragers,
voor hen die grote verantwoordelijkheid dragen
voor het wel en wee van mensen.
Dat God hen mag bijstaan in hun beslissingen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die werken in de pastoraal,
religieuzen en leken.
Moge God hun de kracht geven om het vol te houden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gelovigen
die willen leven naar het voorbeeld van Jezus
en zijn evangelie proberen waar te maken in hun leven.
Dat God hen mag helpen het goed te doen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Broekhuijsen

Voorbeden 2

God heeft de mensen lief.
Dat laat Hij ons zien in de verrijzenis
van Jezus Christus, onze Heer.
Wij mogen op Hem rekenen
en daarom bidden wij:

-God, wij bidden U voor onze Kerk.
Dat zij in woord en daad, met vreugde en blijdschap,
mag blijven getuigen van de opstanding van uw Zoon.
Laten wij bidden…

-God, wees met allen die in Christus geloven.
Dat liefde en vrede rondom hen mag groeien,
dat zij hoop uitstralen
en dat zij mogen leven vanuit hun geloof.
Laten wij bidden…

-God, wees met allen die in nood verkeren.
Dat zij uw liefde mogen ervaren in mensen die hen nabij zijn
en dat zij worden getroost en opgebeurd
door de Blijde Boodschap over Jezus die de dood overwon.
Laten wij bidden…

-God, wees met allen die zich eenzaam voelen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die zich laten inspireren door uw Zoon, Jezus Christus.
Ook Hij heeft de diepste verlatenheid gekend
die een mens kan verdragen.
Laten wij bidden…

God,
Gij schenkt ons uw liefde in overvloed in Jezus,
de Opgestane, de Levende.
Wil onze gebeden horen en in onze noden voorzien
omwille van Hem, die uw Zoon en onze Heer is. Amen.
naar Herent

Voorbeden 3

In het evangelie werden ons bemoedigende woorden toegesproken.
Bidden we dat die woorden
mogen wortel schieten in de harten van velen.

-Bidden we voor allen die, zoals wij vandaag,
samenkomen om naar Jezus’ Woorden te luisteren.
Dat zij erdoor geraakt worden.
Dat zij en wij erdoor bemoedigd worden
om elkaar en anderen in vrede nabij te zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen, druk en rusteloos,
die Jezus’ Woorden wel ooit vernamen,
maar ze intussen zijn vergeten.
Dat zij er opnieuw ruimte voor maken,
zich erdoor laten aanspreken,
en, tot hun vreugde, van zijn vrede vervuld mogen worden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen in gewetensnood,
voor mensen vol zelfverwijt,
voor droefgeestige mensen.
Dat zij met zichzelf in het reine komen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die, van vrede vervuld, hen tot zegen zijn.
Laten we bidden…        
naar Jacques Verhees


Voorbeden 4

-God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw Woord.
Leer ons, samen met Jezus, van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw Woord onze wet worden
op onze weg naar uw Rijk.
Laten we bidden…

-Christus, onze Heer,
moge door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
heelheid ontvangen,
liefde leren schenken en ontvangen,
een allen omvattende menselijke gemeenschap tot stand brengen.
Laten we bidden…

-God, moge uw Geest, de Geest van Jezus,
Kerk en wereld inspireren,
volken en naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren,
onze aarde vruchtbaar maken,
uw Koninkrijk nabij brengen.
Laten we bidden…
                                               Kees Struyker Boudier

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij bieden U dit brood aan,
symbool van uw oproep tot breken en delen
en gemeenschap vormen met allen.
Wij bieden U de wijn aan,
teken van uw belofte
dat al het goede overeind blijft en gelukkig maakt.
Wij bieden U onszelf aan en bidden
dat wij een teken van uw liefde mogen zijn,
door Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Bron van liefde,
vernieuw ons allen
en maak ons deelgenoten aan de tafel van uw Zoon
waar wij vrienden worden van elkaar,
dit uur en tot in eeuwigheid. Amen.
Herent

Gebed over de gaven 3

Heer, onze God,
veel meer dan in woorden
zijt Gij herkenbaar in daden van liefde en genegenheid.
Daarom heeft uw Zoon zijn leven gegeven
en delen wij vandaag dit brood en deze wijn.
Moge deze tekenen ons tot mensen maken
die in hun doen en laten
steeds meer gaan gelijken op Jezus,
door U gezonden als Voorbeeld voor ons. Amen.


Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.

In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Wanneer we God meer en meer in ons hart dragen,
zal het gemakkelijker zijn om elkaar als broer en zus te ontmoeten
en op te kijken naar de Schepper van dit alles.
Bidden wij tot Hem die zich aanbiedt als onze Vader:
Onze Vader…

Vredeswens 1

Spreek niet over vooruitgang
wanneer een ander daaraan ten onder gaat.
Spreek niet over groei
als een ander er minder van wordt.
Zwijg over vrijheid en vrede
als een ander geen kans krijgt zichzelf te zijn.
Zwijg over gemeenschap
zolang de mindere in het verdomhoekje zit.
Laten we zelf veranderen
wat we in de wereld veranderd willen zien.
                                      naar M. Ghandi

Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.

Vredeswens 2

De vrede van Jezus is geen vrede zoals wij die soms verstaan:
materieel niets tekort komen,
kunnen terugvallen op sociale voorzieningen
die door de staat worden aangeboden.
De vrede van Jezus is net iets anders.
Het is een vrede waarin de Geest ons toont wat liefde is,
waarbij we mogen ondervinden dat God zelf van ons houdt.
Een vrede waarin we voelen wat menselijk geluk is.
Moge daarom Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.
naar Broechem


Lam Gods


Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning

Het nieuwe in het christendom bestaat in een soort ‘volmaaktheid’
die niets te maken heeft met het streng onderhouden
van massa’s wetten en voorschriften,
maar alles met mildheid en vergeving,
met leren beminnen van vijanden
en met het luisteren naar het woord van Iemand
die als een vader en een moeder van je houdt
en die spreekt in je hart.
Christendom is geen dwangbuis.
Het zit fout als je jezelf in de hoek gedrumd zou voelen door regels.
In het christendom is er slechts één wet: die van de liefde.
Die maakt vrij en geeft ieder christen een persoonlijke vrede
door zijn relatie met God zelf die liefde is.
Je hoeft dus in het christendom niet perfect te zijn,
niet de beste en de eerste.
Je hoeft geen supermens te zijn.
God houdt van jou.
naar BroechemSlotgebed 1

Laat je niet verontrusten als alles lijkt tegen te zitten – zegt God –
en verlies de moed niet als je je niet begrepen voelt.
Ik zal met je zijn en je mijn vrede geven,
wat er ook gebeurt.
Ik zal voor je zorgen en over je waken
waarheen jouw weg ook leidt.
Het enige wat je moet doen
is jouw hand in mijn hand leggen
en leven op het ritme van mijn hartenklop.
Het zal een ander mens van je maken:
een mens van liefde,
om te beminnen en bemind te worden. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
waar mensen woorden spreken van uw Zoon,
waar ze handelen naar zijn levensstijl,
daar is Hij werkzaam aanwezig.
Wij bidden U:
geef dat wij elkaar nabij zijn
met zijn liefde en zijn vrede.
Dit vragen we U,
omwille van ieders welzijn. Amen.
Lovendegem


Zending en zegen

Moge wij, gezegend door Gods zegen,
van hier weggaan
om anderen tot zegen te zijn.
Op deze weg zal God van harte met ons meegaan:
+ als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.