6e paaszondag C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
zesde paaszondag C (09/05/2010)

Begroeting

Moge de liefde die Jezus ons heeft toegezegd
met ons zijn
nu wij hier samenkomen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

In het evangelie van vandaag horen wij opnieuw kernwoorden
uit Jezus’ testament:
liefde en vrede.
Daartoe is Hij gekomen, daartoe roept Hij ook ons op.
Misschien schrikken we wel terug voor zo ’n immense opdracht.
Maar we hoeven niet bang te zijn, we staan er niet alleen voor.
Hij zal ons een Helper zenden, de Geest,
die ons telkens weer op weg zal zetten.

Vergevingsmoment

Wie het woord van Christus ter harte neemt,
is tot heel veel in staat:
die schept toekomst
en levensvervulling voor mens en wereld.
Helaas is de werkelijkheid toch vaak anders.
Bidden we dan ook om Gods ontferming.

Mens-zijn is ook:
je kunnen toevertrouwen aan de verrezen Jezus,
Hem trachten lief te hebben.
Zegt Jezus niet:
“Wie Mij liefheeft, neemt mijn woorden ter harte”?
Voor de keren dat we daaraan niet toe komen,
Heer, ontferm U over ons.

Mens-zijn is nooit
zomaar je eigen weg gaan:
het is je toevertrouwen aan Gods Woord,
zoeken naar wat Hij voor je wil
en naar wat Hij, dank zij jou, hoopt te verwezenlijken.
Zegt Jezus niet:
“Wie Mij liefheeft, neemt mijn woorden ter harte”?
Voor de keren dat we eigengereid onze eigen weg gaan,
Christus, ontferm U over ons.

Mens-zijn is niet
zich zomaar opsluiten in zijn eigen wereldje.
Het is ook naar anderen toegaan,
en voor hen en met hen
Gods woord in daden om te zetten.
Zegt Jezus niet:
“Wie Mij liefheeft, neemt mijn woorden ter harte”?
Voor de keren dat we anderen aan hun lot overlaten,
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.
Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt uw Zoon Jezus als mens onder ons willen laten leven.
Hij leerde ons dat het onmogelijke mogelijk kan worden:
een wereld waarin gerechtigheid en vrede heersen.
Help ons zijn woord te verstaan
en het te realiseren.
Help ons van dag tot dag meer christen te worden
naar het grote voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Broechem

Openingsgebed 2

God onze Vader, dank zij Jezus kunnen we uw woord beter verstaan en waar maken.
We bidden U:
stem ons telkens weer af op dat woord.
Doe het ons begrijpen met ons verstand,
leer het ons belijden met onze mond,
laat het ons beleven met heel ons hart. Amen.

Lezingen
Mogen wij in de woorden van de Schrift
de klank van Gods stem beluisteren.

Eerste lezing (Handelingen 15,1-2.22-29)
Uit de Handelingen van de apostelen

1          In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden,
kunt u niet gered worden.’
2          Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22
         Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten,
en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23         Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24         Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25         Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27         Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28         De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29         u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Apokalyps 21,10-14. 22-23)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes

10         Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11         stralend van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12         De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13         Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14         De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22
         Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23         De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Johannes 14,23-29)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

23         Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24         Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25         Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26         De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27         Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28         Je hebt gehoord wat Ik zei:
niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29         Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof uit in God
-Vader, Zoon en Geest – die leeft in elk van ons.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

Bidden we tot de verrezen Heer
die in woord en geest in ons midden verblijft.

– Bidden we voor allen
die hun leven willen inrichten
naar de boodschap van het evangelie.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de mensen
die op eigentijdse wijze
gestalte geven aan hun christen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf
die de verrezen Heer
vierend in herinnering willen houden.
Laten wij bidden…

Heer onze God,
de boodschap van Jezus
zegt liefde en vrede aan
zoals de wereld die niet kent.
Beziel ons
door dit mysterie
van zijn levenwekkend woord.
Dit vragen we U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Lovendegem

Voorbeden 2 (sluiten aan bij lezing Apoc. 21,10-14.22-23)

Een nieuwe stad, een nieuwe wereld, vol vrede…
‘Zomaar’  komen ze niet tot stand.
Dat vergt inzet en verbondenheid.
Bidden we in die zin om Jezus’ Geest.

– Bidden we om Gods Geest in onze Kerken.
Dat er de taal van de liefde gesproken wordt
en dat allen er elkaar zouden verstaan.
Laten we bidden…

– Bidden we dat de godsdiensten
geen teken van verdeeldheid zouden zijn,
maar eerder van samenwerking.
Dat de Joden, Moslims en Christenen
die dezelfde wortels hebben,
zich zouden inspannen om elkaar te verstaan
en op zoek gaan naar wat bijdraagt tot ‘de Nieuwe Stad. ‘
Laten we bidden…

– Bidden we om goede wil en luisterbereidheid
van hoog tot laag,
van oud tot jong,
tussen rechts en links,
tussen gelovig en ongelovig…
Laten we bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God,
in het teken van brood en wijn
komt uw mensgeworden Zoon
tot leven.
Geef dat wij zijn aanwezigheid
in woord en daad
tastbaar maken voor elkaar.
Dit vragen we U
omwille van ieders welzijn. Amen.


Gebed over de gaven 2

Een beetje brood, een beetje wijn,
kleine menselijke dingen
waarmee we Jezus willen gedenken.
Moge zijn Geest ons bezielen,
onze onderlinge contacten verwarmen,
ons doen groeien in geloof,
ons meer dan ooit doen uitkijken
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waaraan wij mogen meebouwen. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.

In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader

Wanneer we God meer en meer in ons hart dragen,
zal het gemakkelijker zijn om elkaar als broer en zus te ontmoeten
en op te kijken naar de Schepper van dit alles.
Bidden wij tot Hem die zich aanbiedt als onze Vader:
Onze Vader…

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

De vrede van Jezus is geen vrede zoals wij die soms verstaan:
materieel niets tekort komen,
kunnen terugvallen op sociale voorzieningen
die door de staat worden aangeboden.
De vrede van Jezus is net iets anders.
Het is een vrede waarin de Geest ons toont wat liefde is,
waarbij we mogen ondervinden dat God zelf van ons houdt.
Een vrede waarin we voelen wat menselijk geluk is.
Moge daarom Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.
naar Broechem

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Liefde is helderziend.
Ze kan door muren heen kijken,
ijsblokken ontdooien,
stenen harten doen ontvlammen.
Zij laat mensen open bloeien:
jij mag er zijn.

Liefde kijkt door de vingers.
Zij staat niet stil bij huidskleur of ras,
bij leeftijd of geslacht,
bij uiterlijk of bezit.
Haar enig verlangen is:
zich schenken.

Liefde is God.
God is liefde.
Zolang ruzie, oorlog en haat
de wereld verduisteren,
wordt de liefde geweld aangedaan,
wordt God geweld aangedaan.

Bezinning 2

Vrede, een groet uit de verte, soms even dichterbij
in een mens die je aankijkt en die je zegt:
jij met je somberheid, je cynisme,
ga op weg naar een plek waar je wonen kunt,
goed voor ieder mensenkind.

Vrede is je bestemming:
geen ziekte meer, armoede voorbij,
dieren met respect omgeven, bomen op de hellingen van de bergen,
koffie zonder bijsmaak,
wapens overbodig, het verkeer veilig.

Vrede, soms even dichterbij
in openheid om anders dan de anderen te mogen zijn,
een doorbroken taboe
voor wie moet leven met incest, kanker, aids.

Vrede is pas in jou
als ze om je heen is.
Er is werk te doen:
leed opruimen met helende handen,
kiezen tegen onrecht.
Maar, ‘Ik zal er zijn’ zal daar zijn
waar jij werkt aan recht en vrede.
uit ‘Een jaar de tijd. Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen C’.

Slotgebed 1

Goede God, blijf bij ons, ook nu, in deze tijd.
Neem alle onrust weg uit ons hart
en geef ons wijsheid en kracht
om ons te blijven inzetten voor wat Gij ons te geloven geeft:
dat Gij er zijt voor allen,
dat mensen er zijn voor mensen,
dat er genoeg is voor iedereen als we maar eerlijk zouden delen.
Dát geloof in daden omzetten
heeft Jezus ons voorgeleefd.
Blijf ons zijn Geest schenken
die onze aarzeling wegneemt. Amen.

Slotgebed 2

Laat je niet verontrusten als alles lijkt tegen te zitten – zegt God –
en verlies de moed niet als je je niet begrepen voelt.
Ik zal met je zijn en je mijn vrede geven,
wat er ook gebeurt.
Ik zal voor je zorgen en over je waken
waarheen jouw weg ook leidt.
Het enige wat je moet doen
is jouw hand in mijn hand leggen
en leven op het ritme van mijn hartenklop.
Het zal een ander mens van je maken:
een mens van liefde,
om te beminnen en bemind te worden. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge wij, gezegend door Gods zegen,
van hier weggaan
om anderen tot zegen te zijn.
Op deze weg zal God van harte met ons meegaan:
+ als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.