6e paaszondag A 2014

25 05 2014

Begroeting

Als mensen met elkaar en met God verbonden,
willen wij samen aanzitten
aan deze door God gezegende maaltijd:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Het is alsof er over de apostelen een nieuwe wind blaast.
Dat zij op één of andere manier
werktuigen zijn van de Geest van God
die de wereld vervullen wil.
Waar de Geest van God waait
heeft er bevrijding en genezing van mensen plaats
en dat is de bedoeling van de hele getuigenis
over Gods aanwezigheid onder mensen.
Al ‘van in den beginne’ is het de Geest
die de chaos tot een woonplaats voor mensen maakt.
Geloven betekent:
ruimte maken voor de werking van God in ons midden.

Vergevingsmoment 1

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen.
Laten we ons bij de aanvang van deze viering
daarom bezinnen over onze houding tot de anderen
en laten wij elkaar vergeving vragen en schenken.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Als wij te zeer vertrouwen op eigen kunnen,
als wij te vaak denken alles alleen aan te kunnen,
dan gaat de steun van de heilige Geest aan ons voorbij.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij niet of slechts sporadisch ingaan op Jezus’ opdracht
om zijn liefde door te geven aan alle mensen zonder onderscheid,
als wij ‘houden van’ te zeer beperken tot onze eigen familie- en vriendenkring,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij te weinig geloven
in de kracht en de sterkte van de Geest,
de Helper die ons tegemoetkomt en ons inzicht en durf geeft
om samen te bouwen aan een wereld van liefde,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God, Gij hebt de hele wereld geschapen als één wijde ruimte
waarin de ene mens de andere nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom alle mensen bijeen te brengen in uw koninkrijk.
Daartoe hebt Gij uw Zoon Jezus gezonden.
Daarvoor heeft Hij geleefd.
Daarvoor is Hij gestorven en verrezen,
opdat allen broeders en zusters zouden worden van elkaar.
Verenig ons dan tot één volk van God,
verzoend en solidair
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God,
moge het geloof waarvoor we staan,
hoorbaar zijn in ons spreken.
Moge de hoop die in ons hart leeft,
zichtbaar zijn op onze gezichten.
Moge de liefde waarmee Gij ons bezielt,
tastbaar zijn in ons handelen,
naar het voorbeeld van Jezus Christus. Amen.

Openingsgebed 3

Heer God,
het ideaal van liefdevolle eenheid
gaat menselijke krachten te boven.
Help ons lichtende tekens te worden
van uw liefde voor alle mensen,
en niemand te hinderen
op de weg naar uw Rijk van liefde en vrede.
Dit vragen wij U in alle oprechtheid. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 4

God, door Jezus Christus kunnen we uw Woord beter verstaan en waar maken. We bidden U:
“Stem ons telkens weer af op dat Woord.”
Laat ons niet vastzitten in wat we gewoon zijn en kennen,
maar laat ons grenzen doorbreken
en laat ons bezield zijn door Gods Geest,
die Geest die ook Jezus Christus bezielde. Amen.
Marc Voet

Lezingen

Luisteren we naar Gods Woord in de Schrift.

Eerste lezing (Hand.,8, 5-8. 14-17)

Uit de Handelingen van de Apostelen

5           Filippus kwam in de stad Samaria
en predikte hun de Messias.
6           Als ze hem hoorden spreken
en de tekenen zagen die hij verrichtte,
was iedereen in de ban van Filippus’ woorden.
7           Want velen van hen die onreine geesten hadden –
onder luid geschreeuw gingen ze eruit,
en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
8           Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
14         Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden
dat Samaria het woord van God had aanvaard,
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.
15         Zij gingen daarheen en baden voor hen
dat ze de heilige Geest mochten ontvangen,
16         want die was nog op niemand van hen neergedaald.
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
17         Daarop legden ze hun de handen op
en zij ontvingen de heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 3, 15-18)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
15         Heilig in uw hart Christus als de Heer,
altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
16         Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,
en vanuit een zuiver geweten.
Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel
beschaamd staan met hun laster.
17         Het is beter te lijden voor het goede dat men doet,
zo God dat wil,
dan voor het kwaad dat men bedrijft.
18         Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 14, 15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

15         Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16         En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
17         de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen,
omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent;
jullie kennen Hem wel,
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
18         Ik laat jullie dus niet verweesd achter:
Ik kom bij jullie terug.
19         Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer,
terwijl jullie Mij wel zullen zien,
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven.
20         Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,
en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.
21         Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,
die is het die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,
en ook Ik zal hem liefhebben
en Mij aan hem openbaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God

die steeds opnieuw mensen oproept
mee te werken aan nieuwe wereld.
Een God die er zal zijn,
daar waar mensen meewerken.

Ik geloof in Jezus

die door zijn keuzes en levenswijze
God op een heel duidelijke manier openbaarde.

Hij sprak niet zozeer zijn woorden, maar Gods woorden.

Op een heel consequente manier gaf Hij mensen een plaats,
boven systemen, structuren en regels.

Ik geloof in Gods Geest

die ons helpt in het dagelijks opnemen van onze opdracht
en ons helpt de moed niet te verliezen.
Het is de Geest die grenzen doorbreekt
en onze verbondenheid met Jezus doet zien.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden mee te werken
met de gehele geloofsgemeenschap en alle mensen van goede wil
om deze aarde bewoonbaar te maken.

Christen zijn betekent ook zich inzetten voor meer sociale echtvaardigheid, voor meer levenskansen voor iedereen,
voor de vrede in de wereld.

Ik geloof dat haat en geweld omgeplooid kunnen worden
tot leven in vrede en liefde.

Ik geloof dat regels minder belangrijk zijn dan mensen,
dat iedereen erbij mag horen.
Ik geloof dat wij meewerken aan Gods plan met de wereld,
waardoor God als de Heer in ons kan komen wonen. Amen.
Marc Voet

Voorbeden 1

De geloofsgemeenschap die Jezus wil kennen,
heeft de andere voorspreker, de Geest van waarheid,
toegezegd gekregen.
Daarom durven wij tot de Heer bidden.

-Bidden wij dat wij ontvankelijk zouden zijn voor de komst van de Geest
en dat onze woorden en daden een teken mogen zijn
van Jezus die in ons leeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij ons verbonden mogen weten met Jezus en met elkaar.
Dat wij bewust onze taak en verantwoordelijkheid zouden opnemen
om te getuigen van de hoop die in ons leeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor jonge mensen
die gevoelig zijn voor Gods Woord.
Moge ze hun levenskracht en hun enthousiasme gebruiken
om enkele drempels te overschrijden:
de drempel van het maatschappelijk taboe rond geloven
en de drempel van de geslotenheid van de Kerk.
Laten wij bidden…

God,
Gij wilt dat uw Geest spreekt en werkt in mensen.
Wij bidden  U:
vuur ons aan
en maak ons tot nieuwe mensen.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor Gods Kerk op deze aarde.
Dat zij mag groeien in geloof en in liefde,
gesterkt door de Geest van waarheid.
Laten we bidden.

-Bidden we voor alle mensen met verantwoordelijkheid en gezag.
Dat zij zich zouden laten leiden door de Geest van de Verrezen Heer
en, gedreven door Gods Liefde,
blijven gaan in Jezus’ voetspoor.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle eenzamen en zieken.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die Gods Liefde voor hen zichtbaar en tastbaar maken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf, wij die hier samen vieren.
Dat ons geloof in de drie-ene God die Liefde is
ons voortstuwt om werk te maken
van Gods Rijk in onze leefomgeving.
Laten we bidden…
Jean Paul Pinxten

Voorbeden 3

-Bidden we dat de Geest van Jezus ons mag bezielen,
zodat we werk maken van zijn gebod:
zorg besteden aan de onderlinge verbondenheid
en ons niet te zeer in beslag laten nemen
door onze zucht naar méér.
Laten we bidden…

-Bidden we dat de Geest van Jezus ons mag bezielen,
zodat we ons niet door macht proberen te handhaven,
desnoods ten koste van anderen,
maar groeien in de gezindheid
van Jezus’ nieuwe familie van broers en zussen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat de Geest van Jezus ons mag bezielen,
zodat we niet alle aandacht voor onszelf opeisen,
maar oog en oor hebben voor anderen
en ruimte scheppen voor hun verhaal.
Laten we bidden…
Ignace D’hert o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
in de tekens van brood en wijn,
wilt Gij bij ons zijn.
Aanvaard deze gaven die wij U aanbieden.
Zij zijn een teken van onze bereidheid
om, met Jezus’ goede Geest, mee te bouwen
aan een vitale geloofsgemeenschap
in dienst van de wereld van vandaag en morgen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
brood en wijn, tekens waarrond mensen gemeenschap vormen,
zetten wij op tafel
om Jezus’ liefde te gedenken.
Dit brood en deze wijn spreken een eigen taal:
brood is leven, wijn is feestvreugde.
Laat Jezus’ Geest groeien onder ons,
opdat wij voor elkaar brood en wijn, leven en vreugde zouden betekenen,
in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe mijn Vader hem lief­heeft, leerde Jezus ons.
Bidden wij daarom tot zijn en onze Vader.
Onze Vader,…

We kunnen die mooie woorden wel bidden, Vader,
maar toch zitten we vast aan zoveel kwaad,
in zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer, die verrezen is, roept op tot het bewaren van de liefde.
Hij weet hoe vaak die bij ons van korte duur is.
Daarom blijft Hijzelf bij ons met de tekenen van zijn liefde:
zijn Lichaam en zijn Bloed.
Hij sterkt ons door deze gaven,
opdat wij zouden kunnen doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Gelukkig zijn wij, die genodigd zijn aan het paasmaal van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Is er een kracht die geneest
als wij op de bodem van ons kunnen zijn?
Als wij pijn hebben, ziek zijn
of eenzaam door de dagen gaan:
is er een kracht die ons doet opstaan?

Kom bij mij niet aan
met mooie woorden,
zeg niet dat lijden een zin heeft,
een doel!
Als de afgrond zich opent en er nergens houvast is,
troost mij dan niet
met andermans pijn.
Kom bij mij niet aan
met schoonheid en zon.

Maar waak met mij
in de grot van de smart,
begrijp de volle omvang
van mijn klacht.
Kleineer mij niet,
laat mij mijn waardigheid.
Wie weet, in de nacht,
tussen jou en mij,
roert zich een kracht die geneest.
Catharina Visser

Bezinning 2

Liefde als bron

Niet haat of nijd,
niet vijandschap of eigenbelang
maakt een mens tot mens.
Niet wat iemand bezit
of de functie die iemand bekleedt,
maakt een mens tot mens.
Je bent pas echt iemand,
als er liefde in je groeit,
als je leeft vanuit liefde
voor God, mens en wereld.
Liefde is als een bron
met een overvloed aan energie.
Zij geeft kracht
om boven jezelf uit te stijgen.
Door haar worden je grenzen verlegd.
Anderen en ook dé Ander
kunnen bij je binnen komen.
Zij raken je aan
om te zien door hun ogen.
Door hen worden je woorden
in daden omgezet.
Er komt ruimte in je vrij
om nieuwe wegen te gaan,
wegen van solidariteit,
van vrede en geluk.
Liefde voor God en mens
is een onuitputtelijke bron
van weldadige energie.
Wim Holterman ofsf

Slotgebed

Goede God,
in Jezus hebt Gij ons doen inzien
dat U dienen betekent:
dienstbaar zijn aan onze medemensen,
vrede stichten
en zorgzaam zijn voor wie zwak is.
Geef ons de kracht en uw genade
om in Jezus’ spoor
de weg naar U te gaan. Amen.
vrij naar Mary Grohman

Zending en zegen

Liefdevolle God,
Gij stuurt ons op weg met de opdracht elkaar lief te hebben.
Laat ons delen in uw vreugde,
verborgen in uw naam:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Theobaldusparochie

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.