6e paaszondag A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Zesde paaszondag A (29/05/2011)

Begroeting

Als mensen met elkaar en met God verbonden,
willen wij samen aanzitten
aan deze door God gezegende maaltijd:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Wij zijn blij dat wij naar hier zijn gekomen,
maar ook God is blij
want Hij heeft helpers nodig.
Mensenhanden die doen wat zijn Geest ingeeft.
Vandaag zegt Jezus ons in de evangelielezing dat de Geest van God
in mensen wil leven en werken.
Misschien denken wij dan dadelijk aan grote figuren
zoals moeder Teresa of pater Damiaan…
Maar Jezus bedoelt niet alleen hen,
Hij roept ook óns allemaal.
En voelen wij ons daarbij dan toch maar nietig,
dan zegt Jezus: geen nood,
Ik stuur jullie de Geest om jullie te helpen.

Vergevingsmoment 1

– Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

– Zegen, Heer, de aarde tot een plaats van licht en ruimte,
waar iedereen de moeite waard is,
waar verdriet gedeeld wordt,
waar mensen samen op tocht gaan.
Heer, ontferm U over ons.

– Zegen, Heer, de aarde tot een plaats
waar het  kwaad geen kans krijgt,
waar elke dorheid wordt overspoeld door verfrissend samenzijn.
Christus, ontferm U over ons.

– Zegen, Heer, de aarde tot een plaats
waar iedereen alle kansen krijgt om gelukkig te zijn,
waar mensen elkaar laten delen in hun liefde en hun vreugde.
Heer, ontferm U over ons.

God,
moge het geloof dat wij belijden,
hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart,
zichtbaar worden op onze gezichten
en moge de liefde die ons bezielt,
tastbaar worden in ons handelen,
naar het voorbeeld van Jezus Christus. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God onze Vader, Gij hebt ons beloofd een helper te sturen.
Gij hebt ons uw Geest gezonden,
die in Jezus vele wondere werken heeft gedaan.
Geef ons open oren, ogen en mond om uw Geest te horen,
zijn werken te zien
en om goed te spreken van en voor elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.


Openingsgebed 2

God,
wij kunnen en mogen leven vanuit de geest van Jezus
en zozeer van elkaar houden
dat Hij in ons midden zichtbaar wordt.
Moge zijn Geest in ons groeien
zodat wij Hem kunnen doorgeven
aan elkaar en aan alle mensen.
Dan wordt het leven warmhartig,
menswaardiger
en dus God-waardig. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar Gods woord in de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 8,5-8.14-17)

Uit de Handelingen van de Apostelen

5        Filippus kwam in de stad Samaria
en predikte hun de Messias.
6        Als ze hem hoorden spreken
en de tekenen zagen die hij verrichtte,
was iedereen in de ban van Filippus’ woorden.
7        Want velen van hen die onreine geesten hadden –
onder luid geschreeuw gingen ze eruit,
en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
8        Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
14
      Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden
dat Samaria het woord van God had aanvaard,
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.
15       Zij gingen daarheen en baden voor hen
dat ze de heilige Geest mochten ontvangen,
16       want die was nog op niemand van hen neergedaald.
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
17       Daarop legden ze hun de handen op
en zij ontvingen de heilige Geest.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Petrus 3,15-18)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
15
       Heilig in uw hart Christus als de Heer,
altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
16       Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,
en vanuit een zuiver geweten.
Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel
beschaamd staan met hun laster.
17       Het is beter te lijden voor het goede dat men doet,
zo God dat wil,
dan voor het kwaad dat men bedrijft.
18       Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 14,15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

15       Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16       En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
17       de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen,
omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent;
jullie kennen Hem wel,
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
18       Ik laat jullie dus niet verweesd achter:
Ik kom bij jullie terug.
19       Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer,
terwijl jullie Mij wel zullen zien,
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven.
20       Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,
            en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.
21       Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,
die is het die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,
en ook Ik zal hem liefhebben
en Mij aan hem openbaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij om geestkracht voor allen die leiding geven in Kerk en wereld,
die met hun beslissingen van vandaag
mee de toekomst bepalen.

God, zend hun uw Geest, de Helper,
opdat zij met durf en voortvarendheid
doen wat noodzakelijk is
en nieuwe wegen durven gaan.

– Bidden wij om geestkracht voor allen die ijveren voor de vrede overal op aarde.
Voor allen die zich, als enkeling of groep,
inzetten voor recht en vrijheid voor ieder.

God, zend hun uw Geest, de Helper,
opdat zij volharden
en hun toewijding beloond mogen zien.

– Bidden wij om geestkracht voor allen die hun idealen verloren hebben.
Voor allen die, teleurgesteld,
hun leven nog slechts laten bepalen door eigenbelang.

God, zend hun uw Geest, de Helper,
opdat zij openbreken
en opnieuw leren geloven in de kracht van de solidariteit.

– Bidden wij om geestkracht voor onze gemeenschap hier.
Voor zieken en vereenzaamden uit ons midden,
voor de vele organisaties
die even zovele kansen tot inspirerende ontmoetingen bieden.

God, zend ons uw Geest, de Helper,
opdat in ons midden
het geloof met nieuwe kracht moge opborrelen
en mensen doen herleven.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

– Bidden wij om de Geest
voor hen die rotsvast geloven en vertrouwen
en richting geven aan Kerk en wereld.
Dat hun geloof aanstekelijk mag werken
en dat wij met hen nieuwe wegen durven gaan,
steeds rekening houdend met de zwaksten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om de Geest
voor de twijfelaars en de critici,
voor mensen die lastige vragen durven stellen aan de Kerk.
Dat de Kerk dienstbaarheid altijd op de eerste plaats mag stellen
en haar heil niet zoekt in macht en structuren.
Dat zij meewerkt aan gerechtigheid en vrede.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om de Geest
voor christenen die zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschapsleven,
voor mensen die zich inzetten voor het milieu,
voor mensen die het willen opnemen voor hen
die een nieuw leven willen beginnen.
Dat zij voor hun initiatieven steun mogen vinden bij ons, medegelovigen.
Laten wij bidden…
naar Cuijk

Gebed over de gaven

Eeuwige God,
wanneer wij hier brood en wijn in handen nemen
moet dat doorwerken in ons leven van elke dag.
Voed ons aan deze tafel.
Sterk ons met uw gaven,
opdat wij uw Woord ter harte nemen
en leven in het licht van uw liefde,
in de geest van Jezus van Nazareth,
uw mensgeworden liefde en trouw. Amen.


Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.
Carlos Desoete

Vredewens 1

Heer Jezus,
wij voelen ons soms zo onmachtig en verloren in deze verdeelde wereld.
Voeg ons samen tot uw gemeenschap
die uw vrede om zich heen verspreidt,
vandaag, morgen en alle dagen die komen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook mekaar van harte toe.

Vredewens 2

Heer Jezus,
kom ook ons vandaag tegemoet.
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip.
Neem alle twijfel en moedeloosheid weg uit ons hart,
en vul het met uw vrede en vreugde.
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening in uw naam.
Ontvang de vrede van de Verrezene,
deel ze met elkaar en met al wie ge onderweg ontmoet.

Lam Gods

Communie

De Heer, die verrezen is, roept op tot het bewaren van de liefde.
Hij weet hoe vaak die van korte duur is bij ons.
Daarom blijft Hij zelf bij ons met de tekenen van zijn liefde:
zijn Lichaam en zijn Bloed.
Hij sterkt ons door deze gaven,
opdat wij zouden kunnen doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Gelukkig zijn wij, die genodigd zijn aan het paasmaal van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

’n Mens heeft niet veel jaren nodig om iemand te worden,
iemand te zijn,
om onvergetelijk te worden,
zelfs na twintig eeuwen.
Jezus gaf het voorbeeld:
drie jaar zijn het geweest, zesendertig maanden, ruim duizend dagen.
Maar het was genoeg
om Hem eeuwenlang en nog steeds
te doen leven in de harten van miljoenen mensen…
naar Buizingen

Bezinning 2

God, we zijn met U verenigd,
Gij hebt ons verenigd met U.
Gij hebt ons geleerd dat Gij in ons woont
als we open zijn voor elkaar.
Help ons om deze openheid te bewaren
en er moedig voor te vechten.
O God, wanneer we elkaar aanvaarden,
met heel ons hart, helemaal,
aanvaarden we U,
en danken we U,
en aanbidden we U,
en beminnen we U met heel ons wezen,
want ons wezen is in uw Wezen
en onze geest wortelt in uw geest.
Vul ons dan met liefde,
en laat ons verbonden zijn met liefde
als we onze eigen wegen gaan,
verenigd in deze ene Geest
die U aanwezig stelt in de wereld,
en die U getuigenis doet afleggen
van de ultieme werkelijkheid
die liefde is.
Liefde heeft overwonnen,
Liefde zegeviert. Amen.
Thomas Merton

Slotgebed

Wat Ik van je vraag is eigenlijk heel eenvoudig – zegt God –
dat je liefhebt met heel je hart!
Want alleen als je liefde durft te geven
en zonder voorwaarden durft beminnen,
zul je bemind worden en liefde terugkrijgen.
Je vriendschap en je genegenheid,
vooral voor armen en kleinen,
zijn het teken dat je van Mij houdt
en dat je in hen het gelaat van mijn Zoon herkent.
Probeer daarom elke mens graag te zien,
wie hij of zij ook is en wat hij of zij ook gedaan heeft;
en je zult ervaren dat Ik een God van liefde ben. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Wie liefheeft, kan rekenen op Gods Helper.
Laten we die door God gezegende zorg voor mensen
uitdragen zodat die zich kan vermenigvuldigen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.