6e paaszondag A 2008

(27 04 2008 )

Begroeting

Als mensen met elkaar en met God verbonden,
willen wij samen aanzitten
aan deze door God gezegende maaltijd:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren,
de tijd tussen de opstanding van de Heer en de opstanding van de leerlingen,
nodigt de liturgie ons uit
om na te denken over wat het betekent:
gestalte te geven aan de hoop die in ons leeft.

Leven vanuit de Geest van waarheid
– zo zegt Jezus in zijn afscheidsspeech –
is de liefde tot grondwet van je leven maken;
is voor elkaar Jezus’ woord en brood zijn.
Die levenswijze gooit in de wereld van vandaag
geen hoge ogen.

De verleiding om ons leven in te richten
volgens de wetmatigheden
van onze zakelijke, individualistisch georiënteerde samenle­ving,
is groot,
te groot vaak om eraan te weerstaan.
Daarom willen we samen bidden om vergeving.

Openingswoord 2

Jezus staat op het punt te vertrekken naar waar Hij vandaan is gekomen:
zijn Vader.
Donderdag vieren wij zijn Hemelvaart. Hij verzekert ons echter
dat Hij een Helper zal zenden, de H. Geest,
die onze band met Hem moet levend houden.
Dankzij die Geest zijn wij in staat
Jezus zichtbaar te maken in ons doen en laten,
in onze zorg voor elkaar,
in ons verantwoordelijkheidsgevoel,
in de manier waarop wij ons werk verrichten.
Maar omdat wij die Geest niet altijd toelaten in ons leven
vragen wij om vergeving.

Vergevingsmoment

God,
via mensen wilt Gij uw Geest laten werken.
Voor de keren dat wij het werk van de Geest blokkeerden,
vragen wij U om vergeving.

Heer,
Gij hebt onze handen nodig om iemand aan te raken.
Voor de keren dat onze handen iemand pijn deden in plaats van goed
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
Gij hebt onze mond nodig om uw Woord uit te dragen.
Voor de keren dat onze woorden iemand kwetsten
in plaats van te bemoedigen en te bevestigen
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
Gij hebt onze ogen nodig om iemand vriendelijk aan te kijken.
Voor de keren dat onze blik iemand de grond inboorde
in plaats van hem of haar op te beuren
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

Geest van waarheid en liefde,
wees onder ons aanwezig.
Maak ons gevoelig
voor wat ons te buiten en te boven gaat.
Open ons hart voor de liefde van Jezus en zijn Vader.
Breek de muren van onze eigengereidheid open
zodat we, gaande in waarheid langs de weg die Gij ons toont,
oor en oog krij­gen voor uw bewogenheid in mensen. Amen.

Lezingen
Luisteren we naar Gods woord in de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 8,5-8.14-17)
Uit de Handelingen van de Apostelen


5        Filippus kwam in de stad Samaria
en predikte hun de Messias.
6        Als ze hem hoorden spreken
en de tekenen zagen die hij verrichtte,
was iedereen in de ban van Filippus’ woorden.
7        Want velen van hen die onreine geesten hadden –
onder luid geschreeuw gingen ze eruit,
en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
8        Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
14
      Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden
dat Samaria het woord van God had aanvaard,
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.
15       Zij gingen daarheen en baden voor hen
dat ze de heilige Geest mochten ontvangen,
16       want die was nog op niemand van hen neergedaald.
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
17       Daarop legden ze hun de handen op
en zij ontvingen de heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petrus 3,15-18)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
15
       Heilig in uw hart Christus als de Heer,
altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
16       Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,
en vanuit een zuiver geweten.
Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel
beschaamd staan met hun laster.
17       Het is beter te lijden voor het goede dat men doet,
zo God dat wil,
dan voor het kwaad dat men bedrijft.
18       Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 14,15-21)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
15       Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16       En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
17       de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen,
omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent;
jullie kennen Hem wel,
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
18       Ik laat jullie dus niet verweesd achter:
Ik kom bij jullie terug.
19       Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer,
terwijl jullie Mij wel zullen zien,
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven.
20       Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,
                en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.
21       Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,
die is het die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,
en ook Ik zal hem liefhebben
en Mij aan hem openbaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in onze God van Liefde
die er wil zijn voor elk van ons.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen.
Amen.

Voorbeden

Naast dit brood en deze wijn, en naast uw gaven,
leggen we ook de intenties waarvoor we God persoonlijk willen bidden.

– Bidden wij om liefde die geen oorlog duldt.
Liefde die wapens doet zwijgen,
die zoekt naar woorden van vrede en wederzijds respect.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om liefde in onze gezinnen.
Liefde die niet heersen wil maar dient,
liefde die vergeeft, samenbrengt en samenhoudt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om liefde die een koud mensenhart kan verwarmen.
Liefde voor mensen die geen liefde meer ontvan­gen,
die geen liefde meer kunnen geven.
Laten wij bidden…

– Nu het feest van de arbeid zo dichtbij is, willen wij bidden
voor hen die plots en onverwacht hun job verloren
door faillissement of reorganisatie in het bedrijf;
voor hen die moedig blijven solliciteren.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Breng ons opnieuw die ene Mens voor ogen, God,
die in één simpel gebaar
U dankte en tegelijk aan mensen dacht:
brood gebroken en wijn vergoten,
zijn leven gegeven
voor een nieuwe wereld
waar mensen in liefde met elkaar verbonden mogen zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
het breken van brood en het delen van de wijn.
herinnert ons aan de levensweg van Jezus.
Geef dat Hij in dit teken van zijn liefde
met ons verbonden blijft,
vandaag en alle dagen die ons geschonken worden. Amen.
naar Lovendegem 2005
Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig…

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe mijn Vader hem liefheeft, leerde Jezus ons.
Bidden wij daarom tot zijn en onze Vader.
Onze Vader,…

We kunnen die mooie woorden wel bidden, Vader,
maar toch zitten we vast aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon, Messias,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Het moet wel uw liefde zijn, Heer,
die ons heeft aangeraakt en ons drijft,
die ons doet blijven geloven en hopen
dat vrede in deze wereld mogelijk blijft.
Blijf ons nabij, Heer,
als we te moe en te onmachtig zijn
om scheidsmuren af te breken
om vrede te stichten.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Brood breken… een eenvoudig gebaar. Het kost je niets.
Maar je leven breken, elke dag,
voor elke mens die je leven binnenkomt,
is niet zo eenvoudig.
Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
en blijven geloven
dat liefde kwaad kan ontwapenen…
Het is niet zo eenvoudig.
Daarom kunnen we alleen maar stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Sterker dan iedere wet,
groter dan elk mensenverlangen,
dieper dan het leven zelf…
Zo is liefde die leven doet.

Wat je denkt dat niemand kan geven,
is te vinden
bij mensen die zich geven aan elkaar.
Want zij wonen in God
en zijn thuis bij elkaar in zijn liefde.

Warm als zonlicht,
fris als de lente,
goed
en met een gouden hart.
Zo is liefde die leven doet.

Broos in het ontmoeten,
zacht voor wie gewond is,
edelmoedig voor wie geen recht werd gedaan.
Zo is liefde die leven doet.

Slotgebed 1

Het is niet gemakkelijk, God,
om voor U te kiezen met heel ons hart
en ons leven af te stemmen op de golflengte van het evangelie.
Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen
dan solidariteit en rechtvaardigheid.
En toch geloven wij
dat Gij de garantie zijt voor ons geluk.
Geef ons daarom een duw in de rug
telkens als onze twijfel groter dreigt te worden dan ons geloof.
Help ons U en de ander warmhartig lief te hebben
en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid. Amen         .
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Eeuwige God, Gij zijt met ons begaan.
Nooit ofte nimmer zult Gij ons verweesd achterlaten.
Aan die genade houden wij ons vast.
Zend vandaag over uw Kerk uw Geest
die alle angst verdrijft,
die lokt en roept om nieuwe wegen te gaan
in het spoor van Jezus, uw mensgeworden liefde en trouw. Amen.


Zending en zegen

Wie liefheeft, kan rekenen op Gods Helper.
Laten we die door God gezegende zorg voor mensen
uitdragen zodat die zich kan vermenigvuldigen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.