5e zondag van de vasten C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
5e zondag van de vasten C (17 03 2013)

Begroeting

Aan schamele mensen en mensen die zich bewust zijn van hun kleinheid
schenkt Jezus Gods barmhartigheid.
Daar mogen wij in dit samenzijn
verwachtingsvol naar uitzien:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het klinkt ons als muziek in de oren:
met een propere lei mogen beginnen,
de last van het verleden die wegvalt…
De vrouw die men wilde stenigen, mag het ondervinden.
Jezus schreef in het zand
en gaf haar daarmee een nieuwe kans.
Zijn ook wij bereid anderen nieuwe kansen te geven?

Openingswoord 2

Mensen kunnen hard en wreed zijn voor anderen.
Een dagelijks fenomeen in de krant en op televisie.
In het evangelie van vandaag horen we ook zo iets.
Ze willen een overspelige vrouw stenigen.
Barbaarse praktijken uit een ver verleden, zo lijkt het.

Maar misschien hebben we zelf ook
allerlei grote en kleine stenen op zak:
harde woorden, een vernietigende blik,
spot, verwijten, afgunst, roddel,…

Jezus gooit geen steen naar de vrouw.
Hij vergeeft haar en geeft haar een nieuwe kans om van haar leven iets goeds te maken.

Als je vergiffenis schenkt aan wie je pijn of verdriet deed,
toon je dat je van die persoon echt veel houdt.
God heeft ons zozeer lief
dat Hij ons telkens opnieuw vergiffenis wil schenken
en nieuwe kansen geven.
Laten we erkennen dat we die vergeving broodnodig hebben.
naar federatie Kana


Vergevingsmoment 1

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

“Wie van u zonder zonde is
mag als eerste een steen op haar werpen”
horen we straks in het evangelie.
Niemand heeft gegooid…
Ook wij gaan geregeld in de fout,
maar we mogen hopen dat de Heer ons steeds nieuwe kansen geeft.

-Met kleine en grote stenen trekken we muren op
om ons erachter te verschuilen,
zodat wijzelf buiten schot blijven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Met kleine en grote stenen trekken we muren op
waarachter rijkdommen worden geproduceerd
die de aarde uitputten en tot een woestijn maken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Met kleine en grote stenen trekken we muren op
waarachter driekwart van de mensheid in armoede moet leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, sta ons bij
om de putten die we voor een ander hebben gegraven,
te dichten
en de bronnen vol mogelijkheden
die wij hebben dichtgegooid,
weer te openen.
Wij vragen om vergeving,
zodat we samen met U
een rechtvaardiger wereld kunnen opbouwen. Amen.

Vergevingsmoment 3

-Heer, wij staan met onze handen vol stenen.
Voor onze harde woorden,
onze onbezonnen beschuldigingen,
onze verdachtmakingen en verwijten vragen wij U om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, wij staan met onze handen vol stenen.
Wij durven anderen verachten en met de vinger wijzen.
Wij vinden de wet soms belangrijker dan goedheid en mildheid.
Voor die harde houding vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij staan met onze handen vol stenen.
Wij sluiten vaak ons hart voor wie nooit echte vergeving mochten ervaren,
voor wie wel gestraft, maar niet bemoedigd worden,
voor wie, na hun straf, nog niet aanvaard worden.
Voor die onbarmhartigheid vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Wijnegem

Openingsgebed 1

Verzoenende God,
help ons om pijn en bitterheid
die in het verleden in ons gegroeid zijn, te overwinnen.
Leer ons vergeven,
opdat we zouden leren ons te verzoenen
met U en onze medemensen.
Geef ons de kracht om, zoals Jezus,
elkaar steeds nieuwe kansen te geven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij spijkert niemand vast op zijn verleden,
maar geeft steeds nieuwe kansen, een nieuw begin.
Wij gooien niet letterlijk met stenen,
maar we veroordelen anderen wel.
Laat Jezus’ houding van barmhartigheid en vergevingsgezindheid
ons tot voorbeeld zijn.
Dat vragen wij U,
in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Beveren

Openingsgebed 3

God, Gij spijkert niemand vast op zijn verleden,
maar geeft steeds nieuwe kansen op een nieuwe start.
Wij bidden U
vergeef ons onze fouten
en geef ons de kracht om in woord en daad
meer rekening te houden met uw verwachtingen,
een wereld van rechtvaardigheid en liefde. Amen.
naar Buizingen


Lezingen


In de eerste lezing horen wij de beeldende taal van Jesaja:
“Denk niet meer aan het verleden.
Ik onderneem iets nieuws. Ziet ge het niet?”
Zo’n nieuwe weg opent zich ook
voor de overspelige vrouw uit onze evangelielezing.
Ik nodig u uit om u te laten inspireren
door deze twee hoopvolle lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 43, 16-21)

Uit de profeet Jesaja

16 Zo spreekt de Heer,
die een weg in de zee legt,
en in machtige wateren een pad,
17 die wagens en paarden
en heel de macht van het leger liet uitrukken:
nu liggen zij alsof zij nooit meer opstaan,
gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan.
18 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is
en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;
19 zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Ik ga een weg leggen in de woestijn,
en rivieren in het dorre land.
20 Wilde dieren zullen Mij verheerlijken,
jakhalzen en struisvogels;
want Ik geef water in de woestijn,
rivieren in het dorre land,
om mijn uitverkoren volk te laven.
21 Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd,
zal mijn lof verkondigen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Fil. 3, 8-14)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters
8                                                   Ik beschouw alles als verlies,
want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven.
Om Hem heb ik alles prijsgegeven,
en ik beschouw alles als vuilnis
als het erom gaat Christus te winnen
9                                                                          en één te zijn met Hem;
mijn gerechtigheid steunt niet op de wet
maar op het geloof in Christus:
zij komt van God en steunt op het geloof.
10                                                                        Ik wil Christus kennen,
de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden;
ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood
11                           om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.
12                              Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben!
Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,
gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
13                                                     Nee, broeders en zusters,
ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb.
Alleen dit: vergetend wat achter me ligt
en me richtend op wat voor me ligt,
14                                                       streef ik naar het doel:
de prijs van de hemelse roeping,
die God in Christus Jezus tot mij richt.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Joh. 8, 1-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                                           Jezus begaf zich eens naar de Olijfberg.
2                                    Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel
en heel het volk stroomde naar Hem toe.
Hij ging zitten en onderrichtte hen.
3                            Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten
met een vrouw die betrapt was op echtbreuk.
Ze brachten haar voor Hem
4                  en zeiden: `Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk.
5                  Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen.
Hoe staat U daar tegenover?’
6                                 Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen,
om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen.
Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven.
7                       Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei:
`Wie van u zonder zonde is,
moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’
8                                En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.
9                          Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander,
te beginnen met de oudsten,
zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.
10                                                  Jezus keek op en vroeg haar:
`Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’
11                                           `Nee Heer, niemand’, antwoordde ze.
Waarop Jezus zei: `Ik veroordeel u ook niet.
Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in mensen die tijd maken voor elkaar
en de klok in deze jachtige wereld even kunnen stil zetten.

Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken.

Ik geloof in Jezus die tijd en liefde had voor kansarmen
en met een klein woord of gebaar
iedere mens nieuwe levenskansen gaf.

Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.

Ik geloof in de Geest die onze kracht is
om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe
over tijd en grenzen heen.

Ik geloof in God
die ons overvloed van leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid. Amen.


Voorbeden 1

God is er niet op uit
om mensen te veroordelen
of verwijten naar hun hoofd te slingeren.
Hij is een barmhartige God
die telkens nieuwe kansen wil schenken.
Daarom bidden wij.

-Voor elkaar.
Dat wij de kring van haat en vijandschap durven doorbreken,
net zoals Jezus dat deed.
Laten wij bidden

-Voor al wie bemiddelen
en dammen opwerpen tegen onrecht en uitsluiting.
Laten wij bidden…

-Voor alle lieve mensen bij wie wij mogen ervaren
wat barmhartigheid en liefde betekenen.
Laten wij bidden…

-Voor al wie moeilijk om vergeving kunnen vragen
omdat ze bang zijn hun eigen ongelijk te moeten toegeven.
Laten wij bidden…

Gij zijt een barmhartige God,
Gij hebt deze wereld en elke mens geschapen om te leven.
Hoor ons, verhoor ons,
dat vragen wij in naam van Jezus van Nazareth,
uw Zoon en onze Leidsman ten leven. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor deze aarde en allen die haar bewonen.
Dat wij ze niet leegplunderen,
de bronnen van het leven niet kapot maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de zovelen die in armoede leven,
die, onderdrukt, het hoofd moeten buigen,
mensen die door de vrijemarkteconomie worden uitgemolken.
Dat zij uitzicht krijgen op bevrijding.
Dat wij die rijk zijn,
inzicht verwerven in de oorzaken van zoveel onderontwikkeling
en dat wij ons zouden inzetten om de weegschaal in evenwicht te brengen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die voor kiemkracht zorgen,
die toekomst openen,
de vredestichters en bruggenbouwers.
Dat zij het volhouden
en ons in hun enthousiasme meenemen op de weg
die Jezus heeft gebaand naar de kleinsten en de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die sleutelposities bekleden,
die door hun beslissingen het levensgeluk van medemensen beïnvloeden.
Dat zij nooit vergeten dat zij geroepen zijn
tot dienstbaarheid aan mensen.
Dat hun gevoel voor wat rechtvaardig is
het moge winnen
van het behartigen van de belangen van hun achterban.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God uit wiens handen wij alles hebben ontvangen,
brood en wijn als tekenen van bevrijding,
leer ons kiezen tussen oud en nieuw,
tussen kwaad en goed, bitter en zoet,
krom en recht, dood en leven.
Richt ons op, om recht te doen aan elkaar
en aan de hele schepping.
Aanvaard deze gaven en maak ons nieuw,
door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Lovendegem

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Laten wij hand in hand, verbonden met elkaar,
bidden zoals Jezus ons dat leerde.

Onze Vader die onze toekomst zijt,
uw Rijk van gerechtigheid, vrede en vrijheid kome,
uw naam erkennen wij als bron van ons geluk.
Moge uw wil geschiede op aarde.
Geef ons de nodige moed en kracht om menselijke nood tegemoet te treden.
Laat ons deelhebben en meewerken aan verzoening.
Dat we ons niet laten afleiden van onze opdracht
om uw liefhebbende en genezende kracht aanwezig te stellen.
Dat wat Gij met ons begonnen zijt
tot voltooiing mag komen.
En verlos ons van alles wat deze vervulling in de weg staat,
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
naar Koninksem

Vredeswens 1

Als mensen zich ‘thuis’ mogen voelen op de grond waar ze wonen,
als mensen de kans krijgen zichzelf te mogen zijn
en anderen leren waarderen in hun zijn en hun cultuur,
als hier en elders mensen genadevol met elkaar omgaan,
dan verschijnt het leven als een regenboog.
Dan voelen mensen krachten kiemen
en groeien ze naar een nieuwe toekomst.
Dan ervaren mensen
dat vrede meer is dan een woord,
dat vrede door ons ‘te doen’ is.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.


Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’.
Let niet op onze traagheid in het vergeven,
maar sla acht op ons geloof in uw barmhartigheid.
Vervul uw belofte,
geef vrede in uw naam
en maak ons vergevingsgezind,
Gij die leeft in eeuwigheid.
Peer Verhoeven
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Heer, uw tafel is gedekt, de gaven staan klaar.
Wees onze gastheer in ons midden.
Geef dat wij allen mogen genieten van uw maaltijd
in uw geest van gulheid en vergevingsgezindheid,
en dat ook wij anderen steeds een bijkomende kans geven.
Neem en eet hiervan want dit is het Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld.
                                                    Heer, ik ben niet waardig….
Schiplaken

Bezinning 1

En Jezus schreef in ’t zand

Jezus schreef met zijn vinger in het zand.
Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht.
Gerrit Achterberg (1947)

Bezinning 2

Had ik één keer de Heer in het zand zien schrijven,
ik had me wel drie keer bedacht
vóór ik ooit bij Hem een mens had gebracht.

Had ik één keer zijn hand zien tekenen in het zand,
ik had me wel drie keer bezonnen
eer ik ooit zo’n geding was begonnen.

Wie van u zonder zonde is,…zei de Heer.

Had ik één keer dat woord uit zijn mond gehoord,
ik had er wel drie keer over geslapen
eer ik ooit een steen van de grond had durven rapen.

En steen na steen zakt in het zand,
en hand na hand begint te beven
en wie nog bleven: één na één verhuist, verdwijnt, verdween.

Hij alleen blijft zonder zonde
en neemt geen steen ter hand,
Hij schrijft alleen maar in het zand
en blaast er over heen.

Had ik één keer zijn groet, zijn ogen ontmoet,
ik hoefde nooit meer te bedenken
of ik ooit nog die blik zou kunnen krenken,
ik hoefde mij nooit meer te bedenken.
Koninksem

Slotgebed 1

Op het einde van deze viering
willen wij U danken, God,
voor de weg die Gij baant door de woestijn,
voor uw mildheid en barmhartigheid.
In Jezus’ voetspoor
willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen
en met onze eigen mogelijkheden,
met wat voor de hand ligt,
proberen bewust te leven
om deze wereld bewoonbaar te maken
voor al uw mensen. Amen.

Slotgebed 2

Liefhebbende God,
wij danken U voor uw liefde en vergeving.
Leer ons vergeven en vergeten.
Maak ons bezorgd om altijd weer
de weg naar elkaar open te houden.
Wij danken U om uw Zoon Jezus.
Hij heeft ons voorgeleefd
niet met stenen te gooien,
maar te bouwen aan een gemeenschap
met een hart voor elkaar.
Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen.  Amen.


Slotgebed 3

God en Vader,
Gij die opricht waar anderen stenigen,
die vergeeft waar anderen veroordelen,
laat ons delen in uw barmhartigheid
opdat wij elkaars pogen en falen
voor lief nemen,
elkaar bemoedigen als mensen van vrede. Amen.
Jacques Verhees

Zending en zegen

“Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer”
zei Jezus tot de vrouw,
zegt Jezus vandaag tot ons.
Telkens wij dat in de komende week echt willen proberen,
is God ons steunend nabij met zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.