5e zondag van de vasten C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde zondag van de vasten C (11/03/2010)

Begroeting

Van harte welkom.
Vasten is op weg zijn naar Pasen.
In verhalen van en over Jezus
breekt het licht van Gods menslievendheid
steeds warmer tot ons door.
Aan schamele en schuldbewuste mensen
schenkt Jezus Gods barmhartigheid.
Wij mogen er in dit uur van genade
verwachtingsvol naar uitzien,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De lezingen van Jesaja en Johannes
spreken ons vandaag
over een nieuwe start,
een herkansing na een mislukking.
Het volk dat uit ballingschap terugkeert
mag van God opnieuw beginnen
en de overspelige vrouw
wordt door Jezus niet vastgepind op haar verleden.

Maar mensen kunnen mensen stigmatiseren,
hun verleden te zwaar laten wegen,
‘Eenmaal een dief altijd een dief’ wordt wel eens gezegd.
Maar niemand moet zich echter beter wanen dan een ander
want we zijn allemaal tot hetzelfde kwaad in staat
en allemaal hopen we op een tweede kans.
Daarom keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.


Openingswoord 2

Recht en onrecht.
Schuld en onschuld.
Voorbeeldgedrag wordt beloond, wangedrag bestraft.
Elk vergrijp z’n bijhorende strafmaat.
Het klinkt eenvoudig: rechtspraak op mensenmaat.
Maar wat met het beeld van een straffende God?

Sinds mensenheugenis werden volkeren door goden gestraft,
werden zoenoffers gebracht om hun toorn af te wenden.
En misschien hebben we zelf nog, in een niet zo heel ver verleden,
aflaten verdiend om onze passage doorheen het vagevuur
zoveel mogelijk in te korten.

In het evangelie van vandaag klinkt een heel ander geluid.
Men brengt een vrouw bij Jezus
die duidelijk in de fout is gegaan.
Maar Jezus weigert haar strafmaat te bepalen.
Hij geeft haar zelfs uitdrukkelijk een tweede kans.
vrij naar Koninksem


Vergevingsmoment 1

– Al te vaak hebben we commentaar op anderen,
maar zelf willen we buiten schot blijven.
Wie van ons zonder zonde is,
daagt Gij, God, uit
om de eerste steen te werpen.
Heer, ontferm U over ons.

– Met kleine en grote stenen hebben we muren opgetrokken
waarachter wij ons verschuilen.
Gij vraagt ons die te slopen.
Als ons dit zo moeilijk valt,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Gij wilt dat wij de putten die wij voor anderen gegraven hebben
weer vullen.
De bronnen vol mogelijkheden
die wij hebben dichtgegooid,
wilt Gij weer geopend zien.
Als we dat als een te ‘zware klus’ naast ons neerleggen,
Heer, ontferm U dan over ons.


Vergevingsmoment 2

God schenkt graag vergeving als mensen daarom vragen.
Daarom bidden wij samen:

Gij, God, die ons kent,
zowel ons pogen als ons falen,
wijs ons wegen van licht en liefde.
Gij, God, die weet wat ons beweegt,
maar ook wat ons angstig maakt,
vervul ons van uw vrede.
Maak ons tot mensen naar uw hart
en laat ons in elkaars ogen lezen
dat Gij een God van licht en liefde zijt.

Moge die God ons weer heel maken,
ons omvormen tot mensen van vrede,
tot mensen die – vervuld van Hem –
elkaar van harte nabij zijn. Amen.

Openingsgebed 1

God,
kom ons dit uur
met uw baanbrekend woord tegemoet
en til ons uit boven middelmaat en sleur.
Maak ons mild in ons oordeel
en vergevingsgezind.
Maak nieuwe mensen van ons
die anderen tot zegen zijn.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw mensgeworden goedheid,
voor nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Barmhartige God,
steeds opnieuw schept Gij nieuwe kansen,
opent Gij nieuwe horizonten.
Leid ons,
inspireer ons in ons pogen
Jezus’ voorbeeld te volgen.
Moedig ons aan
om, met wat voor de hand ligt,
verantwoordelijkheid op te nemen
om te bouwen aan een nieuwe wereld
met kansen en mogelijkheden voor iedereen.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen
Luisteren wij hoe de Heer ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 43,16-21)
Uit de profeet Jesaja

16 Zo spreekt de Heer,
die een weg in de zee legt,
en in machtige wateren een pad,
17 die wagens en paarden
en heel de macht van het leger liet uitrukken:
nu liggen zij alsof zij nooit meer opstaan,
gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan.
18 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is
en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;
19 zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Ik ga een weg leggen in de woestijn,
en rivieren in het dorre land.
20 Wilde dieren zullen Mij verheerlijken,
jakhalzen en struisvogels;
want Ik geef water in de woestijn,
rivieren in het dorre land,
om mijn uitverkoren volk te laven.
21 Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd,
zal mijn lof verkondigen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Filippenzen 3,8-14)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters
8          Ik beschouw alles als verlies,
want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven.
Om Hem heb ik alles prijsgegeven,
en ik beschouw alles als vuilnis
als het erom gaat Christus te winnen
9              en één te zijn met Hem;
mijn gerechtigheid steunt niet op de wet
maar op het geloof in Christus:
zij komt van God en steunt op het geloof.
10            Ik wil Christus kennen,
de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden;
ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood
11         om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.
12         Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben!
Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,
gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
13         Nee, broeders en zusters,
ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb.
Alleen dit: vergetend wat achter me ligt
en me richtend op wat voor me ligt,
14         streef ik naar het doel:
de prijs van de hemelse roeping,
die God in Christus Jezus tot mij richt.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Johannes 8,1-11)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1          Jezus begaf zich eens naar de Olijfberg.
2          Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel
en heel het volk stroomde naar Hem toe.
Hij ging zitten en onderrichtte hen.
3          Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten
met een vrouw die betrapt was op echtbreuk.
Ze brachten haar voor Hem
4          en zeiden: `Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk.
5          Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen.
Hoe staat U daar tegenover?’
6          Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen,
om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen.
Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven.
7          Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei:
`Wie van u zonder zonde is,
moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’
8          En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.
9          Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander,
te beginnen met de oudsten,
zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.
10         Jezus keek op en vroeg haar:
`Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’
11         `Nee Heer, niemand’, antwoordde ze.
Waarop Jezus zei: `Ik veroordeel u ook niet.
Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.
naar Buizingen


Voorbeden 1

Goede God, Gij zendt ons de wereld in,
om een nieuw begin te maken.
Niemand wordt veroordeeld,
ieder krijgt een nieuwe kans.
Behoed ons voor ontmoediging en vervreemding,
wees onze kracht.
Daarom bidden wij.

– Bidden wij voor allen die in onze wereld belast zijn
met het handhaven van orde en rust.
Dat zij die taak mogen volbrengen met mateloze inzet,
maar ook met tact en wijsheid.
Laten wij bidden…

– Laten wij bidden voor allen die het slachtoffer zijn
van ons rechtlijnig, wettelijk denken.
Dat we tot het inzicht komen
dat de wet van barmhartigheid en liefde
de hoogste norm is.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij om nieuwe en betere levenskansen
voor onszelf en de anderen.

– Bidden we voor wie faalden,
en vervolgens door hun omgeving werden veroordeeld.
Dat zij mensen als Jezus ontmoeten,
bij wie zij begrip en tegemoetkoming ervaren.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor zelfgenoegzamen, die op anderen neerzien.
Dat zij, en wij allen, tot het inzicht komen wie wij zelf zijn:
mensen, aangewezen op Gods en elkaars genade.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf, zoals wij hier bijeen zijn,
samengekomen rond het evangelie.
Dat wij door Jezus’ houding bemoedigd worden
om, met ons goed en ons kwaad,
tot God te gaan.
Dat wij, bewust van onze eigen onvolkomenheid,
mogen groeien in mildheid jegens elkaar.
Laten wij bidden…
Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God,
wij bieden U brood dat wordt gebroken,
wijn die rondgaat en wordt gedeeld.
Doe ons in dit breken en delen
Jezus, uw Zoon, ontmoeten.
Geef ons zijn ruime en milde geest.
Alleen met Hem vinden wij leven dat toekomst heeft
voor nu en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, met wat voor de hand ligt
bouwen mensen aan hun leven, aan hun toekomst.
Aanvaard dit brood en deze wijn,
eenvoudige, voor de hand liggende gaven,
die we met elkaar willen delen
in naam van Jezus
die ons voorging in menslievendheid
en vanzelfsprekende zorg voor wie klein en zwak is.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat er een nieuwe wereld komen zal,
waar brood en recht en veiligheid en liefde is,
genoeg voor allen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Verzoenende God, maak van ons nieuwe mensen,
die anderen tot zegen zijn
en die in uw naam altijd rechtvaardig en barmhartig handelen.
Daarvoor bidden wij samen:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen geen concurrenten zijn
maar bondgenoten in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens 1

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’.
Let niet op onze traagheid in het vergeven
maar sla acht op ons geloof in uw barmhartigheid.
Vervul uw belofte,
geef vrede in uw naam
en maak ons vergevingsgezind,
Gij die leeft in eeuwigheid.
Peer Verhoeven
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

Vredewens 2

Vrede is bidden om leven, om recht en rechtvaardigheid.
Vrede is dromen en weten dat versteende harten kunnen breken.
Vrede is mensenleed onder ogen durven zien en pijn meevoelen.
Vrede is gewetens wakker schudden op gevaar voor eigen leven af.
God, geef ons de nodige innerlijke onvrede
om te kunnen bidden om vrede:
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij elkaar met een teken die vrede toewensen.
Schiplaken

Lam Gods
Communie

God veroordeelt niet, maar spreekt vrij.
Jezus heeft dat op een bijzondere manier zichtbaar gemaakt
door zichzelf aan ons te geven in dit gebroken Brood.
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning 1

En Jezus schreef in ’t zand

Jezus schreef met zijn vinger in het zand.
Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht.
Gerrit Achterberg (1947)

Bezinning 2

Avondliedeke

’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd dat eenzaam was,
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen.
’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
En zó z’n ogen toe te doen.
Alice Nahon


Slotgebed 1

Soms sta ikzelf ook in de kring om mensen te veroordelen, God,
om mensen af te schrijven en ze monddood te maken,
om ze te stenigen en te kwetsen.
Maar als ik Jezus’ antwoord hoor
waarin Hij me vraagt eerst naar mezelf te kijken,
dan weet ik dat ik mijn steen moet neerleggen
en dat ook ik vergeving nodig heb.
Hou daarom alsjeblieft nooit op van mij te houden.
En laat me steeds opnieuw delen in de warmte van uw hart. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
in oude verhalen lezen wij
hoe Gij omgaat met in het nauw gedreven mensen.
Hoe Gij hen met zorg en liefde omgeeft.
Wees ook in deze tijd
voelbaar onder ons aanwezig.
Doe ons – op onze beurt –
goed zijn voor elkaar,
mild en trouw ten einde toe.
Dat vragen wij U door Jezus,
beeld en gestalte van uw menslievendheid,
vandaag en alle dagen in de tijd. Amen.

Zending en zegen

‘Wie van u zonder zonde is,
moet dan maar als eerste een steen op haar werpen’.
Wie dit vandaag hoorde en het ter harte neemt,
zal op weg gaan
als een mens die anderen tot vrede wil zijn.
Als dit kleine uur mildheid
daartoe heeft bijgedragen,
was dit een vruchtbaar uur.
Moge Gods zegen ons verder begeleiden:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.