5e zondag van de vasten C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
5e zondag van de vasten C jaar (25 03 2007)

Verwelkoming

Laten wij dit samenzijn plaatsen onder de bescherming van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Het zijn mooie teksten die wij vandaag als lezingen aangeboden krijgen.
In de eerste lezing horen wij de beeldende taal van Jesaja:
Denk niet meer aan het verleden.
Ik onderneem iets nieuws. Ziet ge het niet?

Zo’n nieuwe weg opent zich ook voor de vrouw uit onze evangelielezing.
Aangeklaagd voor overspel, spreekt Jezus tot haar bevrijdende woorden
die voor haar nieuwe toekomst openen.

Vaak zijn wij niet zo gulhartig.
Eerder staan wij tussen de massa
klaar om wie over de schreef is gegaan,
met stenen te bekogelen.
Misschien kunnen we ons beter twee keer bedenken
als we willen dat met Pasen
ook voor ons een nieuwe toekomst geopend wordt.

Vergevingsmoment

Wij pinnen mensen vast op hun verleden,
op hun afkomst, op hun tekorten.
God is de enige
die blijft geloven in elke mens,
die hem telkens weer nieuwe kansen geeft.
Voor onze onbarmhartigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wij houden ons vast aan verworven rechten,
aan gevestigde orde.
God schept ruimte
voor wie naast gebaande wegen gaat.
Voor onze kortzichtigheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Wij houden het bij een wereld
die ons bevoordeelt en verwent.
Maar God wil geen wereldorde
die mensen arm houdt.
Hij ziet ons allemaal als zijn eigen kinderen.
Voor ons egoïsme:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

God, onze Vader,
Gij kent ons zoals wij zijn.
Niets blijft voor u verborgen.
Gij veroordeelt niet;
Gij staat altijd klaar om ons opnieuw vergeving te schenken.
Geef ons een berouwvol hart
zodat wij uw woord van vergeving kunnen horen,
zodat wij uw woord van vergeving kunnen doorgeven
aan allen die ons pijn deden.
Dat vragen wij u,
geïnspireerd door het voorbeeld
van Jezus, uw zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren wij hoe de Heer ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 43, 16-21)

Uit de profeet Jesaja.

16 Zo spreekt de Heer,
die een weg in de zee legt,
en in machtige wateren een pad,
17 die wagens en paarden
en heel de macht van het leger liet uitrukken:
nu liggen zij alsof zij nooit meer opstaan,
gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan.
18 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is
en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;
19 zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Ik ga een weg leggen in de woestijn,
en rivieren in het dorre land.
20 Wilde dieren zullen Mij verheerlijken,
jakhalzen en struisvogels;
want Ik geef water in de woestijn,
rivieren in het dorre land,
om mijn uitverkoren volk te laven.
21 Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd,
zal mijn lof verkondigen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 3, 8-14)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi.

Broeders en zusters
8        Ik beschouw alles als verlies,
want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven.
Om Hem heb ik alles prijsgegeven,
en ik beschouw alles als vuilnis
als het erom gaat Christus te winnen
9              en één te zijn met Hem;
mijn gerechtigheid steunt niet op de wet
maar op het geloof in Christus:
zij komt van God en steunt op het geloof.
10            Ik wil Christus kennen,
de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden;
ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood
11       om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.
12       Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben!
Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,
gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
13       Nee, broeders en zusters,
ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb.
Alleen dit: vergetend wat achter me ligt
en me richtend op wat voor me ligt,
14       streef ik naar het doel:
de prijs van de hemelse roeping,
die God in Christus Jezus tot mij richt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 8, 1-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes.

1        Jezus begaf zich eens naar de Olijfberg.
2        Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel
en heel het volk stroomde naar Hem toe.
Hij ging zitten en onderrichtte hen.
3        Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten
met een vrouw die betrapt was op echtbreuk.
Ze brachten haar voor Hem
4        en zeiden: `Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk.
5        Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen.
Hoe staat U daar tegenover?’
6        Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen,
om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen.
Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven.
7        Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei:
`Wie van u zonder zonde is,
moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’
8        En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.
9        Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander,
te beginnen met de oudsten,
zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.
10       Jezus keek op en vroeg haar:
`Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’
11       `Nee Heer, niemand’, antwoordde ze.
Waarop Jezus zei: `Ik veroordeel u ook niet.
Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Onze God is een God die toekomst schept
voor allen die bereid zijn hun zondigheid onder ogen te zien.
Laat ons samen getuigenis afleggen
van ons geloof in die God van Leven.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon.
Amen.

Voorbeden

Bidden is recht voor God staan en uitspreken wat ons op het hart ligt.
Leggen wij dan onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor de vrouw die met de vinger wordt nagewezen,
over wie allerlei slechts gefluisterd wordt.
Voor de vrouw die wegliep omdat ze het niet uithouden kon.
Voor de vrouw die treurt omdat ze alleen door het leven moet.
Voor de oude vrouw die weggestopt zit in het verzorgingstehuis.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de man die niet meer in tel is, zonder werk, de hele dag thuis.
Voor de man die ooit in de gevangenis zat en nu door de buurt wordt nagewe­zen.
Voor de man die droomt van vrouw en kind, die hij niet heeft.
Voor de oude man, weggemoffeld in het verzorgingstehuis.
Laten wij bidden…

Bidden wij voor het kind dat nooit mag meedoen,
waarvan niemand iets hebben moet.
Voor het kind dat nooit kán mee doen, ziek of altijd in de rolstoel.
Voor het kind dat misbruikt werd en getekend is voor het leven.
Voor het kind dat moet stelen om te overleven.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
Mogen wij in het breken van het brood
en in het drinken van deze wijn,
uw Zoon Jezus ontmoeten,
Hij die niemand vastspijkert op het kruis van wetten en regels
maar zonden vergeeft,
Hij die mensen bevrijdt uit de hel van vooroordelen,
Hij die leven schenkt
voor nu en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader

Bidden wij tot God, onze Vader,
dat wij, bezield door de Geest van zijn Zoon,
op een opbouwende en levenwekkende manier met elkaar omgaan:
Onze Vader…

Help ons, Vader, niet achterom te kijken naar ons kwaad.
Leer ons rondom ons nieuwe toekomst te maken,
en geef ons vooral de moed uw woord in daden om te zetten:
bouwen aan gerechtigheid, vergeving en vrede.
Dan mogen wij vol vertrouwen uitkijken
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Verhoor ons als wij U bidden, Vader,
om vergeving en vrede.
Bevrijd de wereld van de ballingschap en de oorlog
die wij elkaar aandoen;
Smeed onze wapens van giftige woorden om tot woorden van troost en opbeuring.
Dan zal er hoop en vreugde ontkiemen voor allen;
dan zal uw vrede op aarde ontluiken door onze handen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede Gods door aan elkaar.

Vredeswens 2

Als mensen zich ‘thuis’ mogen voelen op de grond waar ze wonen;
als mensen de kans krijgen zichzelf te mogen zijn
en anderen waarderen in hun zijn en hun cultuur;
als hier en elders mensen genadevol met elkaar omgaan,
dan verschijnt het leven als een regenboog;
dan voelen mensen krachten kiemen
en groeien ze naar nieuwe toekomst,
dan ervaren mensen
dat vrede meer is dan een woord,
dat vrede door ons ‘te doen’ is.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Zoals de graankorrel die in de aarde valt,
zoals de druif die tot wijn wordt geperst,
zo heeft Jezus zichzelf gegeven
tot levend voedsel voor ons allen.
Neem en eet hiervan,
want dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Ik zou zo graag…
… zo mild zijn als Hij:
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen
met de vinger te wijzen.

… zo stil zijn als Hij:
kunnen leven vanuit een bestendige
inwendige rust,
een biddende vrede.

… zo verontwaardigd zijn als Hij:
me daadwerkelijk ergeren aan onrecht
en me geriskeerd inzetten
voor mijn diepste overtuiging.

… zo gegeven zijn als Hij:
zonder voorwaarde, zonder voorbehoud,
zo gratis als genade,
goddelijke ontmoeting.

… zo genezend en tactvol zijn als Hij:
helend heilzaam voor duizenden mensen.

Ik zou zo graag
wat minder christen zijn
en wat meer ‘Christus’ zijn.

Slotgebed 1

God, onze Vader,
gij weet dat wij altijd gereed staan om te oordelen en te eisen.
Wat zouden wij zijn,
als we aangewezen waren op het oordeel van mensen?
Gij echter maakt – altijd opnieuw – een nieuw begin mogelijk.
Niets of niemand kan u beletten liefde te zijn.
Verander ons hart,
zodat wij ophouden met veroordelen,
en ophouden al te veeleisend te zijn.
Laat ons elkaar die genadigheid bewijzen
die wijzelf van u verwachten,
op voorspraak van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Het doet me pijn – zegt God –
als Ik je zie staan met stenen in je hand,
klaar om mensen te veroordelen en in de grond te boren.
Wat Ik je wil vragen, is juist het tegenovergestelde.
Probeer een warm hart te hebben voor alle mensen om je heen.
Geef zoveel warmte en tederheid
dat mensen bij jou ‘nieuw leven’ vinden.
Alleen dan kun je duidelijk maken dat Ik een God van liefde ben.
Want in de manier waarop jij mensen vergeving schenkt,
kunnen zij ervaren wat het betekent
‘leven in vrede’ met zichzelf en met elkaar. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer”
zei Jezus tot de vrouw,
zei Jezus ons vandaag.
Telkens wij dat in de komende week echt willen proberen
is God ons steunend nabij met zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.