5e zondag van de vasten B 2015

28 03 2015


Begroeting

Welkom in deze viering van de vijfde zondag van de veertigdagentijd:
in de naam van + God, onze Schepper,
Jezus, zijn Zoon en onze Broeder
en de heilige Geest die ons inspireert en aanvuurt. Amen.

Openingswoord

In de vasten hebben we al een hele weg afgelegd, al bijna veertig dagen.
Vandaag is het de laatste zondag voor de goede week,
en dus gaan we nog één stap verder
in onze zoektocht naar de essentie van ons bestaan.
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het;
maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld,
zal het behouden voor het eeuwige leven, zegt Jezus ons.
naar Peter Biesbrouck

Vergevingsmoment 1

-Jezus zegt:
“Wie zijn leven bemint, verliest het”.
Wij zeggen het niet, maar doen wel eens:
“Ikke, ikke, ikke… en de rest kan stikken”.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus zegt:
“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen.”
Wij geven eerder de voorkeur aan
gediend worden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus zegt:
“Als de graankorrel niet in de aarde valt…”
Bij ons klinkt het:
“Elk voor zichzelf en God voor ons allen”.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God is een God van liefde,
grenzeloos is zijn barmhartigheid en trouw.
Als wij onze fouten en tekorten erkennen en betreuren,
wil Hij ons van harte vergeven.
Op Hem kunnen we rekenen. Altijd.

Vergevingsmoment 2

-Heer, herhaaldelijk hebt Gij uw mensen herinnerd aan uw Verbond met hen,
dat Gij mét hen zult zijn,
dat Gij een trouwe God zijt.
Maar zo dikwijls twijfelen wij aan uw Belofte.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, elke dag van uw leven
zijt Gij het levend bewijs geweest dat niet gediend worden,
maar dienen uw Boodschap is,
jezelf aan de kant zetten ten dienste van de andere.
Nog al te vaak willen we graag zelf op de eerste plaats staan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als we uw Zoon consequent zouden volgen in al ons doen en laten,
zouden we ons pas écht christenen mogen noemen.
Maar we zijn geen perfecte mensen
en we laten meer dan eens steken vallen.
Vergeef ons tekortschieten en help ons, in deze voorbereidingstijd naar Pasen toe,
toch al een stap dichter te komen bij uw gedroomde Rijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Niet de wijsheid van deze wereld leert Gij ons, God,
maar de wegcijfering die Jezus ons voorleefde,
zijn inzet voor een wereld naar uw hart.
Moge wat Hem daartoe bewoog,
ook ons bezielen
om te gaan leven met een hart voor anderen.
Dat vragen wij U in het vertrouwen
dat wie leven geeft – naar Jezus’ Woord –
bij U leven zal vinden.  Amen.
J. Verhees

Openingsgebed 2

God, we leven in een wereld die vraagt om verandering.
Uit wat Jezus van Nazareth zei en deed,
wordt voor ons duidelijk dat Gij, God,
de kwetsbaren en weerlozen koestert.
Moge we elkaar aanmoedigen
om nieuwe wegen te banen in onze samenleving,
wegen die leiden naar een doorleefde solidariteit met alle mensen,
door Christus, onze Heer. Amen

Openingsgebed 3

Goede God,
blijf bij ons als het moeilijk wordt.
Geef ons een stukje van uw warmte
zodat we ons van binnenuit geborgen weten,
verbonden met uw kracht en inzicht.
Dan kunnen we, vanuit die warme geborgenheid,
uw voorbeeld volgen
en ons leven in dienst te stellen van het geluk van de anderen,
van uw Rijk,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Peter Biesbrouck

Lezingen

In de eerste lezing horen wij een tekst van de profeet Jeremia
over het nieuwe Verbond dat God met Israël sluit.
En in het Johannes-evangelie gaat het over de graankorrel,
die moet sterven om rijke vrucht te kunnen dragen.

Eerste lezing (Jer., 31, 31-35)

Uit de Profeet Jeremia

31         Er komen dagen
– godsspraak van de Heer –
dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit;
32         geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden.
Want dit verbond hebben zij verbroken
hoewel Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer.
33         Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit
– godsspraak van de Heer:
Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste,
Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn,
en zij zullen mijn volk zijn.
34         Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten,
noch tegen zijn broeder zeggen:
`Leer de Heer kennen.”
Want iedereen, groot en klein, kent Mij al
– godsspraak van de Heer.
Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 5, 7-9)

Uit de brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,
7           In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Hij onder luid geroep en onder tranen gebeden
en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden.
Na de doorstane angst is Hij verhoord.
8           Hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
9           en toen Hij tot de voleinding was gekomen,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwige redding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 12, 20-33)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

20         Er waren ook Grieken onder de pelgrims
die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen.
21         Ze wendden zich tot Filippus,
die afkomstig was uit Betsaïda in Galilea, met het verzoek:
`We zouden Jezus willen ontmoeten.’
22         Filippus ging dit bespreken met Andreas
en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen.
23         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
24         Waarachtig, Ik verzeker jullie:
als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar.
Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort.
25         Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het;
maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld,
zal het behouden voor het eeuwige leven.
26         Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen,
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn:
wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader.
27         Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld.
Zal Ik dan zeggen:
`Vader, red Mij uit dit uur”?
Nee, want juist daarom ben Ik gekomen: met het oog op dit uur.
28         Vader, verheerlijk uw naam!’
Toen klonk er een stem uit de hemel:
`Die heb Ik al verheerlijkt en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.’
29         De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het gedonderd had.
Maar sommigen zeiden:
`Er heeft een engel tegen Hem gesproken.’
30         Jezus zei echter:
`Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar voor u.
31         Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden.
32         Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden
en zo haal Ik allen naar Mij toe.’
33         Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in God, de Vader van het leven,

Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,

mensgeworden God van Liefde,
‘mens voor anderen’,
gekruisigd omwille van zijn Boodschap,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus.

Ik geloof in zijn Geest,

die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de Liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,

op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God, onze Vader,

en in zijn droom met de schepping.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,

die Gods droom heeft vertaald
in taal en tekens.
Ik wil zijn woorden
“Heb elkander lief zoals je jezelf liefhebt”
waarmaken in mijn leven,
zoals Hij het ook aan ons getoond heeft.

Ik geloof in de heilige Geest,

die de mensen samen brengt,
enthousiast maakt
om samen te dromen,
om samen te vechten,
samen verder te zien.
Amen.
naar Peter Biesbrouck

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Heer, maak ons tot bondgenoten van elkaar.
Dat we van onze verschillen geen geschillen maken,
maar ons verheugen in onze verscheidenheid.
Laten we bidden….

-Heer, maak ons tot bondgenoten van elkaar.
Dat wij eerbiedig en zorgvuldig omgaan
met wat in uw Verbond is opgenomen:
de aarde die wij bewonen, de lucht die wij inademen.
Laten we bidden…

Heer, maak ons tot bondgenoten van elkaar.
Dat we instaan en opkomen voor iedere mens, veraf en nabij,
die het slachtoffer is van onze macht en rijkdom.
Laten we bidden…

God van liefde en trouw,
Gij roept ons op ons vrij te maken van onszelf
en er te zijn voor anderen.
Sterk ons in het geloof
dat de weg van Jezus leidt naar het ware leven,
naar hoop en vrede voor allen. Amen.

Voorbeden 2

God sloot met ons een Verbond.
Daarom willen wij in vertrouwen tot Hem bidden.

-Voor mensen die trouw zijn aan hun beloften.
Dat zij vanuit hun diepste kern
verder spreken en handelen.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die blijven geloven in het verhaal van de graankorrel.
Wij weten dat niets lukt zonder inspanning en geduld.
Dat ook wij blijven geloven in alle vormen van nieuw leven.
Laten wij bidden…

-Voor mensen met een ruim hart.
Dat wij blijven ingaan op de noodkreet van anderen.
Dat wij het blijven opnemen voor mensen
zowel in het Zuiden als hier.
Laten wij bidden…

Schepper van alle leven,
Gij kent onze beden nog voor wij ze uitspreken.
Blijf ons nabij, alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Broederlijk Delen

Gebed over de gaven 1

Eeuwige God,
rond brood en beker vieren wij uw nieuw Verbond met ons.
Brekend en delend leren wij dat geven doet leven.
Vernieuw ons doen en laten in de Geest van Hem
die ons voorging in liefde en zo het leven vond:
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
zoals de graankorrel die in de aarde valt,
zoals de druif tot wijn geperst,
zo heeft uw Zoon Zichzelf voor ons gegeven.
Aanvaard dit brood en deze wijn
waarmee wij de gedachtenis willen vieren
van Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 3

God van kleine mensen,
klein en schamel is het wat wij U aanbieden:
een beetje brood, een slok wijn.
Neem het van ons aan
als blijk van onze zorg voor elkaar.
Vorm het om tot uw Lichaam en Bloed
en deel dit uit
aan allen die in U geloven,
wereldwijd.
Dan kan uw droom werkelijkheid worden:
een samenleving waar de laatsten écht de eersten zullen zijn. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij navolgen.”
Dat houdt ook in:
Jezus navolgen wanneer Hij bidt tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons Vader wil zijn.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen waar wegen afgesloten zijn.
Laat uw stem horen in mensen die geloofwaardig spreken en handelen.
Laat uw Licht schijnen in mensen die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En geven wij die Boodschap van vrede en solidariteit door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Schuiven we aan aan de tafel van de Heer.
Gedenken we Hem als wij zijn gaven delen
zodat wij samen groeien tot wie wij in wezen zijn:
het ene Lichaam van Christus.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…

Bezinning 1

Het grote geheim van alle leven
ligt samengevat
in een kleine graankorrel.

Als die in de aarde valt en sterft
brengt hij veel vrucht voort,
en maakt hij leven mogelijk voor velen.

Als hij niet sterft,
blijft hij alleen,
dor,
onvruchtbaar
en levenloos.

Er is moed nodig
om dat te geloven
metterdaad.
Moed en groot vertrouwen
dat in de grond
God
de mens nog altijd niet vergeten is.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Als een graankorrel

De weg van de graankorrel is er een van vergaan,
van uitgezaaid worden en afsterven.
Het is wonderlijk
dat hij openbarst
met een onstuitbare groeikracht.
De graankorrel vertelt van leven,
van nieuwe toekomst,
maar ook van sterven en geven.
Jezus gebruikt dit beeld voor het leven
van Hemzelf en van alle mensen.
De waarde van een mensenleven wordt groter
naarmate er meer is gegeven.
Geven om te leven:
dat is de Boodschap van Jezus.
Leven met open handen,
leven met een toegewijd hart:
dat geeft zin en ook toekomst.
Gesloten handen, gebalde vuisten:
zij bedreigen alle leven.
Maar jezelf durven verliezen
als een graankorrel
verwijst naar leven volop en voorgoed.
Het is een wijze levensles.
Als wij daartoe in de voetstappen van Jezus gaan,
dan zitten we zeker op het goede spoor.
De weg van alle zaad
is de weg van toekomst
voor mens en wereld.
Wim Holtermaan osfs

Slotgebed 1

Onuitsprekelijke God van leven,
Jezus’ leven is vruchtbaar geweest
omdat Hij als de graankorrel in de aarde is gevallen
en  zich aan mensen heeft toevertrouwd.
Hij heeft zichzelf gegeven opdat anderen rechtop en waardig
door het leven mogen gaan.
Wij danken U voor Hem
en voor alle mensen die zich niet willen vastklampen aan het leven,
maar het willen delen
zodat de droom van verbondenheid en vrede het halen mag,
ten einde toe.  Amen.
Broederlijk Delen

Slotgebed 2

Maak ook van mij uw tempel, God,
waar Gij woont en liefhebt.
Help me mijn hart wagenwijd voor U open te zetten
opdat Gij in mij kunt leven
en door mij kunt beminnen.
Laat me voor velen
een icoon zijn van uw tederheid
en een spiegel van uw vriendschap.
En als ik moeite heb om te bidden,
laat me dan met Jezus voor U gaan staan
en laat zijn vuur van geloof
mijn hart opnieuw warm maken.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Moge de God van het leven
ons bij de hand houden.
Moge de strijdbaarheid en de onrust
van allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid
en de kracht die schuilgaat in kleine en zwakke mensen,
ons uitdagen tot nieuwe inzet
voor gerechtigheid en wereldwijd bondgenootschap.
Zegen ons daartoe God,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Laten we van hier weggaan in het spoor van de Barmhartige.
Laten we elke dag opnieuw echt delen met elkaar:
niet van onze overschot, maar van alles wat de aarde voortbrengt.
Zoveel zin voor rechtvaardigheid wil God van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.