5e zondag van de vasten B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde zondag vasten B (29 03 2009)

Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en Geest. Amen.


Openingswoord 1

Vandaag is het de laatste zondag vóór de Goede Week begint,
de week van lijden en kruis
van de graankorrel die in de aarde sterft
zodat hij rijke vruchten voortbrengt.
Op dat gebeuren willen wij ons voorbereiden,
ons van harte openstellen
om te vernemen hoe wij,
door ons leven prijs te geven in deze wereld,
groot worden in Gods ogen.

Maar eerst moeten wij
het geruis uit ons hart weghalen
dat het beluisteren van die boodschap verstoort.


Openingswoord 2

Elke mens is op zoek naar zijn bestemming,
naar echt en gelukkig leven.
In verhalen van mensen
die ervaren hebben dat God op hun zoektocht met hen meeging, mogen wij vandaag een antwoord horen op onze vraag naar geluk.
De profeet Jeremia spreekt van een nieuw verbond dat God met ons meegaat.
Hij grift zijn wet van liefde in ons hart.
En Jezus zegt: “Wie zijn leven vasthoudt zal het verliezen.
Maar wie zijn leven durft prijs te geven, zal het vinden.”
Het echte geluk ligt niet in het grijpen en nemen voor onszelf
maar stroomt door het hart van de mens die zich geeft,
die recht doet aan de anderen, vooral aan de kleinen en de armen.
Dat heeft Jezus ons voorgedaan
en wij willen Hem hierin volgen.
Lummen

Vergevingsmoment

– Heer, Gij zegt tot ons:
“Wie zijn leven bemint, verliest het.”
Wij zeggen vaak:
“Kies voor jezelf, voor je eigen geluk.
Zorg dat je het goed hebt.”
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, in uw evangelie lezen wij:
wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen.
Wij trekken ons zo weinig aan van de anderen
en wensen met rust gelaten te worden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, door uw gehoorzaamheid tot op het kruis zijn wij tot leven gekomen.
Wij zijn dikwijls ondankbaar
en waarderen uw mateloze liefde niet genoeg.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

God onze Vader,
vergeef ons onze misstappen en zonden
en leid ons langs nieuwe wegen.
Dan zullen wij eens mogen leven in uw heerlijkheid met Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
maak ons ontvankelijk voor de nabijheid van uw Zoon.
Laat ons goede mensen ontmoeten
die zijn woord beleven.
Hoe zouden wij anders leren wat liefde is en genade,
trouw en vergiffenis?
Dan zullen wij voor elkaar licht kunnen zijn,
warmte en hoop,
brood en wijn.
Laat ons alles worden
wat Hij voor ons is geweest,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
tot U wil ik mij richten.
In mij is duisternis,
bij U is licht;
ik ben eenzaam,
maar Gij verlaat mij niet;
ik ben bang,
maar bij U vind ik hulp;
ik ben onrustig,
maar bij U vind ik vrede;
ik ben bitter,
maar bij U vind ik geduld.
Ik zie niet altijd waarheen uw wegen leiden,
maar Gij laat mij zien
dat ik moet gaan in het spoor van Hem
die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Amen.
vrij naar Bonhoeffer/Gerhardt


Lezingen
Laten we nu luisteren naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jeremia 31,31-35)
Uit de Profeet Jeremia

31          Er komen dagen
– godsspraak van de Heer –
dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit;
32          geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden.
Want dit verbond hebben zij verbroken
hoewel Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer.
33          Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit
– godsspraak van de Heer:
Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste,
Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn,
en zij zullen mijn volk zijn.
34          Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten,
noch tegen zijn broeder zeggen:
`Leer de Heer kennen.”
Want iedereen, groot en klein, kent Mij al
– godsspraak van de Heer.
Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebreeën 5,7-9)
Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
7           In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Hij onder luid geroep en onder tranen gebeden
en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden.
Na de doorstane angst is Hij verhoord.
8           Hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
9           en toen Hij tot de voleinding was gekomen,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwige redding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 12,20-33)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

20          Er waren ook Grieken onder de pelgrims
die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen.
21          Ze wendden zich tot Filippus,
die afkomstig was uit Betsaïda in Galilea, met het verzoek:
`We zouden Jezus willen ontmoeten.’
22          Filippus ging dit bespreken met Andreas
en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen.
23          Jezus gaf hun ten antwoord:
`Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
24          Waarachtig, Ik verzeker jullie:
als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar.
Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort.
25          Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het;
maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld,
zal het behouden voor het eeuwige leven.
26          Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen,
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn:
wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader.
27          Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld.
Zal Ik dan zeggen:
`Vader, red Mij uit dit uur”?
Nee, want juist daarom ben Ik gekomen: met het oog op dit uur.
28          Vader, verheerlijk uw naam!’
Toen klonk er een stem uit de hemel:
`Die heb Ik al verheerlijkt en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.’
29          De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het gedonderd had.
Maar sommigen zeiden:
`Er heeft een engel tegen Hem gesproken.’
30          Jezus zei echter:
`Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar voor u.
31          Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden.
32          Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden
en zo haal Ik allen naar Mij toe.’
33          Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die wij ‘Vader’ mogen noemen
en die wil dat alle mensen gelukkig zouden zijn.

Ik geloof in de verrezen Jezus;
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat Hij was,
al wat Hij bezat
deelde Hij mee tot geluk van velen.

Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.

Ik geloof in die Geest
die licht en warmte geeft,
energie
om lief te hebben,
om met anderen te delen,
om van anderen te ontvangen.
Die ons weghaalt uit ons ‘alleen zijn’.

Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus;
in hen die blijven geloven
dat we er zijn voor mekaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.

Ik geloof in de liefde van God
die vergeeft,
en mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

– Om levenskracht bidden wij,
zodat we durven nadenken
hoe het er in onze samenleving werkelijk aan toe gaat.
Dat we ons blikveld verruimen
tot voorbij de horizon van onze ik-betrokkenheid.
Dat we wat meer delen met hen
die het met veel minder moeten stellen.
Laten wij bidden…

– Om levenskracht bidden wij,
zodat we durven luisteren naar hen
die – niet gelovig misschien –
op zoek zijn naar woorden van waarde in hun leven.
Dat wij van onze kant durven getuigen
dat ons zoeken naar waarheid en geluk
gedragen wordt door de Man van Nazareth
die ons voorleefde hoe wij als graankorrel kunnen sterven
om rijke vruchten van bevrijding en verlossing voort te brengen.
Laten wij bidden…

– Om levenskracht bidden wij,
voor mensen die zich niet bemind voelen
en daarom verbitterd,
soms zelfs hardvochtig zijn tegen anderen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die voor hen Gods liefde belichamen.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

Tot God die mensen tot vrijheid roept,
bidden wij:

– Voor allen die worden gewond
door godsdienstige visies
die hen klein maken en terneerdrukken.
Laten wij bidden…

– Voor allen die lamgeslagen zijn
door hun verleden,
door schuld,
door leed dat niet kon worden geleden.
Laten wij bidden…

– Voor allen die zich sterk maken
voor de zaak van gerechtigheid en vrijheid,
voor allen die zichzelf opzij zetten
vanwege de nood van een ander.
Laten wij bidden…

God,
hoor ons en ga met ons mee.
Geef ons ruimte,
bevrijd ons tot de vrijheid van uw kinderen.
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht,2003

Gebed over de gaven

Uw Zoon, Vader, heeft het graan en de wijnstok
onttrokken aan de uitzichtloze kringloop
van groei en ondergang
toen Hij op de vooravond van zijn dood
het brood en de beker in zijn handen nam.
Laat ons aanwezig zijn bij zijn gebaar,
laat ons vertrouwen op de kracht van zijn woord
en laat ons delen in het leven
dat Gij Hem gegeven hebt,
dat Gij ons geeft voor altijd
dankzij zijn dood en zijn verrijzen. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij navolgen.”
Dat houdt ook in:
Jezus navolgen wanneer Hij bidt tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons Vader wil zijn.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredewens

Laat ons sterven als de graankorrel
en vruchten voortbrengen die mensen broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal deze wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Lam Gods

Communie

Christus is als een graankorrel gestorven om vrucht te dragen.
Aan deze tafel is Hij voedsel op onze levensweg.
Door te eten van dit brood
kunnen ook wij vrucht dragen
en deze wereld voeden met Rijkdom van Godswege.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning

Sterven om te leven,
zoals de graankorrel.
De weg van alle zaad.

Kijk eens naar de natuur…
daar proef je iets
van het geheim van het leven.

Zo sprak Jezus
over zijn eigen lot,
onbevangen.

Wil je het echte leven
ontdekken,
klamp je dan niet vast
aan het leven,
maar leer het loslaten.

Zo is Hij ons voorgegaan.
Een mens om van te houden.


Slotgebed 1

Sterven om te leven.
Met die vier woorden
kun je Jezus’ levensprogramma samenvatten, Heer.
Als een graankorrel is Hij gestorven
om open te barsten tot nieuw leven
en vruchten voort te brengen.
In elke eucharistie vieren we dat trouwens op een bijzondere manier.
Leer ook mij sterven aan mezelf.
Geef me de durf mijn leven te delen met anderen.
En laat me ervaren
dat ik U en Jezus alleen kan ontmoeten
wanneer ik me niet krampachtig vastklamp aan mezelf.  Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Ik wil mijn woorden in je hart griffen – zegt God,
mijn verbond in je binnenste leggen.
Ik wil je God zijn en jij mag mijn kind zijn,
tenminste als je dat zelf wilt.
Maar één ding moet je weten voordat je een keuze maakt:
Ik beloof je niet alleen rozengeur en maneschijn.
Je zult op momenten moeten vechten
om je christen-zijn waar te maken,
net zoals een graankorrel
die eerst moet sterven om nieuw leven te geven.
Mijn Zoon heeft het je voorgedaan
en ook nu nog is Hij brood,
samengeperst graan,
vruchtbaar leven – zegt God.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Voordat we van hier weggaan
willen we misschien wat bewuster dan anders,
het teken van het kruis over onszelf maken.
Moge dat teken ons bevestigen op de weg van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.