5e zondag door het jaar B 2015

8 02 2015

Begroeting

Wees welgekomen, hier bijeen in het huis van de Heer,
die wij mogen noemen + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wij zijn hier bijeen voor een uurtje bezinning.
Het leven vergt immers vaak zoveel van ons
dat we onszelf soms voorbijlopen.
Ook als het gaat om geloof en Kerk
gaan actie en rust vaak met elkaar in concurrentie.
Hoe ging Jezus daarmee om?
Het evangelie van vandaag
licht daarover misschien een tipje van de sluier op.
naar Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Bidden…
het komt er vaak niet van…
er blijven allerlei dingen door ons hoofd spoken…
we vinden niet de juiste woorden…
Was bidden voor Jezus gemakkelijker dan voor ons?
De evangelielezing van vandaag laat alleszins uitschijnen van niet.
Omdat het Hem overdag niet of nauwelijks lukt,
staat Hij midden in de nacht op
om zich op een eenzame plaats te laten volstromen
met Gods helpende en verwarmende genade.
Wij willen dat hier vandaag ook doen:
de stilte opzoeken om tot God te bidden
en alles wat ons bezig houdt aan Hem toe te vertrouwen.

Vergevingsmoment 1

Wij zoeken naar de zin van ons leven,
maar zijn vaak te veel bezig met kleine, onbelangrijke dingen.
Daarom bidden wij om ontferming.

-Heer,
vaak leven wij aan elkaar voorbij,
onverschillig en naast elkaar.
Kom ons tegemoet met uw genezende kracht.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij wilt alles wat in ons gekwetst en gebroken is, helen.
Kom ons tegemoet met uw genezende kracht.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij leert ons de waarde van het stille gebed.
Breng ons tot rust en
kom ons tegemoet met uw genezende kracht.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de liefdevolle God zich over ons ontfermen
en ons thuis brengen bij U
in uw eeuwig Licht. Amen.

Vergevingsmoment 2

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen,
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, Bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

God, die als een Vader ons nabij wil zijn,
allen die zich zwak en kwetsbaar weten
vinden bij U troost en sterkte.
Kom naar ons toe als het lijden ons treft,
als de dagen traag aan ons voorbijgaan
en de toekomst zonder uitzicht is.
Genees de wonden die geslagen zijn,
wees de Rots van ons vertrouwen.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu hoe God ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Job, 7, 1-4, 6-7)

Uit het boek Job

1           Moet een mens niet zwoegen op aarde
en dagen maken van een dagloner?
2           Zoals een slaaf verlangt naar schaduw,
en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon,
3           zo ken ik vruchteloze maanden,
en nachten vol getob zijn mij toebedeeld.
4           Wanneer ik lig zeg ik: Zal ik opstaan?
Maar de avond duurt lang.
En tot de ochtend ben ik vol onrust.
6           Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel,
ze lopen af, zonder hoop.
7           Bedenk, mijn leven is een zucht,
ik zal geen geluk meer zien.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Kor., 9, 16-19, 22-23)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinte

Broeders en zusters,
16         Dat ik het evangelie predik,
is voor mij niets om me op te beroemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde!
17         Als ik het uit eigen beweging zou doen,
dan had ik recht op loon;
maar ik doe het niet uit eigen beweging,
het is een taak die mij is toevertrouwd.
18         Wat is dan mijn loon?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht
dat het evangelie mij geeft.
19         Hoewel ik van niemand afhankelijk ben,
heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen,
om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen.
22 Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Ik ben alles wat je maar wilt
om in elk geval een paar mensen te redden.
23 En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 29-39)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

29         Vanuit de synagoge ging Jezus regelrecht
naar het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
30         De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed,
en meteen spraken ze met Hem over haar.
31         Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en liet haar opstaan.
De koorts verliet haar, en ze bediende hen.
32         ’s Avonds, toen de zon was ondergegaan,
brachten ze allen bij Hem die ziek waren
en die van demonen te lijden hadden.
33         Heel de stad was samengestroomd voor de deur.
34         Hij genas vele zieken van allerlei kwalen,
en Hij dreef veel demonen uit;
Hij stond de demonen niet toe te spreken,
omdat ze wisten wie Hij was.
35         En in alle vroegte, het was nog nacht,
stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats
en bleef daar bidden.
36         Simon en zijn metgezellen gingen Hem achterna,
37         en ze vonden Hem en zeiden tegen Hem:
`Iedereen zoekt U.’
38         Hij zei hun: `Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de buurt,
zodat Ik ook daar kan verkondigen.
Want met dat doel ben Ik weggegaan.’
39         En Hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen
en dreef de demonen uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
die van harte ons leven deelt
en onze lasten meedraagt.

-Voor al wie zuchtend de grauwheid van de dagelijkse sleur ondergaan.
Als God door mensenoren naar hen kan luisteren,
kan er voor hen een licht opgaan
dat hun hoop en vreugde schenkt.
Laten wij bidden…

-Voor al wie lijden aan wereldse koortsen
van egoïsme, sensatiezucht of consumptiedrift.
Als Jezus hen bij de hand mag nemen
zullen ze opstaan en ook anderen genezen.
Laten wij bidden…

-Voor wie Gods Woord nog niet hebben gehoord
en zoeken naar de zin van het leven.
Als Jezus hen door een mensenmond mag toespreken
zullen ze ontdekken
dat er-zijn-voor-anderen levensvreugde schenkt.
Laten wij bidden…

God en Vader,
zovelen gingen naar Jezus toe,
hunkerend naar een wonder.
Leer ook ons naar Hem toe gaan,
niet op zoek naar een wonder,
maar om zijn Woord en zijn voorbeeld van dienstbaarheid.
Zo zullen we steeds meer op Hem gelijken. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de gelovigen, overal ter wereld.
Dat zij de tekenen van deze tijd kunnen lezen,
dat zij daarin een hoopvolle toekomst zien aanbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele mensen die het niet meer zien zitten,
die ontmoedigd zijn door het leven,
die hunkeren naar een beter bestaan.
Dat zij in hun verwachtingen niet worden ontgoocheld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen hier aanwezig.
Dat wij Gods aanwezigheid herkennen
in het goede dat rondom ons gebeurt.
Laten wij bidden…

Bidden wij voor zieken en eenzamen.
Moge zij hoopvolle medemensen ontmoeten die hen steunen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Heer, onze God,
niet om voorspoed en welvaart bidden wij U,
maar om uw nabijheid in goede en kwade dagen.
Laten wij bidden…

-Niet om eer en aanzien bidden wij U,
maar om uw zegen
die ons tot zegen voor anderen maakt.
Laten wij bidden…

-Niet om gevrijwaard te blijven van mislukking bidden wij U,
maar om de kracht en de moed
om telkens weer opnieuw te beginnen.
Laten wij bidden…

Niet om een rustig en ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven
waarin liefde en dankbaarheid de boventoon voeren.
Laten wij bidden…
                                   Uit: Gebedskalender

Gebed over de gaven 1

Onze Vader,
ook vandaag zijn dit brood en deze wijn symbolen van onze inzet.
Wij willen kleur brengen in het leven van mensen
die soms ziek zijn van angst en twijfel, van onrust en onzekerheid,
van mensen die alleen staan en ontmoedigd zijn.
Zegen ons opdat wij anderen echt gelukkig maken
vanuit onze eerlijke wil
om goed te doen
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
wij bieden U deze eenvoudige gaven van brood en wijn aan.
Neem ze van ons aan,
vorm ze om,
maak ze voor ons doorzichtig,
zodat wij uw Zoon erin herkennen
die ons wil thuis brengen bij U. Amen.

Gebed over de gaven 3

God, onze Vader, die ons nabij wilt zijn in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor Hem
die ons in deze gaven van brood en wijn
de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U dat wij zijn voorbeeld zouden volgen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hun ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
En dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus stond op, ging naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats om er te bidden.
Laten wij samen met Hem meebidden met zijn woorden:
            Onze Vader,…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Vader,
wij willen uw vrede bewaren en aan elkaar doorgeven
tot het ooit mag gebeuren
dat uw vrede de hele wereld overspant.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

Onvermoeid en ongebroken
trok Jezus rond om allen wel te doen,
om mensen op te roepen tot een leven van eenheid en vrede.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus, laat uw aanwezigheid in ons midden,
op deze dag, in dit uur,
niet vruchteloos zijn.
Wees bij ons met uw vrede die alles te boven gaat
en maak ons tot een gemeenschap die leeft in verbondenheid.
En die vrede van de Heer zij altijd met U.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus nam de zieke schoonmoeder van Petrus bij de hand
en deed haar opstaan.
En zij bediende haar gasten.
Ook ons richt de Heer op
opdat wij, genezen en gesterkt,
anderen van dienst zouden kunnen zijn.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Koorts

Je hebt het warm en koud tegelijk.
Je wil mensen om je heen
en tegelijk kan je ze niet verdragen.
Je hebt alles, niets tekort,
en toch voel je je niet goed in je vel
en je weet niet hoe dat komt
en wat de reden is.

Koorts beheerst ons leven
drijft en verlamt ons
in duizend vormen:
de koorts van het grote Nooit Genoeg
die ons opjaagt naar altijd meer;
de koorts van het wantrouwen
en de angst die ons is aangepraat
en ons opsluit in onszelf;
de koorts van wrok en haat
die ons zicht op de medemensen vertroebelt.

Bid dat de koorts van ons mag wijken
die ons verhindert om naar mensen toe te gaan,
en ons belet onszelf te zijn.
En dat wij ons laten raken door die Ene
die ons bij de hand neemt
en doet opstaan
om dienende mensen te worden.
Er zijn voor anderen
geneest.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Heer, Jezus Christus,
in die dagen
hebt Gij de schoonmoeder van Simon genezen van de koorts
en in de avond, na zonsondergang,
nog vele andere zieken en bezetenen.
Dát was uw leven:
helen en helpen,
nabij zijn,
mensen bevrijden
en méér mens maken.

Zo hebt Gij gestalte gegeven
aan de droom van God
die het geluk wil
van alle mensen zonder onderscheid.

Gij zijt tegelijk een man van gebed geweest.
Daarin hebt Gij de kracht gevonden
om U in alles trouw te laten leiden
door de heilswil van God,
die U gezonden had.

Verdiep ons geloof in U,
het is zo zwak en wankel.
Wij lopen achter U aan,
méér om te krijgen voor onszelf
dan om te delen met anderen.
Maak echte christenen van ons:
mensen van gebed én van inzet
– beide samen –
hoopvol wachtend op en werkend aan
de komst van uw Koninkrijk.
Sylvester Lamberigts

Bezinning 3

Job en wij

Zijn leven ging snel bergafwaarts.
Wat aanvankelijk zo mooi en goed leek,
veranderde heel snel in een debacle.
Hoewel hij rechtschapen was,
kreeg hij slag na slag te verduren.
Hij werd heel gevoelig getroffen.
Zijn vrouw en kinderen,
zelfs zijn eigen gezondheid,
werden niet gespaard.
Uit de grond van zijn hart
vraagt Job naar het waarom.
Hij ziet het niet meer zitten.
Al zijn gezwoeg en getob:
het lijkt allemaal zinloos.
Zelfs bij zijn beste vrienden
krijgt hij geen antwoord op zijn vragen.

Als ziekte en dood op onze weg komen,
als het leven ons tegenzit en pijn doet,
dan wordt de vraag naar het waarom
ook voor ons levensgroot.
Er is geen daarom.
Soms zien we geen uitweg, geen toekomst.
Duisternis alom!

Biddend ontdekt Job, dat God hem nabij blijft.
Hij is een solidaire God, Een die een hand reikt.
Hij is een God die zijn mensen
op handen blijft dragen
door alle ziekte en pijn heen,
zelfs over de grens van de dood.
Deze “Jobstijding” mag ons sterken
op onze weg door het leven.
Al laat iedereen ons vallen:
God reikt ons een hand ten leven.
Hij blijft staan achter zijn mensen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

Genezend nabij

Jezus is niet uit op spektakel.
Hij is niet op zoek naar aanzien.
Het enige ‘bovenaardse’ dat Hem kenmerkt,
dat is zijn biddende houding.
Deze loopt als een rode draad
door heel zijn leven.
Daaraan ontleent Hij zijn kracht
in goede en in kwade dagen.
In woord en daad toonde Hij
hoe God mensen nabij wil zijn.
Namens God reikte Hij mensen de hand
en deed hen opstaan tot nieuw leven.
Hij hielp mensen er weer boven op,
zodat zij op hun beurt
konden toekomen aan dienstbaarheid.
Een goed woord, een handreiking,
waren daarvoor voldoende.
Zo liet Hij aan mensen zien,
dat God hen alle goeds gunt.
Hij is een bron van kracht
om staande te blijven in het leven.
Hij is nabij als een moeder
als het kwaad goede mensen treft.
Hij buigt zich naar mensen toe.
Zijn naam is liefde en licht,
genezende aanwezigheid.
Dat is ook de Boodschap van Jezus:
God is een levende handreiking
aan ieder van ons.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Er zijn momenten in mijn leven
dat het net is alsof de zon voor altijd ondergaat, God,
en dat mijn hart zich opsluit
in het duister van de nacht.
Laat me dan naar Jezus toe gaan
en bij Hem genezing vinden.
Geef me de kracht
Hem telkens opnieuw op te zoeken
wanneer ik nood heb aan liefde en tederheid.
En leid me heel regelmatig naar eenzame plaatsen
om in stilte te bidden
en zomaar dicht bij U te zijn.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Jezus, mijn Heer en God,
leg uw genezende hand ook op mij.
Adem mijn ongeloof open
tot levend geloof
en diepe hoop.
Neem mijn gebed ter harte,
buig U naar mij toe
en geef mij vrede. Amen.
Kerk en Wereld

Zending en zegen

Ga van hier heen naar je thuis, naar je vrienden, naar je werk.
En wees er kwistig met je geloof, je hoop en je liefde.
Hij die met ons is, wil ons daarbij helpen en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.