5e paaszondag C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde paaszondag C (2/05/2010)


Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Openingswoord

“Als jullie de liefde onder elkaar bewaren,
dan zal men kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”
zei Jezus tot zijn leerlingen.
Daartoe geeft Hij hun een nieuw gebod: “Heb elkaar lief”.
Volgeling van Jezus zijn is niet
je houden aan geboden en verboden
maar elkaar aanvaarden als zusters en broers.
Steeds opnieuw.
Echte liefde is altijd nieuw.
Maar vaak is onze liefde oud geworden
door sleur en plichtmatigheid.
Daarom bidden wij God eerst om ontferming.

Vergevingsmoment

Goede God, omdat wij vaak wél grenzen stellen
aan onze vriendschap en liefde,
vragen we eerst om vergeving.

“Ik geef jullie een nieuw gebod ” zei Jezus.
”Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen
moeten jullie ook elkaar liefhebben.”
Voor al die keren dat we daaraan niet toekwamen:
Heer, ontferm U over ons.

“Als jullie van elkaar houden” zei Jezus,
”zullen je medemensen zien dat je leeft in de Geest
waarin Ik met jullie heb samengeleefd.”
Voor al die keren dat we daarin tekortschoten:
Christus, ontferm U over ons.

”Nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
Dan zul je Me zoeken” zei Jezus.
Als we houden van elkaar vinden we de Heer.
Voor al die keren dat we U niet zagen in onze medemens:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de wonden in ons hart
verzorgen met barmhartigheid.
En moge Hij ons eens voorgaan
op de weg naar het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van liefde,
gedreven door menslievendheid
vraagt Jezus ons
zijn levensweg te volgen.
Wij bidden U:
help ons voor elkaar een bestaan op te bouwen
dat gegrondvest is op onderlinge liefde,
alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
André Janssen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij zijn hier samen rond uw tafel
die ons herinnert aan uw liefde voor alle mensen.
Wij vragen U:
stem ons af op uw aanwezigheid in alles en allen
en geef ons de moed steeds weer de weg te gaan
die Gij ons zijt voorgegaan.
Dan zullen wij nieuwe mensen worden,
bouwend aan uw Rijk van liefde. Amen.
naar Levensecht

Lezingen
Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 14,21-27)
Uit de Handelingen van de apostelen

21 In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug
naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië,
22 waar ze de leerlingen bemoedigden.
Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven,
en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
23 In iedere gemeente wezen ze oudsten aan,
en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer,
op wie ze vertrouwden.
24 Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië,
25 predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust.
26 Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië,
waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd
voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden.
27 Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had,
en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apokalyps 21,1-5a)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes

1             Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
2             Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vanuit God uit de hemel neerdalen,
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
3             Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep:
`Dit is de tent van God bij de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon zetelt, zei: `Zie, Ik maak alles nieuw.’
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 13, 31-33a. 34-35)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

31 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt,
en in Hem wordt God verheerlijkt.
32 En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf;
ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken.
33 Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
34 Ik geef jullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen,
moeten jullie ook elkaar liefhebben.
35 Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn:
als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die ons wil omvormen tot een gemeenschap,
solidair met elkaar over alle verschillen heen.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

– De media spuwen elke dag ontijberichten,
genoeg om weg te zinken in gevoelens van onmacht.
Maar overal staan er groepen op, minderheden weliswaar,
die zeggen: ’Een andere betere wereld is mogelijk!’
Bidden wij dat er nu en dan iemand ontwaakt,
en begint te geloven in eigen mogelijkheden.
En dan nog één en dan nog één.
Laten wij bidden…

– Elk van ons, hoe goedwillend we ook zijn,
voert zijn eigen eenzame strijd met ‘ik’-verlokkingen:
‘Als ik maar aan mijn trekken kom’ ;
‘Als ik maar mijn toekomst veilig stel’ ;
‘Als ik maar…’
Bidden wij dat wij dit cocon doorbreken
en ons laten raken
door mensen die moeten opboksen tegen structureel onrecht,
die met mislukkingen of tegenslagen geconfronteerd worden.
Laten wij bidden…

– De talrijke projecten van Broederlijk Delen en andere organisaties,
petities, protesten, steunbetuigingen…
het zijn telkens weer pogingen en engagementen
van mensen aan de basis en van moedige beleidsmensen.
Bidden wij om durf, en volgehouden en concrete liefde.
Laten wij bidden…

Heer, wees voor ons een ruggensteun,
dan zal ook in onze geloofsgemeenschap
de bereidheid groeien
om metterdaad hoop te brengen in de wereld. Amen.


Voorbeden 2

– God, wij kennen wel het nieuwe gebod van Jezus
om elkaar lief te hebben, zoals Hij het ons voordeed.
Maar het klinkt ons zo bekend in de oren
dat we het nieuwe ervan niet meer aanvoelen.
Wij bidden U:
openbaar ons terug de betekenis, de kracht en de waarde ervan
voor ons eigen leven.
Laten wij bidden…

– God,
via de Schriften maakt Gij ons duidelijk
welke weg wij zouden moeten gaan,
hoe moeilijk die soms ook is.
Wij bidden U:
geef ons de wijsheid om uw woorden zo te verstaan
dat ze voor ons steeds een bron van inspiratie en bezieling mogen zijn.
Laten wij bidden…

– God,
geef dat we het voorbeeld van Jezus van Nazareth
consequent volgen.
Laat Hem voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven zijn.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers
Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God, die wij ‘Vader’ én ‘Moeder’ mogen noemen,
kom in ons midden
en laat Jezus opnieuw
brood met ons breken
en wijn met ons delen,
als onze Gids door het leven,
tot in eeuwigheid. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader

Geroepen tot zuster- en broederschap,
geboren als kinderen van dezelfde Vader,
mogen wij met Jezus bidden:
Onze Vader…

Als wij gehoor geven aan wat Jezus ons vandaag voorhield:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’
zal de wereld over ons zeggen:
“Zij maken het waar,
zij zijn niet enkel hoorders maar ook doeners van zijn woord.
Zij maken de aarde nieuw; ze maken er een beetje hemel op aarde van.”
Als de wereld dát van ons kan zeggen
kunnen we vol vertrouwen uitzien naar Hem die wederkomt,
Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Als wij aan Jezus’ liefde voor ons
vlees en bloed geven in onze omgang met elkaar
zullen we uitgroeien tot een gemeenschap
waarin wij elkaar tot vrede zijn.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Met de dood voor ogen
vertrouwde Jezus zijn vrienden toe aan elkaar,
en beloofde blijvend in hun midden te zijn
als zij, in gedachtenis aan Hem, samen het brood breken.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Indien voor ieder mens
een ander mens een beetje zorg droeg,

indien wie niemand heeft
niet vruchteloos om iemands liefde vroeg,

indien wie koude lijdt
zich koesteren mocht bij ’t haardvuur ergens thuis,

indien voor ieder kind
voorhanden was wat speelgoed en een huis,

en voor wie huilt van pijn
een hand die streelt en open wonden dicht,

misschien zou God dan ooit
herkenbaar zijn:
een God met een gezicht als dat van u en mij,
een God die leeft, zo heimweevol als wij.
Marcel Weemaes


Slotgebed 1

Het is geen gemakkelijke opdracht die Jezus ons geeft:
elkaar liefhebben met dezelfde liefde als waarmee Hij liefhad,
zonder voorwaarden en zonder beperkingen.
Toch besef ik, God,
dat ik alleen op die manier van U kan getuigen.
Geef me dan de kracht
mijn eigen leven te breken als brood en te delen als wijn,
net zoals Jezus mij dat ooit heeft voorgedaan.
En wil mij vergeving schenken wanneer mijn liefde
nog maar eens te klein is. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Heer, onze God,
zoals de jonge Kerk onstuimig en baanbrekend de wereld binnentrad,
zo willen ook wij doen:
kwaad en defaitisme bestrijden door consequent het goede te doen.
Dan zal de liefde van uw Zoon Jezus,
als een vuur om zich heen grijpen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Bij wijze van testament
sprak Jezus de hoop en de verwachting uit
dat wij, zijn vrienden,
daadwerkelijk solidair zouden zijn.
Op weg om die verwachting in te lossen
wil God ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.