5e Paaszondag B 2015

03 05 2015

Begroeting

Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vlak vóór zijn lijden wil Jezus zijn leerlingen,
die een moeilijke tijd tegemoet gaan,
nog bemoedigen:
“Ik ben de Wijnstok en jullie de ranken”.
Ook op deze 5e Paaszondag zijn wij hier bij elkaar,
omdat we met de verrezen Heer, de Wijnstok, verbonden willen zijn,
zoals ranken vergroeid met de stam.
Hij schenkt ons altijd nieuwe kracht.

Openingswoord 2

Wijnstokken en wijnranken waren voor de tijdgenoten van Jezus
alledaagse, vertrouwde beelden.
Overal in de hofjes van de mensen, langs de weg en op de rotsige bergflanken
waren er wijngaarden en rijpten er druiven.
Iedereen kon zien hoe ranken die stevig verbonden waren met de wijnstok,
goede en rijpe vruchten voortbrachten.
Maar een geknakte rank verdorde,
bracht niets meer op, viel af.
Daar zat geen leven meer in en werd daarom gewoon verbrand.
Op dit vertrouwde beeld pikt Jezus in om de mensen duidelijk te maken
dat het noodzakelijk is verbonden te blijven met Hem, met de Vader,
om het echte leven te vinden, om vruchtbaar te zijn.
vrij naar Peer Verhoeven

Vergevingsmoment 1

-Heer, Gij zijt de wijnstok, wij de ranken.
Vergeef ons als wij onvruchtbaar bleven
door daden van eigenliefde…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wie met U verbonden blijft, draagt vrucht,
want los van U kunnen wij niets.
Vergeef ons onze zelfgenoegzaamheid…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wie in U blijft, mag vragen wat hij wil
en hij zal het verkrijgen.
Schenk ons vergeving van onze schuld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar Heeswijk

Vergevingsmoment 2

-Heer,
als ik tekortschiet
in mijn relatie tot mijn medemens en tot U,
breng mij dan tot inkeer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
als mijn woorden en daden
scheiding veroorzaken
in plaats van verbondenheid,
breng mij dan tot inkeer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als ik tekortschiet in trouw aan U
en mijn eigen weg ga,
breng mij dan tot inkeer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
zoals de rank slechts aan de wijnstok vruchten draagt,
zo kan ons leven maar groeien
in verbondenheid met uw Zoon.
Geef dat wij,
gevoed door zijn Woord,
vruchten dragen
voor alle mensen om ons heen.
Dit vragen we U voor nu en voor altijd. Amen.
naar André Janssen

Openingsgebed 2

We zijn op zoek naar bouwstoffen
om van te leven en te groeien.
We zijn op zoek naar warmte en licht,
naar liefde en aandacht,
naar vriendschap en begrip.
We lijken wel een struik
die in de aarde wortelt,
die voortdurend zoekt naar voeding en naar water.
We zijn op zoek naar wie of wat ons draagt,
op zoek naar de grond van ons bestaan.
Weest Gij, God, die Grond,
die mijn leven voedt,
die mij doet groeien en doet bloeien.
Geef kracht en sterkte aan mijn wortels
zodat ik houvast heb
wanneer het in mijn leven ooit gaat stormen. Amen.

Openingsgebed 3

God,
Gij wekt mensen op en houdt hen vast.
Door U willen wij gedragen worden om voor anderen iets te betekenen.
Hou het vuur van Pasen in ons brandend.
Leer ons te leven, geënt op de wijnstok Jezus,
opdat ook wij vruchten zouden dragen
van goedheid en vrede. Amen.

Openingsgebed 4

Zonder goede grond kan men niet groeien.
Zonder wortels kan men niet aarden.
Zonder levenslust kan men geen vrucht dragen.
Moge wij grond vinden in U, God,
Bron van leven, vandaag en alle dagen. Amen.
Rieke Mes

Lezingen

In de eerste lezing legt Johannes uit hoe wij als kinderen van God moeten leven.
Daarna horen wij dat Jezus zijn relatie met zijn leerlingen toelicht
met het beeld van de wijnstok en de ranken.
Laten we daar nu samen naar luisteren.

Eerste lezing (Hand., 9, 26-31)

Uit de Handelingen der Apostelen

26         In Jeruzalem aangekomen
zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen,
maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was.
27         Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen
en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien
en dat die tot hem gesproken had,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden
in de naam van Jezus.
28         Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om.
Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer,
29         en sprak en disputeerde met de hellenisten;
maar die probeerden hem ter dood te brengen.
30         Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem naar Caesarea
en stuurden hem vandaar naar Tarsus.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 18-24)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
18         Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met daden die waarachtig zijn.
19         Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn
en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart,
20         ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
21         Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
22         wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat we ons houden aan zijn geboden
en doen wat Hem welgevallig is.
23         En dit is zijn gebod:
van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.
24         Wie zich houdt aan zijn geboden,
blijft met God verbonden en God met Hem.
En dat Hij met ons verbonden blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 15,1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
1           Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
2           Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
3           Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
4           Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
als je niet met Mij verbonden blijft.
5           Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
6           Wie niet met Mij verbonden blijft,
wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,
waar ze verbranden.
7           Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
8              Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Geloven is een doe-woord,
een opdracht die concreet gebeurt
in het dagelijks leven.

Het is bouwen aan een groep
waar mensen met elkaar verbonden zijn
als ranken aan de wijnstok,
waar de kleinen groot worden gemaakt
en de armen zalig worden geprezen,
waar zachte moed wordt geleerd,
waar honger naar gerechtigheid levenskracht is
en waar in stilte aan vrede wordt gebouwd.

Geloven is bouwen aan een groep
waar het geknakte riet niet wordt gebroken,
waar wie verlamd was weer kan opstaan,
nieuwe kracht opdoet in handen en voeten
om te leven voor de anderen.

Geloven is oog krijgen
voor mensen langs de weg
en gaandeweg ontdekken
dat wat voor de minsten is gedaan,
aan Hem is gedaan.

Geloven is bouwen aan een groep
die zout is in de wereld,
licht in het donker,
gist in het deeg.

Geloven is een doe-woord,
een opdracht die nooit af is.
Het is doorgaan en volhouden,
soms met velen,
vaak ook alleen, tegen de hele wereld in,
alleen met de zekerheid
dat Iemand ons is voorgegaan
en ook nu met ons blijft meegaan. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor alle gelovigen.
Dat zij levende getuigen mogen zijn van het paasgeloof
dat er leven is na de dood
en dat zij zich blijven inzetten
voor de bevrijding van wat ten dode is opgeschreven.
Laten wij bidden…

Bidden we voor allen die politieke verantwoordelijkheid dragen.
Dat het beeld van de wijnstok hun inspiratie mag bieden
om verbondenheid tussen mensen veraf en dichtbij
mogelijk te maken en te bevorderen
door onderdrukking en onrecht uit te bannen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle geloofsgemeenschappen.
Dat de verbondenheid met de Verrezen Heer
ruimte creëert om open te staan voor Gods Geest
en om nieuwe wegen te durven gaan,
zoekend naar antwoorden om te leven in deze tijd.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat wij af en toe tijd maken
om stil te staan bij ons eigen leven
en na te denken over wat het voor ons betekent
niet op te gaan in de oppervlakkige stroom van het leven,
maar vruchten te dragen van waarde
om zo te getuigen van de hoop die in ons leeft.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Voorbeden 2

God is de Wijnbouwer,
Jezus de Wijnstok,
wij de ranken.

-Bidden wij om een meer solidaire samenleving,
om gemeenschapszin
die mensen samen brengt en samen houdt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om verbondenheid met Jezus, onze Wijnstok,
om oog en hart voor zijn Evangelie
zodat het vrucht mag dragen in ons doen en laten.
Laten wij bidden…

-Bidden we om verbondenheid
met hen die hebben afgehaakt en dreigen te verdorren.
Dat ze zich opnieuw zouden aansluiten,
het geloof hervinden.
Laten wij bidden…

God, Gij die ons lief hebt
en als een vader en moeder voor ons zorg draagt,
houd ons bij elkaar
en laat ons kracht putten uit de Blijde Boodschap
van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Voorbeden 3

Vader in de hemel,
Gij zijt de Wijngaardenier;
uw Zoon Jezus is de ware Wijnstok,
wij zijn de ranken.

-Op grond van deze vertrouwensrelatie durven wij U vragen:
waak over de leiding van uw Kerk
opdat ze voor ons voortdurend heilige deuren openhoudt.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf bidden wij
om moed en creativiteit in het zoeken naar mogelijkheden
om in gesprek te komen met onze medemensen
over wat ons als christenen beweegt.
Laten wij bidden…

-Voor degenen die niet meer of nog niet
als ranken met de ware Wijnstok verbonden zijn,
vragen wij
dat zij mogen zien hoe weldadig het is
te leven vanuit de Bron die Gij zijt.
Laten wij bidden…
naar Jan Holman s.v.d.

Gebed over de gaven 1

God onze Vader, op deze tafel staan brood en wijn.
Maak hiervan een tafel naar uw Geest,
met brood gedeeld zoals Gij uw leven hebt gedeeld met mensen,
met wijn zoals de vriend­schap en de vreugde
die Gij hebt gegeven aan mensen
die twijfel­den, ongeluk­kig waren of op de dool.
Help ons te delen van dit brood en deze wijn,
want zo kunnen wij werken aan een betere toe­komst voor allen,
zoals Jezus het ons heeft geleerd. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
in dit teken gedenken wij onze band met uw Zoon.
Hij is de Wijnstok,
wij mogen ranken zijn.
Geef dat wij, door Jezus gedragen en gevoed,
steeds met Hem en met U verbonden mogen blijven.
Dat vragen wij U, nu en voor altijd. Amen.
naar André Janssen

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw Koninkrijk,
zeggen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.

Wij danken U
omdat wij,
naar zijn Voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.

Mens zijn voor de anderen:
zo was Jezus ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en het uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn lichaam, mijn leven voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe Verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en van wie wij hopen dat zij leven bij U.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw Liefde voor alle mensen.

Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw Dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap. Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij medeverantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig wordt verdeeld
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Een nieuw cultuur is nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede aan elkaar toe.

Vredeswens 2

God, ontferm U over onze wereld.
Toon ons uw weg,
uw weg van vrede
die het conflict niet ontloopt
maar het aanpakt,
geweldloos
met de kracht van hoop, geloof en liefde.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Blijf in Mij, dan blijf ik in U, zegt de Heer.
Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Zie het Lam Gods…

Bezinning

Het zijn prachtige beelden:
God als wijnbouwer,
de eigenaar die zorg draagt
en die levenskansen geeft;
Jezus als de enige echte wijnstok,
die zijn leven doorgeeft;
en wij, die op die wijnstok geënt zijn
en die uiteindelijk vrucht dragen.
Deze beelden zeggen alles
over het bij elkaar horen
van God, Jezus en de mensen.
Het verwoordt
dat alleen leven in verbondenheid
iets waar maakt van het Rijk van God.
Om uit te kunnen groeien
tot een mens van God
mogen we onze kracht en ons voorbeeld
halen bij die Man van Nazareth.
Hij is een nooit uitgeputte Bron van leven en van inspiratie.
Los van Hem wordt ons leven
dor, droog en vruchteloos.
Maar in verbondenheid met Hem,
puttend uit zijn Geest,
zijn we bij de Wijnbouwer in goede handen.
Geënt op het leven van Jezus
levert ons leven vruchten af
van liefde, van goedheid
en vrede in overvloed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
zoals de wijnstok sap geeft aan de ranken
opdat zij vruchten dragen,
zo geeft Jezus ons uw Leven en uw Liefde
opdat wij in liefde zouden leven met elk-ander
en rijke vruchten dragen.
Gij hebt ons nodig
om in deze tijd het werk voort te zetten
dat Gij in Jezus begonnen zijt.
Reinig en bevrijd ons van alles wat onvruchtbaar is:
zonde, zelfgenoegzaamheid, leugen en dood.
Verdiep onze eenheid met Jezus
en met allen die in Hem gestorven zijn.
Los van Jezus zijn wij niets. Amen.
naar Sylvester Lamberigts

Slotgebed 2

God van mensen,
geef dat wij de tekenen mogen verstaan
die ons kunnen helpen bewust te worden
van onze verantwoordelijkheid,
om zo, in trouw aan Jezus’ Voorbeeld, de ware Wijnstok,
bij te dragen aan een samenleving
waarin plaats is voor iedereen. Amen.
naar Ben Velthuis

Zending en zegen

Laten we van hier heengaan
om rijpe vruchten voort te brengen
van liefde en hartelijkheid
door daden van goedheid.
Zo’n leven wil God graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.