5e paaszondag B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde paaszondag B (6/05/2012)

Begroeting

Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag worden wij aangesproken
als ranken van de ware wijnstok, Jezus.
Hij drukt ons op het hart:
“Blijf in Mij, dan blijf Ik in u”.
Wat dat ‘blijven in’ betekent,
maakt de eerste lezing (1 Johannes) ons duidelijk:
“Van harte geloven én elkaar liefhebben.”

Openingswoord 2

Een wijnstok noemt Jezus zichzelf.
En tevens spreekt Hij de hoop uit
dat ons leven, geënt op het zijne,
vruchtbaar zal zijn,
dat wij, met Hem verbonden,
zullen bijdragen aan vriendschap en vrede om ons heen.
Moge wij, hier bijeen,
die Godsverwachting ten volle tot ons laten doordringen.
naar Jacques Verhees

Vergevingsmoment

Een rank die geen vrucht draagt,
wordt door de wijnbouwer weggesnoeid.
Vragen wij de Heer dat Hij wegsnoeit
wat in ons leven geen vruchten draagt.

– Heer, soms gingen wij onze eigen wegen.
Help ons om, net als de wijnrank aan de wijnstok, verbonden te blijven met U.
Genees onze kwetsbaarheid en onzekerheid
en laat ons vruchten te dragen.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, we doen wel eens ‘alsof’.
Help ons onze liefde en vriendschap uit te zuiveren,
vrij van eigenbelang.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, we gingen wel eens andere wegen dan Gij ons zijt voorgegaan.
Help ons naar anderen toe te gaan,
hen te helpen waar het nodig is
om samen op weg te kunnen gaan.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer in ons groeien
zodat ons leven vruchten voortbrengt
die blijvend zijn en getuigen van zijn liefde. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, groter dan ons hart,
het is uw liefde die ons nu samen brengt.
Het zijn uw woorden die ons verwarmen
en ons doen beseffen hoezeer wij U ter harte gaan.
Stem ons af op U,
laat ons hier verbondenheid vinden met U
en met Hem die Gij hebt gezonden,
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, Heer van de wijngaard,
de akker van ons leven
ligt bezaaid met stenen.
De grond van ons hart
is verzuurd en onvruchtbaar.
Kom ons te hulp
nu wij komaf willen maken
met de stenen
die onze groei beletten.
Doe ons oprecht verlangen naar een nieuw begin.
Laat het wonder geschieden
dat wij liefdevol met elkaar leren omgaan
en mensen worden naar uw hart. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing
(Handelingen 9,26-31)

Uit de Handelingen der Apostelen

26       In Jeruzalem aangekomen
zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen,
maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was.
27       Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen
en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien
en dat die tot hem gesproken had,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden
in de naam van Jezus.
28       Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om.
Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer,
29       en sprak en disputeerde met de hellenisten;
maar die probeerden hem ter dood te brengen.
30       Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem naar Caesarea
en stuurden hem vandaar naar Tarsus.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Johannes 3,18-24)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
18       Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met daden die waarachtig zijn.
19       Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn
en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart,
20       ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
21       Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
22       wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat we ons houden aan zijn geboden
en doen wat Hem welgevallig is.
23       En dit is zijn gebod:
van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.
24       Wie zich houdt aan zijn geboden,
blijft met God verbonden en God met Hem.
En dat Hij met ons verbonden blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 15,1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
1        Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
2        Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
3        Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
4        Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
als je niet met Mij verbonden blijft.
5        Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
6        Wie niet met Mij verbonden blijft,
wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,
waar ze verbranden.
7        Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
8          Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

In het licht van Pasen
keren wij ons tot God
en bidden wij:

– Voor allen die zich christen noemen.
Dat zij die naam met ere dragen.
Dat hun geloof vruchtbaar mag zijn
en zichtbaar mag worden in liefde, metterdaad.
Dat zij – in alle vrijmoedigheid –
blijven opkomen voor recht en vrede overal op aarde.
God, verstevig de band die ons bindt met U,
met Jezus en met elkaar.
Laten wij bidden…

– Voor alle christelijke Kerken in Oost en West.
Dat zij lijken op de Heer naar wie zij genoemd zijn.
Dat alle enggeestigheid hun vreemd mag zijn.
Dat zij nieuw en bevrijdend te voorschijn durven treden.
God, maak uw Kerk aantrekkelijk voor jong en oud,
vruchtbaar voor deze wereld.
Laten wij bidden…

– Voor alle mensen, gelovig of niet.
Dat zij groeien in medemenselijkheid,
zodat er ruimte is voor elke mens
en gezamenlijke zorg voor al wat kwetsbaar is.
Dat mensen elkaar vinden in verantwoordelijkheid voor de schepping.
God, zegen uw mensen
met vindingrijkheid en kracht.
Laten wij bidden…

Houd ons verbonden, God,
met Jezus, de ware wijnstok,
en vernieuw ons leven – van dag tot dag – naar zijn Geest. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Gelukkig heeft God betere ogen dan wij.
Hij ziet zelfs de allerkleinste vruchtjes.
Daarom bidden we tot Hem.

– Bidden we voor allen die Gods Woord verkondigen.
Dat zij moedig en vindingrijk mogen zijn
en dat zij ook bij tegenstand trouw blijven aan hun opdracht.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die ontmoedigd zijn,
die niet meer geloven in de betekenis en het resultaat van hun inzet.
Dat zij het voorbeeld van Jezus voor ogen houden,
die vruchtbaarheid geeft aan onze daden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor christenen die eigen wegen gaan,
voor Kerken die verdeeld zijn.
Dat zij elkaar mogen vinden bij Hem
die de ene toegangsweg is tot de Vader.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Dat we ook in moeilijke omstandigheden,
als we pessimistisch gestemd zijn over de toekomst van de Kerk,
blijven geloven in Christus,
die ons leven draagt
en de naam van elke mens geschreven heeft in de palm van zijn hand.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij brengt ons bijeen,
zet ons aan tot breken en delen.
Wij bidden U
dat de samenhorigheid die wij aan uw tafel vieren,
zich mag doorzetten in ons leven van iedere dag
zodat wij met U en elkaar
op weg blijven gaan,
vandaag en alle komende dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, groter dan ons hart,
zie met welwillendheid naar dit brood en deze wijn,
vruchten van het land.
Aanvaard ze als blijk van onze goede wil
en zegen deze gaven.
Zegen ook ons met kracht
opdat ons leven vruchtbaar mag zijn
door warme liefde en door daden van goedheid,
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid
waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw koninkrijk,
zeggen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig …
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.
Wij danken U
omdat wij,
naar zijn voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.
Mens zijn voor de anderen:
zo was Jezus ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en het uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”
Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en van wie wij hopen dat zij leven bij U.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw liefde voor alle mensen.
Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij zoals Jezus ons leerde,
zodat wij ons, met Hem,
mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon:
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Wij bidden om vrede
opdat mensen en volken naar elkaar toe zouden stappen
en elkaar de hand reiken.
Wij willen blijven geloven in Gods visioen van vrede
en zijn vrede waarmaken
reeds hier en nu.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen:
De vrede van Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Met dit brood wil Jezus onze verbondenheid met Hem versterken.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn om aan zijn tafel aan te zitten.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

“Ik ben de wijnstok”, zei Jezus.
Hij stond onder de bloeiende wingerd
aan de voorgevel van een huis.
De groene ranken slingerden zich
rond deur en vensters,
wierpen zich op het dak
als om het hele huis te omhelzen.
Een uitbarsting van groen
en dat alles kwam voort uit een stugge stam.

“Ik ben de wijnstok”, zei Jezus,
en Hij dacht aan de mensen
die Hem gevolgd waren.
Als zij Mij vasthouden
zullen zij vruchten dragen.
Hij zou hen het sap geven
van zijn woord en zijn liefde.
En zij zouden zich rond de mensen slingeren
met de kracht van een omhelzing.
Manu Verhulst


Bezinning 2

De wijnstok en de ranken.
Het is een mooi beeld
van verbondenheid met God en met de mensen.

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk.
Het vermeerdert je draagkracht
en maakt je weerbaarheid groter.
Afgesneden zijn,
aan de kant gezet worden,
doet pijn.
Het verdort het leven.
Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig.

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,
van onuitputtelijke levenskracht.
De wijnstok dient nergens anders voor
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.
Jezus is de ware Wijnstok.
Door zijn levenskracht mogen wij,
als levende ranken, vrucht dragen.

Vrucht dragen is echter geen synoniem
van succes, prestatie of efficiëntie.
Die woorden vinden we niet in het evangelie.
De vruchten waaraan Jezus denkt
kunnen enkel vruchten zijn
van liefde, dienstbaarheid en eenheid.
In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader,
in liefde zijn we verbonden met onze medemensen.

Slotgebed

Ik laat je vrij om al dan niet in Mij te geloven – zegt God –
en om zelf de keuze te maken
of je in de voetsporen van Jezus wilt gaan.
Maar als je aan Mij je ‘ja-woord’ geeft
dan kun je niet anders dan dat ‘ja-woord’
ook aan je medemensen en aan de wereld geven!
Als je met Mij verbonden wilt leven,
zoals een rank met de wijnstok,
dan zal Ik je laten groeien in tedere liefde,
en je leven zal vruchten dragen van geloof en hoop.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten we van hier heengaan
om rijpe vruchten voort te brengen
van liefde en hartelijkheid
door daden van goedheid.
Zo’n leven wil God graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.