5e paaszondag B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde paaszondag B (10 05 2009)

Begroeting

Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

“Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik”
“Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht…”.
Met Hem verbonden blijven, zegt Jezus,
zoals de ranken met de wijnstok,
en zijn woorden in ons laten blijven.
Zijn boodschap dus niet zomaar éénmaal in de week aanhoren
en oppervlakkig beamen
maar ze laten doordringen,
ze meedragen in ons hart
zodat ze daar kan wortelen, groeien en vruchten opleveren.
Dan pas mogen we ons zijn leerlingen noemen
en kunnen we ervaren
waartoe echt evangelisch leven kan leiden.
Maar voor we zover zijn
botsen we vaak op de grenzen van onze gemakzucht en onze egocentrisme.
Laten we daarom bij het begin van deze viering om vergeving vragen.

Vergevingsmoment

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven.
Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.


Openingsgebed 1

God, groter dan ons hart,
het is uw liefde die ons nu samen brengt.
Het zijn uw woorden die ons verwarmen
en ons doen beseffen hoezeer wij U ter harte gaan.
Stem ons af op U,
laat ons hier verbondenheid vinden met U
en met Hem die Gij hebt gezonden,
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2
God,
Gij zijt altijd meer dan wij van U weten of vermoeden.
Wij kunnen U niet vatten met onze woorden.
Maar in Jezus zijt Gij naar ons toe gekomen
en zijn spoor is onuitwisbaar.
Leer ons steeds uw aanwezigheid herkennen
in Hem die uw evenbeeld is,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing
(Handelingen 9,26-31)
Uit de Handelingen der Apostelen

26          In Jeruzalem aangekomen
zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen,
maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was.
27          Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen
en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien
en dat die tot hem gesproken had,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden
in de naam van Jezus.
28          Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om.
Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer,
29          en sprak en disputeerde met de hellenisten;
maar die probeerden hem ter dood te brengen.
30          Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem naar Caesarea
en stuurden hem vandaar naar Tarsus.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Johannes 3,18-24)
Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
18          Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met daden die waarachtig zijn.
19          Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn
en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart,
20          ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
21          Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
22          wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat we ons houden aan zijn geboden
en doen wat Hem welgevallig is.
23          En dit is zijn gebod:
van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.
24          Wie zich houdt aan zijn geboden,
blijft met God verbonden en God met Hem.
En dat Hij met ons verbonden blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 15,1-8)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
1           Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
2           Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
3           Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
4           Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
als je niet met Mij verbonden blijft.
5           Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
6           Wie niet met Mij verbonden blijft,
wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,
waar ze verbranden.
7           Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
8              Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon en Geest.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Jezus heeft gezegd:
“Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt
en het valt je ten deel”.
Daarom durven wij bidden.

– Heer God,
vaak zijn wij zo weloverwogen
en zo voorzichtig in onze contacten met anderen,
zo koud en afstandelijk.
Leer ons anderen nabij zijn met ons hart,
zoals Gij ons hartelijk en liefdevol tegemoet treedt.
Laten wij bidden…

– Heer God,
maak ons ruimhartig en ruimdenkend,
vruchtbaar.
Doe ons beseffen dat wij uw handen en voeten zijn
die in uw naam
anderen levenskansen en toe­komstmogelijkhe­den moeten bieden.
Laten wij bidden…

– Heer God,
moge Jezus ons de kracht en de inspiratie geven
bij de vervulling van onze levenstaak
en mogen wij door onze verbondenheid met Hem
teleurstellingen en ontmoediging overwinnen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Goede God, Gij Heer van de wijngaard,
die zorg draagt voor de wijnstok en de ranken,
wij bidden U:

– Voor mannen en vrouwen
die in hun leven zoeken naar verbondenheid met uw Zoon,
die zich daarbij niet verliezen in mooie woorden of leuzen,
maar zich belangeloos inzetten
voor de kwetsbaren en weerlozen in hun omgeving.
Dat eensgezindheid en verbondenheid met U hun kracht moge zijn.
Laten wij bidden…

– Voor onze zieken,
voor allen die het moeilijk hebben,
voor mensen in onze gemeenschap
voor wie wij tot hiertoe te weinig aandacht hadden.
Dat wij hen nabij komen.
Laten wij bidden…

– Voor mensen die zich niet willen binden aan wie of wat dan ook,
die moeite hebben met het onderhouden van goede relaties,
die eerder geneigd zijn om verdeeldheid te zaaien
dan eenheid te scheppen.
Dat ze niettemin mogen leren wat eensgezindheid betekent.
Laten wij bidden…

– Voor gelovigen uit andere Kerken,
voor allen die op een andere manier vorm geven aan hun geloof
maar niettemin oprecht zoeken naar verbondenheid met God.
Dat we elkaar mogen vinden in daadkracht en eensgezindheid.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf
die vaak met vallen en opstaan
uw Zoon proberen te volgen
en onze verbondenheid met Hem willen uitdrukken
in daden van recht en liefde.
Dat we daarbij kracht mogen blijven putten uit de levensbron die Gij zijt.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven 1

God, die groter zijt dan ons hart,
in deze gaven belijden wij
dat Gij ons wilt voeden met liefde die leven doet.
Geef dat wij uw gaven
met open handen aanvaarden.
Dan zal uw liefde ook ons doorstromen,
zoals de wijnstok de ranken doorstroomt
en zullen wij onszelf kunnen geven aan anderen,
als rijpe liefdesvruchten
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

God van leven,
Gij hebt op aarde een wijnstok geplant:
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Wij willen als ranken met Hem verbonden blijven.
Steun ons daarin,
want los van Hem betekenen wij niets.
Laat zijn levenskracht in ons overvloeien
opdat ons leven vruchtbaar mag zijn. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid
waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw koninkrijk,
zeggen wij U toe:
Heilig, heilig, heilig…
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw rijk van liefde en rechtvaardigheid.
Wij danken U
omdat wij,
naar zijn voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.
Mens zijn voor de anderen:
zo was Jezus ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en het uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”
Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”
Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en van wie wij hopen dat zij leven bij U.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw liefde voor alle mensen.
Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.


Onze Vader

Bidden wij zoals Jezus ons leerde,
zodat wij ons, met Hem,
mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon:
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Wanneer wij ronddwalen in de woestijn van het leven,
herinner ons dan aan uw woord, Heer.
Blijf het steeds opnieuw herhalen
dat een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar zich steeds door de wijnstok moet laten doorstromen.
Dan zullen wij vruchten van vrede voortbrengen,
en samen één zijn, in uw Naam,
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen we elkaar die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Blijf in Mij, dan blijf ik in U, zegt de Heer.
Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Opgevoed in grote eerbied
voor de almachtige God,
hoogverheven in de hemel,
ver boven ons, nietige mensen,
zo hebben wij tot God gebeden, menigmaal,
en ons telkens weer
klein en hulpeloos gevoeld.
Als God zo ver boven het leven staat,
komt Hij vlug buiten het leven te staan,
te groot,
te ver en ongenaakbaar.

Gelukkig mochten wij
op onze levensweg
Jezus in het evangelie ontmoeten…

Hij wees ons de wijnstok aan…
Zie, zo sprak Hij,
zo dicht zijn wij bij elkaar,
als ranken met de stam verbonden.
Zo ben ik in de Vader
en zijt gij in Mij.
God kan niet zonder mensen.
Hij leeft zich uit in hen
zolang zij zich niet van Hem losmaken.

Gelovig zijn
is zich niet klein voelen voor God.
Integendeel.
Geloven is groeien en groter worden
omdat wij Hem in ons laten werken,
omdat wij ons door Hem laten snoeien.
De vruchten van onze inzet
dragen zijn waarmerk.


Bezinning 2

Wie in Mij blijft…
Soms is Hij voor mij
een vreemde wonderdoener.
De staaltjes van zijn kunnen tonen zijn almacht.
Hij moet wel de Zoon van God zijn.
In hoge nood ga ik tot Hem
en bid dat Hij mij goedgunstig is,
dat Hij mij helpt.
Niet altijd wordt dat bidden verhoord.
Waar blijft Hij met zijn almacht?

Soms is Hij voor mij
een Gids op de weg.
Zoals Hij leefde, zo zou ik ook willen leven.
Ik wil geloven in zijn visioen:
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.
En staande voor de vraag: ‘wat nu?’
probeer ik een antwoord te vinden in het evangelie.
Zo blijf ik op zoek.

Soms is Hij voor mij
voedsel voor onderweg.
Brood en wijn om mij te sterken.
Hij is in mij, werkt in mij.
Het is in zijn kracht dat ik de wegen ga die Hij toont,
zijn Geest leidt mij.

Dit alles is mijn geloof.
Maar dat Hij zelf in mij is,
dat is het belangrijkste.
Hij zegt immers:
“Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,
die draagt veel vrucht.”
uit: Dit uur op de berg

Slotgebed 1

God, die groter zijt dan ons hart,
wij danken U voor de wijnstok, Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij met Hem verbonden blijven
en vruchten voortbrengen van gerechtigheid en liefde.
Dan zal onze aarde mooier worden,
leefbaarder,
mensvriendelijker,
kindvriendelijker.
Dan zal uw Rijk komen
op aarde zoals in de hemel. Amen.


Slotgebed 2

God,
Gij gunt ons alle goeds en leven in overvloed.
Neem alle kleinmenselijke zorgen van ons weg
en neem ons op in uw bevrijdende liefde.
Maak ons – zoals het gelovigen betaamt –
vrijmoedig en vervuld van vreugde.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 3

God en Vader,
zoals een wijnstok en de ranken bij elkaar horen,
zo hebt Gij ons nodig om te werken aan uw wereld van mensen.
Leer ons leven met een actief Jezushart,
dan zullen wij het minder snel opgeven als het moeilijk wordt.
Wij danken U voor de liefde waarmee Gij van ons houdt, Vader.
Wij willen U dankbaar blijven, ons leven lang. Amen.


Zending en zegen

Laten we van hier heengaan
om rijpe vruchten voort te brengen
van liefde en hartelijkheid
door daden van goedheid.
Zo’n leven wil God graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.