5e paaszondag A 2014

 

18 05 2014

Begroeting

God doet ons leven en brengt ons samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als Jezus zich ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ noemt,
dan is dat voor ons een uitnodiging
om ons zijn levensvisie eigen te maken,
om ons te voeden aan de Geest van waaruit Hij leefde,
om samenhorigheid te bewerken en elkaar tot steun te zijn.
Vooral voor begeesterde en wijze mensen
ligt hier een taak,
zoals blijkt uit de geschiedenis van de jonge christenheid.
Moge dit samenzijn hier
voor ons een groeimoment betekenen
in de geest van Jezus
die de Geest van God is.
naar Jacques Verhees

Openingswoord 2

In deze viering nodigen de lezingen ons uit
om na te denken over ons ‘Kerk zijn’.
Waar willen we als christelijke gemeenschap naartoe?
Gaat het met ons christen-zijn de goeie kant uit
of durven we wel eens afwijken
van het pad dat de Heer ons aanwijst?
Jezus biedt zich aan als richtingaanwijzer:
.
Omdat we die wegwijzers
nogal eens met dichtgeknepen ogen voorbij lopen,
vragen wij om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Bekeren we ons tot God die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

-Elkaar ruimte gunnen onder Gods zon
is maar mogelijk
als we elkaar aanvaarden en waarderen.
Als wij daarin tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Elkaar ruimte gunnen onder Gods zon
is aandacht hebben voor elkaar
en niemand als minderwaardig beschouwen.
Als ons dit niet lukt:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Elkaar ruimte gunnen onder Gods zon
is naar mensen in nood durven gaan,
wie ze ook zijn, van waar ze ook komen.
Als ons hart daarvoor niet groot genoeg is:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-God, door de woorden die we spreken
en door wat we doen,
kunnen we mensen blij en gelukkig maken.
Vergeef ons als we de kans laten liggen
om anderen moed te geven
en iets voor anderen te doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, Gij leert ons God kennen
als een liefdevolle en zorgzame Vader.
Vergeef ons als we twijfelen aan uw woorden
en ons geluk liever elders zoeken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij houdt van elke mens.
Vergeef ons als we genadeloos of gedachteloos over mensen oordelen
of meedoen met roddel of vooroordelen.
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
kom ons tegemoet als een liefdevolle Vader
en wijs ons telkens weer uw weg,
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon. Amen.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij schept ruimte voor iedereen.
Help ons ruimte te geven
aan mensen met verdriet,
aan mensen met zorgen,
aan mensen die anders zijn.
Help ons levensruimte te geven aan vreemdelingen,
asielzoekers en vluchtelingen,
aan alle zoekende mensen.
We vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Gij die voor ons toekomst wilt zijn,
breek ons hart open
zodat we Jezus’ Woord beluisteren
dat ons de weg wijst naar U, onze Thuishaven.
Bemoedig ons om in verbondenheid te leven
en de weg te gaan die Hij ons voorging,
de Weg die leidt naar U,
en voor ons het spoor is naar geluk tot in lengte van dagen. Amen.

Openingsgebed 3

Vader,
als er in ons hart onrust en verdeeldheid leeft,
leer ons dan geloven in uw trouw.
Laat ons delen in uw vreugde en vrede.
Wij vragen het U
op voorspraak van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we met de oren van ons hart naar Gods Woord in de Schriften.

Eerste lezing (Hand., 6, 1-7)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1           In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd,
begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën;
ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning
werden achtergesteld.
2           De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden:
`Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen
om te kunnen zorgen voor de ondersteuning.
3           Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden,
die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid.
Hen zullen wij dan met deze taak belasten,
4           terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’
5           De hele groep stemde met dit voorstel in.
Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,
en verder Filippus, Prochorus, Nikanor,
Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
6           Ze droegen hen voor aan de apostelen,
en die legden hun na gebed de handen op.
7           Het woord van God bleef zich verbreiden;
het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter,
en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing(1 Petr., 2, 4-9)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
4           Treed toe tot Hem, de levende steen,
door de mensen verworpen
maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen.
5           Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel,
tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt,
die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
6           Daarom staat er in de Schrift:
Zie, Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen,
die door Mij is uitverkoren.
En degene die op Hem vertrouwt,
zal niet worden teleurgesteld.
7           Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.
Maar voor de ongelovigen geldt:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden,
8           maar ook een steen waaraan men zich stoot,
een rots waarover men struikelt.
Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;
en daartoe waren zij ook bestemd.
9           Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd
om de roemruchte daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 14, 1-12)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
1           Jullie moeten je niet zo laten verontrusten.
Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!
2           In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden.
Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga
om voor jullie een plaats gereed te maken?
3           Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken,
maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op,
zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.
4           En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’
5           `Maar Heer,’ zei Tomas,
`we weten niet eens waar U heen gaat;
hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’
6              Jezus antwoordde:
`Ik ben de weg, en de waarheid en het leven.
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.
7           Als jullie Mij hebben leren kennen,
zul je ook mijn Vader leren kennen.
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’
8           Hierop zei Filippus:
`Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’
9           En Jezus weer:
`Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus,
en je hebt Me nog niet leren kennen?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Hoe kun je dan nog zeggen:
`Laat ons de Vader zien”?
10            Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij?
De woorden die Ik tot jullie spreek,
spreek Ik niet uit Mijzelf:
het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.
11 Geloof Me toch:
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij;
of geloof het anders op grond van de daden.
12         Waarachtig, Ik verzeker jullie:
wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten;
ja nog grotere zal Hij verrichten,
want zelf ga Ik naar de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
de Vader van alle mensen.
Hij heeft ons geschapen
om te leven in liefde met elkaar.

Ik geloof in Jezus Christus.
Hij is door God gezonden
om ons met elkaar te verzoenen.

Ik geloof in Gods Geest.
Hij brengt samen wat is verdeeld,
geeft sterkte waar de mens zwak is.
Hij is onze toekomst en onze hoop.

Ik geloof dat wij samen moeten zoeken
naar liefde, waarheid en gerechtigheid
zodat de droom van Jezus waarheid wordt:
‘opdat wij allen één zijn in Gods naam’. Amen.

Voorbeden 1

Richten wij ons tot God, in het besef dat Gods Geest waait waar Hij wil
en ons allen roept tot dienstbaarheid aan elkaar.

-Bidden wij voor hen die zich, naar Petrus’ woord,
als levende stenen laten opbouwen tot een geestelijke tempel.
Moge allen, zonder uitzondering,
zich van deze roeping bewust worden
en, door dienstbaarheid en liefde, ertoe bijdragen
dat het evangelie onder ons nog meer gestalte krijgt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die in de Kerk van vandaag
omwille van hun afwijkende mening niet gewaardeerd worden.
Moge zij – in Gods naam – in ons midden blijven
en steeds opnieuw onze aandacht vestigen
op wie en wat wij dreigen uit het oog te verliezen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die vergeten, achtergesteld of niet erkend worden.
Moge gerechtigheid en liefde
vooral gestalte krijgen daar waar dat ze het hardst nodig zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Goede God,
wij bidden dat wij,
met de ogen van het geloof,
U mogen zien in de wonderen om ons heen.
Dat wij eerbiedig en dankbaar omgaan met uw schepping.
Laten wij bidden…

-Goede God,
wij bidden dat wij,
met de ogen van het geloof,
U mogen zien in de mensen om ons heen.
Dat wij U beminnen
in de zorg die wij aan elkaar besteden.
Laten wij bidden…

-Goede God,
wij bidden dat wij,
met de ogen van het geloof,
U mogen zien in Jezus, uw Zoon in ons midden.
Dat wij ons toevertrouwen aan Hem,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Laten wij bidden…

-Goede God,
wij bidden dat wij,
met de ogen van het geloof,
U mogen zien overal waar hartelijke mensen,
bezield door uw heilige Geest,
de wereld beter maken.
Laten wij bidden…
Remmers: Het woord doen

Voorbeden 3

-God, Vader van alle mensen,
wij zien uit naar een bewoonbare wereld voor iedereen.
Wij hopen op vrede voor alle volkeren.
Wij vragen U:
voorkom dat onmacht en moedeloosheid ons verlammen,
stimuleer ons de stappen te zetten die we hier en nu kunnen zetten.
Laten we bidden…

-God, Koning van het Rijk waarin uiteindelijk
gerechtigheid en vrede zullen heersen,
laat ons niet ophouden
te bidden voor de komst van uw Rijk, hier en nu.
Maar doe ons tegelijk beseffen
dat uw Rijk wordt opgebouwd
met de bouwstenen die wijzelf aanslepen.
Laten we bidden…

-God, Schepper van een nieuwe wereld,
telkens weer ervaren wij
dat oude wegen onbegaanbaar zijn geworden.
Wij vragen U:
maak ons vindingrijk in het zoeken naar nieuwe wegen.
Moge er mensen zijn die ons de weg wijzen.
Moge ook wij voor anderen betrouwbare gidsen zijn.
Laten we bidden…

Wij vragen U dit in naam van Jezus
die door zijn wijze van leven
voor velen de weg heeft bereid naar U toe,
Hij, de Weg, de Waarheid en het Leven. Amen.
naar Seef Konijn

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
in dit samenzijn rond uw tafel
worden wij voor elkaar gebroken brood en gedeelde wijn.
Wij danken U voor deze levengevende maaltijd
en voor uw stimulerende nabijheid
elke dag opnieuw, ons leven lang. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn.
Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven;
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Telkens we ons biddend richten tot God, onze Vader,
mogen wij ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon, mens zoals wij.
Bidden wij daarom samen:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer,
moge uw leven onze waarheid worden.
Moge wij U volgen
op uw weg naar verbondenheid en blijvende vrede.
Zo bouwen wij mee aan uw vredewereld
zoals Gij die voor mensen hebt bedoeld.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

De Heer wil voor ons zijn:
de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hij deelt zichzelf uit als levend voedsel
opdat wij zouden leven.

Daarom zijn wij gelukkig want wij zijn genodigd aan zijn tafel:
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…

Bezinning 1

In de eerste eeuwen van onze tijdrekening leefden christenen in de verdrukking
binnen een heidens milieu.
Ze waren een kleine minderheid,
een min of meer verdachte sekte,
een marginale groep,
verdrukt en bespot.

Wordt dat ook niet de realiteit voor ons, christenen vandaag?
Misschien kijken we met heimwee en teleurstelling terug
op ons rijke Roomse verleden,
met processies en met vele positieve statistieken?

Vandaag is dat voorbij.
Wij voelen ons soms verloren in de alles overspoelende,
zogezegd neutrale massacultuur.
De zaak die wij ter sprake willen brengen
is minder en minder vanzelfsprekende gespreksstof.
Wij zijn geen hoofdrolspelers meer in de samenleving van vandaag.

Zijn we dan echt zo gemarginaliseerd dat wij moeten passen,
bij gebrek aan troeven?
Neen, wij zijn mensen die moeten getuigen van een grote belofte.
Het christendom draagt het zaad van de hoop in zich.
Mensen die tegen alle wanhoop in
eenvoudig en trouw
het goede doen,
zijn geen onnozelaars!
Zij houden de lamp brandend.
Dat is onze roeping.
Christenen weven een gouden draad in het bonte kleed van de mensheid.
naar Frans De Maeseneer

Bezinning 2

Dit zegt de Heer tot ieder van ons:

Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Ik laat je niet alleen.

Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.

Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.

Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht.

Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop.

Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen op je te nemen.

Ik heb jou nodig om anderen vrij te maken.
Ga met Mij mee.
Ik zal je nooit alleen laten.

Bezinning 3

Een God van mensen

In het evangelie is geen sprake
van een hoge en verre God.
Integendeel: Hij is mensen nabij.
Om Hem te kunnen zien
moeten we kijken naar Jezus:
hoe Hij met mensen omgaat,
hoe Hij liefde en vergeving is,
hoe Hij bevrijding aanzegt
en mensen nieuwe ruimte geeft.
Vader en Zoon: ze zijn als twee druppels water.
Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Duidelijker kan het niet.

Ook vandaag is God niet ver.
Soms lijkt Hij ondergesneeuwd,
nauwelijks herkenbaar.
En toch: overal waar liefde is,
waar mensen elkaar het goede gunnen,
daar komt Hij aan het licht.
Waar we ruimte scheppen om te leven
en zelf vergeving en liefde zijn,
daar laat God zich zien
met een diepmenselijk gezicht.
Zo wil Hij voor ons zijn:
als een lichtende wolk,
als een beschermende schaduw.
Hij is een God van mensen,
begaan met ons lot.
Wij zijn zijn mensen
voor zover andermans lot
ons een zorg is.
Wim Holterman ofsf

Slotgebed 1

God, onze Vader,
leer ons de liefde van Jezus.
Leer ons een liefde waarbij wij niet natellen
hoeveel wij zelf krijgen en hoeveel wij geven.
Dan zullen wij U vinden, elke dag weer,
in de schoonheid van de schepping,
in de hartelijkheid van mensen,
in de eenvoud van de dingen.
Want daarin schuilt uw liefde zonder grenzen,
die wij steeds weer mogen ontvangen.
Wij danken U omdat wij dit mochten ontdekken door Jezus
die de weg wijst naar U, en de Waarheid en het Leven is. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
we mochten uw gastvrijheid ervaren,
en ademen van uw liefde.
Laten wij uw liefde doorgeven
zodat anderen wat meer ademruimte krijgen
en zich geborgen weten.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen

“Het Woord van God bleef zich verbreiden
en het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter.”
Laten we dat Woord van God dat leven geeft,
uitdragen in het besef dat Gods zegen op ons rust:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.