5e paaszondag A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Vijfde paaszondag A (22/05/2011)


Begroeting

Laten we hier in deze ruimte samenkomen
onder de beschermende aanwezigheid van God
+ de Vader, de Zoon en de  heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De meest mensen voelen op een of andere manier aan dat
iets boven hen uit,
een kracht of een wezen
hun leven niet onberoerd laat.
In het evangelie vraagt Jezus ons zijn getuigenis te aanvaarden:
“Als jullie Mij hebben leren kennen,
zullen jullie ook mijn Vader leren kennen,
want Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.”

Als wij in God geloven,
dan vraagt Jezus ons vandaag in het evangelie
ook in Hem te geloven.
Want doorheen juist die Jezus
kunnen wij ons een beeld vormen van de Vader.


Openingswoord 2

Het geluk wordt ons vandaag op allerlei manieren aangeprezen.
Sommigen zoeken het in de astrologie,
in een ver doorgedreven kennis van de natuur,
bij goede of zelfs boze geesten.
Anderen proberen dan weer
zoveel mogelijk materiële welstand te vergaren een heel leven lang,
omdat ze menen dat luxe en comfort automatisch garant staan voor geluk.
Maar ook zijn veel mensen op zoek naar een echt houvast, een geloof.
Jezus zegt vandaag: zoek niet verder op die dwaalwegen,
Ik ben de weg die gij zoekt,
Ik ben de poort naar het geluk.
Als christenen geloven wij dat Jezus inderdaad duidelijk maakt
hoe wij naar zijn voorbeeld kunnen werken
aan het geluk in dit leven, op deze aarde.
Om naar zijn woorden te luisteren
en ernaar te handelen komen wij hier elke week samen.

Vergevingsmoment 1

-Soms zijn wij betweterig of onvoorzichtig,
of  hard of zonder gevoel voor mekaar.
Soms doen we iemand pijn door onze kwetsende woorden.
Omdat dit de verkeerde weg is, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

-Soms hechten we geloof aan vooroordelen die de ronde doen.
Zo schrijven wij mensen af,
zelfs zonder hen te gezien te hebben of te kennen.
Dat leidt tot onbegrip en pijn.
Omdat wij niet altijd naar de waarheid zoeken vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

-Soms doen we maar op zonder verder na te denken
en staan we niet stil bij de gevolgen van ons handelen voor anderen.
Omdat wij vergeten dat wij voor elkaar kunnen leven, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Laten we proberen elkaar te vergeven zoals Jezus,
want Hij wijst ons de ware weg
om samen blije en gelukkige mensen te worden. Amen.
naar Vosselaar

Vergevingsmoment 2

Heer, Gij die ons voorgaat en de weg toont…
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij die ons Gods waarheid openbaart…
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij die ons zegent met de Geest des Levens…
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God tot ons komen,
de hardheid in ons hart wegnemen
en ons eeuwig leven schenken. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
in Jezus van Nazareth hebben zijn leerlingen U herkend.
Vertrouwend op hun getuigenissen
zijn we ervan overtuigd dat Hij ook ons bij U thuisbrengt.
Moge wij uw vrede vinden
als we het wagen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd.
Wij hopen dat wij dat leven aankunnen,
met elkaar verbonden en gedragen door het vertrouwen
waarmee Jezus zijn leven in uw handen heeft gelegd,
nu en tot in de eeuwigheid. Amen.
naar Lovendegem

Openingsgebed 2

God, onze Vader, Gij zijt onder ons aanwezig en toch zien wij U niet.
Gij werkt onder ons en wij merken het vaak niet.
Gij hebt ons Jezus gegeven, een Man met open handen,
met liefdevolle woorden en een groot hart voor alle mensen.
Hij bracht uw liefde zichtbaar onder de mensen.
Doe ons inzien hoe wij U kunnen zien
door te leven zoals Hij. Amen.

Lezingen
Luisteren we met de oren van ons hart naar Gods woord in de Schriften.

Eerste lezing (Handelingen 6,1-7)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1        In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd,
begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën;
ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning
werden achtergesteld.
2        De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden:
`Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen
om te kunnen zorgen voor de ondersteuning.
3        Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden,
die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid.
Hen zullen wij dan met deze taak belasten,
4        terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’
5        De hele groep stemde met dit voorstel in.
Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,
en verder Filippus, Prochorus, Nikanor,
Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
6        Ze droegen hen voor aan de apostelen,
en die legden hun na gebed de handen op.
7        Het woord van God bleef zich verbreiden;
het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter,
en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petrus 2,4-9)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
4        Treed toe tot Hem, de levende steen,
door de mensen verworpen
maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen.
5        Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel,
tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt,
die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
6        Daarom staat er in de Schrift:
Zie, Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen,
die door Mij is uitverkoren.
En degene die op Hem vertrouwt,
zal niet worden teleurgesteld.
7        Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.
Maar voor de ongelovigen geldt:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden,
8        maar ook een steen waaraan men zich stoot,
een rots waarover men struikelt.
Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;
en daartoe waren zij ook bestemd.
9        Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd
om de roemruchte daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Johannes 14,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
1
        Jullie moeten je niet zo laten verontrusten.
Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!
2        In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden.
Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga
om voor jullie een plaats gereed te maken?
3        Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken,
maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op,
zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.
4        En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’
5        `Maar Heer,’ zei Tomas,
`we weten niet eens waar U heen gaat;
hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’
6          Jezus antwoordde:
`Ik ben de weg, en de waarheid en het leven.
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.
7        Als jullie Mij hebben leren kennen,
zul je ook mijn Vader leren kennen.
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’
8        Hierop zei Filippus:
`Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’
9        En Jezus weer:
`Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus,
en je hebt Me nog niet leren kennen?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Hoe kun je dan nog zeggen:
`Laat ons de Vader zien”?
10         Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij?
De woorden die Ik tot jullie spreek,
spreek Ik niet uit Mijzelf:
het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.
11 Geloof Me toch:
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij;
of geloof het anders op grond van de daden.
12       Waarachtig, Ik verzeker jullie:
wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten;
ja nog grotere zal Hij verrichten,
want zelf ga Ik naar de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

– Bidden wij voor allen
die verantwoordelijkheid dragen binnen het instituut Kerk.
Dat zij uit het evangelie geen starre dogma’s puren,
maar soepel en creatief leren omgaan met Jezus’ Weg, Waarheid en Leven,
zodat ze – zonder afbreuk te doen aan de evangelische Boodschap –
toch recht kunnen doen
aan de verscheidenheid van volkeren en individuen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf:
dat wij – ondanks alle teleurstellingen –
onze verantwoordelijkheid zouden opnemen
en al wie of wat zwak en weerloos, klein en kwetsbaar is,
niet aan de kant schuiven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Nog in het licht van Pasen bidden wij.

– God,
wijs uw weg aan deze wereld.
Dat zij een huis mag zijn met ruimte voor allen,
waar het kleine wordt opgemerkt,
het kwetsbare behoed
en al wat geknakt is niet wordt gebroken.
Laten wij bidden…

– God,
voed uw Kerk op in waarheid.
Dat zij tot heil mag zijn voor deze wereld.
Maak haar bescheiden,
open en luisterbereid,
en zet haar op weg,
uw toekomst tegemoet.
Laten wij bidden…

– God,
schenk uw levenskracht
aan al uw mensenkinderen op deze aarde.
Dat zij zich geroepen weten
tot zuster- en broederschap.
Dat zij het leven samen delen,
elkaar tot zegen zijn,
elkaar tot voltooiing brengen.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
met steeds andere woorden
bidden wij telkens weer om hetzelfde:
laat uw Rijk komen. Amen.
Gerard Kock


Voorbeden 3

Bidden we met onze verrezen Heer tot God
om ruimte voor iedereen.

– We bidden om ruimte in de Kerk
voor de vele mannen en vrouwen
die zich geruisloos inzetten
voor het welzijn van anderen.
Laten wij bidden…

– We bidden om ruimte voor mensen die anders zijn
omwille van hun kleur, hun cultuur, hun godsdienst.
Dat zij aanvaard en gewaardeerd mogen worden.
Laten we bidden…

– We bidden om ruimte
voor de jonge mensen in onze samenleving.
Dat ze de kans krijgen hun gelovig ideaal waar te maken
en te groeien tot blijvende geëngageerde mensen.
Laten we bidden…

God,
laat de verrezen Heer in ons midden zijn,
Hij die ruimte gunt aan iedereen,
Hij die kwaad en dood overwon
en nu bij U leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor Hem
die in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij zijn voorbeeld zouden volgen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn.
Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven;
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Telkens we ons biddend richten tot God, onze Vader,
mogen wij ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon, mens zoals wij.
Bidden wij daarom samen:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredewens

De weg van de vrede waarvan wij dromen,
lijkt soms zo eindeloos,
een té lange tocht voor zwakke mensen.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,
zoals destijds aan zijn leerlingen:
Ik wens jullie vrede,
vrede met jezelf, met de anderen en met God.
Ik wens jullie die vrede
die de uitstraling is van mijn liefde voor elke mens.
Moge die vrede jullie vergezellen
vandaag en elke dag van je levensweg.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

De Heer wil voor ons zijn:
de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hij deelt zichzelf uit als levend voedsel
opdat wij zouden leven.

Daarom zijn wij gelukkig want wij zijn genodigd aan zijn tafel:
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt…


Bezinning 1

Maak mij wegwijs, God,
in de doolhof van informatie
en de jungle van het nieuws.
Leer mij ontdekken wat wordt verzwegen,
leer mij de leugen ontmaskeren.
Help mij om mezelf te blijven en onophoudelijk in te gaan
tegen de stroom van de reclame die op mij afkomt.
Leer mij uw wegen vinden tussen de vele levenswegen
die mij worden aangeprezen.
Geef mij de wijsheid
om te kunnen afwegen wat waarde heeft in uw ogen.
Neem me bij de hand, God,
als ik moet uitmaken waar het op aan komt.
En maak me alert zodat ik me niet laat verleiden door glitter en grootspraak.
Dan zal ik kunnen kijken met de ogen van een kind,
verwonderd en blij om elke morgen.
Dan zal ik zien wat nooit werd getoond:
kleine dingen die vreugde geven.
Dan zal ik mensen beluisteren
die nooit mogen vertellen van hun heldhaftige daden.
Maak mij wegwijs, God,
in dit korte maar boeiende leven.
Dan zal ik uitkomen waar Gij mij verwacht.

Bezinning 2

Je bent geroepen om Jezus van nabij te volgen.
Met Hem wil je op weg gaan naar Jeruzalem,
de stad van lijden en van verheerlijking.
Met Hem wil je alles geven
opdat zijn Rijk zou komen.

Op deze weg ben je geroepen
om de minste te zijn en niet te heersen,
om de lasten van anderen te dragen en geen lasten op te leggen,
om vrijheid te schenken in plaats van vrijheid te nemen,
om arm te worden om anderen rijk te maken,
om het kruis op te nemen om anderen vreugde te verschaffen,
om te sterven opdat anderen zouden leven.
Dit is het geheim van het evangelie
waarover je verder slechts kunt zwijgen.
Het wordt pas waar en waarachtig als je het doet.

Hou Jezus dus voor ogen.
Aarzel niet te gaan waar Hij je voorgaat.
Blijf niet stilstaan,
maar reikhals naar wat voor je ligt.
Wijnegem

Slotgebed 1

Zoals Jezus en  Ik één zijn,
zo hoop Ik dat ook jij één wordt met Mij – zegt God –
en dat je met heel je hart ingaat
op het vriendschapsverbond dat Ik je aanbied.
Misschien schrik je ervoor terug om je aan Mij toe te vertrouwen.
Kijk dan eens naar Jezus
en durf de weg te volgen die Hij voor je uitgaat.
In mijn naam zal Hij leven en vrede brengen, in overvoed,
en Hij zal je leren thuiskomen
in mijn warmhartige liefde en tederheid. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
leer ons in eenvoud te leven,
vol liefde voor elkaar,
zoals de eerste christenen:
eensgezind in het gebed
en in het breken van het brood.
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”,
een uitnodiging om Jezus’ levensweg tot de onze te maken.Daartoe worden we gezondenin de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.