4e zondag van de advent C 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag van de advent C (20 12 2009)

Aansteken adventskaars 1

Heer, onze God,
in de vierde kaars leggen wij ons jawoord
op uw vraag om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat uw naam “Ik zal er zijn voor u”
zichtbaar mag worden in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden wie wij spreken.
Moge Gij zo onze God worden,
nu en in eeuwigheid. Amen.

Aansteken adventskaars 2

Gij, God voor tijd en eeuwigheid,
wij steken onze vierde adventskaars aan
opdat uw licht zou doorbreken
in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak ons attent voor wat om ons heen gebeurt
en help ons een teken van hoop te zijn.
Kaars aansteken

Kom in ons midden,
Gij, Godsgeschenk van omhoog.
Maak ons klaar
zodat Gij opnieuw geboren kunt worden
in ons hart,
in ons midden,
in onze wereld.

Begroeting 1

Wij willen hier samenzijn in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Moge de genade en kracht van God
over ons allen komen in dit uur.
Moge de Geest van God meer en meer
in ons werkzaam zijn om zijn liefde
daadwerkelijk te ervaren.

Begroeting 2

Wij verwachten God
die zal komen kloppen op de deur van ons bestaan.
Wees dus waakzaam, alert en attent,
en leg uw oor te luisteren om zijn hartenklop te horen,
de hartenklop van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Alle vier de kaarsen van onze Adventskrans branden,
dus is het weldra Kerstmis.
Het feest van de geboorte.

Het verhaal van het bezoek van Maria aan Elisabeth
brengt ons in de juiste stemming:
een ontmoeting van twee vrouwen, allebei in verwachting.
Dat drukt perfect uit wat Advent is: wachten op wat komt,
uitzien naar de komst van het kind,
uitzien naar de toekomst.

Op het einde van haar bezoek barst Maria uit in een lofzang,
het bekende Magnificat.
Daaruit blijkt dat die ontmoeting haar heeft deugd gedaan.
Door Elisabeths woorden en aandacht
is zij open gebloeid,
is zij een ander mens geworden.

Misschien kunnen we ons afvragen
hoe vaak het voorkomt
dat degenen die ons willen ontmoeten
– af en toe, of misschien dagelijks –
door onze woorden echt zijn open gebloeid.

Openingswoord 2

Elisabeth noemt Maria “de gezegende onder de vrouwen”
omdat zij geloofd heeft
dat in vervulling zal gaan
wat haar door de Heer is gezegd.
Wie gelooft, leeft onder Gods zegen.

Vergevingsmoment

Gods hart klopt voor ons.
In de menswording van Jezus
kreeg zijn liefde vlees en bloed.
Die houdt eeuwig stand.

Heer, als wij uw hart niet voelen kloppen
voor deze wereld die snakt naar liefde,
als we uw pijn niet voelen,
dan nog klopt uw hart voor ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, als wij uw woord niet spreken
tot wie alleen en eenzaam is,
dan nog laat Gij ons niet in de steek.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, als ons hart niet klopt
voor hen van wie Gij houdt,
dan nog blijft Gij houden van ons.
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1

God van vrede,
uw roepstem hebben wij gehoord,
uw nabijheid zoeken wij.
Wij vragen U:
kom in ons midden,
zoek ons waar wij te vinden zijn.
Wees hier aanwezig
en schenk ons aan elkaar. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
het kan toch niet uw bedoeling zijn
dat we vallen en niet meer opstaan.
Voor U is niemand voorgoed verloren.
Gij wilt dat wij één keer meer opstaan dan vallen.
Maak – vandaag nog als het kan – nieuwe mensen van ons.
Open onze ogen,
doe ons U herkennen in de mensen om ons heen.
Breng ons samen tot één gemeenschap rond uw Woord.
Help ons op weg gaan in de voetsporen van uw Zoon,
Jezus, die als kind onder ons geboren gaat worden. Amen.

Lezingen
Luisteren wij naar Gods Woord,
dat ons toespreekt door de verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Micha 5,1-4a)
Uit de profeet Micha

U, Betlehem in Efrata,
al bent u klein onder Juda’s stammen,
toch zal er, zeg Ik,
iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen.
In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.’
Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt Hij de macht in handen en hoedt Hij hen door de kracht van de heer, de verheven naam van de heer, zijn God.
Zij zullen in veiligheid wonen, omdat Hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinden van de aarde:
dat zal vrede zijn.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 10,5-10)
Uit de  brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Christus zegt als Hij in de wereld komt:
Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild,
maar U hebt voor Mij een lichaam bereid.
6           Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
7           Toen zei Ik:
Hier ben Ik,
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen,
zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat.
Eerst zegt Hij:
Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers
hebt U niet gewild,
die konden U niet behagen –
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.
En dan zegt Hij:
Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
10 Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 1,39-45)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39 Enkele dagen na de aankondiging van de geboorte van Jezus
vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda.
40 Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.
41 Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42 Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43 Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44 Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45 Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Wij, kleine mensen,
zijn, net als Maria,
geroepen tot groot geloof.
Laat ons samen dit geloof belijden.

Ik geloof dat ik nooit alleen ben
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is.

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar de aarde.

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van zonden en schuld.

Ik geloof dat de Geest van Christus
in mij leeft en werkt.

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben.
Ik geloof dat om mij heen de grote gemeenschap van de Kerk is,
waartoe ook ik wil behoren.

Ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan weglopen,
dat er geen terugkeer meer mogelijk is.
Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,
dat God mij niet naar zich toe wil trekken.

Ik geloof dat God voor mij het leven wil,
en niet de dood,
de blijdschap en niet het verdriet.

Ik geloof dat Hij bij mij is,
vandaag en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Voorbeden 1

Midden het leven,
midden de taak en de opdracht die aan ons is toevertrouwd,
willen wij bidden:

– Bidden we om openheid van hart,
om zorgzaamheid,
om eerlijkheid in ons spreken,
om fijngevoeligheid,
om helderheid van geest,
zodat wij Gods vraag leren verstaan,
die schuilgaat achter de woorden van deze advent.
Laten wij bidden…

– Bidden we om bereidheid
om mee de handen aan de ploeg te slaan
om te doen wat moet gedaan worden,
taken en talenten te verdelen naar best vermogen,
zodat God zichtbaar wordt in wat wij doen.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat dit samenzijn ons dichter bij elkaar mag brengen
en ons weerbaar houdt en sterk
midden de ontmoediging.
Dat mens en wereld
de kracht opbrengen tot een beter leven,
diezelfde kracht die uitging van Jezus
in wiens naam wij samen zijn.
Laten wij bidden…

Moge Gods Geest over ons komen
en ons bekwaam maken
om ook te doen waarvoor wij gebeden hebben. Amen.

Voorbeden 2

Erop vertrouwend
dat God ons en allen nabij wil zijn,
bidden wij:

– Voor landen en volken die uitzien naar nieuw leven,
die verlangen naar vrede en herstel van recht en orde.
We denken onder meer aan de mensen
in Congo, Afganistan, Palestina en Israël
en op zoveel andere plaatsen op aarde.
Dat zij de moed niet opgeven
maar blijven werken aan een nieuw bestaan.
Laten wij bidden…

– Voor vrouwen in verwachting van nieuw leven.
Dat zij toekomst voor hun kinderen zien.
Dat er voor elk nieuw mensenkind
liefde en vriendschap moge zijn
waarin het geborgenheid en vrede vindt.
Laten wij bidden…

– Voor mensen in armoede,
mensen zonder werk,
mensen zonder uitzicht,
moedeloze mensen.
Dat zij niet wanhopen maar, dank zij medemensen,
blijven vertrouwen op de toekomst.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf
en voor alle mensen die uitzien naar Kerstmis.
Dat deze komende dagen ons dichter brengen
bij God en bij elkaar.
Laten wij bidden…

God, naar wie wij uitzien,
op U vertrouwen wij,
op U hopen wij.
Kom toch in ons midden en verhoor ons bidden,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 3

Met Maria en Elisabeth als hoofdpersonen in het evangelie van vandaag,
willen we in het bijzonder bidden voor alle vrouwen.

– Bidden we voor vrouwen
die de kunst van het luisteren verstaan,
vrouwen die horen, zien en kunnen zwijgen,
vrouwen die attent zijn op het welzijn van hun medemensen
en een ander helpen vanzelfsprekend vinden.
Dat het onze wereld nooit
aan zulke vrouwen ontbreken mag.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor vrouwen
die zich ondanks gebrek aan erkenning blijven inzetten
voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Voor vrouwen die inspringen waar gaten vallen,
vrouwen die zich het lot van kinderen aantrekken
en daarmee de toekomst dienen.
Dat het onze Kerk nooit
aan zulke vrouwen ontbreken mag.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor vrouwen die in hun omgaan met mensen
een geheel eigen inbreng hebben.
Voor vrouwen die hun hart
nooit tot zwijgen laten brengen
en stem geven aan de stemlozen,
vrouwen die de zachte krachten doen overwinnen.
Dat het onze samenleving nooit
aan zulke vrouwen ontbreken mag.
Laten wij bidden…

God, Herder van mensen,
zie neer op al uw mensen, mannen en vrouwen,
en kom ons nabij. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God, wij zijn ervan overtuigd,
dat Gij een God zijt die er wil zijn voor alle mensen, zonder uitzondering.
Dat wordt ons verteld in de verhalen over Jezus van Nazareth, de Christus.
Hier en nu gedenken wij die Christus,
door met elkaar het brood en de beker te delen.
Wij hopen dat dit gebaar
steeds opnieuw de boodschap mag uitstralen
dat ook wij,
als dragers van uw naam,
belangloos verbonden willen leven met alle mensen,
arm en rijk,
ziek en gezond,
rechtvaardig en zondaar. Amen.
naar Jos Devijver

Gebed over de gaven 2

God, onze Heer,
met dit brood en deze wijn willen wij onze bereidheid uitspreken
om met U mee te doen.
Laat uw vrede waar worden in ons leven.
Laat uw wil aan ons gebeuren
zodat dit samenkomen als geloofsgemeenschap
van ons uitdragers maakt van uw Goede Boodschap,
en wij op die manier
onze wereld een beetje leefbaarder helpen maken.
Dit vragen wij U, door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 3
God van ver en van dichtbij,
ons verlangen gaat uit naar Hem
die vreugde brengt
en bron van vrede is.
Maak ons tot deelgenoten
van zijn levensweg.
Dit vragen we U door Jezus
die onder ons wil wonen voor altijd. Amen.

Tafelgebed

Laten wij de Heer danken
nu we hier zijn samengekomen om te gedenken
wat Hij voor ons betekent
en wat Hij voor ons gedaan heeft.

Wij danken God,
die ons tegemoet komt in Jezus Christus,
die geleefd heeft te midden van de mensen
en na zijn verrijzenis
onder ons blijft verder leven.

Wij danken Jezus voor zijn voorbeeld
van nederige dienstbaarheid,
voor zijn onvermoeibaar geduld
met zwakke mensen en met zondaars,
voor zijn attentie tegenover zieken en behoeftigen.

Voor zijn trouw en gehoorzaamheid
aan zijn hemelse Vader,
voor zijn voorbeeld van gebed en toewijding,
voor zijn liefdevolle en totale inzet
tot de dood op het kruis.

Laten wij dan dit dankgebed besluiten
door aan God hulde te brengen in het loflied,
voortdurend herhaald door engelen en heiligen:

Heilig, heilig, heilig …

Ja, Vader, heilig en goed zijt Gij.
Wij danken U voor uw Zoon, Jezus Christus,
die Gij ons gegeven hebt
om alle mensen te helpen gelukkig te zijn.

Hij heeft gezegd en wij geloven
dat Hij niet gekomen is om gediend te worden
maar om te dienen.

Niet om te veroordelen is Hij gekomen
maar om uit te nodigen.
Hij is gekomen om één te zijn met de mensen,
ook in lijden en sterven.

In uw dienende liefde, Heer,
hebt Gij U totaal gegeven.
Moge de wereld U ontmoeten in
onze dienstbaarheid tegenover onze medemensen.

Op de avond vóór zijn dood,
tijdens het laatste avondmaal,
heeft Hij zijn apostelen samengeroepen
om hun een teken na te laten
van zijn liefde tot het uiterste.
Hij nam wat brood,
sprak een dankgebed en zei:
“Neem en eet hiervan allen,
want dit is mijn lichaam,
voor u gebroken,
aan u toevertrouwd.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
dankte U opnieuw en zei:
“Neem en drink hiervan allen.
Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen
vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Wij gedenken zijn leven vol liefde voor de kleinen,
zijn goedheid voor arme en zwakke mensen,
voor zieken en zondaars.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.

Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Help ons trouw zijn
aan het voorbeeld van uw vergevende liefde.

Nu wij de dood herdenken van Jezus, uw Zoon,
vragen wij ook
onze dierbare overledenen te gedenken…
Wij bidden ook voor onszelf, Heer,
en voor alle mensen, die U nog niet kennen
of niet meer in U geloven.

Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid,
van vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
wij geloven dat Gij ons nooit verlaat.

Door Christus, met Christus en in Christus,
bieden wij U dit dankoffer aan
in de liefdesgemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Laat ons samen bidden met de woorden die Jezus aan zijn apostelen leerde:
Onze Vader…

Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden kunnen maken,
en niet langer kwaad met kwaad vergelden,
als we belangloos leren leven
en anderen niet langer genadeloos veroordelen
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Verlos ons, Heer,
van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Mét Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van alle mensen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met U zijn.
Geven wij elkaar op een of andere manier een teken van vrede en verzoening.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom, op macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven.
Zie het Lam Gods…..


Bezinning 1

Straks worden het dagen
van drukte en festiviteit,
maar voor velen dagen
van leegte en troosteloosheid.

Meer dan ooit blijven we
attentievol nabij
bij wie een moeilijk leven hebben,
aan wie geen vriendschap wordt gegeven
en wie ontzettend eenzaam zijn.

Zo zal met Kerstmis
in trieste ogen weer
wat blijdschap leven
en de hoop op een gelukkig-zijn
dat voorgoed leek verdwenen.
naar Valeer Deschacht

Bezinning 2

Een lichtje in de Advent doen branden
is in deze wereld durven zeggen
dat er Iemand is
die naast je in het leven staat.
Dat er Iemand is
die je heeft leren lachen als de zorgen nijpen,
die je heeft leren kijken naar de zorgen van anderen,
die je heeft leren leven met een groot verlangen
om simpelweg een ‘goed mens’ te zijn.

Een lichtje in de Advent doen branden
is in deze wereld durven zeggen
dat er niemand is die enkel op eigen benen kan staan
en dat de ene de andere niet kan missen.
Het is beleven dat we aan elkaar gebonden zijn met handen en voeten
en weten dat wij alleen op die manier gelukkig kunnen zijn.

Dat is…een lichtje van Advent aansteken.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer, onze God en Vader,
Gij schudt ons wakker.
Uw woord geeft de goede richting
aan ons verlangen.
Schenk ons uw energie
om in de laatste dagen
vóór de komst van uw Zoon
onze harten en onze huizen gastvrij klaar te maken.
Geef ons oog
voor hen die vergeten worden.
Vervul ons met uw vreugde,
want Gij wilt zijn:
God-met-ons. Amen.


Slotgebed 2

Graag wil ik aan Maria
een bijzondere plaats
in mijn leven geven, Heer.
Haar groot geloof en haar dienstbaarheid
zijn voor mij een voorbeeld om na te volgen.
En haar vreugde toont mij de weg
hoe ik in deze tijd
en met de mensen met wie ik dagelijks samenleef,
christen kan zijn.
Laat het aan mij dan ook te zien zijn, God,
dat ik bij U mijn vreugde vind. Amen.

Slotgebed 3

God en Vader,
niet wij hoeven U te zoeken want Gij zoekt ons!
Wij danken U
dat Gij zo met ons begaan zijt
en tussen mensen wilt geboren worden.
Laat uw Licht over ons neerdalen
opdat wij daarin kunnen werken
aan een wereld waarin recht en gerechtigheid wonen,
een wereld waarin mensen elkaar
echt als mede-mensen nabij mogen zijn.
Zo bidden wij U, die leven zijt en leven geeft. Amen.

Zending en zegen 1

Dankzij Gods zegen
worden zij die klein zijn in de ogen van de wereld
groot in Gods ogen.
In de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Vrede is een kind dat lacht…
en geen systeem of plan dat wordt bedacht.
Vrede is een oud verhaal
dat met een ster begint,
een stal, een houten kribbe en een Kind.

Ga in vrede, op weg naar het Kind…
Moge Gods zegen ons helpen onderweg:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.