4e zondag van de vasten C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
4e zondag van de vasten C  (10 maart 2013)

Begroeting

‘Kom binnen. Feest moet er zijn!’
Dat zijn woorden die God vandaag tot ons richt.
De God die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest.
Monique Suys

Openingswoord 1

Vandaag lezen we evangeliewoorden
over verliezen en weer vinden,
over weggaan en terugkomen,
over pijn en vreugde.
Veel kan verloren gaan
en een mens kan veel kwijtspelen:
zijn integriteit, zijn geluk, zijn relatie.
Wie, zoals de verloren zoon, stappen terug zet,
uit zichzelf treedt, op zoek gaat
en een goed mens ontmoet,
die vindt de vreugde en het geluk terug.

Openingswoord 2

Gods Woord is altijd een Woord van verzoening.
Geen treffender beeld daarvan
dan de vader uit de bekende parabel,
die al op de uitkijk staat,
zijn verloren zoon geen verwijten maakt,
maar hem met open armen thuis ontvangt.
Gods liefde en de echte liefde van mens tot mens
zijn altijd onvoorwaardelijk
en doorbreken zo de keerkring van het kwaad.
Monique Suys

Vergevingsmoment 1

Vergeven en vergeten…
Het is niet gemakkelijk.
Daarom willen wij bidden tot God.

-Dat wij niet alleen zouden kijken
naar wat mensen verkeerd deden,
maar dat wij ook het goede in hen willen zien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Dat wij niet wrokkig blijven
als anderen ons kwaad doen,
maar durven vergeven
en proberen opnieuw naar elkaar om te zien.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij danken U, God,
dat Gij ons wilt vergeven,
steeds opnieuw,
hoe ver we ook van huis zijn weggelopen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

God gunt ons de tijd en de ruimte voor inkeer.
Zelfs als wij Hem afwijzen,
telt Hij de jaren niet
en blijft Hij naar ons uitkijken om ons te kunnen verwelkomen.

-Heer, vaak tellen wij nauwgezet de keren dat ons onrecht werd aangedaan,
terwijl Gij mild en vergevend elke mens tegemoet komt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, in uw liefde worden wij dag na dag herboren,
terwijl wij vaak aarzelen om voor anderen nieuwe kansen te scheppen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, dikwijls eigenen wij ons dingen toe,
terwijl Gij ons opwacht met onverhoopt geluk
waarvoor wij slechts onze handen hoeven te openen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God ons herscheppen
tot nieuwe mensen
die geloven in de kracht van zijn verzoenend woord
en ons brengen tot eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 3

Hier, in Gods tegenwoordigheid,
willen wij eerlijk en oprecht in eigen hart kijken.
Zo kunnen wij nieuwe mensen te worden.

-Voor die jongste zoon in ons
die uit het huis van de Vader weggaat
op zoek naar andere waarden
dan deze die Gij, Vader, ons hebt aangereikt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor die jongste zoon in ons
die zo moeilijk kan terugkeren
naar het huis van de Vader om zijn zwakheid te belijden,
zijn schuldgevoel los te laten
en de onvoorwaardelijke liefde van de Vader te erkennen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ook voor die oudste zoon in ons
die ten onder gaat aan de diepe klacht:
ik deed zo mijn best,
ik werkte zo lang en hard
en toch heb ik niet ontvangen
wat anderen zo gemakkelijk krijgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 4

-God,
waar kunnen wij U vinden?
Misschien wel daar waar we U nog nooit zochten.
Misschien moeten we eerst verloren lopen
om aan den lijve te ondervinden
wie of wat ons echt doet thuiskomen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God,
in uw liefde laat Gij ons vrij.
Ook al doet het U pijn,
Gij houdt ons niet tegen
als wij het ouderlijk huis verlaten
en verloren lopen.
Intussen blijft Gij op ons wachten.
Gij zijt een Vader die zich nooit opdringt,
maar die wel altijd blijft hopen
dat zijn kinderen terugkomen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
wat U echt blij maakt
zijn geen grootse spektakels,
maar de terugkeer van één van uw verloren gelopen kinderen.
Waak erover dat wij niet verzuren
omdat onze blik blijft vasthaken aan het negatieve rondom ons.
Leer ons oog hebben
voor kleine tekenen van ommekeer bij mensen.
Dat dit ons blij mag maken,
en ons mag aanzetten om die mensen te bemoedigen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1

God, onze Schepper,
alles wat we zijn en hebben,
hebt Gij ons gegeven.
Dat maakt ons dankbaar.
Laat ons ophouden steeds te streven naar meer.
Doe ons vreugde vinden in het genoeg.
Help ons te delen met elkaar
en met de wereld die Gij liefhebt,
in de naam van Christus,
ons Voorbeeld. Amen.


Openingsgebed 2

God, onze Vader, voor wie alle mensen gelijk en evenwaardig zijn,
in Jezus hebt Gij ons getoond
hoe wij de scheidsmuren moeten afbreken.
Blijf ons nabij in onze goede en minder goede dagen.
Blijf naar ons uitzien als wij U uit het oog verliezen.
Blijf naar ons toekomen als wij naar U zoeken
en vervul ons van uw vrede
als wij gehavend en berouwvol tot U terugkeren. Amen.

Openingsgebed 3

God, die ieder van ons door en door kent,
Gij weet dat er in ons
een onweerstaanbaar verlangen leeft
om onze ‘eigen baas’ te zijn,
om ervoor te zorgen dat het ons zo goed mogelijk gaat.
En daarom nemen we nogal eens afstand van U.
Maar Gij hebt tijd,
Gij wacht met goddelijk geduld
tot wij ons hart weer voor U openen.
Daarom zijn wij zo dankbaar, Vader,
dat wij, nadat wij onszelf zijn tegengekomen
in de woestijn van eenzaamheid,
opnieuw mogen thuiskomen bij U.
Gij ontvangt ons met open armen
en maakt ons leven opnieuw tot een feest
waar wij met iedereen samen aan tafel mogen zitten,
brekend en delend,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Het gaat in onze lezingen over ‘feesten’.
Eindelijk aangekomen in het Beloofde Land
kunnen de Israëlieten daar hun eerste Paasfeest vieren
met de opbrengst van het land.
In het evangelie horen we:
‘Mijn zoon was dood, en is nu weer onder de levenden’.
Reden genoeg voor de vader om een feestmaal aan te richten.


Eerste lezing (Joz. 5, 9a. 10-12)

Uit het boek Jozua

9           In die dagen sprak de Heer tot Jozua:
`Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld.’
10         Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren,
vierden zij Pasen op de veertiende dag van de maand,
in de avond, in de vlakte van Jericho.
11 En de dag na Pasen, juist op die dag,
aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan
dat uit het land zelf afkomstig was.
12 De volgende dag hield het manna op;
ze konden nu eten wat het land opbracht.
Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer;
gedurende dat jaar aten zij datgene wat Kanaän opbracht.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (2 Kor. 5, 17-21)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters
17 Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is er al.
18 En dit alles komt van God,
die ons door Christus met zich heeft verzoend
en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd.
19 Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend
zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen,
en ons heeft Hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd.
20 Wij zijn dus gezanten van Christus,
alsof God zelf u oproept door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam:
laat u met God verzoenen!
21 Hem die geen zonde heeft gekend,
heeft God voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 15, 1-3. 11-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           In die tijd kwamen alle tollenaars en zondaars telkens naar Jezus luisteren.
2           De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
`Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
3
          Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis:
11
`Iemand had twee zonen.
12         De jongste zei tegen zijn vader:
`Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.”
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13         Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land,
waar hij het verkwistte in een losbandig leven.
14         Toen hij alles opgemaakt had,
kwam er een zware hongersnood over dat land
en ook hij begon gebrek te lijden.
15         Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land;
die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden.
16         Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten,
maar niemand gaf hem wat.
17         Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
`Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed,
en ik verga hier van de honger!
18         Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
19         ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten,
behandel me als een van uw dagloners.”
20         En hij ging terug naar zijn vader.
Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.
21            `Vader,” zei de zoon tegen hem,
`ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”
22         Maar de vader zei tegen zijn slaven:
`Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan,
doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.
23         Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
24         want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.”
En het feest begon.
25         Maar zijn oudste zoon was nog op het land.
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans.
26         Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was.
27         Die antwoordde:
`Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.”
28         Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen.
Daarop kwam zijn vader naar buiten
en probeerde hem tot andere gedachten te brengen.
29         Maar hij gaf zijn vader ten antwoord:
`Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden,
maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren.
30         Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,
die uw vermogen met hoeren heeft verbrast,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
31         Maar hij zei :
`Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.
32         We moeten feestvieren en blij zijn,
want die broer van je was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader die zijn zegende hand
boven alle landen en volkeren houdt,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, die zichzelf weggaf
omwille van de mensen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.
Ik geloof in Jezus,
die eenieder welkom heet en niemand verstoot.

Ik geloof in de Heilige Geest
die ons aanmoedigt om elkaar
gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. Amen.

Voorbeden 1

-God, wij bidden U
voor wie verkrampt door het leven gaan,
in beslag genomen door eigen falen,
vol angst tekort te schieten
tegenover U en de medemens.
Dat zij doordrongen raken van het besef
dat Gij ons aanvaardt zoals we zijn,
met onze goede en minder goede kanten.
Dat zij leven mogen,
vrank en vrij als nooit tevoren.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U
voor wie hard en zakelijk in het leven staan,
voor wie verzoening een teken van zwakheid is
en vergevingsgezindheid verlies van eigenwaarde betekent.
Dat zij doordrongen geraken van het besef
dat mededogen mensen siert,
dat ‘zand erover’ weldadig werkt,
dat mildheid de goddelijke weg is.
Laten wij bidden…
Johan Las

Voorbeden 2

-Bidden we voor onszelf.
Dat we mild met elkaar omgaan,
anderen nooit vastpinnen op hun verleden,
maar hen steeds weer nieuwe kansen bieden.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij de anderen zouden meten met de maat
waarmee wijzelf wensen te worden gemeten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij als Kerk van zondaars
ook een Kerk van vergeving mag zijn,
waar mensen elkaar open en welwillend tegemoet treden
en elke verdachtmaking uit den boze is.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een Kerk
waarin ieder zich genodigd weet
en niemand wordt uitgebannen of aan de kant gezet.
God, maak uw Kerk bevrijdend,
zoals Jezus bevrijdend was.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle landen en volkeren.
Dat hun onderlinge verhoudingen
niet worden bepaald door haat en rivaliteit,
maar door vriendschap en oprechte zorg voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vrede,
die de aarde bewoonbaar maakt.
Om gerechtigheid,
die een goede toekomst dichterbij brengt.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Wij willen vandaag bidden voor mensen
met een onzekere leefsituatie, mensen die geen toekomst hebben.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen helpen,
die met hen op weg gaan en die voor hen willen zorgen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die zoeken naar haalbare oplossingen
om een samenleving te realiseren
waar er plaats is voor andere culturen.
Dat rechtvaardigheid, respect en vertrouwen
houvast moge bieden.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor ons allen hier bijeen.
Dat het samen vieren
ons kracht en sterkte mag geven
om na te denken over hoe we in onze omgeving
onze roeping als gelovige
telkens opnieuw kunnen vorm geven,
zodat we telkens weer een raam openen
als ergens een deur wordt dichtgeklapt.
Laten we bidden..
.
                                                                                 naar federatie Kana


Voorbeden 4

Wij leven in een wereld van goed en kwaad.
Ook wij maken daarvan deel uit.
Bevelen wij die wereld aan
bij Hem die groter is dan ons hart,
en die ons grootmoedig zijn vrede wil schenken.

-Bidden wij voor jongeren
die, door welke oorzaak ook,
op drift zijn geraakt en in onvrede leven met zichzelf en hun omgeving.
Dat zij mensen ontmoeten die hen niet afschrijven,
maar hen hartverwarmend stimuleren tot een nieuw leven.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor medewerkers van sociale opvangcentra.
Dat zij hun geduld beloond zien
in de heropleving van ontspoorde jongeren
die aan hun zorgen werden toevertrouwd.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle kerkgangers van vandaag.
Dat zij, geraakt door het evangelie van Gods barmhartigheid,
zich daaraan dankbaar durven overgeven,
en dankbaar zijn vreugde delen
om alle hervonden en herboren mensenkinderen.
Laten we bidden…

Gij die barmhartig zijt, God,
vervul ons met uw mildheid
opdat we naar elkaar toe zouden durven gaan,
zowel in onze goede als in onze kwade dagen,
in de hoop dat in ons midden uw vrede openbloeit. Amen.
naar Jacques Verhees


Gebed over de gaven 1

Heer, laat ons een stukje brood zijn
voor mensen die op thuiskomst hopen.
Laat ons een beker wijn zijn
voor hen die dorsten naar vrede en gerechtigheid.
Dan kunnen wij samen, als broers en zussen,
aan uw tafel zitten. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van alle leven,
dankbaar om moeder aarde, om haar rijke gaven,
hebben wij brood en wijn op tafel gezet,
symbolen voor een eerlijke en respectvolle gemeenschap
die iedere vrouw, man en kind de kans gunt
op een waardig en goed leven.
Wij bidden om durf en doorzettingsvermogen
zodat we blijven ijveren voor toekomst voor iedereen. Amen.
naar Broederlijk Delen 2010

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult Gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

God vertrouwde zijn wereld toe aan mensenhanden.
Laten we die handen vouwen en bidden zoals Jezus ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,…

Wees onze hoop, Vader,
zodat wij het met elkaar uithouden,
elkaar beter begrijpen,
steunen,
niet laten vallen.
Breek ons open,
maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Vrede neem je niet, maar geef je.
Wie vrede ontvangt,
kan op zijn beurt vrede doorgeven.
Jezus heeft gezegd:
“Mijn vrede geef ik U”.
Laten we, zijn voorbeeld indachtig,
elkaar van harte vrede toewensen.

Lam Gods


Communie

“Alles wat ik heb is van jou!”
zei de vader tegen zijn oudste zoon.
Dat is ook Jezus’ Boodschap aan ons:
zelfs zijn leven wil Hij aan ons doorgeven.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

De verloren zoon in ons

In iedere liefde
komt een moment
dat je bij mekaar
niets meer te bewonderen hebt.
Wonden van té harde woorden
en misbruikt vertrouwen
worden zelfs door de tijd
amper geheeld.
Hooggespannen verwachting
werd bittere ontgoocheling.
Aanbidding werd haat.

Uitpraten helpt niet meer:
je kent mekaar al door en door.
Gebreken zijn niet meer te verbergen.
Van de idealen en de dromen
is alleen wat naakte schamelheid
overgebleven.

En misschien
heel diep van binnen de vraag
die men niet meer stellen durft:
zou jij nu nog
van mij willen houden?

In elke liefde
komt dat cruciale moment
waarop een mens heel diep moet kiezen:
ofwel geef je het kwaad een kans
ofwel geef je mekaar een kans.
Vergeven heet dat dan:
mekaar aanvaarden zoals je maar bent
en niet meer
zoals je zou moeten zijn.

Zo heeft God de wereld liefgehad.
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

Vastentijd is oefentijd,
is wakker worden na de winterslaap
en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk voor zich.

Vastentijd
is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen
en zicht krijgen op het grote Licht
dat openbreekt aan de horizon.

Vastentijd
is in de voorjaarskilte je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad van de vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.

Vastentijd is trainingstijd,
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en mensen:
vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer is vastentijd.
De grote opwarming om te hérleven.

Slotgebed 1

God, wij danken U,
omdat Gij er altijd voor ons zijt,
omdat Gij altijd op de uitkijk staat.
Dank U, omdat Gij altijd wilt vergeven.
Dank U, omdat Gij ons met uw vaderlijke en moederlijke hand
weer optilt en in het volle licht plaatst.
Laat ons de vreugde ervaren van een nieuw begin
en deze vreugde met elkaar delen. Amen.

Slotgebed 2

God, voor wie de verkeerde weg is opgegaan
blijft Gij op de uitkijk staan.
Door U opgevangen met open armen,
willen wij op onze beurt
warmte en hoop zijn voor anderen.
Breng op die manier
alle mensen over de gehele wereld bijeen
tot een warm bondgenootschap.
Dan kan er feest en vreugde zijn in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 3

God, Gij gunt ons de ruimte
eigen wegen te gaan,
ook al zijn ze de uwe niet.
Maar intussen blijft Gij wel op de uitkijk staan,
klaar om ons in uw armen te sluiten
want altijd mogen wij naar U terugkeren.
Gij zijt een God van barmhartigheid,
van vrede en verzoening.
In uw armen ontvangen wij de kracht
om een nieuw begin te maken.
Dank U, Heer,
Gij zijt er altijd voor ons. Amen.
naar Iny Driesen


Slotgebed 4

God en Vader,
Gij gunt ons deze tijd van veertig dagen
om ons opnieuw tot U te keren en tot elkaar.
Geef dat wij hem goed gebrui­ken
in aandacht voor uw Woord,
in onthechting om te delen metterdaad,
in solidariteit en toewijding met de armsten,
in goedheid voor elkaar.
Help ons te groeien,
zodat de gemeenschap die we vormen
uw liefde uitstraalt. Amen.

Slotgebed 5

Soms, als ik ervaar
dat ik een verkeerde weg heb gekozen in mijn leven
en met rode kaken terugkeer naar huis,
dan staat Gij op de uitkijk, God.
Van in de verte ziet Gij mij al aankomen.
Gij zult mij niet aan een kruisverhoor onderwerpen,
maar mij omhelzen
als een liefdevolle Vader, een tedere Moeder.
Gij zult mij nieuwe kansen geven
om weer tot leven te komen.
En altijd weer zult Gij mij in het oor fluisteren:
Ik hou van jou!
Dank U, God.
En help mij
om steeds van U te blijven houden. Amen.

Zending en zegen 1

God is barmhartig.
Hij wacht op ons en ziet ons van in de verte.
Dit te mogen beseffen
kan ons vernieuwd naar Pasen doen toeleven.
Daartoe zegene ons
onze milde God: + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Of we ons nu herkennen in de jongste of in de oudste zoon,
of in de vader,
God houdt van ons!
Daarom wil Hij ons ook zegenen
met de liefde van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.