4e zondag van de vasten C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag van de vasten C (14/03/10)

Begroeting

Moge de barmhartigheid Gods – + Vader, Zoon en Geest –
over ons neerdalen,
nu wij hier samen zijn rond zijn tafel. Amen.

Openingswoord

We krijgen vandaag de parabel van de verloren zoon te horen,
die we misschien beter
de parabel van de barmhartige vader zouden noemen.
Want die vader is zo vol liefde,
dat hij aan zijn zoon
– ondanks het verdriet dat die hem heeft aangedaan –
het gevoel van ‘welkom thuis’ wil geven.
Een parabel over u en mij,
en over onze God.

Wellicht is voor u en mij
de tijd gekomen
om een ommekeer te maken
terug naar onze God, die ons opwacht.

Vergevingsmoment 1

Omdat God van ons houdt,
mogen we,
ook met onze kwetsbaarheid en onze kleine kanten,
tot bij Hem gaan:

– Omdat we vaak de grootste moeite hebben
om te begrijpen dat God van elke mens houdt …
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat onze liefde voor medemensen
vaak té berekend is …
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat we vaak onze eigen weg gaan
en denken dat we God niet meer nodig hebben …
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zijn mantel van liefde om ons heen slaan.
En moge Hij ons,
eens, voor altijd
bij Hem laten thuiskomen
om eeuwig te leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

Hier, in Gods tegenwoordigheid,
willen wij eerlijk en oprecht in eigen hart kijken.
Zo kunnen wij nieuwe mensen te worden.

-Voor die jongste zoon in ons
die uit het huis van de Vader weggaat
op zoek naar andere waarden
dan deze die Gij, Vader, ons hebt aangereikt,
Heer, ontferm U over ons.

-Voor die jongste zoon in ons
die zo moeilijk kan terugkeren
naar het huis van de Vader om zijn zwakheid te belijden,
zijn schuldgevoel los te laten
en de onvoorwaardelijke liefde van de Vader te erkennen.
Christus, ontferm U over ons.

-Ook voor die oudste zoon in ons
die ten onder gaat aan de diepe klacht:
“Ik deed zo mijn best,
ik werkte zo lang en hard
en toch heb ik niet ontvangen
wat anderen zo gemakkelijk krijgen”.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Gij, die blijvend ons zoekt,
die niets liever wilt dan ons te laten delen in uw feest van liefde,
doe ons inzien dat wij voortdurend leven uit uw hand.
Kom ons tegemoet,
wek ons steeds opnieuw tot leven,
omkleed ons met uw vreugde.
Dan zullen wij met ons hart
uw hart verstaan dat warm klopt voor elke mens. Amen.

Openingsgebed 2

Net zoals die vader in het evangelie,
die op zijn zoon wacht,
zo wacht ook Gij, God, ons op
met een hart vol liefde en vergeving.
Vaak zien wij dat echter niet.
Open daarom onze ogen
en laat ons ervaren dat Gij
alleen maar het beste voor ons wilt,
door Christus onze Heer. Amen.


Lezingen
Openen wij ons hart voor God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jozua 5,9a.10-12)

Uit het boek Jozua

9        In die dagen sprak de Heer tot Jozua:
`Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld.’
10       Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren,
vierden zij Pasen op de veertiende dag van de maand,
in de avond, in de vlakte van Jericho.
11 En de dag na Pasen, juist op die dag,
aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan
dat uit het land zelf afkomstig was.
12 De volgende dag hield het manna op;
ze konden nu eten wat het land opbracht.
Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer;
gedurende dat jaar aten zij datgene wat Kanaän opbracht.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (2 Korintiërs 5,17-21)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters
17 Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is er al.
18 En dit alles komt van God,
die ons door Christus met zich heeft verzoend
en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd.
19 Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend
zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen,
en ons heeft Hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd.
20 Wij zijn dus gezanten van Christus,
alsof God zelf u oproept door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam:
laat u met God verzoenen!
21 Hem die geen zonde heeft gekend,
heeft God voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 15,1-3. 1-32)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1        In die tijd kwamen alle tollenaars en zondaars telkens naar Jezus luisteren.
2        De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
`Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
3
       Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis:
11
`Iemand had twee zonen.
12       De jongste zei tegen zijn vader:
`Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.”
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13       Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land,
waar hij het verkwistte in een losbandig leven.
14       Toen hij alles opgemaakt had,
kwam er een zware hongersnood over dat land
en ook hij begon gebrek te lijden.
15       Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land;
die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden.
16       Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten,
maar niemand gaf hem wat.
17       Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
`Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed,
en ik verga hier van de honger!
18       Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
19       ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten,
behandel me als een van uw dagloners.”
20       En hij ging terug naar zijn vader.
Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.
21            `Vader,” zei de zoon tegen hem,
`ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”
22       Maar de vader zei tegen zijn slaven:
`Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan,
doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.
23       Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
24       want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.”
En het feest begon.
25       Maar zijn oudste zoon was nog op het land.
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans.
26       Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was.
27       Die antwoordde:
`Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.”
28       Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen.
Daarop kwam zijn vader naar buiten
en probeerde hem tot andere gedachten te brengen.
29       Maar hij gaf zijn vader ten antwoord:
`Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden,
maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren.
30       Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,
die uw vermogen met hoeren heeft verbrast,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
31       Maar hij zei :
`Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.
32       We moeten feestvieren en blij zijn,
want die broer van je was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij voor onze moderne samenleving
die vaak onachtzaam en gevoelloos omspringt
met de kostbare erfenis van moeder natuur.
Dat wij ons opnieuw verbonden weten met onze Schepper,
die ons behoedzaam doet omgaan met alle vormen van leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen in onze omgeving,
die, mede door ons oppervlakkig oordeel,
geremd worden in hun groei naar echt mens-zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die het beste in hen aanspreken.
Moge wij zulke mensen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor al wie verantwoordelijkheid draagt in de Kerk.
Dat zij écht bekommerd zouden zijn
om wie ontgoocheld wegblijven of verloren lopen.
Dat zij een eerlijk gesprek met hen niet uit de weg zouden gaan.
Laten wij bidden…

God onze Vader,
geef ons iets van de levenshouding van Jezus, uw Zoon.
Toon ons uw barmhartigheid.,
niet omdat wij  het hebben verdiend,
maar omdat Gij een milde, vergevende God zijt. Amen.

Voorbeden 2

In de liefde van de vader voor zijn twee zonen
herkennen we Gods liefde voor ons.
Waar we ook hebben rondgezworven,
Hij staat ons op te wachten.
Daarom mogen we in vol vertrouwen tot Hem bidden.

– Bidden we voor al wie zich herkent in de jongste zoon,
die zich laat leiden – misleiden zal later blijken –
door de dwaallichten van onze wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor al wie zich herkent in de oudste zoon,
die uitgaat van een voor-wat-hoort-wat-mentaliteit
en daarom kapot gaat aan jaloezie.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor al wie zich herkent in de vader
en naar medemensen kijkt
met de ogen van zijn of haar hart .
Laten wij bidden…

Moge God hen
als een liefdevolle Vader en Moeder
opnemen in zijn hart,
door Christus onze Heer. Amen.

Voorbeden 3

God wij vragen U,
blijf ons opzoeken als we verloren lopen
en leer ons in vertrouwen tot U terugkeren.

– Bidden wij om zegen
voor de mensen die elkaar kwijt zijn geraakt.
Dat ze elkaar terugvinden,
de weg naar huis en de weg naar God.
Laten we bidden…

– Voor allen die kwetsuren met zich meedragen,
wonden in het hart omwille van fouten en vergissingen.
Dat ze zich durven omkeren en stappen zetten naar huis.
Laten we bidden…

– Bidden wij voor elke mens.
Dat mensen steeds weer mogen thuiskomen bij elkaar,
nieuwe kansen krijgen,
weer tot leven komen in vreugde en dankbaarheid.
Laten we bidden…

Voor al deze intenties en voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

Toen zijn jongste zoon
na jaren thuiskwam,
maakte zijn vader alles klaar
voor een groot feest.
Zo willen we ook vandaag doen, God,
omdat wij weten
dat wij bij U mogen thuiskomen,
elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult Gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

God vertrouwde zijn wereld toe aan mensenhanden.
Laten we die handen vouwen en bidden zoals Jezus ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,…

Weest Gij onze hoop, Vader,
zodat wij het met elkaar uithouden,
elkaar beter begrijpen,
steunen,
niet laten vallen.
Breek ons open,
maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

Vrede betekent: het weer goed maken met je broer en je zus.
Vrede betekent: een ander net zoveel ruimte gunnen als jij zelf nodig hebt.
Vrede betekent: een hand uitsteken om een ander te helpen,
ook al denk je dat het niet zal baten.
Heer, schenk ons uw vrede
opdat wij, op onze beurt,
vrede kunnen zijn voor anderen.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vreugde.

Lam Gods

Communie

“Alles wat ik heb is van jou!”
zei de vader tegen zijn oudste zoon.
Dat is ook Jezus’ boodschap aan ons:
zelfs zijn leven wil Hij aan ons doorgeven.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Verloren

Durf het aan!
Durf te zien dat je op het verkeerde spoor zit.
Durf het jezelf te bekennen
en kom terug.
Draai je om.
Keer het tij.
Kom op je stappen terug.

Wees niet bang.
Draai je om en keer terug.
Er wordt naar je uitgekeken,
naar je gezocht.
Er wordt op jou gewacht.
Kom terug.
Je bent welkom.

In blijdschap word je onthaald,
in feestelijke vreugde.
Geloof het maar
Je bent welkom.
Kom terug.
naar Ida  Guetens

Bezinning 2

Het gebeurt nog elke dag:
kinderen lopen weg van huis,
lappen de ouderlijke raad aan hun laars,
bouwen hun eigen leventje
en lopen in zeven sloten tegelijk.

Het gebeurt nog elke dag:
mensen hebben hun straf uitgezeten,
horen de gevangenisdeur
achter zich dichtvallen
en vinden nergens een open deur,
niemand die vergeeft en vergeet.

Het gebeurt nog elke dag:
omwille van de eer
en de goede naam van de familie
worden broers en zussen afgeschreven,
geschrapt van de verjaardagskalender.

Het gebeurt nog elke dag:
mensen proberen een weg te zoeken,
doen dom en verdwalen.
Ze zoeken barmhartige vaders
maar vinden slechts enghartige broers.
Peer Verhoeven


Slotgebed 1

Wat je ook gedaan hebt
en welke wegen je ook ingeslagen bent,
als je terug naar ‘huis’ wil komen,
weet dan dat Ik je sta op te wachten
en dat je welkom bent bij Mij – zegt God.
Ik wil je omarmen en liefhebben, net zoals voorheen,
omdat je mijn kind bent én blijft, wat er ook gebeurt.
Alhoewel je Mij pijn hebt gedaan
en Mij ontgoocheld hebt,
toch wil Ik je een nieuwe kans geven
en opnieuw een toekomst voor je openen.
Ik wil je laten delen in de warmte van mijn hart
en Ik hoop dat je ook zelf barmhartig kunt zijn voor anderen.
Alleen op die manier maak je duidelijk dat Ik jouw Vader ben!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wat je ook gedaan hebt,
als je dat wil ben je altijd opnieuw welkom bij Mij – zegt God.
Ik kijk naar je uit en wil voor je bidden
opdat je de stap kunt zetten en om vergeving durft te vragen.
Ik wil je omarmen en je liefhebben
omdat je mijn kind bent en blijft
waarheen jouw weg je ook geleid heeft.
Geef je Mij die kans?
Mag Ik jouw hart verwarmen met mijn warmhartigheid?
Ik hoop het – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wie Gods liefde en vergeving heeft mogen ervaren,
wordt milder voor anderen.
Moge wij ons zo gezegend weten door God die is:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.