4e zondag van de vasten B 2015

15 03 2015

Begroeting

Laten wij hier bijeen zijn, in de schaduw van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het was nacht, schrijft de evangelist,
toen het gesprek tussen Jezus en Nikodemus plaats vond.
Duisternis staat voor alles wat het licht niet mag zien,
de schaduwzijden van onszelf,
van onze samenleving, van de wereld.
Heel wat mensen schuwen het licht.
Er zijn er die enkel ’s nachts leven, bij kunstlicht, geen écht licht.
Nacht en dag zijn als het ware een levenskeuze.
Ofwel zijn we kinderen van het licht ofwel kiezen we voor de duisternis.
We kiezen voor waarheid of voor leugen,
voor leven of voor dood.
Jezus zelf nodigt ons uit om deze beslissende keuze te maken:
kies voor het leven
en maak dit tastbaar en concreet
in je handel en wandel van elke dag.

Openingswoord 2

Het doet deugd om mekaar hier terug te mogen ontmoeten.
Zoals iedere week zullen we samen luisteren naar Bijbelverhalen
en proberen te achterhalen
wat ze voor ons vandaag kunnen betekenen.
In het evangelie horen we Jezus tot Nikodemus zeggen
dat God zoveel van de mens houdt
dat Hij zijn Zoon liet mens-worden
die licht bracht in de duisternis.
Maar wíj moeten dat Licht wel erkennen,
erin geloven.
Laten wij ons, zoals Nikodemus, voor dat Licht openstellen.
vrij naar André Thoonen

Vergevingsmoment 1

Het is goed om het even stil te maken in ons hart
en te kijken waar wij Gods Geest niet toelieten in ons leven.
Bidden wij daarom om vergeving
en om kracht om het beter te doen.

-Er is zoveel gebroken in ons menselijk bestaan,
er is zoveel verdoken,
Gods licht kan er niet aan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er is zoveel geschonden wat mooi had kunnen zijn,
er zijn nog zoveel wonden,
er is nog zoveel pijn.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er gaat zoveel verloren,
er is zoveel verdriet.
Het zuchten dat we horen
bereikt ons hart soms niet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
neem de duisternis van ons weg en schenk ons uw Licht
om het aan anderen door te geven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Niet om de wereld te oordelen,
heeft God zijn Zoon gezonden.
Wel opdat de wereld gered zou worden.
Bidden we vol vertrouwen om ontferming.

-God, Gij hebt de wereld lief.
Uw liefde is onuitputtelijk.
Leer ons liefdevol naar anderen toe te gaan.
Op uw Liefde mogen we rekenen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, Gij wilt de wereld redden.
Soms zijn wij blind voor uw profetische oproep tot redding.
Bemoedig ons om trouwe relaties en vriendschappen uit te bouwen.
Op uw Trouw mogen we rekenen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Broederlijk Delen vraagt ons om mee te bouwen
aan de toekomst van de mensen uit het Zuiden.
Een uitnodiging die haaks staat
op economische uitbuiting, veroveren en heersen.
Om hun dromen mee te realiseren
mogen we op uw steun rekenen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Vader van alle mensen,
bevrijd ons van ongeduld en onverschilligheid
en zet ons op weg om, samen met anderen,
te bouwen aan uw nieuwe wereld.
naar Broederlijk Delen

Openingsgebed 1

God,
Gij die ons nooit wilt loslaten,
trek ons uit het duister,
kom in ons midden,
groei in ons.
Wakker in ons het geloof aan
dat een andere wereld mogelijk is.
Moedig ons aan
om kleine stapjes van solidariteit te zetten
in navolging van Jezus, onze Heer. Amen.
Berchem

Openingsgebed 2

God,
Gij hebt uw Zoon gezonden als Licht in de wereld.
Open onze ogen voor dat Licht,
open ons hart voor Hem
zodat wij zijn Licht liefhebben en de duisternis schuwen.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 3

God en Vader,
wat Gij destijds voor uw volk hebt gedaan,
doe dat vandaag ook voor ons:
spreek uw Woord van bevrijding,
leid ons weg uit ieder slavenhuis
en bevrijd ons uit elke ballingschap.
Leer ons eerbied te hebben voor alles wat leeft en groeit.
Doe ons respect opbrengen voor klimaat en milieu
opdat wij en alle volgende generaties
toekomst mogen hebben
en het feest van het leven mogen vieren,
het feest van gedeelde vreugde en ware solidariteit. Amen.
naar Broederlijk Delen 2009

Lezingen

De eerste lezing brengt ons vandaag het verhaal van Israëls ballingschap
en de aankondiging van de terugkeer uit die ballingschap.
Ook in de diepste duisternis van de geschiedenis van Gods volk
heeft het licht uiteindelijk overwonnen.
In het evangelie zegt de evangelist Johannes dat God zijn eniggeboren Zoon
uit liefde gegeven heeft om de wereld te redden.

Eerste lezing (2 Kron., 36, 14-16. 19-23)

Uit het tweede boek Kronieken

14            In die dagen vielen de voornaamste priesters
en het volk zelf in groten getale af;
ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen
en ontwijdden het huis van de Heer,
dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
15       De Heer, de God van hun vaderen,
werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen,
want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats.
16       Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad,
sloegen hun waarschuwingen in de wind,
en spotten met de profeten,
zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.
19
       Zij staken het huis van God in brand,
braken de muur van Jeruzalem af,
en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan,
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
20       Iedereen die aan het zwaard ontkomen was,
liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren;
ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen,
totdat het Perzische rijk aan de macht kwam.
21       Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling:
`Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’
Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit,
zeventig volle jaren lang.
22       In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan.
Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in,
om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief,
een boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden:
23       `Zo spreekt Kores, de koning van Perzië:
De Heer, de God van de hemel,
heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 2, 4-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

4        Door zijn grote liefde voor ons heeft God,
die rijk is aan barmhartigheid,
5        ons die dood waren door onze overtredingen,
met Christus ten leven gewekt.
Aan zijn genade dankt u uw redding.
6        Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan
en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus,
7        om in de toekomstige eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen,
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
8        Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof;
en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het;
9        u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn.
10       Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen
die God voor ons heeft bereid,
opdat wij daarin zouden leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 3, 14-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
14       Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,
zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven,
15       zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.
16       Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18       Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19       En dit oordeel bestaat hierin:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht,
omdat hun daden slecht waren.
20       Wie kwaad doet, haat het licht:
hij komt niet naar het licht toe,
want dan worden zijn daden openbaar gemaakt;
21       maar wie de waarheid doet,
komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle Woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

Bron van hoop en Toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Tot God die in zijn mildheid naar ons omziet, bidden wij:

-Als wij ons leven bouwen op ons eigen gelijk:
dat God ons dan mag verrassen met zijn grote Waarheid.
Laten wij bidden…

-Als wij denken in zwart-wit
en neerkijken op hen die anders zijn dan wijzelf:
dat God onze ogen dan mag openen.
Laten wij bidden…

-Als wij eerlijk en mild zijn en vol mededogen:
dat wij de waarheid doen
en zeggen wat vrij maakt.
Laten wij bidden…
                   Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven

Voorbeden 2

-Bidden we voor onszelf en voor elkaar.
Dat wij leren luisteren naar de stem van ons hart
die ons roept de weg van het Verbond te gaan.
Dat we ons steeds blijven richten op wat leven en liefde schenkt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die lijden aan het leven,
voor mensen die een zwaar kruis moeten dragen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
in wie zij Gods nabijheid kunnen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor slachtoffers van oorlogen, haat en geweld.
Dat hun lijden en sterven niet voor niets zou zijn,
maar dat er nieuw leven in vrede en goede verstandhouding mag groeien.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap en alle christenen wereldwijd.
Dat we gestalte geven aan het Verbond van God met de mensen.
Dat we, op Hem vertrouwend, op weg durven gaan naar een nieuwe toekomst.
Dat we leren inzien wat kostbaar en waardevol is
en wat ons afleidt van Gods Weg.
Laten wij bidden…
naar Diest

Voorbeden 3

Bidden we tot God, die genadig is:

-Voor de Kerk en haar leiders.
Dat zij in woord en daad
mensen begeleiden langs wegen van gerechtigheid.
Dat zij meehelpen om wegen te banen naar vrede en solidariteit
en zo tochtgenoten worden van allen die uitzien naar Gods toekomst.
Laten we bidden…

-Voor onze wereld,
nog steeds zo verdeeld in arm en rijk, in recht en onrecht.
Moge de stem gehoord worden
van allen die zich inzetten voor gerechtigheid.
En geef ons leiders, Heer,
die wetten uitvaardigen
die voor alle mensen een eerlijke herverdeling van de goederen van uw schepping nastreven.
Laten we bidden…

-Voor onszelf willen we bidden.
Dat wij, met onze eigen mogelijkheden,
nieuwe wegen van solidariteit gaan.
Dat wij blijven geloven dat Gods gerechtigheid ooit zal zegevieren.
Laten we bidden…

Voorbeden 4

-Bidden wij om licht
voor allen wier bestaan verduisterd is.
Dat zij die een dierbare missen,
troost mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om licht voor hen die
– om welke reden dan ook –
aan de kant kwamen te staan.
Dat zij hun zelfrespect mogen behouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wie in anderen zijn teleurgesteld.
Dat zij niet voor eens en voor altijd
het geloof in hun medemensen zouden verliezen.
Laten we bidden…

-Bidden wij om licht
voor hen die slechts de schaduwkanten van het leven zien.
Dat geloof en vertrouwen hen mogen beschermen tegen doemdenken.
Dat stille hoop hen mag behoeden voor wanhoop
en dat warme liefde de kilheid uit hun hart mag verdrijven.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die zich ‘christen’ noemen,
en dus ook voor onszelf.
Dat wij zouden leven vanuit het Licht van ons geloof.
Dat Gods Woord onze richtingwijzer moge zijn
opdat wij zijn Waarheid ook zouden doen.
Laten we bidden…

Algoede God,
met vele woorden bidden wij om slechts dit ene:
doe ons groeien in de Waarheid,
doe ons leven in uw Licht: Jezus Messias,
onze Weg ten leven, ons Behoud
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 5

-Voor mensen die in geestelijke ballingschap verkeren,
ver weg van wat ze ooit met hun leven van plan waren.
Dat ze in de diepte en de stilte van hun hart
het licht terugvinden.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die geen oog hebben voor wat een ander dierbaar is,
die met de botte bijl kapot maken wat anderen koesteren.
Dat hun ogen open gaan voor hun eigen pijn
en dat ze mild worden voor zichzelf en de anderen.
Laten wij bidden…

-Voor mensen van goede wil,
voor mensen die positief zijn ingesteld en vooruit willen.
Dat ze sterk mogen zijn en volhouden.
Voor allen die zich inzetten voor solidariteit en broederlijk willen delen.
Dat dit delen licht mag betekenen voor de mensen in de Derde Wereld.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Het brood en de wijn
zijn teken van overvloed en vruchtbaarheid.
Wij zeggen U dank, God, voor deze gaven
die we kregen uit uw hand.
Ze zijn vrucht van werken en rusten,
van eerbied en respect.
Zegen ons die ze met elkaar zullen delen,
zet ons op weg naar uw Rijk van Licht. Amen.
naar Broederlijk Delen

Tafelgebed

Uw Koninkrijk, God, bouwt niet op grootheid en geweld,
niet op banken en kerken,
niet op bezwerende woorden en daverende bewijzen.
Tussen de machten van hebben en houden,
van geld en vrije markt,
van berekening en planning,
is uw Rijk als een machteloos zaadje,
neergelegd in mensen.
Gij vertrouwt het hun toe
en wacht tot het ontkiemt en vrucht gaat dragen.

In uw Rijk ligt de macht in de handen van de armen,
wordt de gemartelde gekroond,
wordt geluisterd naar hen die vrede brengen,
wordt niet getwijfeld aan de goede trouw van hen die vergeving schenken.

Uw machteloze kracht, God,
greep ooit een mens uit Nazareth aan.
In Hem ontkiemde uw weerloze waarheid zo
dat Hij haar uitstraalde
naar ieder die maar zien en horen wilde.

Hartstochtelijk en partijdig kwam Hij op
voor de schreiende, de hongerende, de weerloze mens.

Heel zijn leven was liefde, ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.
Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam, mijn leven, voor u,
gebroken en gegeven.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
“Neem en drink,
dit is de beker met mijn bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.

Eet van dit brood en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Zolang het nodig is
verkondigen wij de dood en de opstanding van Jezus.
Wij gedenken zijn naam totdat Hij komt,
tot Hij herleeft in heel de wereld.

Door U wakker geroepen, door U gedragen,
reiken wij de hand aan alle slachtoffers,
mensen die moesten buigen,
die geslagen werden, gepijnigd, ja vermoord,
maar die toch niet klein te krijgen waren,
niet gebroken werden door bewapening, vluchtelingenkampen,
inflatie, honger, werkeloosheid, geldspeculatie
en de wetten van de vrijemarkteconomie.

Omwille van die zovelen
noemen wij uw naam:
God van mensen,
onvoorstelbare Goedheid,
Geest van leven,
Hoop die de wereld doet veranderen,
Liefde die mensen bij elkaar brengt.

Geef ons de moed
om ook diezelfde weg van Jezus van Nazareth te gaan,
Hij die vermoord werd
omdat Hij de kant koos van de kleine en de zwakke,
van al wie lijdt aan deze ongelijk verdeelde wereld.
Met gebroken en gedeeld brood
versterken wij de honger naar een menswaardig bestaan.
Met vergoten wijn
verhevigen wij de dorst naar een geheelde samenleving.
Als teken daarvan willen wij nu aan tafel gaan,
en delen met elkaar. Amen.
naar Broederlijk Delen

Onze Vader

Richten wij ons, als broeders en zusters met elkaar verbonden,
tot onze God van Liefde
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Geeft Gij hun maar te eten”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer, maak me tot een werktuig van uw vrede.
Waar haat is, laat me liefde zaaien.
Waar onrecht is, vergiffenis.
Waar twijfel is, geloof.
Waar wanhoop is, hoop.
Waar duisternis is, licht.
Waar droefheid is, vreugde.
Goddelijke Meester,
maak dat ik eerder verlang te troosten,
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want het is door te geven dat we krijgen,
door vergeving aan te bieden dat we vergeving ontvangen
en door te sterven dat wij voor de eeuwigheid geboren worden. Amen.
vredesgebed toegeschreven aan St.- Franciscus

Vredewens 2

Heer Jezus,
Gij nodigt ons uit uw oproep tot vrede
tot de onze te maken.
Neem ons bij de hand opdat wij, op onze beurt,
onze hand naar anderen zouden uitsteken
en zo uw vrede doen groeien over alle grenzen heen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad
en daarom heeft Hij ons zijn Zoon gezonden.
Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

In al haar voren wacht de aarde
op de zachte adem van de lente.
Ze breekt de dode resten af
om als een nieuwe schepping te ontwaken.

En jij, mens die je bent,
geboren om te bloeien in het volle licht,
maar ook om de weg van alle stof te gaan,
kijk in jezelf.
Laat toch je aarde niet verharden.
Wrik los wat je weerhoudt
om levenskrachtig als kiemend zaad te zijn.
Ontdek die zin van je bestaan
die je met alle levenden verbindt
door met een zuiver hart te doen
wat recht is
en wat ogen opent
en wat optilt.

Jou die genade is toegezegd,
spreek jij dan ook alleen maar
woorden van genade.
Kris Gelaude

Bezinning 2

Een tijd van boeten.
Elk net slijt en kan scheuren bij het gebruik.
Telkens weer moet de visser
de mazen van het visnet
herstellen en herknopen.
Hij moet zijn netten boeten.
Ook mensen moeten van tijd tot tijd
de knooppunten in hun leven herstellen.
Daarom is de vasten een tijd van boeten,
een tijd om de netten opnieuw te herknopen.

Elke samenleving,
straat, buurt, dorp of stad
is een netwerk van mensen.
Mensen die elkaar
kennen en soms miskennen,
vertrouwen, maar vaak ook wantrouwen,
helpen, maar ook laten vallen,
liefhebben, maar ook hartsgrondig haten.
Sociale bewegingen
willen mannen en vrouwen
knopen tot een netwerk
dat veiligheid en samenhorigheid biedt.

Daarom boeten wij in deze vastentijd
het net van onze straat of buurt.
Ook het vangnet van onze sociale zekerheid
moet telkens opnieuw geboet worden.
Van mens tot mens
moet onze sociale bescherming geknoopt worden.
Om elke woelige crisis te weerstaan,
worden mensen aan elkaar geknoopt:
gezonden aan zieken, werkenden aan werklozen,
jong aan oud, rijk aan arm.
Omdat ieder mens recht heeft
op een menswaardig leven,
boeten wij in deze vastentijd
het net van de sociale zekerheid.
Jef Sanen

Bezinning 3

Meer dan ooit is het nu de tijd
om er voor elkaar te zijn

geen kans tot goed-zijn
aan ons voorbij laten gaan

trouw de hand reiken aan wie
zich niet alleen kan redden

een troost zijn voor wie
door hardheid diep werd verwond

niet krenterig delen met wie
heel veel moet missen

bidden voor onszelf:

“Getrouwe God,
laat me niet ontgoochelen
wie op mij vertrouwt.”
Valeer Deschacht

Bezinning 4

Wat niet in 1 dag kan
kan misschien in 40 dagen.
Door vasten loskomen
van wat ons dreigt te verslaven:
zichzelf hoger achten dan de naaste.
Door bidden opnieuw komen
tot wat dreigt te verdwijnen:
contact met de Vader.
Door delen
opkomen voor wat dreigt te verkommeren:
liefdevol zorgen voor elkaar.
Wat niet in 1 dag kan
kan in 40 dagen!
Federatie Kana

Slotgebed 1

God van alle mensen,
wij leven van uw Belofte
dat een wereld waar het voor iedereen goed wonen is,
haalbaar is.
Geef dat wij die belofte waarmaken,
dat we in ons samenleven met elkaar
geen mensen uitsluiten omdat ze anders zijn,
geen mensen nawijzen omdat zij een andere huidskleur hebben
of een andere taal spreken,
geen mensen veroordelen omdat zij U aanspreken met een andere naam.
Geef dat wij mogen samenleven
als broers en zussen, als uw kinderen. Amen.

Slotgebed 2

God van vergeving,
wie U daadwerkelijk naar waarheid dient,
wandelt in het Licht
en hoeft uw oordeel niet te vrezen.
Wij bidden U:
Geef dat wij ons toevertrouwen aan uw Zoon
die vanaf zijn kruis
de richting wijst naar eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Jezus, onze Verlosser. Amen.
André Janssen

Slotgebed 3

God en Vader,
Gij hebt ons uw Zoon gegeven
als een oase van menselijkheid,
als een stralend licht in onze duisternis.
Zijn leven is vruchtbaar en weldadig tot op vandaag.
Maak ons tot mensen die willen leven in zijn gezindheid,
bezield door zijn krachtdadige en vernieuwende Geest. Amen.
naar Broederlijk Delen

Zending en zegen

Het was goed hier te zijn,
elkaar en Hem nabij die mensen een warm hart toedraagt.
Het was goed hier te zijn,
maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn
en met velen te delen wat ons hier werd toevertrouwd
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.