4e zondag van de vasten B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag vasten B (18/03/2012)

Begroeting

Genade en zegen, troost en toekomst,
gaven Gods voor ons en voor de wereld,
gaven van + de Vader, de Zoon, en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De waarheid spreken is een zeer goede eigenschap.
De samenleving zou er beslist prettiger door worden
als iedereen de waarheid zou spreken.
Jezus die  zeer bedreven was om
aan bekende uitspraken een verrassende draai te geven,
heeft het vandaag echter over:
de waarheid doen.
‘Wie de waarheid doet, gaat naar het licht.’
Moge we dit uur door Hem verlicht worden.
Kees Pannekoek


Openingswoord 2

In de eerste lezing horen we het verhaal van het verval van Israël,
hoe alle waarschuwingen van profeten in de wind werden geslagen
met als gevolg, de ballingschap.
Maar we horen ook over de terugkeer uit de ballingschap, het nieuwe begin.
In het evangelie klinkt iets gelijkaardigs:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis.
De mensen zijn gesteld op de duisternis,
het slechte nieuws overheerst…
Ook in onze huidige wereld heersen corruptie, aanslagen, oorlog.
Negativiteit alom.
Er is toch niets aan te doen, zeggen de mensen.
Tegenover al het negatieve kunnen we met Broederlijk Delen zeggen:
een andere wereld is wel mogelijk.
En we willen kleine stappen zetten naar het licht:
als christenen kunnen we het verschil maken.
Meer rechtvaardigheid door te delen.
naar Berchem

Vergevingsmoment 1


– Vader, vergeef ons, we beseffen niet wat we doen, nu niet en toen niet.
Profeten wordt het zwijgen opgelegd,
hun waarschuwingen slaan we in de wind.
Ons eigen comfort en profijt op korte termijn blijven topprioriteiten.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, vergeef ons, we beseffen niet wat we doen, nu niet en toen niet.
Met profeten wordt de spot gedreven,
er wordt gelachen met wie gelooft in een betere wereld.
Cynisch blijven we zeggen:
er is geen alternatief, het is ieder voor zich in deze wereld.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Vader, vergeef ons, we beseffen niet wat we doen, nu niet en toen niet.
We zijn meer gesteld op de duisternis dan op het licht.
We hebben schrik van de confrontatie met U,
met de minderbedeelden, met onszelf.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
naar Berchem

Vergevingsmoment 2

– Heer, ontferm U over alle mensen
die, zoals Nikodemus, nieuwsgierig maar ook met angst
uitzien naar elke ontmoeting
die hun leven fundamenteel kan veranderen.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, ontferm U over alle mensen
die zo angstig zijn
dat ze, letterlijk en figuurlijk, hun deur voor iedereen gesloten houden.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, ontferm U over alle mensen
die zich afsluiten
voor vreemden, kleurlingen of armen
die hun levenspad kruisen.
Heer, ontferm U over ons.

Liefdevolle God,
kom hen en ons tegemoet
met uw Geest van bevrijding en bemoediging. Amen.

Openingsgebed 1

God van vergeving,
waar menselijke zwakheid overheerst
blijkt Gij een milde Vader.
Waar tegen U gezondigd wordt
schenkt Gij een nieuwe kans:
zo zijt Gij onze God.
Wij bidden U:
geef dat het licht van uw Zoon
het duister in ons voorgoed verdrijft en overwint.
Dit vragen we U door Jezus, onze Verlosser. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
dag en nacht wisselen elkaar af.
Zo gaat het ook met licht en duisternis in het leven van iedere mens.
Geef dan God,
dat er, in onze duistere momenten
mensen om ons heen zijn
die ons troosten en weer blij maken,
die ons lichtpuntjes laten zien.
Geef dat wij het licht dat in ons is
delen met anderen.
Want zo hebt Gij het toch bedoeld:
een wereld waar mensen omzien naar elkaar
en zo bouwen aan uw Rijk dat komen gaat. Amen.
Levensecht

Lezingen

Laten we samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (2 Kronieken 36,14-16.19-23)

Uit het tweede boek Kronieken

14         In die dagen vielen de voornaamste priesters
en het volk zelf in groten getale af;
ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen
en ontwijdden het huis van de Heer,
dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
15       De Heer, de God van hun vaderen,
werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen,
want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats.
16       Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad,
sloegen hun waarschuwingen in de wind,
en spotten met de profeten,
zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.
19
       Zij staken het huis van God in brand,
braken de muur van Jeruzalem af,
en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan,
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
20       Iedereen die aan het zwaard ontkomen was,
liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren;
ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen,
totdat het Perzische rijk aan de macht kwam.
21       Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling:
`Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’
Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit,
zeventig volle jaren lang.
22       In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan.
Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in,
om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief,
een boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden:
23       `Zo spreekt Kores, de koning van Perzië:
De Heer, de God van de hemel,
heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesieërs 2,4-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

4        Door zijn grote liefde voor ons heeft God,
die rijk is aan barmhartigheid,
5        ons die dood waren door onze overtredingen,
met Christus ten leven gewekt.
Aan zijn genade dankt u uw redding.
6        Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan
en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus,
7        om in de toekomstige eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen,
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
8        Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof;
en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het;
9        u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn.
10       Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen
die God voor ons heeft bereid,
opdat wij daarin zouden leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 3,14-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
14       Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,
zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven,
15       zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.
16       Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18       Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19       En dit oordeel bestaat hierin:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht,
omdat hun daden slecht waren.
20       Wie kwaad doet, haat het licht:
hij komt niet naar het licht toe,
want dan worden zijn daden openbaar gemaakt;
21       maar wie de waarheid doet,
komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Vader, Schepper van hemel en aarde,
Bron van mijn leven,
Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus, mensgeworden Zoon van God,
geboren uit Maria en de  H. Geest.
Vol liefde voor alle mensen,
groot en klein,
sterk en zwak,
gekend en miskend.
Daarom werd Hij gekruisigd en is Hij gestorven
om Leven te zijn voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft,
die wegen opent en toekomst biedt.
Hij werkt in mens en tijd
en maakt de liefde waar.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
van gebondenheid naar bevrijding,
van einde naar eeuwigheid.
Ik geloof in dit Leven, begin zonder einde
dank zij Jezus, de Christus, de Heer. Amen.
naar Berchem

Voorbeden 1

God heet ons steeds welkom.
Hij staat altijd klaar om naar ons te luisteren.
Laten wij daarom bidden:

– Bidden we voor allen die zich inzetten voor hun buurt, vereniging of parochie
en zo mensen dichter bij elkaar brengen.
Dat zij deze inzet niet zouden opgeven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle mensen die zich inzetten
om de Blijde Boodschap van Jezus uit te dragen.
Dat zij steeds een licht zouden blijven voor hun medemensen
en deze inzet niet zouden opgeven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat we ons in deze vastenperiode extra zouden inzetten
om de mensen van de derde wereld daadwerkelijk te helpen.
Dat wij deze inzet niet zouden opgeven.
Laten wij bidden…
naar Ekeren


Voorbeden 2

Bidden we tot God, die genadig is:

– Voor de Kerk en haar leiders.
Dat zij in woord en daad
mensen begeleiden langs wegen van gerechtigheid.
Dat zij meehelpen om wegen te banen naar vrede en solidariteit
en zo tochtgenoten worden van allen die uitzien naar Gods toekomst.
Laten we bidden…

– Voor onze wereld,
nog steeds zo verdeeld in arm en rijk, in recht en onrecht.
Moge de stem gehoord worden
van allen die zich inzetten voor gerechtigheid.
En geef ons leiders, Heer,
die wetten uitvaardigen
die een eerlijke herverdeling van uw schepping nastreven.
Laten we bidden…

– Voor onszelf willen we bidden.
Dat wij, met onze eigen mogelijkheden,
nieuwe wegen van solidariteit gaan,
dat wij blijven geloven dat Gods gerechtigheid ooit zal zegevieren.
Laten we bidden…

Voor al deze intenties en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat,
bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Gastheer van alle mensen,
God, overal aanwezig waar gastvrijheid is,
leer ons dat het goed is
dat allen genieten van de door U geschapen overvloed
die wij met elkaar te delen hebben,
zoals Gij U in dit brood en deze beker
wilt delen aan ieder van ons.
Laat ons, in al wat wij geven en ontvangen,
uw vrijgevigheid herkennen
vandaag en al onze dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Zie ons hier rond deze tafel, God.
Als mensen van goede wil
willen wij uw weg gaan, willen wij leven in uw licht.
Aanvaard ons, met onze gaven en onze fouten.
Kom ons tegemoet in dit brood en deze beker,
door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

Uw koninkrijk, God, bouwt niet op grootheid en geweld,
niet op banken en kerken,
niet op bezwerende woorden en daverende bewijzen.
Tussen de machten van hebben en houden,
van geld en vrije markt,
van berekening en planning,
is uw Rijk als een machteloos zaadje,
neergelegd in mensen.
Gij vertrouwt het hun toe
en wacht tot het ontkiemt en vrucht gaat dragen.

In uw Rijk ligt de macht in handen van de armen,
wordt de gemartelde gekroond,
wordt geluisterd naar hen die vrede brengen,
wordt niet getwijfeld aan de goede trouw van hen die vergeving schenken.

Uw machteloze kracht, God,
greep ooit een mens uit Nazareth aan.
In Hem ontkiemde uw weerloze waarheid zo
dat Hij haar uitstraalde
naar ieder die maar zien en horen wilde.

Hartstochtelijk en partijdig kwam Hij op
voor de schreiende, de hongerende, de weerloze mens.

Heel zijn leven was liefde, ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.
Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u,
gebroken en gegeven.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
“Neem en drink,
dit is de beker met mijn bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.

Eet van dit brood en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Zolang het nodig is
verkondigen wij de dood en de opstanding van Jezus.
Wij gedenken zijn naam totdat Hij komt,
tot Hij herleeft in heel de wereld.

Door U wakker geroepen, door U gedragen,
reiken wij de hand aan alle slachtoffers,
mensen die moesten buigen,
die geslagen werden, gepijnigd, ja vermoord,
maar die toch niet klein te krijgen waren,
niet gebroken werden door bewapening, vluchtelingenkampen,
inflatie, honger, werkeloosheid, geldspeculatie
en de wetten van de vrijemarkteconomie.

Omwille van die zovelen
noemen wij uw naam:
God van mensen,
onvoorstelbare Goedheid,
Geest van leven,
hoop die de wereld doet veranderen,
liefde die mensen bij elkaar brengt.

Geef ons de moed
om ook diezelfde weg van Jezus van Nazareth te gaan,
Hij die vermoord werd
omdat Hij de kant koos van de kleine en de zwakke,
van al wie lijdt aan deze ongelijk verdeelde wereld.
Met gebroken en gedeeld brood
versterken wij de honger naar een menswaardig bestaan.
Met vergoten wijn
verhevigen wij de dorst naar een geheelde samenleving.
Als teken daarvan willen wij nu aan tafel gaan,
en delen met elkaar. Amen.
naar Broederlijk Delen

Onze Vader

Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven
uw naam geheiligd worden.

Moge in ons samenzijn
uw Rijk zichtbaar worden.
Moge door onze inzet
uw wil gebeuren
als een teken en een oproep
voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij dat voor ons zijt.

Maak ons vrij van angst
en van alles wat ons denken en doen verlamt.

En laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid,
maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven,
vandaag en in eeuwigheid. Amen.

Vredewens 1

Heer, maak me tot een werktuig van uw vrede.
Waar haat is, laat me liefde zaaien.
Waar onrecht is, vergiffenis.
Waar twijfel is, geloof.
Waar wanhoop is, hoop.
Waar duisternis is, licht.
Waar droefheid is, vreugde.
O goddelijke Meester, geef me dat ik eerder verlang te troosten,
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want het is door te geven dat we krijgen,
door vergeving aan te bieden dat we vergeving ontvangen
en door te sterven dat wij voor de eeuwigheid geboren worden. Amen.

vredesgebed toegeschreven aan St.- Franciscus

Vredewens 2

Heer Jezus Christus,
door God gezonden als teken van zijn liefde,
schenk ons uw vrede
opdat wij uit het duister zouden opstaan.
Laat ons leven in uw licht
en vrede brengen in onze dagen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Droom met de hand aan de ploeg.

Droom van vriendschap voor de rest van je dagen.
Droom van afwezigheid van alles wat scheidt.
Droom van een leven in goede gezondheid.
Droom dat armoede niet meer bestaat.
Droom van het beste voor heel je familie.
Droom van een tijd zonder oorlog en strijd.
Droom dat het goede gedaan kan worden.
Droom van zorg voor de wereld en elkaar.
Droom van de liefde en droom van de vrede.
Droom dat gerechtigheid overal heerst.

Maar als je droomt, droom dan niet in je bed.
Droom met de hand aan de ploeg.
En bid dat God je kracht geeft, genade en moed,
om te bidden, te werken en te sterven voor je droom.
Afrikaans gebed

Bezinning 2

De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem
Het ijzer is sterk , maar het vuur smelt het.
Het vuur is sterk, maar het water blust het.
Het water is sterk, maar de zon verdampt het.
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar.
De wolk is sterk , maar de wind drijft haar voort.
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem.
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer.
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde.
De liefde vergaat nimmer meer.
gebed uit Irak

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij houdt van alle mensen, groot of klein, arm of rijk.
In Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons laten zien
hoe wij, mensen, in zorg en liefde met elkaar kunnen omgaan.
Wij bidden U:
open onze ogen voor de Geest die waait waar Hij wil.
Open onze ogen voor alle goeds dat in mensen schuilgaat.
Open onze ogen voor het leed dat anderen wordt aangedaan.
Open onze handen,
niet alleen om te delen, maar ook om te ontvangen.
Open ons hart om de andere
warmte, steun en liefde te kunnen geven.
Laat ons zo groeien in liefde voor U en elkaar
in het spoor van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Gij die licht zijt voor de mensen,
verlicht in de duisternis van deze wereld,
de wegen die wij gaan.
Help ons de waarheid te doen
en te leven als op klaarlichte dag.
Dat vragen wij U
door Jezus die ons voorging
in het doen van de waarheid. Amen.
Kees Pannekoek


Slotgebed 3

God van alle mensen,
wij leven van uw belofte
dat er een land is waar het goed is om te wonen.
Geef dat wij die belofte waarmaken,
dat we in ons samenleven met elkaar
geen mensen uitsluiten omdat ze anders zijn,
geen mensen nawijzen omdat zij een andere huidskleur hebben
of een andere taal spreken,
geen mensen veroordelen omdat zij U aanspreken met een andere naam.
Geef dat wij mogen samenleven
als broers en zussen, als uw kinderen. Amen.

Zending en zegen

Als wij bereid zijn mee te werken,
wil God ons de ogen openen
zodat wij inzien
hoe wij, in ons leven en werken van elke dag,
Gods waarheid gestalte kunnen geven.
Moge wij zijn zegen uitdragen in de week die voor ons ligt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.