4e zondag van de vasten B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag vasten B (22 03 2009)

Begroeting

Laten wij hier bijeen zijn, in de schaduw van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De veertigdagentijd is een uitgelezen tijd
om even halt te houden,
om het dwingend ritme van leven en geleefd worden
te doorbreken,
om vraagtekens te plaatsen bij wat ‘de normale gang van zaken’ heet.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar de zin en de betekenis van ons bezig zijn,
om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond, die ons gaan en staan stevigheid verschaft.
Om weer energie te putten uit Gods visioen:
een goede schepping,
een wereld van vrede,
mensen die op elkaar kunnen rekenen
omdat ze respect hebben voor al wie mens is.
Uitgelezen tijd om echt te leven,
misschien wel: te her-leven, naar Pasen toe. En ook daarna.
Uitgelezen tijd
om te beseffen dat wij, in onze jachtige oppervlakkigheid,
zoveel wat waarde heeft
ongezien zijn voorbij gelopen.
Uitgelezen tijd
om ons op de borst te kloppen
en God berouwvol om ontferming te bidden.


Openingswoord 2

In de wat moeilijke evangelielezing van vandaag zegt Jezus
dat men eigenlijk alleen maar echt kan geloven in mensen
die men het goede ziet doen.
Zij zijn als licht voor de wereld.
Zij stralen Gods licht, Gods liefde uit.
Zo was Jezus ook.
Hij bracht het licht van vrede,
het licht van de blijdschap,
het licht dat mensen gelukkig maakt,
kortom het licht van de liefde.
Wie zoals Jezus liefde geeft,
zal stralen als licht
en wie zijn best niet doet voor de liefde zal donker zijn als de duisternis.
Jezus gaf zelf het liefdesvoorbeeld
en Hij schonk ons daarom de tekens van brood en wijn.
Wij zetten ook brood en wijn op tafel
omdat wij ook liefdevol willen zijn zoals Hij.


Vergevingsmoment

– Omdat ik geen warmte in mijn handen droeg,
geen vriendelijk licht in mijn beide ogen,
omdat ik een woord van bemoediging oversloeg,
niet mild, niet geduldig was
en zonder mededogen:
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat ik vreugden van mensen heb gedoofd
en een schaduw legde over hun vrede,
omdat ik soms niet in uw mensen heb geloofd
en niet tot U in deemoed heb gebeden:
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat ik de schoonheid van uw schepping heb ontkend,
omdat ik mensen toch heb pijn gedaan
en voor hun nood mijn ogen heb afgewend:
Heer, ontferm U over ons.

Genees ons, Heer, met uw heilig vuur,
en leer ons leven als uw Zoon
Wees ons in dit uitgelezen uur nabij,
en ga met ons mee, nu en altijd, in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
beziel ons met uw Geest van dienstbaarheid en respect
voor al wat goed is op deze aarde,
voor alle mensen in deze wereld.
Maak ons daarom nederig en vindingrijk
in het doen van uw liefde.
Geef ons vertrouwen in de mens,
in de Geest die waait waar Hij wil,
in de toekomst die onze opdracht is.
Gij, die een God van mensen zijt,
Gij, die de God van onze toekomst zijt. Amen.


Openingsgebed 2

God, wat hebben wij aan al ons werken en ons zwoegen?
Er is een tijd om te werken en een tijd om ontspanning te nemen.
Er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om te rouwen en een tijd om vrolijk te leven.
Maar elk moment dat Gij ons gunt, God,
is een tijd om van elkaar te houden,
een tijd om er te zijn voor de andere,
al werkend en al spelend,
al zwijgend en al sprekend,
in vreugde en verdriet.
In dié levenswerkelijke nabijheid zijt Gij altijd bij ons,
in Jezus Christus, onze Heer.  Amen.


Lezingen

Laten we samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (2 Kronieken 36,14-16. 9-23)
Uit het tweede boek Kronieken

14             In die dagen vielen de voornaamste priesters
en het volk zelf in groten getale af;
ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen
en ontwijdden het huis van de Heer,
dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
15          De Heer, de God van hun vaderen,
werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen,
want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats.
16          Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad,
sloegen hun waarschuwingen in de wind,
en spotten met de profeten,
zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.
19
          Zij staken het huis van God in brand,
braken de muur van Jeruzalem af,
en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan,
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
20          Iedereen die aan het zwaard ontkomen was,
liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren;
ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen,
totdat het Perzische rijk aan de macht kwam.
21          Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling:
`Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’
Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit,
zeventig volle jaren lang.
22          In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan.
Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in,
om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief,
een boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden:
23          `Zo spreekt Kores, de koning van Perzië:
De Heer, de God van de hemel,
heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 2,4-10)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

4           Door zijn grote liefde voor ons heeft God,
die rijk is aan barmhartigheid,
5           ons die dood waren door onze overtredingen,
met Christus ten leven gewekt.
Aan zijn genade dankt u uw redding.
6           Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan
en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus,
7           om in de toekomstige eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen,
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
8           Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof;
en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het;
9           u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn.
10          Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen
die God voor ons heeft bereid,
opdat wij daarin zouden leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Johannes 3, 14-21)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
14          Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,
zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven,
15          zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.
16          Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18          Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19          En dit oordeel bestaat hierin:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht,
omdat hun daden slecht waren.
20          Wie kwaad doet, haat het licht:
hij komt niet naar het licht toe,
want dan worden zijn daden openbaar gemaakt;
21          maar wie de waarheid doet,
komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Vader, Schepper van hemel en aarde,
Bron van mijn leven,
Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus, mensgeworden Zoon van God,
geboren uit Maria en de  H. Geest.
Vol liefde voor alle mensen,
groot en klein,
sterk en zwak,
gekend en miskend.
Daarom werd Hij gekruisigd en is Hij gestorven
om Leven te zijn voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft,
die wegen opent en toekomst biedt.
Hij werkt in mens en tijd
en maakt de liefde waar.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
van gebondenheid naar bevrijding,
van einde naar eeuwigheid.
Ik geloof in dit Leven, begin zonder einde
dank zij Jezus, de Christus, de Heer. Amen.
naar Berchem

Voorbeden 1

Geraakt door het optreden en de woorden van Jezus
mogen wij onze persoonlijke zorgen aan God toevertrouwen.
We leggen ze op het altaar om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij voor mensen die moeilijk de overstap kunnen maken
van ‘geloofsweten’ naar ‘geloofsleven’,
van ‘geloofswaarheden’ naar ‘Gods waarheid doen’.
Mogen zij nieuwe inspiratie vinden
in de bron van ons geloof:
het evangelische getuigenis over Jezus,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die, ronddolend,
een uitweg zoeken in de duisternis van het leven.
Mogen zij zich hoopvol wenden naar het Licht,
ons verschenen in Jezus,
die zich aan ons aanbiedt als Weg, Waarheid en Leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat God onze gevoeligheid en ons respect
in onze omgang met anderen, aanscherpt.
Mogen wij zichtbaarheid geven aan Gods bezorgdheid
om de kwaliteit van leven van al zijn mensen.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Bidden we voor mensen
die de moed hebben
om op te staan voor recht en gerechtigheid,
voor de waarde van iedere mens;
voor mensen die de angst
voor eigen lijf en leden daarbij overwinnen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen
die man, vrouw of kind moeten missen
doordat zij voor anderen opgekomen zijn.
Bidden we voor mannen en vrouwen
die voor het aangedane onrecht
geen vergelding eisen, maar vergeving schenken.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf:
dat we de grootheid en echtheid van mensen
op waarde leren schatten en durven navolgen.
Dat we onze daden in het licht
van God durven stellen
en naar zijn Weg durven zoeken.
Laten wij bidden…


Voorbeden 3

– Bidden we voor zwartkijkers en doemdenkers .
Dat ze vertrouwen opdoen en leren geloven in het licht en het leven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor sukkelaars en tobbende mensen.
Dat ze in hun beproeving blijven geloven in betere tijden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die zoeken naar echt leven en geluk.
Dat ze op hun zoektocht licht ontdekken in het evangelie.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Goede God,
opkijkend naar het kruis van Jezus,
bidden wij,
dat de tekens
van breken en delen,
van brood en van wijn,
ons inspireren om Jezus na te volgen die zei:
“Doe dit tot mijn gedachtenis”.
Zo wilt Gij ons leven schenken.
Doe ons hongeren en dorsten naar gerechtigheid en vrede
in de geest van Jezus, uw Zoon  en onze Heer. Amen.
Levensecht

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig…

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons, als broeders en zusters met elkaar verbonden,
tot onze God van Liefde
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw woord: “Geeft Gij hun maar te eten.”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw woord en uw genade
die ons tot doeners van uw boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk,…

Vredewens

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat en toch bijeenhoudt,
zo brengt ook Gij ons samen tot uw éne volk
dat Gij omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar in ons midden aanwezig,
overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die Godsvrede toe.

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De woestijn intrekken
was in die tijd de enige manier
om zich te kunnen terugtrekken
uit de familie en uit de dorpsclan.
De ruwe rotsmassa’s opzoeken
waar geen mens je achterna komt
en onderduiken
in een overlevingsavontuur,
maar overweldigd worden
door de stilte
en de betovering proeven
van de oneindigheid.

De woestijn intrekken
is zichzelf ontdekken
in de adem op en neer,
in ruisende gedachten
van nergens en overal,
in het intens luisteren
naar Gods woorden
die voedzamer zijn dan brood.
En zo te weten komen:
ik ben zijn evenbeeld,
zijn zoon, zijn dochter,
zijn teergeliefde.
‘Ja’ zeggen tegen God
met een ‘ja’ dat als een donder
de hele woestijn vult
en uitdeint naar alle steden en dorpen
van zijn land.
“Bekeert u, want de tijd is rijp,
God is nabij.”


Bezinning 2

Hier ben ik.
Zie me staan,
noem mijn naam,
beroer mijn bestaan,
ook al ben ik arm
en leef ik ver van jou.

Hier ben ik
en ik ben er voor jou.
Op mij kan je rekenen.
Zo is mijn naam,
een naam om te doen,
zegt de Heer.

En ik weet: Hij is te doen.
Zijn naam is een vraag
die blijft klinken tot ik zeg:
Hier ben ik.

40 dagen die ongekende andere,
de Heer en ik samen
voor een andere wereld,
voor meer en beter leven.
Kathleen Boedt

Slotgebed 1

Soms heb ik er moeite mee, God:
hoe kan iemand, die aan een kruis sterft,
onze wereld redden?
En toch…
Het kruis van Jezus is geen fiasco
maar een nieuw begin.
Want nooit eerder heeft iemand zoveel van mensen gehouden
als toen.
En echte liefde sterft nooit!
Leer me dat met heel mijn hart geloven, Heer.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede Vader,
houden van is het belangrijkste op aarde.
Jezus gaf het goede voorbeeld,
maar toch volgen velen zijn voorbeeld niet.
In deze vasten willen wij wel zijn voorbeeld volgen
en ons bekeren tot zijn Geest.
Help ons elke dag aan uw liefde te denken.
Maak ons moedig om er alle dagen voor open te staan.
Dan zullen ook wij veranderen
en doen zoals Jezus deed:
lichtgevend voorbeeld zijn van Gods liefde voor mensen, altijd opnieuw. Amen.

Zending en zegen

Moge de wereld van morgen
herbergzamer zijn dan de wereld van vandaag,
meer van vrede vervuld dan gisteren,
meer opgestaan uit armoede en onrecht.
Moge Hij ons daartoe zegenen
die wij Vader van alle volkeren noemen,
die in Jezus zijn verwachtingen jegens ons uitsprak,
en die door zijn bezielende Geest
ons in licht en liefde doet leven.
In de naam van + de Vader, zijn Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.